San Lucas 11

1Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ liuy³² Dios Jesús ja̱³. Liáh³ gá⁴jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, hee² jniaah¹ liáh³xɨ³ hi²jmee²ah¹ hi²liu⁴²ah¹ Dios ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Juan gá⁴heé⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³². 2Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hi²liu⁴²ah³ Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi³fáh³ah³: Dia² chia̱a̱⁴²ah¹, niu³ je¹u³ yuuh¹ güii³ nɨ³, hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³u³ niu³. Hu̱² hi²chiuúyh³ hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹. Cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³ ba² dxaah¹vó⁴ la³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ yuuh¹ güii³ nɨ³. 3Cuoo² jniaah¹ hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²ah¹ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴. 4Jmee² gaáy³ háy² dsaa² chiaa⁴²ah¹, chiaah¹ ba² ga³jmee⁴²ah¹ ba² gaáy³ dsɨ³²ah¹ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ mɨ³hee³². Baáy⁴ há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴sa³ hi³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹, lieey⁴² jniaah¹ ba² chiáh² hi³ mɨ³hee³². 5Ba² liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Liu³u²xɨ³ xe̱y³ niaá⁴ah³ hi³ xe̱y³ ja̱y³ amigo chia̱á̱²ah³, baáy⁴ cua³dxí̱⁴ah³ dxaah¹ voo⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², hi³ gua³xɨɨ́h¹ah³ liáh³la³: “Amigo, jmee² jmɨ²heé¹ guayh³² chieéy⁴ nɨ³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ², 6chiaah¹ ja̱y³ amigo chia̱á̱²á⁴ hi³ híy¹ fi¹ ma³güe⁴ xɨ¹ñúh⁴ chieéy⁴, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi²cuoó⁴á⁴.” 7Xɨ²fáh³ hí⁴hí̱y¹ amigo ja̱³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Há⁴ hi³bi³dxɨɨ¹u³ jniá³, chiaah¹ mɨ³na³jnɨ⁴ jnɨ́¹ñú² chieéy⁴, mɨ³na³saa³²ah¹ liáh⁴jɨ³²ah¹ lɨ́⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hi²bɨ¹á² hi²cuoó⁴á⁴ niu³.” 8Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ niaá⁴ hí⁴bɨ́y² hí⁴cuoó⁴ amigo chié̱y² ja̱³, joó⁴ chiáh²ha̱á̱¹ hí⁴bɨ́y² liáh³bií⁴ duh³ hí⁴cuoó⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ niaá⁴ dsa³ ja̱³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴bí⁴dxɨɨ́². 9Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ hí⁴cuoó⁴ ba² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ hi³ naa³ah³ liu³u²xɨ³ hi²ŋɨɨ́¹ah³. Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²naáh³ah³, mɨ²ja̱³ hí⁴dxaah⁴ah³ ba². Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²te³ah³ haah²ñu¹, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²hí̱¹ ba². 10Chiaah¹ ja̱y³ hi³ hí⁴ŋɨɨ́⁴ he² nɨ³ niaá⁴, hi³hí̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ ba². Baáy⁴ hi³ hí⁴naah³² hi³hí̱³ hí⁴dxaah⁴, baáy⁴ hi³ hí⁴té² haah²ñu¹, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²hí̱¹ ba². 11’¿Xɨ² foóh¹ xa̱³ah³ niaá⁴ah³ hi³ hí⁴tiá³ há²ah³ hi²cuoo¹ah³ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ ja̱a̱³ah³ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ hó² ya³dsɨ²? Baáy⁴ ¿xɨ² foóh¹ hí⁴tiá³ há²ah³ hi²cuo¹ah³ ja̱y³ iíh¹ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³? 12Ba² xɨ²fáh³ hí⁴tiá³ há²ah³ hi²cuo¹ah³ ja̱y³ ñú² liu³u²xɨ³ hí⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ mɨ¹mee⁴. 