San Lucas 13

1Ja̱³ba² mɨ²ja̱³, cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Pilato gá⁴jɨ̱́yh⁴ ja̱y³aáy⁴ dsa³ Galilea ja̱³ba² liáh³ dse³jɨ̱yh⁴² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios. 2Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―¿Xɨ² ga³ta³ ga³hɨ³ah³ hi³ mɨ³hey³² gɨh¹ diáh⁴ liáh³xɨ³ oóyh² diáh⁴, hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴ liáh³ja̱³? 3Haá², há⁴ja̱³ hi³ja̱³ ja̱³. Ba² xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ dxú⁴ niaá⁴ah³, ba² mɨ²ja̱³ cua³dxí̱⁴ah³ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² liáh³ja̱³. 4Baáy⁴ diáh⁴ hi³ dxiá⁴jñéy³ hi³ gá⁴jú̱y⁴ hi³ gá⁴jnaayh⁴ ñu² Siloé, ¿xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ mɨ³hey³² gɨh¹ diáh⁴ hi³hí̱³ liáh³xɨ³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ Jerusalén? 5Haá², ba² liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ dxú⁴ niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ ree³ ba² cua³dxí̱⁴ah³ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³hí̱³. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ Jesús ca̱a̱³ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ja̱y³ dsa³ gá⁴sa³ ca̱a̱³ ma³ higo chiáh², hi³ja̱³ ga³tɨ̱y¹ ca³dsa³joó¹ hi³ xɨ² na³hɨɨ¹ mɨɨ¹ chiáh², joó⁴ há⁴hé³ ga³tɨ̱y⁴ cáh³ti³². 7Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsaá⁴ hi³ ga³heeh⁴ hí¹ vó⁴ ja̱³: “Joo⁴² ruh³, mɨ³dsa³hɨɨ́² nɨ³ ji̱i̱³ bih³ ga³guá³á⁴ ca³bi³joóy² hi³ xɨ² na³hɨɨ¹ higos ma³ la³, joó⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³². Na³fáyh⁴ chiuuh⁴², chiaah¹ mɨ³ja̱³ na³jnɨɨ³² ba² dxaah¹vó⁴.” 8Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ hi³ heeh⁴ hí¹ vó⁴ ja̱³: “Dia², cueeyh⁴² gɨh¹ ca̱a̱³ ji̱i̱³ la³, duh³ hi²bi³vá¹á⁴ dxaah¹vó⁴ la³ baáy⁴ hi²taáyh⁴ haá¹. 9Mɨ²ja̱³ liáh³ ba² hí⁴cuó⁴ mɨɨ¹ chiáh². Joó⁴ xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴vi̱í̱h³.” 10Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ jmɨɨ́¹ mah², mɨ²ja̱³ he⁴ Jesús ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ ca̱a̱³ ñuúh⁴guah³ liuh², 11mɨ²ja̱³ caayh³² nɨɨ́⁴ ja̱y³ mɨ́³ hi³ mɨ³xa³ dxiá⁴jñá³ ji̱i̱³ bih³ dsaah⁴². Ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ ma³jméy² na³jliu⁴ na³lɨyh⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ñiíh² mɨ́³ ja̱³. 12Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ gá⁴joóy², mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Mɨ́³, gua²liaá³u³ ba² dsaá¹ hi³ chia̱á̱h¹u³ nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ diáh⁴ guaa³ ja̱³ ñiíh² chiáh². Ja̱³ba² gá⁴ñiíh² ca̱á̱h³ mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios. 14Joó⁴ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² hi³ hiíy⁴ ñi² ñuúh⁴guah³ ja̱³ chiaah¹ hi³ cá⁴bí⁴liaá³ Jesús ja̱³ jmɨɨ́¹ hi³ ca³dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Xa³ ba² jñuú³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴lí³ ta², gu³xɨ³ hé³ ba² diáh⁴ jmɨɨ́¹ nɨ³ hi³ya³dxí̱⁴ah³ duh³ hí⁴liaá³ah³ dsaá¹ hi³ chia̱á̱h¹ah³, joó⁴ há⁴ja̱³ jmɨɨ́¹ mah² la³. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Ñúh³a² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Hi³ he̱é̱yh³ ba² ga³jmee³ah³! ¿Xɨ² há⁴hé³ ga³sɨɨh⁴ah³ cue²yah³ chia̱á̱²ah³ hu̱² gɨh³ burro chia̱á̱²ah³ duh³ ca³gua³já⁴ah³ dsá⁴hi̱h³ jmɨɨ³ mɨ² jmɨɨ́¹ mah² nɨ³? 16Mɨ́³ la³ yáh¹ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham, hi³ mɨ³xa³ dxiá⁴jñá³ ji̱i̱³ bih³ hi³ gá⁴sa̱a̱h³² cáh³ti³² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ chiáh², hi³ja̱³ liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi²tiu⁴²a² gu³xɨ³ ba² jmɨɨ́¹ mah² la³, ¿xɨ² haá²? 17Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴hiih⁴ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³. Joó⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² dah²joo³² hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. 18Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―¿He² lii³²a² ga³ji̱i̱h⁴ ree³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³, jmiih⁴² la³ hi²fayh¹? 19Ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ¹ju̱³ chiáh² mostaza. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴haá² jee⁴² chiáh², mɨ²ja̱³ hí⁴ñii³ baáy⁴ hí⁴gaáy³ cáh³ti³² hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²dxá⁴ sɨɨ² diáh⁴ ta̱³ nɨ³ jee⁴² guaa³. 