San Juan 9

1Liáh³ híy¹ fi¹ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ tuúy¹ liáh³ gá⁴sa̱y³ lɨ́⁴. 2Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨh²ah¹ juúh⁴ jniaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹: ―Dsa³he⁴, ¿he²chiaah¹ hi³ gá⁴sa̱y³ tuúy¹ dsaá⁴ la³? ¿Xɨ² vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ xaá¹jmii³, ha²xɨ² vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² ñaá² nɨ³? 3Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹: ―Há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² ñaá² nɨ³, ñé⁴ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ xaá¹jmii³. Duh³ hí⁴lii⁴ liáh³xɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ chiáh² ba² nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ liáh³nɨ³. 4Liáh³ rúh⁴ jmɨɨ⁴ la³ ga³jmee⁴ hi²jmeey⁴² ta² chiáh² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³. Chiaah¹ hí⁴niuu³, mɨ²ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ta². 5Liáh³ rúh⁴ je¹á² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, na³lɨ́⁴á⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 6Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴hoóh² Jesús ja̱³ dxaah¹vó⁴, ja̱³ba² gá⁴jmeé³ ca³liuh² ñuu³ chie̱é̱yh¹ jmɨ́⁴hóh¹ ja̱³, gá⁴xuúh⁴ mɨ¹ñi² dsa³ tuu² ja̱³. 7Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ ja̱³: ―Gua³u̱ú̱h² mɨ¹ñíy¹ nɨ³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ hi³ ta̱a̱⁴ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Siloé ―Siloé ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³: ja̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴². Mɨ²ja̱³ ñií¹ dsa³ tuu² ja̱³, duh³ ya²u̱ú̱h² mɨ¹ñi² ja̱³. Liáh³ güéyh² ja̱³ mɨ²ja̱³ mɨ³jniaá⁴ gɨh¹ ba². 8Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² yeey⁴ xi² jey¹ ja̱³ hi³ mɨ³jniaá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¿Xɨ² há⁴hí̱³ hi³nɨy³² nɨ³ hi³ ga³guá³ ga³ŋɨɨ⁴ foo³ nɨ³? Baá⁴ ba² xe̱y³ gɨh¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²joóy² liáh³ tuúy¹ ja̱³, hi³ja̱³ ree³ ba² cá⁴dah²féh³. 9Ba² liáh³la³ dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴²: ―Hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³. Joó⁴ liáh³la³ ba² dah²féh³ dxeeyh⁴: ―Ja̱³ba² liáh³nɨ³ na³lɨ́y⁴, joó⁴ há⁴hí̱³ hi³nɨy³² nɨ³. Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ñaá² dsaá⁴ ja̱³: ―Hí̱³ba² jniá³ la³. 10Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Jmiih⁴² nɨ³ ma³lɨ⁴ hi³ mɨ³jniaa³²u³ nɨ³? 11Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsaá⁴ ja̱³: ―Dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jesús nɨ³ ma³jmeé³ ñuu³, duh³ ma³xuúh⁴ mɨ¹ñiy⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³: “Má⁴dxií⁴ xi² ná⁴ha⁴² jmɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Siloé nɨ³ duh³ gua³u̱ú̱h² mɨ¹ñíy¹ nɨ³.” Mɨ²ja̱³ ma³ñii⁴²á² ma³ya²u̱ú̱yh⁴. Liáh³ ma³u̱ú̱yh⁴ mɨ¹ñiy⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ ma³lɨ³jnieéy⁴. 12Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ dsaá⁴ ja̱³: ―¿Nɨy¹ ñaá² yáh¹? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: ―Há⁴hé³ maay⁴. 13Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ dah²ya²jay⁴ dsa³ tuu² hi³ ma³laáy³ ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ fariseos. 