San Lucas 2

1Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² rey Augusto ja̱³ hi³ hí⁴lí³ censo na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 2Liáh³ na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Siria ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cirenio, mɨ²ja̱³ ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ hi³dxá³ ca̱a̱³ censo. 3Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ xi² na³hiiy⁴ diáh⁴ duh³ hí⁴dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ xi³. 4Hi³ja̱³, ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ José ja̱³ fɨɨ³ Nazaret hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea, duh³ ŋaá² vó⁴ Judea ca̱a̱³ fɨɨ³ liuh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Belén, xi² gá⁴sa̱y³ David, chiaah¹ ja̱á̱²dxaa⁴² David ja̱³ José ja̱³. 5Ñií¹ Belén ja̱³ ya²tie̱e̱y³ ñaá² xi³ chie̱é̱yh¹ María, hi³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ ja̱³, baáy⁴ mɨ³chie̱y³ ja̱á̱² mɨ́³ ja̱³. 6Liáh³ nieeyh⁴² Belén ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴heey⁴ hi³ hí⁴sa̱y³ mɨ¹ja̱á̱² María ja̱³. 7Nɨɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ hi³dxá³ ja̱y³ ja̱á̱², mɨ²ja̱³ gá⁴dxiuuyh³ láh¹hɨɨ⁴ duh³ gá⁴chieey³ he̱é̱yh³ xi² ca³dsa³taah² ca³dah²eeh³² diáh⁴ gú⁴nuú¹, chiaah¹ há⁴hé³ xa³ je² hí⁴dah²güe³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³. 8Yeey⁴ yaa¹ fɨɨ³ Belén ja̱³ na³ta̱a̱y⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ pastores voo⁴ mɨ²ja̱³, hi³ dah²heeyh³ hí¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chié̱y² diáh⁴. 9Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ja̱y³ ángel chié̱y² Ñúh³a² xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxiíh² ca̱a̱³ jmɨɨ́⁴ gaáy³ ji̱h²caayh⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gá⁴foyh⁴ diáh⁴. 10Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³foh³²ah³, chiaah¹ ca̱a̱³ juúh⁴ dxú⁴ ba² nɨ³ chie̱y⁴² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Baáy⁴ hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ mɨ² ma³dah²nuú³. 11Chiaah¹ voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ ma³sa̱y³ fɨɨ³ xi² gá⁴sa̱y³ rey David nɨ³, ja̱y³ hi³ hí⁴lieéy² niaá⁴ah³, hi³nɨy³² nɨ³ Cristo hi³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ Ñúh³a² nɨ³. 12Lii⁴ ba² hi³ja̱³ hí⁴dxaah⁴ah³ ba² xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³, chiaah¹ he̱é̱yh³ xi² ca³dsa³taah² ca³dah²eeh³² diáh⁴ gú⁴nuú¹, nɨ³ na³caayh³², na³dxiuuyh³² láh¹hɨɨ⁴. 13Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dxeeyh⁴ ángeles cá⁴lɨ́⁴jnieey³² hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³, ja̱³ba² bí⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ ángel hi³ liuy³² diáh⁴ pastores ja̱³, hi²xiáh³ dah²jmee⁴ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios, liáh³la³ dah²féh³: 14―Hi²xiáh³ gaáy³ Dios hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, baáy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ mɨ³hí⁴dah²güe³ naáy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios. 15Liáh³ca̱á̱h³ ma³saayh⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ ángeles ja̱³ yuuh¹ güii³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ diáh⁴ pastores ja̱³ mɨ³dah²liu⁴, liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴ oóyh² diáh⁴: ―Má⁴dxia⁴²a² Belén má⁴joo⁴²a² hi³ ga³he⁴ Ñúh³a² nɨ³ ma³lɨ⁴ nɨ³. 16Mɨ²ja̱³ hi³ dxɨ³ ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴dsaáh⁴ diáh⁴ xi² jey¹ María chie̱é̱yh¹ José ja̱³, baáy⁴ na³caayh³² xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ he̱é̱yh³ xi² ca³dsa³taah² hi³ ca³dah²eeh³² diáh⁴ gú⁴nuú¹ ja̱³. 17Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joóy² ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ liáh³xɨ³ ma³féh³ ángel ja̱³ ma³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. 18Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dah²nuu³ liáh³xɨ³ dah²féh³ ja̱³ hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² diáh⁴. 