Santiago 2

1Du³ñuúh²á⁴, mɨ³ca³gua³taáh³ah³ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo hi³ bií⁴ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ dxú⁴ hi³ ga³jmeeh³²ah³ chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³. 2Hi³ja̱³ xɨ³ hí⁴dxaá² xi² ga³ŋɨɨh⁴ah³ nɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴hi⁴² anillo ñí¹niaá³ xɨh¹guaa³ baáy⁴ chih³ mɨh³ dxú⁴, baáy⁴ ja̱³ba² hí⁴dxaá² ja̱y³ dsa³ hi³ chih³ mɨh³ na³xɨ⁴ na³hay⁴, 3jmiih⁴² xɨ³ hi²jmeeh¹ah³ gɨh¹ he̱é̱yh³ hi³ chih³ mɨh³ dxú⁴, jmiih⁴² xɨ³ hi²fooh¹ah³ liáh³la³: “Ñí³ xi² dxú⁴ gɨh¹ la³”, baáy⁴ liáh³la³ ba² hi²fooh¹ah³ dsa³tieey³: “Gua²hií⁴u³ ba² chiú̱h²u³ nɨ³ niu³”, hu̱² gɨh³ hi²fooh¹ah³, “Ñí³ rúh⁴tɨɨy⁴ la³ ba² niu³.” 4Xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ mɨ³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ liáh³du³ca̱⁴ah³ ba². Mɨ³jme³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiu³fáh⁴ hi³ mɨ³hee³² dsɨ́² ba². 5Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi³nuu³ah³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ la³. Ma³dxɨy³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ liáh³mih³ liáh³dsɨɨ³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, duh³ liáh³xɨ³ hi³ hí⁴xaa³² ba² diáh⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ baáy⁴ hí⁴hiiy⁴ diáh⁴ chiáh² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ ma³féh³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³nieéy² ñaá². 6Joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹, ga³cuoo³²ah³ fáh⁴hiíh⁴ diáh⁴ hi³ tieey³ nɨ³. ¿Xɨ² há⁴ hí̱³ diáh⁴ dsa³ xaa³² nɨ³ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³² nɨ³? ¿Xɨ² há⁴hí̱³ diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ hi³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ca³dsa³jay⁴ niaá⁴ah³ ñuúh⁴dxaah¹ ba²? 7¿Xɨ² há⁴hí̱³ diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ hi³ ca³dah²bi³cuaáy¹ Jesús, jmɨ́yh³ ñaá² hi³ bií⁴ dxúy⁴ hi³ gá⁴tia̱a̱h⁴ah³ vo̱ó̱²ah³ chiáh² nɨ³? 8Liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley hi³ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³, hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Hi²jmeey³ naá⁴u³ oóh²u³ liáh³xɨ³ naá⁴u³ vo̱ó̱h²u³”, mɨ²ja̱³ mɨ³jmee³ah³ ba² dxú⁴ hu̱² liáh³ja̱³. 9Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²jmeeh¹ah³ chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ mɨ³jmee³ah³ mɨ³hee³² bɨh¹ ja̱³, mɨ³xa³ dsaa² chia̱á̱²ah³ rúh⁴ñi² ley nɨ³. 10Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ lii³²a² ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ ley nɨ³, joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴náy⁴ ca̱a̱³ hí¹ lɨ́⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ hi³ ma³lɨ³náy⁴ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³. 11Chiaah¹ hí̱³ba² hi³ gá⁴féh³ liáh³la³: “Há⁴ hi³jmeey³ ga̱³u³”, ba² gá⁴féh³ liáh³la³: “Há⁴ hi³jɨ̱h⁴u³ dsa³.” Hi³ja̱³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ hi²jmeey³ ga̱³u³, joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jɨ̱́h⁴u³ ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ mɨ³xa³ dsaa² chiú̱h²u³ rúh⁴ñi² ley nɨ³. 12Joó⁴ xa³ ca̱a̱³ ley hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ga³lieey³² jnia². Hi³ja̱³ hi³ñí³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ na³hiiy⁴ chiáh² ley nɨ³ ba², duh³ hi³nɨ³ ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³. 13Chiaah¹ mɨ² mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴cá̱² mih³ Dios nɨ³ hí⁴ñí² diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²ca̱⁴ mih³ ma³dah²ñí² oóyh². Joó⁴ hí⁴tiaá⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²ca̱³² mih³ ca³dah²ñi³² oóyh², chiaah¹ hí⁴cá̱² mih³ Dios nɨ³ hí⁴ñí² mii⁴ diáh⁴. 