Santiago 5

1Ja̱³nɨ́⁴ xa³ hi³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, niaá⁴ah³ xaa³²ah³ nɨ³. Hi³jla⁴²ah³, hi³yah³ hi³te³ah³ ba², chiaah¹ hi³ mɨ³hii³² hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ nɨ³. 2Xáh³ha³² dɨ́h¹ dsa³yeéy⁴ hi³ xa³fáh³ chia̱á̱²ah³ ba² lii³²a². Hi²xiáh³ dah²hó² diáh⁴ gú⁴nuú¹ nɨ³ mɨh³ chia̱á̱²ah³ ba² lii³²a². 3Hi²xiáh³ dsa³yeey⁴ fiih⁴ ñí¹niaá³, ñí¹tiaa³ chia̱á̱²ah³ ba² lii³²a². Hi³ja̱³ ja² diáh⁴ hi³nɨ³ hí⁴cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³ ba² lii³²a². Xɨ³ ba² hi³ dsa³caá⁴ah³ ba² hí⁴ji̱í̱²ah³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ñuú³ hi³ xa³fáh³ chia̱á̱²ah³ ma³dxa³cua̱a̱h⁴²ah³, baáy⁴ jmɨɨ́¹ hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́² gɨh¹ ñi² ba² la³. 4Jñiiy⁴ hi³ há⁴hé³ gá⁴chí¹ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ ta² chia̱á̱²ah³ nɨ³, liáh³ca̱a̱y³ hi³ dah²jla³² dah²te³² ba² lii³²a², hi³ dah²cuo⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³. Dah²jla³² dah²te³² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ gá⁴raa³ chia̱á̱²ah³ nɨ³ baáy⁴ ma³dxaáh² lɨ́⁴ taa³ la³gua² Dios hi³ bií⁴ gaáy³ nɨ³. 5Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ ma³ñí³ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ma³jmeé¹ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³bi³cua̱a̱³ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² lii³²a², mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴jnaah⁴ah³ vó⁴ ba² lii³²a². 6Gá⁴jmeé¹ah³ hi³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ ma³dah²jmeé³, gá⁴jɨ̱́h⁴ah³ lɨ́⁴ diáh⁴, chiaah¹ há⁴hé³ jmiih⁴² hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴dah²lieéy² mii⁴. 7Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, hi³jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³. Chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³jmee⁴ ta² xi²nuu³, ga³tiaá⁴ ga³je̱e̱³² hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴raa³ hí⁴sa³. Ba² ga³tiaá⁴ ga³je̱e̱³² hi³ hí⁴güéy³ jmɨ́² duh³ hí⁴jmeé⁴ jma². Ba² liáh³ja̱³ ga³je̱e̱³² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ jmɨ́² mɨ² mɨ³hí⁴raa³. 8Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³, ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³, hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴, chiaah¹ mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² nɨ³. 9Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³liú¹ah³ ñuú³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³, duh³ há⁴hé³ hí⁴sa³ dsaa² chia̱á̱²ah³, chiaah¹ mɨ³hiíy⁴ ba² haah²ñu¹ ñaá² chiu³fáh⁴ nɨ³. 10Du³ñuúh²á⁴, hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Ñúh³a² liáh³ca̱á̱h³ mɨ³xa³ lɨ́⁴. Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² diáh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ cá⁴dah²jmeé³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² diáh⁴. 