19Joó⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ja̱³ ca̱a̱⁴ dxú⁴ María ja̱³, dxey³f i̱³² gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ voó³ hi³ ma³dah²féh³ diáh⁴ pastores ja̱³. 20Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ pastores ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dah²liuy³² Dios, baáy⁴ dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ chiáh² hi³ ma³dah²joó² ja̱³ baáy⁴ hi³ ma³dah²nuú³ ma³féh³ ángel ja̱³. Chiaah¹ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ángel ja̱³, ja̱³ba² liáh³ja̱³ ja̱³ cá⁴dah²joó². 21Liáh³ ma³yey³ ca̱³dxieey³ mɨ¹liuh² ja̱³ mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ lɨ́⁴reey⁴² ca³liuh² la³he², duh³ cá⁴dah²bi³chié̱y³ hi³ hí⁴nuú⁴ Jesús, ja̱³ba² nombre hi³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ María liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴vóy³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. 22Liáh³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ jmɨɨ́¹ liáh³nɨɨh¹ cá⁴dah²bi³héy¹ mii⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Moisés ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ ñuúh⁴guah³ Jerusalén duh³ hí⁴dah²bi³hiiy³ chiáh² Ñúh³a² Dios. 23(Cá⁴dah²jmeé³ liáh³ja̱³, chiaah¹ liáh³la³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² ley chiáh² Ñúh³a² ja̱³: “Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ hí⁴sa̱y³ du³ñi² ga³jmee⁴ hí⁴táyh² guaa³ Ñúh³a² Dios.”) 24Baá⁴ ba² dah²ya²ca̱³ foo³ liáh³xɨ³ féh³ ley chiáh² Ñúh³a² ja̱³: “Ja̱y³ güeeyh¹ bo³ hu̱² gɨh³ aáy⁴ juu³.” 25Dxa² mɨ²ja̱³ jey¹ Jerusalén ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simeón. Hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, ba² je̱e̱³² jlɨh² ja̱³ hí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ Israel ja̱³. Hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Simeón ja̱³. 26Baáy⁴ ma³ŋɨ́³ ma³bi³jéy⁴ juúh⁴ Espíritu Santo ja̱³ hi³ há⁴hé³ mɨ³hí⁴jú̱y³, hí⁴tɨ̱́y⁴ gɨh¹ hí⁴joóy² hi³ ma³dxɨy³ Ñúh³a² nɨ³. 27Mɨ²ja̱³ ñií¹ dsaá⁴ ja̱³ ñuúh⁴guah³ hi³ gá⁴xɨɨ́⁴ Espíritu Santo. Liáh³ dah²ya²jaa⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ dah²ya²jay⁴ ñuúh⁴guah³ ja̱³, duh³ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley ja̱³, 28mɨ²ja̱³ gá⁴ta̱a̱yh³ cueé² Simeón ja̱³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³, baáy⁴ duh³ gá⁴liúy² Dios, liáh³la³ gá⁴féh³: 29Ñuyh⁴, mɨ³hí⁴jooy³ ba² hi²cuoy³ je² hí⁴jú̱³á⁴, chiaah¹ ma³jmeéy¹ ba² liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́yh¹ jniá³ nɨ³, jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chiú̱h²u³ nɨ³. 30Chiaah¹ ma³joó²á⁴ dxú⁴ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ mɨ¹ñiy⁴ hi³ hí⁴lieéy² jniaah¹ nɨ³, 31hi³ ma³xɨ́⁴u³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³. 32Hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴lí³ jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ xiaáh³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dsá⁴saa³ chiáh² diáh⁴ israelitas, diáh⁴ dsa³ chiú̱h²u³ nɨ³. 33Hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ xaá¹jmii³ Jesús ja̱³, liáh³xɨ³ liu⁴ Simeón ja̱³ chiáh² xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. 34Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴liúy² diáh⁴ xaá¹jmii³ Jesús ja̱³. Baá⁴ ba² liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ María xaá¹ Jesús ja̱³: ―Joo⁴² ruh³, ná⁴lɨ¹ jmɨɨ́¹ chiáh² xɨ³yu̱u̱y³ la³ hi³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ vó⁴ fɨɨ́y⁴ cáh³ti³² diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³ xe̱y³ hí⁴dsá⁴saa³ chiáh². Baáy⁴ chiáh² xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³ hí⁴lii⁴ hi³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴, joó⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ ca³jaa¹. 