San Juan 18

1Liáh³ ma³jooy³ ma³liúy² Dios Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² chie̱é̱yh¹ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ xiaáh³ ca³jaa¹ guaá³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cedrón. Nɨɨ́⁴ tiaah² ma³ olivo, hi³ja̱³ jee⁴² ma³ olivo ja̱³ gá⁴hí³ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹. 2Ba² cui̱i̱³ nɨɨ́⁴ Judas hi³ mɨ³hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³² Jesús ja̱³, chiaah¹ hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² ñií¹ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ mɨ² dsa³jéy⁴ liáh³ja̱³. 3Hi³ja̱³ gá⁴dxaá² nɨɨ́⁴ Judas ja̱³ chie̱é̱yh¹ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ diáh⁴ soldados baáy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ policías, hi³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fariseos, dɨ³xa̱h³ lanzas, dɨ³xa̱h³ túh², ba² dɨ³xa̱h³ xi³. 4Mɨ³ñi³² ba² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ mɨ³hí⁴chi̱í̱yh² ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴, liáh³la³ ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Hi̱² nɨy³² ga³naah⁴ah³ nɨ³? 5Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Jesús dsa³ Nazaret nɨ³ ga³naah³²ah¹. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jniá³ nɨ³ Jesús. Hiíy⁴ nɨɨ́⁴ Judas hi³ mɨ³hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³² Jesús ja̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 6Liáh³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: “Jniá³ nɨ³”, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xiáh³ rúh⁴caáh¹ ja̱³ba² gá⁴cɨ́yh⁴ diáh⁴ dxaah¹vó⁴. 7Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ ca̱á̱h³ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Hi̱² nɨy³² ga³naah⁴ah³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Jesús dsa³ Nazaret nɨ³ nɨ³ ga³naah³²ah¹. 8Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ jniá³ nɨ³. Hi³ja̱³ xɨ³ jniá³ nɨ³ ga³naah⁴ah³, cuó¹ah³ je² cua²dsa³dxi̱i̱³² diáh⁴ oóh²á⁴ la³. 9Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ñaá² Jesús ja̱³, chiaah¹ liáh³la³ ma³féh³ mɨ³du³liáh³ liáh³ja̱³: “Gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ ma³cuó¹u³ jniá³ nɨ³ Ñuyh⁴ há⁴hé³ gá⁴yeéy⁴.” 10Xa̱h³ Pedro ja̱³ ca̱a̱³ túh², hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴dxɨ³ túh² chiáh² ja̱³ duh³ gá⁴chiuúh² la³gua² hi³ nuy¹ ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Malco, hi³ na³lɨ́y⁴ mozo chié̱y² jmii³dsa³ gaáy³ ja̱³. 11Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³: ―Tia̱a̱h⁴ ca̱á̱h³ ñu² túh² chiú̱h²u³ nɨ³. Chiaah¹ ga³jmee⁴ hi²uuyh⁴² hi³ ma³cuó³ Ñuyh⁴ nɨ³ hi²uuyh⁴². 12Mɨ²ja̱³ diáh⁴ soldados ja̱³ chie̱é̱yh¹ comandante chié̱y² diáh⁴, baáy⁴ na³cu̱yh⁴ liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ policías ja̱³, cá⁴dah²güeéyh² Jesús ja̱³ baáy⁴ duh³ cá⁴dah²ñuúy⁴. 13Mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ xiaa³dsaa³² chiáh² ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Anás, jmii³ mɨ́⁴chiáh² Caifás hi³ na³lɨ́y⁴ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ji̱i̱³ mɨ²ja̱³, 14hí̱³ba² Caifás hi³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ hi³ ja̱y³ ba² dsa³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ dxa² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ vó⁴ chiáh². 15Ŋaá² Simón Pedro ja̱³ ta³nieéy¹ rúh⁴cah² Jesús ja̱³ liáh³ cá⁴dah²jéy⁴, chie̱é̱yh¹ gɨh¹ ja̱y³ diáh⁴ oóyh² ja̱³. Joó⁴ cui̱i̱⁴ oóyh² chie̱é̱yh¹ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ hi³ ŋaá² chie̱é̱yh¹ Pedro ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴jooy³ ŋaá² chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ dxaa² chiáh² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³. 16Joó⁴ xiáh³ tɨɨ́² calle ba² gá⁴cueeyh⁴ Pedro ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ xɨh³chie̱y³² hi³ dɨ³cui̱i̱y⁴ oóyh² chie̱é̱yh¹ Anás ja̱³, duh³ gá⁴liú³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ hi³ heeh⁴ hí¹ haah²ñu¹ ja̱³, gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ hu̱² hí⁴jooy³ dsá⁴hí³ Pedro ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴ta̱a̱yh³ Pedro ja̱³ dxaa² chiáh² jmii³dsa ja̱³. 17Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³: ―Niu³ nɨ³ oóyh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús nɨ³, ¿xɨ² haá²? