San Lucas 16

1Ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴guá³ ja̱y³ dsa³ hi³ bií⁴ xaa³², hi³ xe̱y³ ja̱y³ mozo chié̱y² hí⁴ná⁴tayh¹ guaa³ jɨɨ⁴ hi³ xa³ chiáh² ja̱³. Mɨ²ja̱³ dah²ya²xɨɨh⁴² dsa³ ja̱³ hi³ hi²xiáh³ yeey³² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² mozo ja̱³ hi³ xa³ chiáh² fii² ja̱³. 2Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ fii² ja̱³ gá⁴teé⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “¿Xɨ² he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ dah²féh³ dah²hey³² niu³ nɨ³? Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ hi²jmee²a² cua̱a̱y¹ná² ta² hi³ ma³jmeéy¹ nɨ³, chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmeey³ ta² chieéy⁴.” 3Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³tá³hɨ́³ mozo ja̱³: “¿Jmiih⁴² hi²jmeey⁴² ja̱³nɨ́⁴ chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴tiúy² jniá³ fiiy⁴ la³? Há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²á⁴ hi²jmeey⁴² ta² campo, baáy⁴ hi²xiáh³ hiíy² hi³ hi²ŋɨɨy⁴² foo³. 4Mɨ³maay⁴ ba² liáh³xɨ³ hi²jmeey⁴² duh³ xe̱y³ hí⁴tee³ jniá³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² liu³u²xɨ³ mɨ² ma³tuuy⁴ ta² la³.” 5Mɨ²ja̱³ gá⁴teé⁴ gɨh¹ máh⁴ ja̱y³ diáh⁴ hi³ dɨ³hiíh⁴ chiáh² fii² ja̱³. Hi³dxá³ ja̱y³ ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴: “¿Jmiih⁴² nɨɨh¹ hiíh⁴u³ chiáh² fiiy⁴ nɨ³?” 6Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ dsa³ ja̱³: “Hiíh⁴á⁴ ca̱a̱³ ñá⁴laá³ mɨ¹sɨ́³ aceite.” Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mozo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Ja̱³la³ meh¹xi³ chiú̱h²u³ hi³ ta̱a̱⁴ liáh³nɨɨh¹ hiíh⁴u³ nɨ³. Jmee² ji̱³nɨɨ́⁴ dxaáh² baáy⁴ tia̱á̱² tú̱⁴ná⁴dxiá³ ba² nɨɨh¹.” 7Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ dxeeyh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “¿Jmiih⁴² gɨh³ niu³, jmiih⁴² nɨɨh¹ hiíh⁴u³ chiáh² fiiy⁴ nɨ³?” Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: “Ca̱a̱³ ñá⁴laá³ arrobas cuɨɨ³ ya³dsɨ² hiíh⁴á⁴.” Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³: “Ja̱³la³ meh¹xi³ chiú̱h²u³ hi³ ta̱a̱⁴ liáh³nɨɨh¹ hiíh⁴u³ nɨ³. Jmee² dxaáh² baáy⁴ tia̱á̱² ochenta ba² nɨɨh¹.” 8Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² fii² ja̱³ hi³ hi²xiáh³ bí⁴sɨɨ́y¹ mozo ja̱³ hi³ gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³. Hi³ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios liáh³ca̱a̱y³ dɨ³tɨɨy³² gɨh¹ jmiih⁴² hí⁴dsá⁴há³ dsá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴, liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³. 9’Hi³ja̱³ jniá³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, hi³jmeeh³²ah³ ta² hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ duh³ hí⁴sa̱y³ amigos chia̱á̱²ah³, duh³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dsá⁴ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ mɨ²ja̱³ xe̱y³ hí⁴tee³ niaá⁴ah³ xi² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱³ah³. 10’Dsa³ hi³ ga³jmee⁴ xiaa³dsaa³² ca³liuh², ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chie̱é̱yh¹ hi³ ñuú³ gɨh¹. Baáy⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ xiaa³dsaa³² gu³xɨ³ ca³liuh², ba² há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ xiaa³dsaa³² chie̱é̱yh¹ hi³ ñuú³ ja̱³. 11Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, jmiih⁴² ja̱³ hí⁴táyh² guaa³²ah³ hi³ bií⁴ dxú⁴ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ nɨ³. 12Baáy⁴ xɨ³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² dsa³, ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴sa̱y³ hi³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ jmɨ́yh³ hi³ chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³? 13’Gu³xɨ³ ja̱y³ mozo há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ta² chiáh² hi³ aáy⁴ fii². Chiaah¹ cɨ̱ɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ ja̱y³ baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ nieéy² gɨh¹ dxeeyh⁴. Hu̱² gɨh³ hí⁴jmeé⁴ xiaa³dsaa³² chie̱é̱yh¹ ja̱y³, baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴jméy² cua̱a̱y¹ná² dxeeyh⁴. Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ yáh¹, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²naah⁴ah³ Dios, baáy⁴ naa³ah³ ba² chia̱á̱²ah³ hí⁴xaa³²ah³. 