35Liáh³ja̱³ hí⁴lí³ hí⁴lii⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³. Joó⁴ niu³ yáh¹ María, liáh³ca̱a̱y³ túh² ba² hí⁴dsá⁴tiá⁴ háy², liáh³ja̱³ ba² hí⁴chi̱í̱h²u³ niu³. 36Ba² ná⁴híy¹ ñuúh⁴guah³ nɨɨ́⁴ ja̱y³ mɨ́³ hi³ na³lɨ́y⁴ profeta hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Ana, ja̱á̱²mɨɨ¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Fanuel, ja̱á̱²dxaa⁴² diáh⁴ dsa³ hi³ na³hiiy⁴ ca³jaa¹ chiáh² Aser. Hi²xiáh³ mɨ³raay³ mɨ́³ ja̱³. Hi²xiáh³ rúh⁴ píyh¹ liáh³ gá⁴ji̱í̱³ guaa³, joó⁴ dxiaá⁴ ji̱i̱³ ba² nɨɨh¹ gá⁴guá³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ chié̱y². 37Baáy⁴ ochenta cuatro ji̱i̱³ bih³ mɨ³nɨɨ́y³. Há⁴hé³ ga³tiu³² cáh³ti³² ñuúh⁴guah³ ja̱³, naayh³² Dios ja̱³ jmɨɨ⁴ voo⁴, bi³jmɨɨ³ baáy⁴ liuy³² Dios. 38Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ ŋaá² Ana ja̱³ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ Jesús ja̱³, ja̱³ba² gá⁴liúy² Dios. Baáy⁴ ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³ liuy³² diáh⁴ hi³ dah²je̱e̱³² hi³ jlɨh² ja̱³ hí⁴liaá² Dios ja̱³ hí⁴lieéy² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Jerusalén. 39Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²jmeé³ jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley chiáh² Ñúh³a² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ vó⁴ Galilea, ja̱³ba² cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² fɨɨ³ Nazaret jmɨ́yh³ chiáh² diáh⁴. 40Nɨɨ́⁴ cá⁴lɨ́⁴gaáy³ baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴báy⁴ cá⁴lɨ́⁴lúy⁴ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³, hi²xiáh³ dse³jmɨɨh⁴ dse³dsaay⁴, baáy⁴ na³cu̱yh⁴ tiá¹ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹. 41Liáh⁴jɨ³ ji̱i̱³ ca³dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Jerusalén, mɨ² ga³tɨ⁴ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³dah²cuyh³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. 42Liáh³ gá⁴yey³ dxiá⁴tiú̱³ ji̱i̱yh⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ jmɨ́¹feh⁴ Jerusalén ja̱³, liáh³xɨ³ chia̱³ dxá³ chiáh² diáh⁴. 43Liáh³ gá⁴jooy³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ ca̱á̱h³ fɨɨ³ Nazaret. Joó⁴ gá⁴cueeyh⁴ Jesús ja̱³ Jerusalén, baáy⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ xaá¹ ja̱³ ñé⁴ José. 44Dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ dsa³hɨɨ́y⁴ ba² Jesús ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, gá⁴yey³ lɨ́⁴ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ hi³ dɨ³tieéyh¹ fi¹. Mɨ²ja̱³ ba² ja̱³ mɨ³dah²naayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³² diáh⁴, baáy⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³cui̱i̱y⁴ ja̱³. 45Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴dsaáyh⁴ diáh⁴. Hi³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ ca̱á̱h³ Jerusalén ja̱³, hi³ dah²naayh³² Jesús ja̱³. 46Liáh³ mɨ³xa³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hi³ dah²naayh³² ja̱³, mɨ²ja̱³ ba² gá⁴dsaáyh⁴ diáh⁴ ná⁴híy¹ ñuúh⁴guah³, jey¹ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³he⁴, nuu³ hi³ dah²féh³ baáy⁴ ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴. 47Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dah²nuu³ ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ja̱³, ba² hi²xiáh³ dxú⁴ dsa³hí̱¹ hi³ dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ ja̱³. 48Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ xaá¹jmii³ ja̱³ cá⁴dah²joóy², mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ xaá¹ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, ¿he²chiaah¹ hi³ ma³jmeéyh¹ jniaah¹ liáh³nɨ³? Hi²xiáh³ fɨɨh⁴² dsɨ³²ah¹ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ hí⁴dxaah⁴²ah¹ niu³ liáh³ naah³²ah¹ niu³ nɨ³. 49Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³naah⁴ah³ jniá³ nɨ³ ruh³? ¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jooy¹ ta² chiáh² Ñuyh⁴ nɨ³? 50Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴, jmiih⁴ ja̱³ ga³he⁴ Jesús ja̱³. 51Mɨ²ja̱³ ŋáyh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xaá¹jmii³ ja̱³ fɨɨ³ Nazaret, duh³ gá⁴hɨɨ́² nuu³ ñi³² dsaá² chiáh² diáh⁴. Joó⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ja̱³ liíh⁴ chiáh² liáh³ja̱³ xaá¹ ja̱³. 52Baáy⁴ dsa³hɨɨ́² dse³gaáy³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ dse³jmɨɨh⁴ dse³dsaay⁴. Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ ja̱³ dah²ta³ dah²hɨ³ dxú⁴ chiáh² baá⁴ ba² liáh³ja̱³ Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\