San Lucas 14

1Ca̱a̱³ mɨ² jmɨɨ́¹ mah² ñií¹ Jesús ja̱³ ya²eeh³ chiáh² ja̱y³ fariseo hi³ ná⁴ŋɨy¹. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ fariseos hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ dah²tia⁴ dah²tiey³² Jesús ja̱³. 2Ba² jey¹ nɨɨ́⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ chie̱é̱yh¹ dsaá¹ hi³ ca³lɨ³ye̱e̱y³. 3Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fariseos ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Xɨ² xa³ jú¹hiíh⁴ hi²bi³liaa²a² ja̱y³ dsa³ dsaah⁴² jmɨɨ́¹ mah² la³, ha²xɨ² haá²? 4Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí̱¹ diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴teé⁴ Jesús ja̱³ dsa³ dsaah⁴², ja̱³ba² cá⁴bí⁴lieéy³ duh³ cá⁴bí⁴dxéyh³. 5Baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ fariseos ja̱³: ―¿Jmiih⁴² hi²jmee³ah³ niaá⁴ah³ hu̱² ja̱y³ burro chia̱á̱²ah³, hu̱² gɨh³ ja̱y³ cue²yah³ chia̱á̱²ah³ hí⁴tiéyh⁴ he̱é̱yh³ ca̱a̱³ pozo, xɨ² há⁴hé³ gua³dxɨ́⁴ah³ ji̱³nɨɨ́⁴ mɨ² ma³táyh³ gu³xɨ³ ba² jmɨɨ́¹ mah²? 6Há⁴hé³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²hí̱¹ diáh⁴ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³. 7Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³lɨ³jey⁴² ja̱³, hi³ dah²dxɨy³ xi² dxú⁴ gɨh¹ dah²güe³, mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴: 8―Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴jéy⁴ niaá⁴ah³ cua³dxí̱⁴ah³ xi² dsa³ji̱í̱³ guaa³ dsa³, há⁴ hi³ñí³ah³ xi² dxú⁴ gɨh¹, chiaah¹ foóh¹ hí⁴dxaá² ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ niaá⁴ah³. 9Mɨ²ja̱³ hí̱³ba² hi³ ma³jéy⁴ niaá⁴ah³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³, liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³: “Cuoo² xi² je¹u³ nɨ³ hí⁴güe³ hi³ley³².” Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fáh⁴hiíh⁴ hi²ca̱³ah³ baáy⁴ gua³dxí̱⁴ah³ gua³ñí³ah³ xi² ga³hɨɨ³ gɨh¹ ñi² ba². 10Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴jéy⁴ niaá⁴ah³ jmɨ́¹feh⁴, mɨ²ja̱³ xi² ga³hɨɨ³ gɨh¹ ñi² ba² hi²ñí³ah³, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ xi² niaah⁴²ah³ hi³ ma³jéy⁴ niaá⁴ah³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³: “Amigos, gua³ñí³ah³ xi² dxú⁴ gɨh¹ nɨ³ ba².” Mɨ²ja̱³ hí⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³nieeyh⁴² haah² mesa ja̱³ hi³ hi²xiáh³ dse³jmeéh¹ah³ hu̱u̱¹rá². 11Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ ga³jmey³² ñaá² gaáy³, hi³hí̱³ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴, joó⁴ ja̱y³ hi³ ca³bi³píyh³ ñaá², hi³hí̱³ ba² hí⁴lí³ gaáy³ gɨh¹. 12Ba² liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsaá⁴ hi³ ma³jéy⁴ Jesús jmɨ́¹feh⁴ ja̱³: ―Liu³u²xɨ³ hi²cuoy³ ca̱a̱³ comida hu̱² gɨh³ ca̱a̱³ máh⁴liaá⁴, há⁴ hi³ja⁴u³ ti̱¹ diáh⁴ amigos chiú̱h²u³, hu̱² gɨh³ diáh⁴ ja̱á̱y¹ hi³ chiú̱h²u³, baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ diáh⁴ dsa³ xaa³² hi³ nieeyh⁴² yeey⁴ xi² je¹u³. Chiaah¹ liáh³ ba² hí⁴dah²jéy⁴ niu³ vo̱ó̱h²u³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, mɨ²ja̱³ hí⁴tiíh⁴u³ ca̱á̱h³ hi³ ma³cuóy¹ ja̱³. 13Hi³ja̱³, liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hi²jmeey³ ca̱a̱³ jmɨ́¹feh⁴ mɨ²ja̱³ hi³ja⁴u³ diáh⁴ dsa³tieey³ ba², diáh⁴ hi³ lu² guaa³tɨɨ², diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹ baáy⁴ diáh⁴ dsa³ tuu² ba², 14duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiú̱h²u³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²chí² chiú̱h²u³ diáh⁴ hi³hí̱³, joó⁴ hí⁴tiíh⁴u³ jñii⁴u³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴ji̱i̱h⁴u³ ca̱á̱h³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ hi³ xe̱y³ dxú⁴. 15Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² haah² mesa ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² hi³ hí⁴cuh³ hí⁴eéh² xi² chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³. 16Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ja̱y³ dsaá⁴ gá⁴cuó³ ca̱a̱³ máh⁴liaá⁴ gaáy³, baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴jéy⁴. 17Liáh³ca̱á̱h³ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ máh⁴liaá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ mozo chié̱y², duh³ dsá⁴jey³ diáh⁴, liáh³la³ ya²xɨɨh² diáh⁴ hi³ ma³lɨ³jey⁴² ja̱³: “Ya³dxí̱⁴ah³, chiaah¹ mɨ³na³tɨɨ⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴.” 