14Dah²nuu³ diáh⁴ fariseos liáh³ féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ hi³ dah²bi³cuaáy¹ ba² Jesús ja̱³ chiaah¹ hi²xiáh³ hɨɨh³ dsɨ́² diáh⁴ cuu². 15Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Niaá⁴ah³ ga³jme³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ dxú⁴ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ nɨ³, joó⁴ cui̱i̱³ ba² Dios nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. Diáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱y³² ga³joo³² Dios nɨ³. 16Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―Ley chiáh² Moisés baáy⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ cá⁴dah²hé³ diáh⁴ profeta nɨ³ dsa³jmeé⁴ ta² cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ güéy⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³. Mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ bih³ cá⁴lɨ́⁴liaá² dse³he² juúh⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² dɨ³niaá⁴ dsá⁴dxi̱i̱³² chie̱é̱yh¹ lii³²a². 17’Hi²xiáh³ gaáy³ ta² hi³ dsá⁴yeéy⁴ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³ lii³²a², joó⁴ gaáy³ gɨh¹ ta² hi³ há⁴hé³ hí⁴lí³ cumplido fáh⁴liu⁴ hi³ pih²liuh² gɨh¹ chiáh² ley nɨ³. 18’Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh² baáy⁴ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ mɨ́³, hi³ hí⁴jmeé⁴ ga̱y³ ba² ja̱³, baáy⁴ hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ mɨ́³ hi³ ná⁴dsaáy¹ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ chié̱y², ba² hi³ hí⁴jmeé⁴ ga̱y³ ba² ja̱³ dsaá⁴ hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³. 19’Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴guá³ ja̱y³ dsa³ xaa³² hi³ ga³cɨh³² jmáyh² mɨh³ dxú⁴ hi³ bií⁴ liih², baáy⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ hi²xiáh³ liih² jmɨ́¹feh⁴ ga³jmee⁴. 20Ba² xe̱y³ ja̱y³ dsa³tieey³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Lázaro, hi²xiáh³ xeey⁴ tiaa⁴² ca³dsa³güe³ dxaah¹vó⁴ haah²ñu¹ chiáh² dsa³ xaa³² ja̱³. 21Niaá⁴ dxi³ dsa³tieey³ ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴tɨ̱́y⁴ hí⁴eéh² f i̱í̱¹ hi³ dsa³saá⁴ ñuúh⁴ mesa chiáh² dsa³ xaa³² ja̱³. Liáh³dsɨɨ³² dxi³ chiaah¹ dsa³jé̱yh⁴ diáh⁴ dsɨɨ³ ja̱³ duh³ hí⁴dah²xú̱h⁴ tiaa⁴² chiáh² ja̱³. 22Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ cá⁴dxá⁴héy³ jú̱y⁴ dsa³tieey³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tee³ diáh⁴ ángeles ja̱³ duh³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ Abraham ja̱³ xi² dxú⁴ cáh³ti³². Ba² jú̱y⁴ dsa³ xaa³² ja̱³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²haáy². 23Liáh³ca̱á̱h³ mɨ³cɨ̱yh³beeyh³² dsa³ xaa³² xi² ca³dsa³dxi̱i̱³² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xaáh² ñi² duh³ gá⁴joóy² Abraham ja̱³ vɨ̱ɨ̱́³ chie̱é̱yh¹ Lázaro. 24Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ gá⁴liúy² Abraham ja̱³: “Ñuyh⁴ Abraham, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniá³, xɨ́y⁴ Lázaro nɨ³ cua²dsa³bi³sɨh³ yuuh¹ xɨh¹guaa³ nɨ³ duh³ hí⁴yá⁴bí⁴güiih³ sɨyh⁴ la³, chiaah¹ hi²xiáh³ cɨ̱h³beeh³²á⁴ jee⁴² xi³ la³.” 25Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Abraham ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Ja̱a̱y⁴, bi³liih⁴² háy² hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴ñí³ niu³ jmɨɨyh⁴²güii³, joó⁴ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² Lázaro nɨ³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ hi²xiáh³ mɨ³jé⁴ dsɨ́² jey¹ la³, baáy⁴ niu³ yáh¹ mɨ³cɨ́y³ ja̱³nɨ́⁴. 26Baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² hi³nɨ³, hi²xiáh³ gaáy³ guaá³ jee⁴² chiaa⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³, hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² la³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴dxí̱⁴ ca³jaa¹ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ñé⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴yá⁴dxí̱⁴ la³.” 27Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³ xaa³² ja̱³: “Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²ŋɨɨy⁴² jmɨ²heé¹ chiú̱h²u³ ñuyh⁴ Abraham hi³ hi²bi³dxáh¹u³ Lázaro nɨ³ chiáh² dia² chia̱á̱²á⁴. 28Chiaah¹ xe̱y³ ñéy³ du³ñuúh²á⁴, duh³ hu̱² dsá⁴liúy¹ diáh⁴, duh³ há⁴hé³ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xi² cɨy³² la³.” 29Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Abraham ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Ca³dah²nuu³ ba² diáh⁴ hi³nɨy³² liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés chie̱é̱yh¹ diáh⁴ profetas nɨ³. ¡Cua²dah²jmeé³ he̱é̱yh³ hi³nɨ³ ba²!” 30Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ dsa³ xaa³² ja̱³: “Liáh³ja̱³ nɨ³ ñuyh⁴ Abraham, joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ma³ju̱y⁴ dsaa³² dsá⁴ñi³ diáh⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴dah²tá⁴ dah²hɨ́⁴ dxú⁴.” 31Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Abraham ja̱³: “Xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ dsaá² liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés chie̱é̱yh¹ diáh⁴ profetas nɨ³, hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ gu³xɨ³ ba² hí⁴dxéyh² ja̱y³ dsa³jú̱y¹.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\