14Du³ñuúh²á⁴, ¿he² ja̱³ dɨ́h¹ cua̱a̱y¹ná² liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴féh³ hi³ ca³dsa³taáy³, xɨ³ há⁴hé³ xa³ hi³ dxú⁴ jmee⁴? ¿Xɨ² hí⁴sa̱y³ dxú⁴ ti̱¹ hi³ fáh⁴ hi³ ga³féh³ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³? 15Liu³u²xɨ³ ja̱y³ du³ñuúh²a² hu̱² gɨh³ mɨ́⁴oóh²a² hi³ dse³ná⁴ mɨh³ chiáh², ha²xɨ² gɨh³ há⁴hé³ xa³ hi³ hí⁴eéh² liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹, 16baáy⁴ liu³u²xɨ³ xa̱³ah³ niaá⁴ah³ hi²fooh¹ah³ liáh³la³: “Bí⁴jmeeh¹ háy² ba², hi³cɨ́yh³ mɨh³dxaá³ chiú̱h²u³ duh³ hí⁴dxaah⁴u³ baáy⁴ hi³cáyh³ dxú⁴”, joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² cáh³ti³² hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³². 17Ja̱³ba² liáh³ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ ca̱a̱³ ti̱¹ ga³féh³a² hi³ ca³dsa³taá³a² xɨ³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² dsa³. 18Joó⁴ foóh¹ xe̱y³ hí⁴féh³ liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ oóyh²: “Hi³ ca³gua³taá³u³ ba² niu³ baáy⁴ hi³ ca³ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² dsa³ ba² jniá³.” Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi²fayh¹. Há⁴hé³ ca³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² dsa³ hi³ja̱³ he² nɨ³ ga³hoy³ hi³ ga³fáyh³ hi³ ca³gua³taá³u³ nɨ³. Jniá³ yáh¹, hi²hoó⁴á⁴ niu³ hi³ he̱é̱yh³ ba² ca³dsa³taá³á⁴ chiaah¹ xa³ xi² ca³ya³tie̱e̱y⁴² jniá². 19Ca³gua³taá³u³ ba² hi³ ja̱y³ ba² Dios xe̱y³. Dxú⁴ ba² hi³ nɨ³. Joó⁴ ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ca³dsa³taáy³ hi³ xe̱y³ ja̱y³ ba² Dios hi³ja̱³ ga³jlieey⁴ diáh⁴ lɨ́⁴ chiaah¹ hi³ dɨ³foyh⁴ diáh⁴. 20Dɨ́h¹ jlah³u³ niu³, ¿xɨ² ga³jmee⁴ hi²hoó⁴á⁴ niu³ hi³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ hi²feh²a² hi³ ca³dsa³taá³a² xɨ³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² xi² ca³dsa³tia̱a̱²a²? 21¿Xɨ² há⁴hé³ gá⁴jmeé³ cua̱a̱y¹ná² Dios ja̱³ hi³ xe̱y³ dxú⁴ Abraham ñú⁴uuh²a² vih²chiaah¹ hi³ gá⁴cuóy² Isaac ja̱á̱² ja̱³ liáh³xɨ³ foo³ chiáh² Dios? 22Hi³ja̱³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ há⁴ja̱³ ti̱¹ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³ Abraham ja̱³, ba² gá⁴cuóy² ja̱á̱². Baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ lii⁴ hi³ xa³ cua̱a̱y¹ná² hi³ gá⁴taáy³ ja̱³. 23He̱é̱yh³ ba² gá⁴lɨ́⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² fah² Dios: “Gá⁴taáy³ Abraham ja̱³ chiáh² Dios hi³ja̱³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hi³ xe̱y³ dxú⁴ chiaah¹ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³.” Hi³ja̱³ yáh¹ Abraham ja̱³ gá⁴nuú³ amigo chié̱y² Dios. 24Hi³ja̱³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ ga³jmee⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ hi³ xe̱y³ dxú⁴ ja̱y³ dsa³ vih²chiaah¹ hi³ xa³ hi³ hí⁴jmeé⁴, há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ ca³dsa³taáy³. 25Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² mɨ́³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Rahab, mɨ́³ hi³ ga̱y³. Ba² gá⁴féh³ Dios ja̱³ hi³ xe̱y³ dxú⁴ vih²chiaah¹ hi³ xa³ hi³ gá⁴jmeé³. Chiaah¹ gá⁴cuó³ xi² cá⁴dah²chiaa³ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²ya²dxí̱⁴ dah²ya²ca̱³ fáh⁴liu⁴ fɨɨ³ chiáh². Ba² gá⁴heé⁴ diáh⁴ fi¹ xi² hí⁴jooy³ dsá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ ca̱á̱h³. 26Na³jú̱y¹ cuerpo xɨ³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh², ba² liáh³ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² ca³dsa³taá³a² xɨ³ há⁴hé³ xa³ xi² ca³dsa³tia̱a̱²a².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\