San Lucas 12

1Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ cá⁴ná⁴cua̱a̱yh⁴², cua̱a̱y¹ná² mil ba² diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ dah²chiu̱u̱y³² dah²lieyh³² oóyh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² ti̱¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ fariseos nɨ³ chiaah¹ hi²xiáh³ ca³dah²juu³². Hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ levadura jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³. 2Chiaah¹ há⁴hé³ xa³ hi³ gá⁴lɨ́⁴ na³ma² hi³ há⁴hé³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ³²a², liáh³bií⁴ hí⁴dsaá⁴ dsɨ³²a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 3Hi³ja̱³, liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hi³ ma³féh¹ah³ xi² ñu³ha̱a̱h³ nɨ³, hí⁴dsá⁴taah² dxɨ́³ jmɨɨ⁴. Baáy⁴ hi³ ma³féh¹ah³ ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ xi² na³jnɨ⁴ ñú², ba² hí⁴dsá⁴taah² dxɨ́³ yuuh¹ ñú² xi² ñií², duh³ja̱³ niuúh³ vɨ̱ɨ̱́³. 4’Joó⁴ niaá⁴ah³ amigos chia̱á̱²á⁴, ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ há⁴ hi³jmee³ah³ foh⁴ah³ hi²joo⁴ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ dsa³, chiaah¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ mɨ² ma³dah²jɨ̱́yh⁴ ja̱y³ dsa³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ gɨh¹ dxaáh² hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeéh⁴. 5Joó⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi̱² ba² nɨy³² ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ foh⁴ah³ hi²joo⁴ah³. Jmeé¹ah³ foh⁴ah³ chiáh² Dios ba², chiaah¹ mɨ² ma³tee³ ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ hee⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴xɨ́y⁴ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴. Hi³ja̱³ jmeé¹ah³ foh⁴ah³ chiáh² Dios nɨ³ ba². 6’¿Xɨ² há⁴ja̱³ ñéy³ bih³ ta̱³ dsá⁴héyh³ chiáh² hi³ tú̱⁴ centavos? Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ ta̱³ nɨ³ há⁴hé³ ga³hi̱h⁴ dsɨ́² Dios nɨ³. 7Ji̱í̱⁴ lɨ́⁴ jñu³ dxɨ́¹ah³ nɨ³ ñi³² ba² jáh³ mɨɨyh⁴ xa³. Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmee³ah³ foh⁴ah³, chiaah¹ chi̱í̱⁴ah³ gɨh¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ cua̱a̱y¹ná² ñá⁴laáy³ ta̱³. 8’Hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ jí̱⁴ñí³ hi³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴, ba² hí⁴féh³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ hi³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ chié̱y² ñaá² rúh⁴ñi² diáh⁴ ángeles chié̱y² Dios. 9Joó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ jniá³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³, ba² hi²fayh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ mii⁴ diáh⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ ángeles chié̱y² Dios. 10’Baáy⁴ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, hí⁴jooy³ ba² hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh². Joó⁴ hi³ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Espíritu Santo nɨ³, hi³hí̱³ si¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh². 11’Liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³dsá⁴jay⁴ diáh⁴ niaá⁴ah³ ñuúh⁴guah³, hu̱² gɨh³ rúh⁴ñi² diáh⁴ chiu³fáh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades, há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ jmiih⁴² hi²fooh¹ah³ diáh⁴. 12Chiaah¹ mɨ² ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi²liú¹ah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴jmeéy³ ba² niaá⁴ah³ Espíritu Santo nɨ³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²fáh³ah³. 13Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ja̱y³ hi³ caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús: ―Dsa³he⁴, jmee² jmɨ²heé¹ xɨɨh² du³ñuúh²á⁴ nɨ³ hi³ gua²cuoó⁴ jniá³ hi³ ná⁴lɨ¹ dxey⁴ hi³ gá⁴cueeyh³ chiaa⁴²ah¹ lɨ² dia² chia̱á̱²á⁴. 14Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴hé³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ hi³ hi²dxeeyh¹ hi³la³ hi³nɨ³ chia̱á̱²ah³. 15Baá⁴ ba² liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―Hi²bi³xɨh¹ah³ há²ah³, hi²haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² hi³hí̱³ hɨɨh³ dsɨ́² nɨ³, chiaah¹ gu³xɨ³ ba² hí⁴sa³ hi³la³ hi³nɨ³ chia̱á̱²ah³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ hi²ñí³ah³ dxú⁴. 16Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ juúh⁴: ―Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴guá³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ bií⁴ xaa³² baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gá⁴cuó³ cuɨɨ³ vó⁴ chiáh². 17Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ dsa³ xaa³² ja̱³: “¿Jmiih⁴² hi²jmeey⁴²? Há⁴hé³ máh⁴ xiáh³ hi²taáyh⁴ cuɨɨ³ chieéy⁴ nɨ³.” 18Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ ca̱á̱h³: “Mɨ³maay⁴ ba² liáh³xɨ³ hi²jmeey⁴². Hi²cɨ́yh⁴ diáh⁴ ñú² xi² tiaah² mɨ¹cuɨɨ³ chieéy⁴ nɨ³, duh³ hi²jmeeyh¹ dxaáh² hi³ cah² gɨh¹, duh³ nɨ³ hi²taáyh⁴ diáh⁴ cuɨɨ³ chieéy⁴, chie̱é̱yh¹ gɨh¹ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ chieéy⁴ nɨ³.” 19Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi²fooh¹á² ñeéy⁴: Hi²xiáh³ ñuú³ hi³ na³jniaa³ dxú⁴ chiú̱h²u³, hí⁴tiaá⁴ voó³ cáh³ti³². Tieé² háy², chiéh² hí̱h² baáy⁴ bi³jee⁴² háy². 20Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³: “Dɨ́h¹ jlah³u³ niu³ dsa³, ja̱³ba² voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ hí⁴jú̱³u³. Hi³ja̱³ ¿hi̱² hí⁴lí³ chiáh² hi³ ma³jniaa³u³ dxú⁴ nɨ³?” 21Liáh³ja̱³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ ca³na³cua̱a̱yh⁴² hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² mii⁴ diáh⁴, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² chiáh² diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios. 22Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ jmiih⁴² dsa³ha³ dsa³ŋɨ́³ah³, ñé⁴ chiáh² hi³ hi²cáh³ah³, ñé⁴ mɨh³ chia̱á̱²ah³. 23Chi̱í̱⁴ gɨh¹ jmɨɨyh⁴²güii³ chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ hi³ hi²chia⁴²a² baáy⁴ chi̱í̱⁴ gɨh¹ cuerpo chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ mɨh³ chiaa⁴²a². 24Joo⁴²ah³ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² ta̱³ nɨ³, há⁴hé³ ca³dah²jñi³² ca³dah²haa³², há⁴hé³ ga³raa³ ga³sa³ chiáh² diáh⁴, ñé⁴ há⁴hé³ ca³dah²jmeeh³² dsaa⁴². Joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, ga³cuo⁴ ba² Dios nɨ³ ca³dah²eeh³² diáh⁴. ¿Xɨ³ há⁴hé³ chi̱í̱⁴ah³ gɨh¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ ta̱³ nɨ³? 25¿Xɨ²fáh³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ xa̱³ah³ gɨh¹ ca̱a̱³ hora gu³xɨ³ ba² booy¹ naa³ah³ liáh³ja̱³? (Ha²xɨ² gɨh³, hí⁴cueé⁴ah³ gɨh¹ ca̱³naa¹ metro.) 26Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ hi³ pih² liuh² nɨ³, ¿hi³ja̱³ he²chiaah¹ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ ñuú³ chiáh² gɨh¹ dxaáh² hi³la³ hi³nɨ³? 27’Joo⁴²ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ ca³lɨ³cah² diáh⁴ mɨ¹lí¹ nɨ³, há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ ta², ñé⁴ há⁴hé³ ca³dah²dxa⁴ ñi³, joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, ñé⁴ rey Salomón gu³xɨ³ ba² bií⁴ xaa³² ja̱³ há⁴hé³ gá⁴cɨ́h⁴ mɨh³ hi³ liih² liáh³xɨ³ liih² diáh⁴ mɨ¹lí¹ nɨ³. 28Chiaah¹ xɨ³ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ liih² diáh⁴ mee³nuu³ hi³ xa³ ja̱³nɨ́⁴ baáy⁴ já̱⁴mɨ²hee³ hí⁴caa³, hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ há⁴hé³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ mɨh³ hi³ hi²cɨ́h³ah³, niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ ca³gua³taá³ah³ nɨ³. 29Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmee³ah³ lii⁴ baáy⁴ há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ chiáh² hi³ hi²cáh³ hi²húh³ah³ nɨ³. 30Chiaah¹ liáh³ja̱³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, joó⁴ mɨ³ñi³² ba² Ñúh³a² hi³ xa³ hi³ ŋɨɨh⁴niaáh² chia̱á̱²ah³. 31Hi³ja̱³ niaah⁴ah³ Dios ba², baáy⁴ jmeé¹ah³ he̱é̱yh³ chiáh². Mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ jɨɨ⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chia̱á̱²ah³. 32’Há⁴ hi³foh³²ah³ niaá⁴ah³ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²á⁴, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ fɨɨ́⁴ah³ chiaah¹ niaá⁴ Dia² chia̱a̱⁴²a² nɨ³ hi³ dɨ́h¹ hí⁴jméy² niaá⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh². 33Nɨɨ́¹ah³ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ duh³ cuoó¹ah³ diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². Bi³tɨɨ⁴ah³ mɨh³tuh³ chia̱á̱²ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dsaáy⁴, tiaáh²ah³ yuuh¹ güii³ ba² hi³ xa³fáh³ chia̱á̱²ah³ xi² há⁴hé³ hí⁴dxa³. Chiaah¹ nɨɨ́⁴ há⁴hé³ hí⁴dxaá² dsa³ hi̱i̱³ baáy⁴ há⁴hé³ xe̱y³ gú⁴nuú¹ hi³ hí⁴taá². 34Baáy⁴ hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³, hi³ ja̱³ba² xi² na³jniaa³ hi³ bií⁴ chi̱í̱⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³, ja̱³ ba² nɨ³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. 35’Hi³bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ cua²na³hi̱i̱⁴ xi³ lámparas chia̱á̱²ah³ ca̱³ñiih³². 36Hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ dah²je̱e̱³² hí⁴güeyh⁴ fii² diáh⁴ hi³ ma³ŋaa³² xi² dsa³ji̱í̱³ guaa³ dsa³, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³te³² haah²ñu¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²niá² ji̱³nɨɨ́⁴. 37Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² dsa³ ja̱³, xɨ³ nɨ³ na³ñí¹ diáh⁴ mɨ² mɨ³hí⁴güeyh⁴ fii² diáh⁴ ja̱³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Hí̱³ba² ñaá² fii² diáh⁴ ja̱³ hí⁴bí⁴tɨɨ⁴ chiáh² duh³ hí⁴dxá⁴ comida hi³ hí⁴dah²eéh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. 38Gu³xɨ³ ba² hí⁴güeyh⁴ dxaah¹ voo⁴, hu̱² gɨh³ xiáh³hee³ tiá³, joó⁴ xɨ³ na³ñí¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴. 39Ba² naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³la³, liu³u²xɨ³ ja̱y³ fii² ca̱a̱³ ñú² mɨ³ñi³² hi³ he² hiíh⁴ ja̱³ hí⁴güéy³ ja̱y³ dsa³ hi̱i̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴cueeyh⁴ na³ñí¹ liáh³ja̱³, há⁴hé³ hí⁴cuó⁴ je² dsá⁴hí³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh². 40Hi³ja̱³ ba² bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ liáh³ du³chia̱a̱²u² há⁴hé³ ta³hɨ³ah³, mɨ²ja̱³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 41Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Pedro ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, ¿xɨ³ ti̱¹ hi³ chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ nɨ³, ha²xɨ² hi³chiaah³² liáh⁴jɨy³ dsa³ nɨ³ juúh⁴ hi³ ma³jmeéy¹ nɨ³? 42Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³: ―Hi²jmeey⁴² ca̱a̱³ juúh⁴ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ chiáh² ja̱y³ mozo hi³ xiaa³dsaay³² baáy⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴, hi³ fii² ja̱³ gá⁴tiéyh² guaa³ hi³ hí⁴cuoó⁴ hí⁴dah²eéh² diáh⁴ mozos chié̱y² ja̱³ mɨ² ma³dxa³héy³ hiíh⁴. 43Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² mozo ja̱³, liu³u²xɨ³ jmee⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³ hí⁴dxéyh² fii² ja̱³. 44Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ hí⁴tiéyh² guaa³ jɨɨ⁴ hi³ xa³ chiáh² fii² ja̱³. 45Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ mozo ja̱³ hi³ hí⁴hɨɨyh⁴² há⁴hé³ mɨ³hí⁴güeyh⁴ xé̱yh² fii² ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴laá⁴ hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ mozos baáy⁴ diáh⁴ xi²yaa³² ja̱³. Baáy⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² hí⁴eéh² hí⁴hɨ̱́h² bɨh¹ hi³ xa³ chiáh² fii² ja̱³ baáy⁴ dɨ́h¹ jmáyh² hi³ hi̱í̱y⁴ bɨh¹. 46Mɨ²ja̱³ hí⁴güeyh⁴ fii² ja̱³ jmɨɨ́¹ liáh³ há⁴hé³ je̱e̱³², baáy⁴ liáh³ há⁴hé³ ta³hɨ³ hi³ hí⁴güeyh⁴. