Hebreos 9

1Hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ nɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ dsa³ baáy⁴ ga³liu⁴ chiáh² ca̱a̱³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 2Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ guah³ láh¹laa³ hi³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³. Ca̱a̱³ na³lieey³² ba² na³ca̱á̱y⁴ guah³ ja̱³. Hi³dxá³ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ na³jniaa³ ma³dxɨ⁴² gɨ́h² chie̱é̱yh¹ ca̱a̱³ mesa hi³ xaa⁴ hó² ya³dsɨ² ja̱³. Hi³dxá³ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Xi² Na³xɨ³ Na³ŋɨɨ́³. 3Dxaah¹ ja̱³ ná⁴ji̱i̱⁴² ca̱a̱³ cortina hi³ja̱³ ná⁴lɨ¹ tú̱⁴ hí¹ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³. Hi³dxá³ tú̱⁴ hí¹ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Xi² Booy¹ Na³xɨ³ Na³ŋɨɨ́³. 4Nɨɨ́⁴ na³jniaa³ ñi²yaá³ baáy⁴ jmáyh² ñí¹niaá³ ba² ná⁴lɨ¹ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ xi² ga³caa³ xu̱³. Ba² na³jniaa³ nɨɨ́⁴ ca̱a̱³ mɨ¹guaá² hi³ na³xuuh⁴ ñí¹niaá³ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴. He̱é̱yh³ mɨ¹guaá² ja̱³ tiaah² diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ gá⁴cuoó⁴ Moisés. Ba² he̱é̱yh³ mɨ¹guaá² ja̱³ ná⁴hi⁴² ca̱a̱³ mɨ¹ya³ ñí¹niaá³ hi³ tiaah² maná. Ba² ná⁴hi⁴² nɨɨ́⁴ vara chiáh² Aarón hi³ cá⁴lɨ́⁴xɨɨyh⁴ ja̱³. 5Ñiíh² mɨ¹guaá² ja̱³ na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ querubines duh³ ha² lii⁴ hi³ liáh³ca̱a̱y³ Dios ba² ja̱³ jey¹ nɨɨ́⁴. Ná⁴ji̱i̱⁴² cueé² diáh⁴, duh³ hí⁴jlɨ́⁴ mɨ¹guaá² ja̱³, chiaah¹ nɨ³ ja̱³ ná⁴lɨ¹ xi² gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² Dios ja̱³ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ mɨ²ja̱³. Joó⁴ há⁴hé³ ta³guáy¹ hi³ hi²liu²a² gɨh¹ hi³ nɨ³ xé̱yh² la³. 6Liáh³ mɨ³ná⁴lɨ¹ dxú⁴ ñuúh⁴guah³ ja̱³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ sɨɨ́² ca³dsa³taáyh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ hi³dxá³ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² chiáh² diáh⁴. 7Joó⁴ hi³dxá³ tú̱⁴ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, ti̱¹ jmii³dsa³ gaáy³ ba² ga³jooy³ ca³dsa³hí³ baáy⁴ máh⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hi³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³. Mɨ² ca³dsa³hí³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³bií⁴ chia̱³ ca³liuh² jmɨ³ hi³ ga³cuo⁴ foo³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² ñaá², baáy⁴ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² hi³ xa³ ma³dah²jmeé³ ja̱³. 8Chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨ³ hi³ nɨ³, gá⁴heé⁴ jnia² Espíritu Santo nɨ³ hi³ há⁴hé³ mɨ³na³na² fi¹ hi³ dsa³taah²a² Xi² Booy¹ Na³xɨ³ Na³ŋɨɨ́³ nɨ³, liáh³ rúh⁴ niaá² hi³dxá³ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³. 9Hi³nɨ³ nɨ³ ga³heé⁴ jnia² hi³ liáh⁴jɨ³ foo³ hi³ cá⁴dah²cuoó⁴ Dios ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴xɨ³ hí⁴bí⁴ŋɨɨ́³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²naayh³² Dios. 10Jmáyh² ca³jaa¹ chiáh² liáh³xɨ³ hí⁴dah²eéh² hí⁴dah²hɨ̱́h² diáh⁴ dsa³ ba² nɨɨh¹ dsa³heé² fáh⁴liu⁴ nɨ³. Ba² ga³féh³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴dah²bi³xɨ³ hí⁴dah²bi³ŋɨɨ́y³ mii⁴ diáh⁴, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴guáh⁴ hi³ ja̱³. 11Joó⁴ ma³güey⁴ Cristo hi³ na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³ gaáy³ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ dxú⁴ hi³ mɨ³xa³ ja̱³nɨ́⁴. Baáy⁴ jmɨ́yh³ ñuúh⁴guah³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ ba² nɨ³ ma³güey⁴, há⁴ja̱³ guah³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, há⁴ja̱³ hi³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 12Há⁴hé³ ya²hí³ ñuúh⁴guah³ chia̱³ jmɨ³ chiáh² diáh⁴ xu̱ú̱¹laá¹ hu̱² gɨh³ jmɨ³ chiáh² ja̱á̱² cue²yah³. Jmɨ́yh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² ya²hí³ Cristo nɨ³ Xi² Booy¹ Na³xɨ³ Na³ŋɨɨ́³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³ chiáh² ñaá² ba². Hi³ja̱³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴jooy³ gá⁴lieéy² jnia², duh³ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴yaá⁴a² cáh³ti³². 13Fáh⁴liu⁴ mɨ³dsaáy⁴ nɨ³ dsa³féh³ hi³ diáh⁴ dsa³ hi³ xa³ dsaa² chiáh² nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴xiih⁴² diáh⁴ jmɨ³ chiáh² cue²yah³ dsaá⁴ hu̱² gɨh³ jmɨ³ chiáh² xu̱ú̱¹laá¹ hu̱² gɨh³ hí⁴xeey⁴² ca³liuh² fa³ chiáh² ja̱á̱² cue²yah³ hi³ ma³caáy³ ñi²yaá³ ja̱³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ cuerpo chiáh² diáh⁴. 14Joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ jmɨ³ chiáh² Cristo nɨ³, hí⁴xí² hí⁴u̱ú̱h² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a², hí⁴jé̱yh² dxú⁴ cáh³ti³² hi³ mɨ³hee³² hi³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹ nɨ³. Mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴jooy³ hi²jmee²a² sa³he̱é̱yh³ chiáh² ñaá² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² cáh³ti³² Cristo nɨ³, hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ca̱³ñiih³² nɨ³ gá⁴jooy³ gá⁴cuóy² ñaá² jú̱y⁴ vih²chiaa⁴²a². 15Hi³ja̱³ Jesucristo nɨ³ gá⁴jmeé³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³², chiaah¹ gá⁴jú̱y⁴ duh³ hí⁴chí² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ dsaa² rúh⁴ñi² hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ga³teé⁴ Dios nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́y⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² hí⁴cuó⁴, baáy⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴. 16Liu³u²xɨ³ xa³ ca̱a̱³ testamento, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² ma³ju̱y⁴ dsa³ hi³ ma³jmeé³ testamento ja̱³. 17Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² testamento nɨ³ liáh³ rúh⁴ na³ji̱í̱yh⁴ ñaá² hi³ ma³jmeé³ ja̱³. Mɨ² ma³ju̱y⁴ ba² ja̱³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴laá⁴ hí⁴jmeé⁴ ta². 18Ba² liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ ja̱³, cá⁴lɨ́⁴liaá² dsa³jmeé⁴ ta² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴tu̱u̱³ jmɨ³ ba². 19Dsa³jéy⁴ gá⁴hé³ Moisés ja̱³ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ mandamientos chiáh² ley ja̱³, gá⁴heé⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ ca̱a̱³ guaa³ xaah¹ ma³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ hisopo, duh³ gá⁴ya̱á̱h² láh¹hɨɨ⁴ jñu³ hi³ yu̱ú̱³ duh³ gá⁴hí̱h² jmɨ³ chiáh² diáh⁴ ja̱á̱² cue²yah³ baáy⁴ diáh⁴ xu̱ú̱¹laá¹ ja̱³, ba² caah⁴ jmɨɨ³ jmɨ³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴xiíh² jmɨ³ ja̱³ xi² na³xɨɨ² ley ja̱³, baá⁴ ba² gá⁴xiíh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. 20Ca̱³liáh³ mɨ³xiih³² diáh⁴ jmɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: “Jmɨ³ la³ lii⁴ hi³ ma³lɨ³liaá² mɨ³jmee⁴ ta² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ chiáh² Dios hi³ gá⁴jmeé³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ nɨ³.” 21Ba² gá⁴xiíh² Moisés ja̱³ jmɨ³ ñuúh⁴guah³ chie̱é̱yh¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmee⁴ ta² ñuúh⁴guah³ ja̱³. 22Dsa³féh³ ley nɨ³ hi³ laah¹ liáh⁴jɨ³ ba² hi³la³ hi³nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² Dios dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴tiu̱u̱² jmɨ³. 23Hi³ja̱³ ja̱³ jmɨ́yh³ hi³ ga³jmee⁴ ba² ja̱³ hi³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³ guah³ láh¹laa³ chie̱é̱yh¹ jɨɨ⁴ hi³ xa³fáh³ ñuúh⁴ ja̱³, chiaah¹ cá⁴dah²jmeéh² la³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ guah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. Joó⁴ niaáh² foo³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ ba² duh³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ diáh⁴ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ nɨ³. 24Chiaah¹ há⁴hé³ ya²hí³ Cristo ja̱³ ñuúh⁴guah³ hi³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ dsa³ hi³ ná⁴lɨ¹ ca³liuh² liáh³xɨ³ ñaá² guah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. Jmɨ́yh³ guah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ ba² ja̱³ ya²hí³, duh³ ya²liú³ chiaa⁴²a² rúh⁴ñi² Dios. 25Liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³ ca³dsa³hí³ jmii³dsa³ gaáy³ chié̱y² diáh⁴ israelitas ja̱³ Xi² Booy¹ Na³xɨ³ Na³ŋɨɨ́³, chia̱³ jmɨ³ chiáh² dxeeyh⁴ ba². Joó⁴ há⁴ja̱³ ñuú³ tiaah² ja̱³ ya²hí³ Cristo yuuh¹ güii³ duh³ hí⁴cuóy² ñaá² hí⁴jú̱y³. 26Chiaah¹ mɨ²ja̱³ ma² jáh³ tiaah² ma³cɨ̱ɨ̱́h² ma³beéyh² liáh³nɨɨh¹ mɨ³voó³ niaá² jmɨɨyh⁴²güii³ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ hi³ dsa³hɨɨ́² gɨh¹ ñi² la³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² nɨɨh¹ ma³güe⁴ duh³ hí⁴bé² dsaa² chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² hi³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴ nɨ³. 27Hi³ja̱³ na³cueeyh⁴ hi³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴jú̱³a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴, duh³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² Dios nɨ³. 28Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² nɨ³ gá⁴cuóy² ñaá² Cristo nɨ³ jú̱y⁴ duh³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² fɨɨ́y⁴ cáh³ti³² dsa³. Ba² hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ joó⁴ há⁴ja̱³ máh⁴ chiáh² dsaa² chiaa⁴²a² nɨ³, hi³ hí⁴yá⁴lieéy¹ diáh⁴ hi³ dah²je̱e̱³² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\