San Lucas 18

1Ba² gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ juúh⁴ hi³ heé⁴ diáh⁴ hi³ ca̱³ñiih³² ba² ga³jmee⁴ hí⁴dah²liúy² Dios, há⁴ja̱³ hí⁴dah²tiú² gu³xɨ³ ba² hí⁴hɨɨh⁴² hi³ dah²ŋɨɨ⁴ ja̱³. 2Liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ca̱a̱³ fɨɨ³ ja̱³, gá⁴guá³ ja̱y³ chiu³fáh⁴ hi³ há⁴hé³ foyh⁴ chiáh² Dios, ba² há⁴hé³ ga³jmey³² cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ dsa³. 3Ba² ja̱³ba² fɨɨ³ nɨɨ́⁴ jey¹ ja̱y³ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³, hi³ ga³tɨ̱y¹ ca³dsa³ñi³ chiu³fáh⁴ ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ dsa³ hi³ tɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ ja̱³. 4Hi²xiáh³ voó³ cá⁴lɨ́⁴hɨɨh⁴² há⁴hé³ gá⁴jmeé³ he̱é̱yh³ chiu³fáh⁴ ja̱³ chiáh², joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, liáh³la³ gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ chiu³fáh⁴ ja̱³: “Gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ foh⁴²á⁴ chiáh² Dios, ñé⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, 5joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ hi²ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² mɨ́³ nɨ³, duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴bí⁴dxɨɨ́y² jniá³, baáy⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴güéy³ sɨɨ́², chiaah¹ foóh¹ hí⁴dxa³ cáh³ti³² fáh⁴je̱e̱³² chieéy⁴.” 6Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesús ja̱³: ―Liáh³ja̱³ rúh⁴ gá⁴féh³ chiu³fáh⁴ hi³ mɨ³hey³² ba² ja̱³. 7Joó⁴ xɨ² há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³dxɨy³ ñaá², diáh⁴ hi³ ca³dah²liuy³² ñaá² nɨ³ jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³. ¿Xɨ² foóh¹ hí⁴cuó⁴ je² hí⁴dah²je̱é̱² fáh⁴yeey¹? 8Hí⁴jmeéh⁴ ba² diáh⁴ he̱é̱yh³ ji̱³nɨɨ́⁴. Joó⁴ mɨ² mɨ³hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, ¿xɨ² foóh¹ rúh⁴ xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³? 9Gá⁴jmeé³ dxaáh² juúh⁴ Jesús ja̱³, chiáh² diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ mii⁴ hi³ bií⁴ dɨ³dxúy⁴, baáy⁴ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² chiáh² diáh⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³. Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: 10―Aáy⁴ dsaá⁴ dah²ya²dxí̱⁴ xi² jey¹ guah³ gaáy³, dah²ya²liúy¹ Dios. Ja̱y³ ja̱³ fariseo, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ hi³ ca̱a̱⁴ cuu². 11Hiíy⁴ liáh³ja̱³ fariseo ja̱³ liuy³² Dios, liáh³la³ féh³: “Hi²xiáh³ jmɨ²heé¹u³ Dios, chiaah¹ há⁴hé³ xa̱⁴²á⁴ jniá³ liáh³xɨ³ dsa³, liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ hi̱i̱³, hi³ mɨ³hey³² nɨ³, hi³ ga̱y³ nɨ³, ba² ñé⁴ há⁴hé³ na³lɨ́⁴á⁴ liáh³xɨ³ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² hi³ hiíy⁴ la³. 12Jniá³ ca³bi³jmɨɨy⁴ tú̱h⁴ tiaah² liáh³ca̱a̱³ je²jmɨɨ́¹, baáy⁴ ga³cuoó⁴á⁴ ba² niu³ diezmo chieéy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ hi³ ga³tɨ̱⁴²á⁴.” 13Joó⁴ vɨ̱ɨ̱́³ ba² gá⁴cueeyh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² ja̱³, ñé⁴ há⁴hé³ tiá³ dsɨ́² hí⁴xaáh² ñi² hí⁴joó² yuuh¹ güii³, chiu̱u̱⁴ liáh³ja̱³ haah²vó¹ baáy⁴ liáh³la³ féh³: “¡Dios chia̱á̱²á⁴ hu̱² hi²ca̱y³ mih³ hi²maá⁴u³ jniá³ chiaah¹ ña²hé³ ba² ga³jmeey⁴ jniá³!” 14Naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ ŋáyh² hi³ ca̱a̱⁴ cuu² ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² mɨ³xe̱y³ dxú⁴, joó⁴ há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ fariseo ja̱³. Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³jmey³² ñaá² gaáy³, hi³hí̱³ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴, joó⁴ ja̱y³ hi³ ca³bi³píyh³ ñaá², xiáh³ hi³hí̱³ ba² hí⁴lí³ gaáy³. 15Ba² dsa³jay⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ duh³ hí⁴jñuuy³ diáh⁴ guaa³. Joó⁴ liáh³ cá⁴dah²joó² hi³ja̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²tiuuyh³² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³jey⁴ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. 16Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ diáh⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cuó¹ah³ je² cua²ya³dxí̱⁴ ba² chiáh² diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³, há⁴ hi³tiuuh⁴²ah³ chiáh² diáh⁴, chiaah¹ chiáh² Dios ba² na³hiiy⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³xe̱y³ liáh³xɨ³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³. 17Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Nɨɨh¹ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²cuóy² mii⁴ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴, liáh³xɨ³ ga³nuu³ dsaá² ja̱y³ xɨ³yu̱u̱y³, nɨɨh¹ diáh⁴ hi³nɨy³² ba² hí⁴jooy³ hí⁴lí³ diáh⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios. 18Ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴ŋɨy¹, gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴ dxúy⁴, ¿he² ga³jmee⁴ hi²jmeey⁴² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³? 19Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³fooyh³² jniá³ dxú⁴á⁴? Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ dxúy⁴, ja̱y³ Dios ba² nɨ³ dxúy⁴. 20Mɨ³maáy³ ba² diáh⁴ mandamientos, xɨ² haá²: “Há⁴ hi³jmeey³ ga̱³u³, há⁴ hi³jɨ̱h⁴u³ dsa³, há⁴ hi³jmeey³ hi̱i̱³, há⁴ hi³jme³²u³ vo̱ó̱h²u³ dsa³ñi³² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ná⁴lɨ¹, jmee² xa³ hu̱u̱¹rá² chiú̱h²u³ jmeeh² xaa³ñúyh³.” 21Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsaá⁴ ja̱³: ―Ga³nuuy⁴ ba² dsaá² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³nɨ³ liáh³ lɨ́⁴chii⁴ lɨ́⁴liíh⁴ lɨ́⁴ bih³. 22Liáh³ gá⁴nuú³ hi³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Rúh⁴ jmee⁴ gɨh¹ ca̱a̱³ hi³ hi²jmeey³. Nɨɨ² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ chiú̱h²u³ nɨ³, duh³ cuoo² diáh⁴ dsa³tieey³, mɨ²ja̱³ hí⁴xaa³²u³ yuuh¹ güii³, duh³ ñá³ chia̱á̱h¹u³ jniá³. 23Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuú³ dsaá⁴ ja̱³ hi³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́², chiaah¹ hi²xiáh³ xaa³², baáy⁴ há⁴hé³ dɨ́⁴tiú² hi³ xa³ chiáh² ja̱³. 24Liáh³ gá⁴joó² Jesús hi³ mɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ ta² hi³ hí⁴lí³ diáh⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios diáh⁴ dsa³ xaa³² nɨ³! 25Ba² hi²xiáh³ gaáy³ ta² hí⁴ŋɨ́y³ ja̱y³ camello gua² me³cuu², ¿xɨ² haá²? Joó⁴ gaáy³ gɨh¹ ta² hi³ hí⁴lí³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios nɨ³ ja̱y³ dsa³ xaa³². 