Santiago 3

1Du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴sa̱y³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ dsa³he⁴, chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ jniaah¹ ga³he⁴²ah¹ nɨ³, veyh³ gɨh¹ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²ah¹. 2Liáh⁴jɨ³²a² ba² xa³ xi² ca³lɨ³taa³²a², joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ há⁴hé³ ca³lɨ³taay³ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiáh², hi̱²hí̱³ si¹ jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴ dsa³ dxúy⁴. Hi³ja̱³ ga³tiaá⁴ ga³tiuuyh³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́². 3Ga³ta̱a̱h⁴²a² na¹ñí¹ haa² diáh⁴ caballos duh³ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chiaa⁴²a² hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²bi³jmeé¹a² diáh⁴ jmiih⁴² ga³lɨ́³ dsɨ³²a² na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴. 4Ba² liáh³ja̱³ ga³lɨ́³ chiáh² diáh⁴ maá², gu³xɨ³ ba² booy¹ dɨ³cah² baáy⁴ gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ veyh³ ga³liah⁴ dxɨ́³. Joó⁴ chie̱é̱yh¹ ca̱a̱³ na¹ma³ mɨ¹píh⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ timón ga³tiaá⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³jmeéy³ nɨ³ ca³dah²xɨy⁴ xi² ga³lɨ́³ dsɨ́² diáh⁴ dsaa³². 5Ba² liáh³ja̱³ sɨh²a² nɨ³, ca̱a̱³ mɨ¹píh⁴ lɨ́⁴ ba², joó⁴ hi²xiáh³ ca³bi³sa³ chiáh². Ba² ca̱a̱³ mɨ¹píh⁴ ba² xi³, joó⁴ ga³tiaá⁴ ga³jɨ̱³ ca̱a̱³ nuu³ŋa² gaáy³ cáh³ti³². 6Sɨh²a² nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xi³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ñuú³ hi³ mɨ³hee³² hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴. Ná⁴lɨ¹ ca̱á̱h³ niaa³² chiáh² cuerpo chiaa⁴²a², hi³ja̱³ ga³tiaá⁴ ga³yeey³² jnia² na³ca̱á̱⁴a² lɨ́⁴. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³hi̱i̱⁴ xi³ chiáh² xi²há⁴dxú⁴ ba² lii³²a², hi³ja̱³ ga³yeey³² jnia² liáh³nɨɨh¹ voó³ niaah⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 7Hí⁴tiaá⁴ ba² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ manso liáh⁴jɨy³ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ dɨ³sɨ̱yh³, ta̱³ nɨ³, iíh¹ nɨ³ baáy⁴ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³. He̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³ ga³tiaá⁴ diáh⁴ ca³dah²jmeéh⁴ diáh⁴ mansos. 8Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴taayh³ fi¹ chiáh² sɨh²a² nɨ³. Xáh³ha³² dɨ́h¹ mɨ³hee³² sɨh²a² nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴a² hi²tiuuh⁴²a² chiáh². Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ñuú³ veneno hee⁴ hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jɨ̱́yh⁴ dsa³ ba² lii³²a². 9Chie̱é̱yh¹ sɨh²a² la³ ga³féh³a² hi³ jmɨ²heéy¹ Ñúh³a² Dios. Ba² ja̱³ba² hi³nɨ³ chie̱é̱yh¹ ga³liu⁴²a² dxɨɨ́³ chiáh² diáh⁴ dsa³, hí̱³ba² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ñaá² Dios hi³ gá⁴jméy² jnia² nɨ³. 10Ja̱³ba² haa¹a² nɨ³ chie̱é̱yh¹ ga³liu⁴²a² dxú⁴ baáy⁴ ga³liu⁴²a² dxɨɨ́³. Há⁴ja̱³ liáh³nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³, du³ñuúh²á⁴. 11¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ hi³ ja̱³ba² xi² yá³ jmɨɨ³ hi³ raá³ hí⁴yá³ jmɨɨ³ hi³ dxɨ́h⁴? 12¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ hí⁴hɨɨ́⁴ aceitunas ca̱a̱³ ma³ higo? Hu̱² gɨh³ ¿xɨ² hí⁴jooy³ hí⁴hɨɨ́⁴ mɨɨ¹ higos ca̱a̱³ xaah¹ jóh¹? Ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴yá³ jmɨɨ³ hi³ raá³ ja̱³ba² xi² yá³ jmɨɨ³ hi³ ñii⁴². 13Hi³ lii³²a² jmɨɨh⁴dsaay⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴güe³ váy¹jaay³ ba². Ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³ xa³ xi² dsá⁴tia̱a̱² duh³ hí⁴lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² jmɨɨh⁴dsaay⁴. 14Joó⁴ liu³u²xɨ³ dxɨɨ́³ túh²há²ah³, xɨ³ naáh³ah³ hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba², mɨ²ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hi³ ca³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ ga³fáh³ah³ hi³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³. Há⁴hé³ ná⁴lɨ¹ xiaa³dsaa³² hi³nɨ³. Hi³ ga³juú¹ah³ ba² nɨ³. 15Hi³ ga³fáh³ah³ hi³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³ nɨ³, há⁴ja̱³ yuuh¹ güii³ nɨ³ je³ hi³nɨ³. Jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² je³, há⁴ja̱³ hi³chiaah³² Dios nɨ³ hi³nɨ³, hi³chiaah³² Hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³. 16Chiaah¹ liu³u²xɨ³ dxɨɨ́³ dsɨ³²a², liu³u²xɨ³ hi²niaah⁴²a² hi³ dxú⁴ chiaa⁴²a² voo³²a² ba², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ tieéyh¹ fi¹ hi³ liáh³ja̱³. Jmáyh² hi³ mɨ³hee³² ba² ga³sa³. 17Joó⁴ hi³ jmɨɨh⁴²a² hi³ je³ yuuh¹ güii³ nɨ³, hi³nɨ³ nɨ³ jmɨ́yh³ hi³ dxú⁴ cáh³ti³², há⁴hé³ ga³naah³²a² fáh⁴chi¹, dxú⁴ dsɨ³²a², ca̱a̱³ xa̱³²a² liáh³nɨ³ ba². Xɨ³ nɨ³ jmɨ́yh³ jmɨɨh⁴²a², mɨ²ja̱³ hi²chia̱²a² mih³ hi²nia⁴²a² oóh²a² baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ liáh⁴jɨ³ hi³ dxú⁴ hi²jmee²a², há⁴ja̱³ niaa³²a² tú̱⁴dsaayh⁴ dsa³, baáy⁴ ca̱a̱y³ tuh³dsɨ³²a² cáh³ti³² ba². 18Hi³ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ ca³dah²guá³ naáy³ diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ oóyh², baáy⁴ xɨ³ nɨ³ váy¹jaay³ diáh⁴, mɨ²ja̱³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² ga³sa³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\