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³: ―Haá², há⁴hé³ na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chie̱y³² dsa³ nɨ³. 18Hi²xiáh³ güií³ voo⁴ mɨ²ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²xé̱yh² xi³ diáh⁴ policías ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mozos chié̱y² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, hi³ja̱³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴ dah²dxaáh⁴ xi³. Ba² hiíy⁴ nɨɨ́⁴ Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, ba² dxaáh⁴ xi³. 19Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ mɨ³ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³ hi̱² ga² hí̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, baá⁴ ba² ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ hi³ he² ga² ja̱³ ga³he⁴ ja̱³. 20Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ga³liu⁴²á² ba² jí̱⁴ñí³ diáh⁴ dsa³. Ga³hoy⁴ ba² fah² Dios nɨ³ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² baáy⁴ xi² jey¹ guah³ gaáy³, ja̱³ba² xi² ga³ŋɨɨh⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² nɨ³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ hi³ ma³liúy⁴ na³ma². 21¿He²chiaah¹ hi³ jniá³ nɨ³ ga³ŋɨɨyh³² juúh⁴ nɨ³? Ŋɨɨh² juúh⁴ diáh⁴ hi³ ma³dah²nuú³ liáh³xɨ³ ma³hóy⁴ nɨ³ ba². Diáh⁴ hi³nɨy³² ba² nɨ³ dɨ³ñi³² he² ga² nɨ³ ma³hóy⁴ nɨ³. 22Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ policía hi³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴ gá⁴chiu̱ú̱³ ñi² Jesús ja̱³, baáy⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³liu⁴²u³ liáh³nɨ³ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ nɨ³? 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Xɨ³ nɨ³ ma³liúy⁴ mɨ³hee³², feh² jmiih⁴² nɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ mɨ³hee³² nɨ³. Joó⁴ xɨ³ ma³liúy⁴ ba² dxú⁴, hi³ja̱³ he²chiaah¹ hi³ ga³tɨ̱́⁴u³ jniá³ nɨ³. 24Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨɨ́⁴ Anás ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Jesús ja̱³, xi² jey¹ Caifás, fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³, na³ñuúy⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³. 25Hiíy⁴ chiáh² liáh³ja̱³ Pedro ja̱³ caa¹ xi³ ja̱³, hi³ dxaáh⁴ xi³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² há⁴hí̱³ niu³ nɨ³ na³lɨ́⁴u³ ja̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² dsa³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pedro ja̱³: ―Haá², há⁴hé³ na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chie̱y³² dsa³ nɨ³. 26Ba² hiíy⁴ nɨɨ́⁴ ja̱y³ mozo chié̱y² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³, hí̱³ba² ja̱á̱¹ hi³chie̱y³² dsa³ hi³ gá⁴chiuúh² Pedro ja̱³ la³gua² liáh³ cá⁴dah²jéy⁴ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ hi³hí̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³: ―Ma³joó²á⁴ ba² jniá² niu³ jee⁴² huerto nɨ³ na³cu̱h⁴u³ chia̱á̱h¹u³ dsa³ nɨ³. 27Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pedro ja̱³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ oóyh² Jesús ja̱³. Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴chíh⁴ ja̱y³ nɨɨh² dsaá⁴. 28Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jéy⁴ Jesús ja̱³ duh³ dah²ya²jay⁴ palacio chiáh² gobernador. Ja̱³ba² mɨ³dse³jnia³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ israelitas ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ palacio ja̱³, chiaah¹ na³héy¹ diáh⁴. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hu̱² gá⁴taáyh¹ diáh⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴dah²cuyh³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. 29Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Pilato ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He² dsaa² nɨ³ cuo³ah³ chiáh² dsaá⁴ nɨ³? 30Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³: ―Há⁴hé³ ma³ya³já⁴ah¹ rúh⁴ñíy¹ la³ liu³u²xɨ³ hu̱² há⁴hé³ gaáy³ dsaa² hi³ ma³jmeé³ nɨ³. 31Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jé⁴ah³ niaá⁴ah³, duh³ chia̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ xa³ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ israelitas ja̱³: ―Joó⁴ há⁴hé³ hee⁴²ah¹ jú¹hiíh⁴ jniaah¹ israelitas nɨ³ hi²jɨ̱h⁴²ah¹ gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³. 32Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ñaá² Jesús ja̱³ hi³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ hí⁴jú̱y³. 33Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ Pilato ja̱³ palacio chiáh², ja̱³ba² gá⁴teé⁴ Jesús ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² niu³ nɨ³ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas? 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² hi³ ga³ŋɨɨ́y¹ juúh⁴ hi³ lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³ nɨ³, ha²xɨ² hi³ ma³niuuy³ liáh³xɨ³ dah²féh³ chieéy⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³? 35Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pilato ja̱³: ―¿Xɨ²fáh³ na³lɨ́⁴á⁴ jniá³ israelita? Hí̱³ba² diáh⁴ dsa³ oóh²u³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ nɨ³ ba² nɨ³, ma³dah²bi²jay⁴ niu³ rúh⁴ñiy⁴ la³. ¿He² nɨ³ gá⁴jmeéy¹? 36Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pilato ja̱³: ―Há⁴ja̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ nɨ³ ga³chiuuyh³² hiíh⁴ jniá³. Chiaah¹ hu̱² liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ ma³dah²tí̱² diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ nɨ³, duh³ há⁴hé³ ma³dah²güeéyh² jniá³ diáh⁴ israelitas nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ há⁴ja̱³ dxaah¹vó⁴ la³ nɨ³ ga³chiuuyh³² hiíh⁴ jniá³. 37Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús: ―¿Hi³ja̱³ xɨ² he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴u³ rey? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―He̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴á⁴ rey liáh³xɨ³ ma³féyh¹ nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴sa̱⁴²á⁴ jniá² duh³ hi²hoy⁴² jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³². Hi³ja̱³ ba² nɨ³ güé⁴á⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴. 38Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―¿He² ga² nɨ³ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³? Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴liú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ma³ca̱á̱y² cua̱a̱y¹ná² hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² dsa³ nɨ³. 39Joó⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ costumbre chia̱á̱²ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²tú⁴á⁴ ja̱y³ hi³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ñí¹ nɨ³ jee⁴² jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³ah³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. Hi³ja̱³ ¿xɨ² naa³ah³ hi³ hi²tú⁴á⁴ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³? 40Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ cá⁴dah²liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³², liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Haá², há⁴hí̱³ hi³nɨy³²! ¡Tiúy⁴ Barrabás nɨ³ ba²! Chiaah¹ na³lɨ́y⁴ dsa³hi̱i̱³ Barrabás ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ preso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\