Hebreos 8

1Liáh³la³ nɨ³ jmɨ́yh³ ga³hoy⁴. Xe̱y³ ja̱y³ jmii³dsa³ gaáy³ chia̱a̱⁴²a² hi³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³² hi³ dxá⁴güe³ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios hi³ jey¹ gaáy³ yuuh¹ güii³ nɨ³. 2Baáy⁴ jmee⁴ ta² jmɨ́yh³ ñuúh⁴guah³ hi³ na³jniaa³ yuuh¹ güii³ hi³ gá⁴jmeéh² Dios nɨ³, há⁴ja̱³ hi³ cá⁴dah²jmeéh² diáh⁴ dsa³. 3Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ nɨ³, ta̱á̱y³ diáh⁴ duh³ hí⁴dah²cuó⁴ foo³ baáy⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹. Hi³ja̱³ ba² ga³jmee⁴ hi³ xa³ hí⁴cuó⁴ Jesús nɨ³. 4Liu³u²xɨ³ hu̱² jey¹ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ Jesús nɨ³, há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³ chiaah¹ rúh⁴ xe̱y³ ba² diáh⁴ jmii³dsa³ hi³ ca³dah²cuo⁴ foo³ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley chiáh² Moisés ja̱³ hu̱² liáh³ja̱³. 5Ca³dah²jmee⁴ ta² ñuúh⁴guah³ hi³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ñaá² guah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴laá⁴ Moisés ja̱³ jmeeh³² ñuúh⁴guah³ láh¹laa³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Hi³jmeey³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ gá⁴hoó⁴á⁴ niu³ yuuh¹ cua̱h³ nɨ³.” 6Joó⁴ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ ta² hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³ chiaah¹ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ jmeéh⁴ ta² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ fáh⁴liu⁴ mɨ³dsaáy⁴. Chiaah¹ hí⁴jmeé⁴ gɨh¹ dxú⁴ chiaa⁴²a² fáh⁴liu⁴ hi³mɨɨ³² nɨ³. 7Chiaah¹ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xa³ ná⁴lɨ¹ hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ niaáh² hi³dxá³ tú̱⁴ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. 8Joó⁴ gá⁴joó² Dios ja̱³ hi³ ma³lɨ³náy⁴ diáh⁴ dsa³ chié̱y² hi³ja̱³ gá⁴féh³ liáh³la³: Hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹, gá⁴féh³ Ñúh³a² nɨ³, hi³ hi²jmeey⁴² ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ dsa³ Israel chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ Judá nɨ³. 9Na³guayh⁴ ba² fáh⁴liu⁴ hi³mɨɨ³² nɨ³ liáh³xɨ³ hi³ gá⁴cuoó⁴á⁴ diáh⁴ xa²yaá¹ah³ ñú⁴uúh¹ah³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaa⁴²á⁴ ñeéy⁴ duh³ hi²voo⁴²á² diáh⁴ vó⁴ Egipto. Chiaah¹ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeé³ sa³he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ nɨ³, hi³ja̱³ gá⁴tú⁴á⁴ diáh⁴, liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³. 10Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ hi²jmeey⁴² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ dsa³ Israel xiáh³ nɨɨ́⁴ gɨh¹, gá⁴féh³ Ñúh³a²: Hi²taáyh⁴ dxɨ² diáh⁴ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, hi²xɨɨy⁴² cáh³ti³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴lí³á⁴ Dios chié̱y² diáh⁴ baáy⁴ hí⁴lí³ diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴. 11Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hí⁴dah²heé⁴ oóyh² diáh⁴ duh³ hu̱² hí⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ jniá³. Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ hí⁴cui̱i̱⁴ jniá³, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³píyh¹, liáh³ ba² diáh⁴ dsa³ mɨ³cáyh¹. 12Hi²jmeey⁴² gaáy³ dsɨy⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³liih⁴²á² dsɨy⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³ ma³dah²jmeé³. 13Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴liú³ chiáh² ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³mɨɨ³², hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ mɨ³dsaáy⁴ bɨh¹ hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ ja̱³. Baáy⁴ nia⁴²a² ba² hi³ liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³dsaáy⁴ nɨ³, mɨ³hii³² hí⁴ii³ cáh³ti³² ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\