26Hi³ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴féh³ ja̱³: ―Hi³ja̱³, ¿hi̱² ba² nɨy³² hí⁴jooy³ hí⁴lieéy³ xa³ja̱³? 27Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ há⁴hé³ jmiih⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ dsa³, há⁴hé³ gaáy³ ta² chiáh² Dios nɨ³. 28Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, gá⁴tiu⁴²ah¹ jniaah¹ jɨɨ⁴ hi³ xa³ chiaa⁴²ah¹ duh³ gá⁴dxia⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niu³. 29Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ na³fáyh⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ hí⁴tiú² ñu², hí⁴tiúy² diáh⁴ xaá¹jmii³, hí⁴tiúy² diáh⁴ ja̱á̱¹, hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh², baáy⁴ hí⁴tiúy² diáh⁴ ja̱á̱², vih²chiaah¹ hi³ niaá⁴ hi³ hí⁴hiiy⁴ chiáh² Dios nɨ³. 30Hi³hí̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ba² hi³la³ hi³nɨ³ hí⁴tɨ̱́y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, baáy⁴ mɨ² ma³ju̱y⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 31Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ chiáh²: ―Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³dsa³dxia⁴²a² Jerusalén nɨ³, xi² hí⁴lí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas nɨ³ ca³jaa¹ chiáh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 32Hí⁴dah²xɨ́yh⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ xiaáh³, hí⁴dah²bi³cuaáy¹, hi²xiáh³ jú¹dxɨɨ́³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ baáy⁴ hí⁴dah²hoóyh². 33Baáy⁴ mɨ² ma³dah²tɨ̱́y⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ cáh³ti³². Joó⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 34Há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ cáh³ti³² hi³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³, ñé⁴ há⁴hé³ dɨ³ñi³² he² ja̱³ ga³he⁴, chiaah¹ jmɨ́yh³ hi³ há⁴hé³ mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ ba² diáh⁴ ja̱³. 35Liáh³ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ yeey⁴ yaa¹ fɨɨ³ Jericó ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ dsa³ tuu² jey¹ haah² fi¹ hi³ ŋɨɨ⁴ foo³. 36Liáh³ gá⁴nuú³ dsa³ tuu² ja̱³ hi³ bií⁴ fɨɨ́y⁴ dsa³ dsa³ŋɨ́y³ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ hi³ he² ja̱³ dsa³lí³ ja̱³. 37Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ Jesús dsa³ Nazaret ja̱³ ja̱³ dsa³ŋɨ́y³ nɨɨ́⁴. 38Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³jla³²te³² liáh³la³ féh³: ―¡Jesús, Ja̱á̱² dxaa⁴² David, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniá³ hu̱²! 39Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ dsa³dxí̱⁴ dsa³jéy⁴ ja̱³, cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ gua²chí³, joó⁴ hi³ já⁴ jla³²te³² ba², liáh³la³ féh³: ―¡Ja̱á̱² dxaa⁴² David, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniá³ hu̱²! 40Mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ Jesús ja̱³ baáy⁴ duh³ gá⁴taáh⁴ ta² dsá⁴jey³ diáh⁴. Liáh³ gá⁴dxaá² yeey⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: 41―¿He² nɨ³ naay³ hi³ hi²jmeey⁴² chiú̱h²u³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ dsa³ tuu² ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ñuyh⁴, naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴jooy³ hí⁴jnieéy⁴. 42Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Hi³ja̱³ cua²lɨ³jniaa³²u³ xa³ja̱³! Ma³laá³u³ ba² chiaah¹ hi³ ma³taá³u³ chiáh² Dios nɨ³. 43Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jniaá⁴ dsa³ tuu² ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ba² ŋaá² chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, féh³ hi³ hi²xiáh³ gaáy³ Dios. Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²joó² hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³, ba² hi²xiáh³ dah²liuy³² Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\