San Lucas 17

1Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Liáh³bií⁴ xa³ hi³ ca³bi³taay³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, joó⁴ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² ja̱y³ dsa³ hi³ ca³bi³taay³ oóyh². 2Dxú⁴ gɨh¹ hí⁴tie̱e̱yh⁴² he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ná⁴ñuu¹ luú¹ nɨ³ chie̱é̱yh¹ na¹cu̱ú̱¹ chiáh² molino, dxa² hi³ hí⁴bí⁴taay³ ja̱y³ diáh⁴ mɨ¹píyh⁴ la³. 3Xɨɨ́³ah³ ba², há⁴ hi³jmee³ah³ liáh³ja̱³. ’Liu³u²xɨ³ ja̱y³ du³ñuúh²ah³ hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³², hi³fooh³²ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. Xɨ³ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ ca̱á̱h³ dxú⁴ yáh¹, mɨ²ja̱³ hi³jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh². 4Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³² dxiaá⁴ tiaah² hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹, baáy⁴ liu³u²xɨ³ dxiaá⁴ tiaah² hí⁴güéy³ hí⁴yá⁴xɨɨh² niaá⁴ah³ liáh³la³: “Há⁴hé³ máh⁴ hi²jmeey⁴² ca̱á̱h³”, mɨ²ja̱³ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh². 5Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ apóstoles ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Jmee² hí⁴dsá⁴taá³ah¹ gɨh¹ dxú⁴ chiáh² Dios. 6Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ ca³gua³taá³ah³ liáh³nɨɨh¹ gaáy³ mɨ¹ju̱³ chiáh² mostaza, mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hi²fooh¹ah³ ma³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ sicómoro: “Ra̱a̱y⁴² vo̱ó̱h²u³ la³, duh³ gua³haay⁴² vo̱ó̱h²u³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹”, mɨ²ja̱³ hí⁴nuú⁴ dsaá² chia̱á̱²ah³ ma³ ja̱³. 7’Liu³u²xɨ³ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ xe̱y³ ja̱y³ mozo chia̱á̱²ah³ hi³ hí⁴güeyh⁴ xi²nuu³ hi³ ma³ya²fí̱² vó⁴ baáy⁴ heeyh³ hí¹ cue²yah³, ¿xɨ² foóh¹ hi²fooh¹ah³ liáh³la³: “Ñeeyh³², ñí³ duh³ hi²cáyh³”? 8Chiáh²ha̱á̱¹, liáh³la³ ba² hi²fooh¹ah³: “Bi³tɨɨ⁴ máh⁴liaá⁴ chieéy⁴, baá⁴ ba² bi³tɨɨ⁴ chiú̱h²u³ duh³ hi²ji̱h³ hi²tɨ̱́³u³ chieéy⁴. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba² hi²cáyh³ niu³.” 9¿Xɨ²fáh³ hi²fooh¹ah³ hi³ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ mozo ja̱³ mɨ² ma³jooy³ ma³jmeé³ liáh³xɨ³ ma³tiaáh²ah³ ta² ja̱³? Foóh¹ haá². 10Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³, liu³u²xɨ³ mɨ² ma³jooy³ ma³jmeé¹ah³ jɨɨ⁴ hi³ ga³taah⁴ ta² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ba² hi²fáh³ah³: “Há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³a² jnia² na³lɨ́⁴a² mozos chié̱y² Dios nɨ³, chiaah¹ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² ba² nɨ³ ma³jmee²a² nɨ³.” 11Liáh³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ fi¹ Jesús ja̱³ hi³ ŋaá² Jerusalén, mɨ²ja̱³ gá⁴hay³ yaá³ vó⁴ Samaria chie̱é̱yh¹ Galilea. 12Liáh³ gá⁴hí³ ca̱a̱³ fɨɨ³ liuh² ja̱³, mɨ²ja̱³ bí⁴dxí̱⁴ dah²bi²jé̱y¹ dxiéy⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ dɨ³dsaah⁴² lepra, mɨɨ¹ hi³ bií⁴ ga³xiah³, joó⁴ vɨ̱ɨ̱́³ ba² gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³, 13ja̱³ba² cá⁴dah²laá⁴ dah²jla³² dah²te³² liáh³la³ dah²féh³: ―¡Jesús, Dsa³he⁴, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniaah¹! 14Liáh³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cua³dxí̱⁴ah³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ jmii³dsa³, duh³ hí⁴dah²joó² xɨ² ma³laá³ah³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴. Liáh³ dɨ³tieéyh¹ fi¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴uu³ mɨɨ¹ hi³ dɨ³xeey⁴ diáh⁴ ja̱³. 15Mɨ²ja̱³ ja̱y³ oóyh² diáh⁴ ja̱³ liáh³ gá⁴joó² hi³ ma³laáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² ca̱á̱h³ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ jmee⁴ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios. 16Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, gá⁴heéh⁴ lɨ́⁴ ñi² ja̱³ dxaah¹vó⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Jmɨ²heé¹u³ liáh³hé³ Ñuyh⁴ hi³ ma³bi³liaá¹u³ jniá³ nɨ³. Dsa³ Samaria ja̱³ dsa³ ja̱³. 17Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Xɨ² há⁴ja̱³ dxiéy⁴ diáh⁴ hi³ ma³laáy³ nɨ³. ¿Nɨy¹ ba² diáh⁴ hi³ ñúy⁴ gɨh¹ nɨ³? 18¿Jmiih⁴² nɨ³ hi³ ja̱y³ dsa³ xiaáh³ vó⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ma³güey⁴ hi³ jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios nɨ³? 19Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsaá⁴ ja̱³: ―Na³hɨɨ́y¹ duh³ má⁴dxi². Ma³laá³u³ ba² chiaah¹ ma³taá³u³ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³. 20Cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ diáh⁴ fariseos ja̱³, hi³ jlɨh² ja̱³ hi³ hí⁴laá⁴ Dios ja̱³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ja̱³ hi³ hí⁴sa³ juúh⁴ nɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³. 21Há⁴hé³ hí⁴dah²féh³ liáh³la³: “Joo⁴²ah³ ruh³, mɨ³lii⁴ hi³ xa³ jmee⁴ Dios nɨ³ ja̱³nɨ́⁴, joo⁴²ah³ ruh³ la³, joo⁴²ah³ ruh³ nɨ³.” Chiaah¹ mɨ³chiuuh³² ba² hiíh⁴, mɨ³bi³jmeéy³ ba² diáh⁴ dsa³ nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ la³. 22Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴lí³ há²ah³ gu³xɨ³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ lɨ́⁴ hí⁴yá⁴güe³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴güéy³. 23Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² hi²nuu³ah³ hi³ hí⁴dah²féh³ liáh³la³ diáh⁴ dsa³ nɨ³: “Mɨ³jey¹ la³”, hu̱² gɨh³ “mɨ³jey¹ nɨ³.” Joó⁴ há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴. 24Chiaah¹ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ² ga³ja⁴ sɨɨ́⁴ ca³lɨ³jniaa⁴ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, liáh³ja̱³ ba² nɨ³ hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 25Joó⁴ dsa³jéy⁴ ruh³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ba² hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh². Há⁴hé³ xiáh³ niaáh² cáh³ti³² hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. 26Liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ gá⁴guá³ Noé, liáh³ja̱³ ba² hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 27Chiaah¹ dah²eeh³² dah²hɨ̱h³² chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, baáy⁴ dsa³ji̱í̱³ guaa³ diáh⁴, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴hí³ he̱é̱yh³ maá² Noé ja̱³, mɨ²ja̱³ güé⁴ jmɨ́² gaáy³ duh³ gá⁴ca̱yh⁴ jmɨɨ³. Ja̱³ba² gá⁴jú̱y⁴ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴. 28Ba² liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴guá³ Lot. Ba² dah²eeh³² dah²hɨ̱h³² chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, dah²la³² baáy⁴ dah²nɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³, dah²jmee⁴ jma² baáy⁴ dah²jmeeh³² ñú². 29Joó⁴ ja̱³ba² jmɨɨ́¹ liáh³ bí⁴hɨɨ́y⁴ Lot ja̱³ fɨɨ³ Sodoma, mɨ²ja̱³ gá⁴saá⁴ xi³ baáy⁴ gá⁴saá⁴ azufre yuuh¹ güii³ ja̱³, hi³ja̱³ chie̱é̱yh¹ gá⁴caáy³ cáh³ti³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 30Jmɨ́yh³ ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴lí³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 31’Liu³u²xɨ³ jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ tee³ dsɨ́² yuuh¹ ñú², baáy⁴ tiaah² hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² xɨ¹ñúh⁴, há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ hí⁴xieey⁴ dsá⁴voó³. Baáy⁴ xɨ³ xe̱y³ hi³ ta̱a̱y⁴ xi²nuu³, há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ dsayh³² fɨɨ³. 32Bi³liih⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² mɨ́⁴chiáh² Lot. 33Chiaah¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²tiú² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh² diáh⁴ hi³ já⁴ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴ ba², joó⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²tiú² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh² diáh⁴ xiáh³ hi³ hí⁴lieéy³ ba² diáh⁴. 34’Voo⁴ mɨ²ja̱³, xa³ xi² na³saay³ dsa³ ñiíh² ca̱a̱³ ba² ji̱i̱², ja̱y³ hí⁴tiee⁴² baáy⁴ ja̱y³ hí⁴cueeyh⁴. 35Aáy⁴ mɨ́³ dah²dsɨ³, ja̱y³ hí⁴tiee⁴² baáy⁴ ja̱y³ hí⁴cueeyh⁴. 36Aáy⁴ dsaá⁴ tieéyh¹ ta², ja̱y³ hí⁴tiee⁴² baáy⁴ ja̱y³ hí⁴cueeyh⁴. 37Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ ja̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xiah² ja̱³ hí⁴lí³ liáh³ja̱³ Ñuyh⁴? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Xi² na³caayh³² ja̱y³ dsa³ na³jú̱y¹, nɨɨ́⁴ hí⁴ná⁴cua̱a̱yh⁴² diáh⁴ tuh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\