14Chiaah¹ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³, liáh³ gá⁴jmeé³ ñuu³ Jesús ja̱³ hi³ chie̱é̱yh¹ gá⁴niá² mɨ¹ñi² dsa³ dsaah⁴² ja̱³. 15Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ ca̱á̱h³ juúh⁴ diáh⁴ fariseos ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ jmiih⁴² ja̱³ ma³lɨ⁴ hi³ ma³laáy³ ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: ―Ma³xuúh⁴ ñuu³ mɨ¹ñiy⁴ la³, mɨ²ja̱³ ma³u̱ú̱yh⁴ hi³ja̱³ mɨ³jnieéy⁴ ja̱³nɨ́⁴. 16Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ fariseos ja̱³: ―Há⁴hí̱³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ dsaá⁴ nɨ³, chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ́¹ mah². Joó⁴ liáh³la³ ba² dah²féh³ dxeeyh⁴: ―¿Jmiih⁴² ja̱³ dɨ́h¹ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ fáh⁴lí³ liáh³xɨ³ hi³ joo³²a² la³ liu³u²xɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ hi³ xa³ dsaa² chiáh²? Hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴taayh³ fi¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ ja̱³ chiaah¹ hi³ dxaáh² ba² dah²féh³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴. 17Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ dsaá⁴ hi³ ma³laáy³ ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³: ―¿Jmiih⁴² ga³ji̱i̱³²u³ niu³ chiáh² dsaá⁴ hi³ ma³bi³lieéy³ niu³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: ―Na³lɨ́y⁴ profeta ga³ji̱í̱y⁴ jniá³. 18Joó⁴ há⁴hé³ dsa³taáy³ diáh⁴ fii² diáh⁴ israelitas ja̱³ hi³ he̱é̱yh³ ba² dsa³ hi³ tuúy¹ ja̱³ ja̱³ mɨ³jniaá⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²teé⁴ lɨ́⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ dsa³ ja̱³, 19duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Xɨ² hi³ley³² nɨ³ ja̱a̱³ah³ hi³ ga³hó⁴ah³ gá⁴sa̱y³ tuúy¹ nɨ³? ¿Jmiih⁴² nɨ³ hi³ mɨ³jniaá⁴ ja̱³nɨ́⁴? 20Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ xaá¹jmii³ dsa³ ja̱³: ―Nia⁴²ah¹ ba² hi³ ja̱a̱³²ah¹ hi³ gá⁴sa̱y³ tuúy¹ nɨ³. 21Joó⁴ há⁴hé³ nia⁴²ah¹ jmiih⁴² nɨ³ hi³ mɨ³jniaá⁴ ja̱³nɨ́⁴, ba² ñé⁴ há⁴hé³ nia⁴²ah¹ hi̱² nɨy³² ma³bi³liaá³ chiáh². Ŋɨɨ́h¹ah³ juúh⁴ ñaá². Mɨ³xa³ ba² ji̱i̱yh⁴ hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ na³fáyh⁴. 22Cá⁴dah²féh³ liáh³ja̱³ diáh⁴ xaá¹jmii³ dsa³ ja̱³ chiaah¹ dɨ³foyh⁴ dah²jooy³² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³. Chiaah¹ ma³dah²dxá³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²cuó⁴ je² hí⁴dsá⁴hí³ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³, ja̱y³ hi³ hí⁴féh³ hi³ Jesús ja̱³ ja̱³ Cristo, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²cuó⁴ je² hi³ dsá⁴taáyh¹ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³. 23Hi³ja̱³ ja̱³ cá⁴dah²féh³: “Ŋɨɨ́h¹ah³ juúh⁴ ñaá², chiaah¹ mɨ³xa³ ba² ji̱i̱yh⁴.” 24Hi³ja̱³ cá⁴dah²teé⁴ ca̱á̱h³ dsa³ hi³ ma³laáy³ ja̱³, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Hey⁴² Fii³²a² hi²nia⁴²a² duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² chiú̱h²u³, chiaah¹ jniaah¹ nia⁴²ah¹ dxú⁴ hi³ dsa³ mɨ³hey³² ba² nɨ³. 25Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: ―Há⁴hé³ maay⁴ jniá² xɨ³ mɨ³hey³² xɨ³ jmiih⁴. Ca̱a̱³ mɨ³ja̱³ maay⁴ hi³ tuu⁴²á² mɨ² dsa³jéy⁴, baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³jnieéy⁴ ba² nɨɨh¹. 26Cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³: ―¿Jmiih⁴² nɨ³ ma³jmeéh⁴ niu³ nɨ³? ¿Jmiih⁴² nɨ³ ma³jmeé³ hi³ ma³lɨ³jniaá²u³ nɨ³? 27Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―Ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ nɨ³. ¿He²chiaah¹ hi³ naa³ah³ hi³ hi²fayh¹ ca̱á̱h³? ¿Xɨ² ba² naa³ah³ niaá⁴ah³ hi²jmee³ah³ xɨh³chie̱y³²? 28Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²liúy² sá⁴guáy⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Xɨh³chie̱y³² na¹hi³nɨy³² ba² niu³, joó⁴ ley chiáh² Moisés ba² ga³jmee⁴²ah¹ he̱é̱yh³ jniaah¹. 29Jniaah¹ nia⁴²ah¹ hi³ ñaá² Dios ba² ja̱³ gá⁴liúy² Moisés, joó⁴ chiáh² hi³nɨy³² há⁴hé³ nia⁴²ah¹ cáh³ti³² xiah² nɨ³ ma³bi³hɨɨ́y⁴. 30Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¡Jmiih⁴² ná⁴lɨ¹ xa³ja̱³ hi³ há⁴hé³ maá³ah³ niaá⁴ah³ hi̱² dsa³ nɨ³, baáy⁴ ma³bi³lieéy³ jniá³ jniá²! 31Nia⁴²a² ba² dxú⁴ hi³ há⁴hé³ ga³nuu³ Dios chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³². Joó⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³foyh⁴ rúh⁴ñi² ñaá² baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá², chiáh² diáh⁴ hi³hí̱³ si¹ ga³nuu³ Dios nɨ³. 32Há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³niuu²a² hi³ xe̱y³ ma³jmeé³ ma³lɨ³jniaá⁴ ja̱y³ dsa³ tuu² hi³ ga³sa̱y³ tuúy¹. 33Liu³u²xɨ³ há⁴ja̱³ chiáh² Dios bí⁴hɨɨ́y⁴ dsaá⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ lií² hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ hu̱² liáh³ja̱³. 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ dsaá⁴ ja̱³: ―¿Xɨ² niu³ gá⁴sa̱³u³ xa³ dsaa² chiú̱h²u³ nɨ³, hi²hooy¹ jniaah¹? Bi³hɨɨ́y⁴, ca̱á̱h³ tiaah² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴güé³u³ ñuúh⁴guah³ liuh² la³. 35Gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Jesús ja̱³ hi³ ma³dah²dxɨy³ cáh³ti³² dsa³ hi³ ma³laáy³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² ca³gua³taá³u³ niu³ chiáh² Ja̱á̱² Dios nɨ³? 36Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: ―Ñuyh⁴, xɨɨh² jniá³ hi̱² nɨy³², duh³ dsá⁴taá³á⁴ chiáh². 37Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ma³joo⁴²u³ ba², hí̱³ba² hi³ liúy¹ chia̱á̱h¹u³ nɨ³. 38Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ca³dsa³taá³á⁴ ba² chiú̱h²u³ Ñuyh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá². 39Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Güé⁴á⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³. Güé⁴á⁴ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jniaá⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³tuúy¹, baáy⁴ duh³ hí⁴tuúy³ diáh⁴ hi³ dɨ³jniaá⁴. 40Liáh³ cá⁴dah²nuú³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ fariseos hi³ na³ta̱a̱y⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² liáh³ca̱a̱y³ ji̱í̱⁴ jniaah¹ nɨ³ tuu²ah¹ ga³ji̱i̱³²u³? 41Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² tuú¹ah³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chia̱á̱²ah³ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ ga³fáh³ah³ hi³ jniaá²ah³ ba², hi³ja̱³ na³jniaa³ chiáh² liáh³nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³ nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\