18Joó⁴ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ mɨ³dah²féh³ hi³ gua²jmeé³ gaáy³ dsɨ́² dsa³ ja̱³ chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ chiáh² diáh⁴. Hi³dxá³ ja̱y³ ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: “Ma³láy² ca̱a̱³ vó⁴, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ ñii⁴ ya³joóy², hi³ja̱³ jmee² gaáy³ háy².” 19Liáh³la³ gá⁴féh³ hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³: “Ma³lá²á⁴ ñéy³ güeeyh¹ cue²yah³ hi³ ca³dah²f i̱³² vó⁴, hi³ja̱³ naáy⁴ hi²ya³dsaa⁴²á⁴ hiíh⁴ diáh⁴. Jmee² jmɨ²heé¹ jmee² gaáy³ háy² chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ ñii⁴.” 20Liáh³la³ gá⁴féh³ hi³dxá³ aay³ ja̱³: “Hi³du³ ma³jooy³ ma³ji̱í̱³ guaay⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ ñii⁴.” 21Liáh³ gá⁴dxéyh² mozo ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jɨɨ⁴ hi³ja̱³ fii² ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² fii² ja̱³ hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mozo chié̱y² ja̱³: “Má⁴dxií⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² fɨɨ³ nɨ³, duh³ gua³jéy⁴ diáh⁴ dsa³tieey³, diáh⁴ hi³ lu² guaa³tɨɨ², diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, baáy⁴ diáh⁴ hi³ tuúy¹.” 22Mɨ²ja̱³ ŋaá² mozo ja̱³. Liáh³ gá⁴dxéyh² ca̱á̱h³ mozo ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ fii² ja̱³: “Dia², ma³jmeéy⁴ liáh³xɨ³ ma³tieéyh² ta² nɨ³, joó⁴ hi²xiáh³ rúh⁴ xa³ je² gɨh¹.” 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ fii² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³: “Má⁴dxií⁴ ca̱á̱h³ jee⁴² fɨɨ³, baáy⁴ yaa¹ fɨɨ³, duh³ gua³dxa³tie̱e̱y¹ dxeeyh⁴ hí⁴yá⁴taáyh¹ duh³ hí⁴chie̱yh⁴ xɨ¹ñúh⁴ chieéy⁴ la³. 24Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ diáh⁴ hi³ ma³teé⁴á⁴ dsa³jéy⁴ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴dah²eéh² máh⁴liaá⁴ chieéy⁴ la³.” 25Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ dsa³dxí̱⁴ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱y⁴ Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴caáh¹ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: 26―Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ niaá⁴ dsaa³² chie̱é̱yh¹ jniá³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴tiúy² xaá¹jmii³, ga³jmee⁴ hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh², diáh⁴ ja̱á̱² nɨ³, diáh⁴ ja̱á̱¹ nɨ³, baáy⁴ ga³jmee⁴ hí⁴tiú² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ xɨh³chia̱á̱²á⁴. 27Baáy⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴nuú⁴ dsaá² hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² baáy⁴ dsaa³² fi¹ chieéy⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ xɨh³chia̱á̱²á⁴. 28Liu³u²xɨ³ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ naa³ah³ hi²jmeeh⁴ah³ ca̱a̱³ ñú² hi³ ñií², ¿xɨ² há⁴hé³ hi²ñí³ah³ ruh³ dsa³jéy⁴ hi²dxa³ah³ cua̱a̱y¹ná² jmiih⁴² nɨɨh¹ hí⁴dxá⁴heey⁴, duh³ xɨ² xa³ cuu² hí⁴yey³ hí⁴jooy³ ñú¹ah³ ja̱³? 29Chiaah¹ xɨ³ haá² yáh¹, mɨ²ja̱³ hi²laa¹ah³ hi²xaa³ah³ tɨɨ² yah³ chia̱á̱²ah³, baáy⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ah³ hi²bi³ya⁴ah³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²joó² ja̱³ hí⁴dah²bi³cuaáy¹ niaá⁴ah³, 30liáh³la³ hí⁴dah²féh³: “Gá⁴laá⁴ mɨ³jmeeh³² ñú² dsaá⁴ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ jmiih⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴bí⁴yey³.” 31Hu̱² gɨh³ ja̱y³ rey ta³hɨ³ hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ rey, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ ruh³ hí⁴jmeé⁴ cua̱a̱y¹ná² xɨ² hí⁴tiaá⁴ dxiéy⁴ mil soldados hi³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ dxieéy³ mil soldados chié̱y² dxeeyh⁴ rey ja̱³. 32Xɨ³ hí⁴chii⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ yáh¹, mɨ²ja̱³ liáh³ rúh⁴ ya³hɨɨ́y⁴ vɨ̱ɨ̱́³ dxeeyh⁴ rey ja̱³, hí⁴xɨ́y⁴ dsa³ duh³ dsá⁴xɨɨh⁴² rey ja̱³ hi³ gua²hií² ruh³ liáh³nɨ³ ba² chiáh² hi³ hí⁴dah²tí̱² ja̱³. 33Hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ba² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ hi²tu¹ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³, niaá⁴ah³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ah³ xɨh³chia̱á̱²á⁴. 34’Hi²xiáh³ dxú⁴ fɨɨh⁴²ñi² nɨ³ liáh³ rúh⁴ ñii⁴². Joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ máh⁴ ñii⁴², ¿jmiih⁴² ja̱³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ ca̱á̱h³ ñii⁴²? 35Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xiáh³ niaáh² ñé⁴ chiáh² dxaah¹vó⁴, ñé⁴ hi³ hi²jmee²a² haá¹, hi³ hí⁴tia̱a̱² bɨh¹ ba². Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴ cua²niuú³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\