20Ba² gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³: ―¿He² lii³²a² ga³ji̱i̱h⁴ ree³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³? 21Ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ chie̱é̱yh¹ levadura. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hí⁴caáh⁴ tú̱⁴ arroba fɨ² cuɨɨ³ ya³dsɨ² mɨ²ja̱³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴bá⁴ liáh⁴jɨ³ ca̱² ja̱³. 22Liáh³ híy¹ fi¹ Jesús ja̱³ hi³ ŋaá² Jerusalén, mɨ²ja̱³ he⁴ fah² Dios ja̱³ diáh⁴ fɨɨ³ cah² baáy⁴ diáh⁴ fɨɨ³ liuh² xi² dsa³ŋɨ́y³ ja̱³. 23Mɨ²ja̱³ ja̱y³ dsa³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, ¿xɨ² há⁴hé³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dsa³bé⁴ dsaa² chiáh² nɨ³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: 24―Jmeé¹ah³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ gua³taáh¹ah³ xi² na³jniaa³ haah²ñu¹ hi³ dsuu³ ba². Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ dsá⁴taáyh¹, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³. 25Chiaah¹ fii² ñú² nɨ³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴jní⁴ jnɨ́¹ñú² chiáh². Mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ na³ta̱a̱⁴ah³ tɨɨ́² nɨ³ hi²te³ah³ haah²ñu¹, liáh³la³ hi²fáh³ah³: “Dia², nia² ñú² nɨ³.” Joó⁴ liáh³la³ ba² hí⁴féh³ dsa³ ja̱³: “Há⁴hé³ maay⁴ hi̱² dsa³ niaá⁴ah³.” 26Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi²fáh³ah³: “Ma³chia⁴²ah¹ ma³hi̱h²ah¹ ba² chia̱a̱h²ah¹ niu³, baáy⁴ niu³ ja̱³ gá⁴héy¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ jee⁴² fɨɨ³ chiaa⁴²ah¹.” 27Joó⁴ liáh³la³ ba² hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³: “Ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ maay⁴ hi̱² dsa³ nɨ³ niaá⁴ah³. Cua³dxí̱⁴ah³ xiáh³ nɨɨ́⁴ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ mɨ³hee³² nɨ³.” 28Nɨɨ́⁴ hi²jla⁴²ah³ baáy⁴ hi²jñu⁴²ah³ lɨ́⁴ oóyh² na¹já̱¹ah³ mɨ² ma³joo⁴²ah³ hi³ jey¹ Abraham nɨ³ xi² jey¹ gaáy³ Dios chie̱é̱yh¹ Isaac, Jacob, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ profetas nɨ³, baáy⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ ma³cueeh⁴ah³ tɨɨ́² bɨh¹ ba². 29Liáh³bií⁴ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ liú⁴u³ chiú̱³ chiuuh² jmɨɨyh⁴²güii³ duh³ hí⁴dah²güe³ hí⁴dah²eéh² xi² chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³. 30Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ ja̱³nɨ́⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ ba² hí⁴dah²güe³ gaáy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ lii³²a² dɨ³cáyh¹ ja̱³nɨ́⁴, há⁴hé³ máh⁴ na³jmɨɨ́yh³ ba² hí⁴lí³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 31Ja̱³ba² jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ fariseos, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Má⁴dxi² la³, chiaah¹ niaá⁴ hí⁴jɨ̱́yh⁴ niu³ Herodes nɨ³. 32Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Cua³dxi̱i̱³²ah³ gua³xɨɨ́h¹ah³ na¹hi³nɨy³², hi³ ja̱³nɨ́⁴ baáy⁴ já̱⁴mɨ²hee³ hi²voo⁴²á² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ hi²bi³liaá¹á⁴ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴², hi³ja̱³ yaá² lɨ́⁴ ba² hí⁴yey³ hí⁴jooy³ ta² chieéy⁴. 33Joó⁴ ñii⁴ liáh³bií⁴ Jerusalén nɨ³ chiaah¹ ga³jmee⁴ hi²jmeey⁴² ta² chieéy⁴ nɨ³ ja̱³nɨ́⁴, já̱⁴mɨ²hee³ baáy⁴ yaá². Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jú̱y³ xiaáh³ ja̱y³ profeta, ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ Jerusalén ba². 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³: ―¡Niaá⁴ah³ dsa³ Jerusalén hi³ ga³jɨ̱h⁴ah³ diáh⁴ profetas baáy⁴ ga³chiuh⁴ah³ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ hi³ ga³xɨy⁴ Dios nɨ³, duh³ hi³ ca³bi³dxí̱⁴ hí⁴dah²heé⁴ niaá⁴ah³ ba² nɨ³! ¡Ma² jáh³ tiaah² gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴ hi²bi³ñiih⁴²á⁴ niaá⁴ah³, liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ja̱y³ xaá¹ nɨɨh² hi³ ga³taayh³ ñuúh⁴ cueé² diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱², joó⁴ há⁴hé³ gá⁴niuu³ah³ dsaá²! 35Joo⁴²ah³ ruh³, seguro hi²cueeh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ mɨ³hi²joo⁴ah³ jniá³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hiíh⁴ hi²fáh³ah³ liáh³la³: “Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² hi³ hí⁴güéy³ dxa² ñaá² Ñúh³a² Dios nɨ³.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\