11Liáh⁴jɨ³²a² ba² ga³ji̱i̱³²a² hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ga³tiaá⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² diáh⁴. Mɨ³maá³ah³ ba² hi³ gá⁴jmeé³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² Job liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴dsaah⁴². Joó⁴ liáh³ ma³laáy³ ja̱³ hi²xiáh³ liih² gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ chiáh². Chiaah¹ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² jnia² ga³ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³² jnia². 12Ba² xa³ ca̱a̱³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹, mɨ¹du³ñuúh²á⁴. Há⁴ hi³fáh³ah³, “Ñi¹ Fii³²a².” Ba² há⁴ hi³ho³ah³ yuuh¹ güii³, há⁴ hi³ho³ah³ dxaah¹vó⁴ la³. Há⁴ hi³ho³ah³ gu³xɨ³ ca̱a̱³ ba². Ti̱¹ “ja̱a̱¹” ba² nɨɨh¹ hi³fáh³ah³ liu³u²xɨ³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ he̱é̱yh³. Ha²xɨ² gɨh³ hi³fáh³ah³ “haá²” ba² nɨɨh¹, liu³u²xɨ³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ haá². Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ hi²bi³ta̱a̱h¹ah³ gɨh¹ fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ hí⁴sa³ dsaa² chia̱á̱²ah³. 13¿Xɨ² xe̱y³ niaá⁴ah³ cɨ̱h³beeh³²ah³? Hi³ja̱³ hi³liu⁴²ah³ Dios ba². ¿Xɨ² xe̱y³ niaá⁴ah³ jé⁴ há²ah³? Hi³ho³ah³ su̱¹á² chiáh² Dios ba², hi³jmee³ah³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² ba². 14¿Xɨ² xe̱y³ niaá⁴ah³ dsaá¹ah³? Hi³ja̱³ hi³tee³²ah³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ñuúh⁴guah³ nɨ³, duh³ hí⁴dah²liúy² Dios chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ hí⁴dah²xuuyh³ niaá⁴ah³ aceite liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 15Liu³u²xɨ³ ca³gua³taá³ah³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ba² Dios liáh³xɨ³ ma³xɨɨ́h¹ah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴lieéy³ ba² dsa³ dsaah⁴² ja̱³. Hí⁴xaáh² ba² ca̱á̱h³ Ñúh³a² nɨ³ hí⁴xeéyh². Baáy⁴ xɨ³ xa³ dsaa² ma³jmeé³, mɨ²ja̱³ hí⁴bé⁴ ba² dsaa² chiáh². 16Hi³ja̱³ hi³tia̱á̱¹ah³ rúh⁴ñi² oóh²ah³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³jmeé¹ah³ dsaa², duh³ hí⁴dah²liúy² Dios chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴liaá³ah³. Chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ xiaa³dsaay³², hi²xiáh³ xa³ hi³ bii³² liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ chiáh² Dios. Hi²xiáh³ xa³ cua̱a̱y¹ná². 17Liáh³xɨ³ Elías, na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ jnia² nɨ³. Joó⁴ hi²xiáh³ veyh³ gá⁴ŋɨɨ́³ chiáh² Dios hi³ hu̱² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴mɨ́h⁴ jmɨ́². Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴mɨ́h⁴ jmɨ́² gá⁴tɨ́³ nɨ³ ji̱i̱³ dsɨ³² ca̱³naa¹ bih³. 18Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴liúy² ca̱á̱h³ Dios hi³ hu̱² hí⁴mɨ́h⁴ ca̱á̱h³ jmɨ́² ja̱³. Mɨ²ja̱³ ba² gá⁴mɨ́h⁴ ca̱á̱h³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³cuó⁴ ca̱á̱h³ hi³la³ hi³nɨ³ dxaah¹vó⁴ ja̱³. 19Du³ñuúh²á⁴, liu³u²xɨ³ ja̱y³ oóh²ah³ hí⁴taay³ baáy⁴ hí⁴tiú² fi¹ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, hi²xiáh³ dxú⁴ hu̱² xe̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴xeéyh² ca̱á̱h³ dsa³ ja̱³ duh³ dsaa³² chiáh² liáh³nɨ³ fi¹ nɨ³. 20Chia̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ dsa³ hi³ ma³xeéyh² dsa³ hi³ jmee⁴ mɨ³hee³² ja̱³. Hí⁴lieéy² chiáh² fáh⁴ju̱y¹, baáy⁴ vih²chiaah¹ ja̱³ hí⁴ii³ cáh³ti³² dsaa² chiáh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\