Santiago 4

1¿He² vih²chiaah¹ nɨ³ hi³ ga³tɨ̱́³ ga³nɨɨ́³ah³ nɨ³? ¿Xɨ² há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ xa³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ ba² nɨ³? ¿Xɨ² há⁴ja̱³ hi³nɨ³ nɨ³ hi³ ca³bi³dxɨɨ́y² niaá⁴ah³ nɨ³? 2Xa³ hi³ ga³lɨ́³ há²ah³, joó⁴ há⁴hé³ ga³tɨ̱⁴ah³. Ga³jɨ̱h⁴ah³ dsa³ baáy⁴ hi²xiáh³ dxɨɨ́³ túh²há²ah³, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³tɨ̱́³ ga³nɨɨ́³ah³ lɨ́⁴. Há⁴hé³ ga³tɨ̱⁴ah³ hi³ ga³lɨ́³ há²ah³ chiaah¹ há⁴hé³ ga³ŋɨɨh³²ah³ Dios. 3Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² ga³ŋɨɨh³²ah³ Dios nɨ³, há⁴hé³ ga³tɨ̱⁴ah³ chiaah¹ há⁴hé³ ga³ŋɨɨ́¹ah³ dxú⁴. Jmáyh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² nɨ³ ga³ŋɨɨ́¹ah³ nɨ³. 4¡Xáh³ha³² dɨ́h¹ chi³ga̱³ah³ niaá⁴ah³! ¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² niaa³²a² chiaa⁴²a² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³ mɨ³na³chi⁴²a² chia̱a̱h²a² Dios ba² ja̱³ hi³ hi²jmee²a² liáh³ja̱³? Ja̱y³ hi³ bií⁴ niaá⁴ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³hí̱³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Dios. 5Há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ dsa³féh³ nɨ³ xi³ chiáh² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Espíritu hi³ ma³cuóy² jnia² Dios nɨ³, niaá⁴ hi³ hí⁴lí³a² jmɨ́yh³ hi³chie̱y³² ñaá² ba².” 6Joó⁴ hi³ já⁴ ca³dsa³tia̱a̱² gɨh¹ chiaa⁴²a² ba². Hi³ja̱³ nɨ³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios nɨ³ liáh³la³: “Na³chiy⁴ Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh², joó⁴ ca³dsa³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ hi³ váy¹jaay³.” 7Hi³ja̱³ hi³nuu³ hi³maá³ah³ dsaá² chiáh² Dios ba². Há⁴ hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴, duh³ mɨ²ja̱³ hí⁴jé̱yh⁴ ca³jaa¹. 8Hi³gua³jé̱h¹ah³ rúh⁴ñi² Dios, chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴dxá⁴jé̱yh⁴ ñaá² chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³. Hi³u̱u̱³ah³ guaa³²ah³ niaá⁴ah³ hi³ niaah⁴²ah³ mɨ³hee³² nɨ³. Hi³bi³xɨ́¹ hi³bi³ŋɨɨ́¹ah³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³, niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee³ah³ tú̱⁴ dxɨ́¹ah³ nɨ³. 9Hi³bi³fɨɨh⁴²ah³ há²ah³, hi³jla³ hi²te³ah³ ba². Há⁴ máh⁴ hi³ŋɨɨ́³ah³, hi³jla⁴²ah³ ba². Há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ jé⁴ há²ah³, hi³jmee³ah³ fɨɨh⁴² há²ah³ ba². 10Hi³bi³tiaa³ah³ rúh⁴ñi² Ñúh³a² Dios nɨ³, duh³ mɨ²ja̱³ hí⁴dxéy² niaá⁴ah³ gaáy³. 11Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³liú¹ah³ mɨ³hee³² chiáh² oóh²ah³. Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² ja̱y³ du³ñuúh²a² hu̱² gɨh³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh², ja̱³ba² hi³ bi³cuaá¹ ley hi³ liáh³ja̱³ baáy⁴ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ley nɨ³. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ niu³ hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ley nɨ³, ¿jmiih⁴² ja̱³ xiáh³ hi³ hi²jme¹u³ vo̱ó̱h²u³ chiu³fáh⁴ ba², dxa² hi³ hi²nuuy³ dsaá² liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley nɨ³? 12Ja̱y³ ba² nɨ³ hi³ gá⁴cuó³ ley nɨ³ baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ na³lɨ́y⁴ chiu³fáh⁴, hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² jnia², hu̱² gɨh³ hí⁴yeéy² jnia². Joó⁴ niu³, ¿he² ja̱³ na³lɨ́⁴u³ hi³ hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² dxeeyh⁴ dsa³? 13Niuu³ah³ hi³ hi²fayh¹ la³ niaá⁴ah³ hi³ ga³fáh³ah³ liáh³la³: “Ja̱³nɨ́⁴ ha²xɨ² já̱⁴mɨ²hee³ nɨ³ dsa³dxia⁴²a² fɨɨ³ nɨ³, duh³ dsa³yaa²a² ca̱a̱³ ji̱i̱³ hi³ dsa³jmee²a² ta² cɨh³hi³². Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ cuu² hí⁴tɨ̱́⁴a².” 14Joó⁴ há⁴hé³ maá³ah³ xɨ³ jmiih⁴ hí⁴lí³ niaá⁴ah³ já̱⁴mɨ²hee³. ¿He² ja̱³ na³jmɨɨ́yh³ jmɨɨyh⁴²güii³ chia̱á̱²ah³? Ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ jnií² hi³ ga³joo³²a² ca³dsa³hɨɨ́² ca̱³ji̱i̱³ baáy⁴ ja̱³ba² ga³uu³ ca̱á̱h³ ba². Liáh³ja̱³ ba² ná⁴lɨ¹ jmɨɨyh⁴²güii³ chia̱á̱²ah³. 15Liáh³la³ ba² nɨ³ he̱é̱¹ hi²fáh³ah³: “Xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³, mɨ²ja̱³ hi²yaa²a² gɨh¹ ca̱³ji̱i̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ baáy⁴ hi²jmee²a² hi³la³ hi³nɨ³.” 16Xiáh³ hi³ ca³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³ ba² liáh³xɨ³ ga³ta³hɨ³ah³ hi²jmee³ah³. Joó⁴ hi²xiáh³ mɨ³hee³² jɨɨ⁴ hi³nɨ³. 17Ja̱y³ hi³ ñi³² hí⁴jmeé⁴ hi³ dxú⁴, joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ yáh¹, mɨ²ja̱³ hi³ ma³jmeé³ dsaa² bɨh¹ ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\