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ veyh³ hí⁴bí⁴chiíy⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ hi³ bií⁴ mɨ³hey³² nɨ³. 47’Mozo hi³ ñi³² ba² hi³ niaá⁴ fii² ja̱³ hí⁴jmeé⁴ joó⁴ há⁴hé³ na³tɨɨ⁴ chiáh² baáy⁴ há⁴hé³ ga³nuu³ dsaá², mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴ti̱y⁴² mozo ja̱³. 48Joó⁴ ja̱y³ mozo hi³ há⁴hé³ ñi³², ga³jmee⁴ mɨ³hee³² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴ti̱⁴², joó⁴ ca³liuh² ba² hí⁴ti̱⁴² chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ñi³² ba² ja̱³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ bií⁴ ñuú³ hee⁴ hi²xiáh³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² fii² ja̱³ chiáh², baáy⁴ ja̱y³ hi³ bií⁴ ñuú³ ná⁴tayh¹ guaa³ hi²xiáh³ veyh³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh². 49Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Güé⁴á⁴ hi³ hi²hi̱í̱⁴á⁴ xi³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. ¡Baáy⁴ hi²xiáh³ naáy⁴ hi³ hu̱² dsá⁴niaá⁴ ji̱³nɨɨ́⁴! 50Baáy⁴ xa³ ca̱a̱³ hi³ booy¹ gaáy³ ta² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴ŋɨ́³á⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ cɨ̱h³beeh³²á⁴ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴ŋɨ́³á⁴ hi³nɨ³. 51¿Xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³ hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²jmeey⁴² hí⁴dah²güe³ dɨ³naáy³ diáh⁴ dsa³ nɨ³? Haá², hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²dxaa⁴²á² ba² diáh⁴ nɨ³. 52Chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hí⁴liaá² hí⁴dxeéy³ diáh⁴ xi³ xe̱y³ ñéy³ dsa³ hi³ ca̱a̱³ familia, hí⁴dah²cú̱yh⁴ aay³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ duh³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ gɨh¹ ja̱³. 53Hí⁴yá⁴chiy⁴ ja̱y³ dsaá⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱á̱²ñuh¹, baáy⁴ ja̱á̱²ñuh¹ ja̱³ hí⁴yá⁴chiy⁴ chie̱é̱yh¹ jmii³, ja̱y³ mɨ́³ hí⁴yá⁴chiy⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱á̱²mɨɨ¹, baáy⁴ ja̱á̱²mɨɨ¹ ja̱³ hí⁴yá⁴chiy⁴ chie̱é̱yh¹ xaá¹, hí⁴yá⁴chiy⁴ ja̱y³ mɨ́³ chie̱é̱yh¹ chi̱í̱h⁴ja̱á̱², baáy⁴ chi̱í̱h⁴ja̱á̱² ja̱³ hí⁴yá⁴chiy⁴ chie̱é̱yh¹ xaá¹ diáh⁴. 54Ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ liáh³la³: ―Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³joó³ah³ hi³ ga³ra̱a̱h⁴ jnií² ca³jaa¹ oeste mɨ²ja̱³ ga³fáh³ah³ hi³ hí⁴dxá³ jmɨ́², baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³ ga³lɨ́³ yáh¹. 55Baáy⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³hɨɨ³ dxɨ́³ ca³jaa¹ sur, mɨ²ja̱³ ga³fáh³ah³ hi³ hí⁴jmeé⁴ xúh⁴dxɨɨ́³, baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³ ga³lɨ́³. 56¡He² dɨ́h¹ ja̱³ chia̱á̱²ah³! Maá³ah³ ba² hi³ ga³lɨ́³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³. ¿Jmiih⁴² ba² nɨ³ hi³ há⁴hé³ ga³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ dsa³lí³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³? 57’¿He²chiaah¹ há⁴hé³ ga³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² vo̱ó̱h²ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³? 58Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³ rúh⁴ñi² autoridad, mɨ²ja̱³ hi³liú¹ah³ dxú⁴ liáh³ rúh⁴ tiaáh¹ah³ fi¹ duh³ há⁴hé³ dsá⁴jay⁴ niaá⁴ah³ rúh⁴ñi² chiu³fáh⁴. Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ haá² mɨ²ja̱³ hí⁴féh³ chiu³fáh⁴ ja̱³ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ policía hi³ hí⁴dah²taayh³ niaá⁴ah³ ñuúh⁴ñí¹. 59Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ hi²voó⁴ah³ ji̱³nɨɨ́⁴, hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hi²cɨ́³ah³ jɨɨ⁴ liáh³nɨɨh¹ hí⁴dah²bi³chiíy⁴ niaá⁴ah³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\