13Hi³ja̱³ gu³xɨ³ ba² mɨ³he³²ah³, ná⁴lɨ¹ chiáh² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² ga³cuoo³²ah³ diáh⁴ ja̱a̱³ah³ nɨ³. ¡Ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ hí⁴jmeé⁴ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, chiaah¹ hí⁴cuóy² ba² Espíritu Santo chié̱y² diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨɨy³²! 14Mɨ³dxɨy³ Jesús ja̱³ ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ma³jmeé³ ma³lɨ³caay⁴² ja̱y³ dsa³, hi³ja̱³ liáh³ bí⁴hɨɨ́y⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴jooy³ gá⁴liú³ dsa³ hi³ caay⁴² ja̱³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiaah¹ hi³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³. 15Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴²: ―Dxɨ́⁴lieey³² Beelzebú fii² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³ ga³vooy³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ dsaá⁴ nɨ³. 16Tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³ yáh¹, cá⁴dah²ŋɨɨ́³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, hi³ dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chiáh². 17Joó⁴ mɨ³ñi³² ba² ñaá² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dah²ta³ dah²hɨ³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ hí⁴dxeéy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba² diáh⁴. Baáy⁴ liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ familia dah²tɨ̱y³² liáh³du³ca̱y⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴dxeéy³ diáh⁴ cáh³ti³². 18Ba² liáh³ja̱³ gɨh³ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, liu³u²xɨ³ hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³², ¿jmiih⁴² ja̱³ dsá⁴hɨɨ́² ta² chiáh² diáh⁴? Ga³fayh⁴ liáh³nɨ³ chiaah¹ hi³ ga³fáh³ah³ hi³ dxɨ́⁴lieey³² Beelzebú nɨ³ ga³jooy³ ga³voo⁴²á² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³. 19Joó⁴ liu³u²xɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Beelzebú nɨ³ ga³jooy³ ga³voo⁴²á² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴, hi³ja̱³ ¿hi̱² ba² nɨy³² ga³cuoó⁴ fáh⁴lí³ diáh⁴ oóh²ah³ nɨ³ hi³ ga³jooy³ ca³dah²vooy³² hi³há⁴dxúy⁴? Hi³ja̱³ hí̱³ba² diáh⁴ hi³nɨy³² hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³. 20Joó⁴ xɨ³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh² Dios nɨ³ ga³voo⁴²á² jniá² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ja̱³ dxaáh², mɨ³jmee⁴ ba² ta² Dios nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³. 21’Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ bií⁴ bá⁴lúy⁴ baáy⁴ xa³ hi³ xa̱h³ hi³ chie̱é̱yh¹ heeh⁴ hí¹ hi³ xa³ chiáh², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴caáh² hi³ xa³ chiáh² ja̱³. 22Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴güéy³ ja̱y³ hi³ veyh³ gɨh¹ hi³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴meéy², mɨ²ja̱³ hí⁴booy³ hi³ xa̱h³ hi³ ji̱í̱h⁴ dsa³tia̱a̱² chiáh² ja̱³. Ja̱³ba² hí⁴cá̱² chiáh² hi³ xa³ chiáh² dsa³ ja̱³ baáy⁴ duh³ hí⁴dxaáh². 23’Hi³ há⁴hé³ naáy³ chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³. Baáy⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³tia̱a̱² chieéy⁴, hi³hí̱³ hi³ ga³hoy⁴ ba² diáh⁴ dsa³. 24’Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ca³bi³hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴ chiáh² ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ga³naah³² xi² hí⁴tee³ dsɨ́². Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴dxaah⁴, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ga³ta³ ga³hɨ³: “Ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³ xɨ¹ñúh⁴ chieéy⁴ xi² cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ nɨ³.” 25Mɨ² ma³dxéyh² ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ dsa³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ hi³ na³xɨ² na³yah² baáy⁴ ná⁴lɨ¹ dxú⁴ cáh³ti³². 26Mɨ²ja̱³ dsaa³² dsá⁴jey³ gɨh¹ dxieéy⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ mɨ³hey³² gɨh¹ liáh³xɨ³ ñaá² ja̱³, duh³ hí⁴dah²güe³ ñuúh⁴ chiáh² dsa³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ xi² hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hí⁴lí³ gɨh¹ fáh⁴yeey¹ mɨ³hee³² chiáh² dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ dsa³jéy⁴. 27Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi²xiáh³ ba³ gá⁴liú³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―¡Dɨ́h¹ yaa⁴ mɨ́³ hi³ gá⁴sa̱³u³ niu³ chiáh², hi³ gá⁴tiúyh³ niu³! 28Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―¡Ja̱a̱¹, joó⁴ yaa⁴ gɨh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³! 29Dsa³na³cua̱a̱yh⁴² gɨh¹ liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ ji̱h²caayh⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―Hi²xiáh³ mɨ³hey³² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. Ca³dah²ŋɨɨ⁴ hi³ hi²jmeey⁴² ca̱a̱³ fáh⁴lí³, joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²joó² gɨh¹ dxaáh² fáh⁴lí³, ti̱¹ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² profeta Jonás ba² nɨɨh¹ hí⁴dah²joó². 30Chiaah¹ cá⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Nínive ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² Jonás ja̱³. Baáy⁴ ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 31Mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³, mɨ²ja̱³ hí⁴bɨ́y² reina hi³ gá⁴guá³ ca³jaa¹ sur mɨ³xa³ lɨ́⁴, duh³ hí⁴cuó⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. Chiaah¹ vɨ̱ɨ̱́³ cáh³ti³² güéy⁴ mɨ́³ ja̱³ hi³ bi²niuu³ liáh³xɨ³ gá⁴liú³ Salomón, chiaah¹ hi²xiáh³ jmɨɨh⁴ Salomón ja̱³. Joó⁴ la³ xe̱y³ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Salomón ja̱³. 32Diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²guá³ fɨɨ³ Nínive nɨ³ hí⁴bɨ́y² mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, duh³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. Chiaah¹ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Nínive liáh³ca̱á̱h³ gá⁴hé³ Jonás ja̱³, baáy⁴ la³ xe̱y³ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Jonás ja̱³. 33’Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³hi̱í̱⁴ xi³ baáy⁴ ga³jniaa³ xi² na³ree³, ñé⁴ ñuúh⁴ guaá². Jmáyh² xi² ñií² ba² ca³dah²jniaa³, duh³ lii⁴ mɨ² ma³taáyh¹ diáh⁴ xɨ¹ñúh⁴. 34Diáh⁴ mɨ¹ñi²a² nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ xi³ chiáh² cuerpo chiaa⁴²a². Liu³u²xɨ³ dxú⁴ diáh⁴ mɨ¹ñi²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ xa³ jmɨɨ́⁴ chiáh² na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ³hee³² diáh⁴ mɨ¹ñi²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ jmɨɨ́⁴ chiáh² cuerpo chiaa⁴²a². 35Xɨɨ́³ah³ ba² chiaah¹ liáh³ ba² ji̱i̱³²ah³ hi³ dxú⁴ ba² mɨ¹ñí¹ah³ joó⁴ liáh³ ba² niaah⁴²ah³ xi³ ñu³ha̱a̱h³. 36Liu³u²xɨ³ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chia̱á̱²ah³ nɨ³ xa³ jmɨɨ́⁴, baáy⁴ há⁴hé³ ñu³ha̱a̱h³ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² hí⁴jooy³ hi²joó³ah³ jɨy³ hu̱² liáh³ja̱³, liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ ca̱a̱³ xi³ hi³ ga³dxiih³² jnia² chie̱é̱yh¹ jmɨɨ́⁴ chiáh². 37Liáh³ gá⁴jooy³ gá⁴liú³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ fariseo gá⁴tee³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² hi³ hí⁴dsá⁴eeh³. Hi³ja̱³ gá⁴hí³ xɨ¹ñúh⁴ Jesús ja̱³ duh³ gá⁴ta̱a̱y³ ñaá² haah² mesa ja̱³. 38Hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² fariseo ja̱³ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ gá⁴u̱ú̱³ guaa³ Jesús ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴eéh² hó² ja̱³. 39Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Niaá⁴ah³ fariseos nɨ³, xa̱³ah³ liáh³xɨ³ dsa³ hi³ ga³u̱u̱h³² diáh⁴ cueh²vɨ̱ɨ̱́⁴, joó⁴ ti̱¹ xiáh³ tɨɨ́² ba² nɨɨh¹. Hi²xiáh³ ga³xi³² ga³u̱u̱h³²ah³ ñiíh² chia̱á̱²ah³ joó⁴ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chiaah¹ hi²xiáh³ na³ba³ah³ hi³há⁴ja̱³ hi³ ga³jmee³ah³ nɨ³. 40¡Dɨ́h¹ jlah³ah³! ¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³hí̱³ ba² hi³ gá⁴jmeé³ xiáh³ ñiíh² nɨ³, hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴jmeé³ xiáh³ ñuúh⁴? 41Gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ oóh²ah³ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³, mɨ²ja̱³ si¹ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ah³ rúh⁴ñi² Dios. 42’¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ fariseos! Ga³cuoo³²ah³ ba² Dios nɨ³ diezmo chiáh² meeh¹ xee³, ruda, baáy⁴ liáh⁴jɨ³ gɨh¹ dxaáh² haa³nuu³. Dxú⁴ ba². Há⁴ hi³tu³²ah³ hi³ nɨ³. Joó⁴ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ hi³ xiaa³dsaa³² baáy⁴ há⁴hé³ naá⁴ah³ Dios nɨ³. Hi³ nɨ³ ba² nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ nɨ³. 43’¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ fariseos! Hi²xiáh³ naa³ah³ hi²ñí³ah³ xi² dxú⁴ gɨh¹ ñuúh⁴guah³ liuh² nɨ³, baáy⁴ naa³ah³ hi³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hí⁴dah²hí̱¹ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ hu̱u̱¹rá². 44’¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ chiáh² ley baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos nɨ³, hi²xiáh³ ga³u̱u̱h³²a² ñí¹ah³! Chiaah¹ liáh³xɨ³ he̱e̱³ hi³ há⁴hé³ jniá³ ba² xa̱³ah³ niaá⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. Chiaah¹ ca³bi³hee¹ah³ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³ŋɨ́y³ ji̱h²caah⁴ah³ chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³ñi³² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴ah³ nɨ³. 45Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ ja̱y³ diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Dsa³he⁴, ba² ji̱í̱⁴ jniaah¹ nɨ³ ga³liu⁴²u³ mɨ³hee³² hi³ ga³fáyh³ liáh³nɨ³. 46Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―¡Ba² hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³, niaá⁴ah³ dsa³he⁴! Chiaah¹ ca³bi³chiá̱¹ah³ diáh⁴ dsa³ ca̱a̱³ liaá¹ hi³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴cá̱², baáy⁴ há⁴hé³ dɨ²gua³xa̱h³ah³ cáh³ti³² vo̱ó̱h²ah³. 47’¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³! Chiaah¹ ga³jmeeh⁴ah³ liih² xi² na³jniaa³ he̱e̱³ chiáh² diáh⁴ profetas hi³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ xa²yaá¹ah³ ñú⁴uúh¹ah³. 48Hi³nɨ³ lii⁴ hi³ naa³ah³ ba² liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ xa²yaá¹ah³ ñú⁴uúh¹ah³ nɨ³. Chiaah¹ diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ profetas baáy⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ ga³jmeeh⁴ah³ xi² na³jniaa³ he̱e̱³ chiáh² diáh⁴ nɨ³. 49’Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴ nɨ³: “Hi²sɨ́⁴á⁴ profetas baáy⁴ hi²sɨ́⁴á⁴ apóstoles, joó⁴ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱́h⁴ diáh⁴ dsa³ mɨ³hee³² dsɨ́² nɨ³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴, baáy⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ mɨ³hee³².” 50Joó⁴ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴, vih²chiaah¹ hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴ profetas liáh³ gá⁴niaá⁴ lɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³. 51Hí⁴liaá² lɨ́⁴ hi³ jú̱y⁴ Abel, baáy⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² hi³ jú̱y⁴ Zacarías, hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² yeey⁴ ñi²yaá³ liáh³xɨ³ na³jniaa³ guah³ ja̱³. Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, hi³ vih²chiaah¹ hi³ jú̱y⁴ diáh⁴ hi³hí̱³, hi³ja̱³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. 52’¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ chiáh² ley! Chiaah¹ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ ti̱¹ vo̱ó̱h²ah³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴cui̱i̱⁴ah³ Dios nɨ³. Joó⁴ ba² há⁴hé³ ga³nuu³ah³ dsaá² chiáh² Dios baáy⁴ ga³jnɨ³ah³ fi¹ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ dsaá². 53Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³, ba² liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ fariseos. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²bi³dxɨɨ́y² Jesús ja̱³. Ña²hé³ ba² mɨ³dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴. 54Joó⁴ hi³ dah²ya³dsaay³ hiíh⁴ duh³ hu̱² hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² ba² ja̱³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²ye̱e̱yh³ ca̱a̱³ dsaa².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\