San Lucas 20

1Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ hí¹ Jesús ja̱³ ñuúh⁴guah³, heé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, sɨɨ́h⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² ja̱³. Liáh³ ba² ja̱³ bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ baáy⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³. 2Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Xɨɨh² jniaah¹ ¿hi̱² nɨy³² gá⁴cuoó⁴ niu³ jú¹hiíh⁴ hi³ ga³jmeey³ liáh³nɨ³? ¿Hi̱² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² nɨ³ ga³jmeey³ liáh³nɨ³? 3Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ba² xa³ hi³ hi²ŋɨɨ́h⁴á⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴ jniá³. Joó⁴ hi³hí̱¹ah³ yáh¹. 4¿Hi̱² nɨy³² gá⁴xɨ́y⁴ Juan hi³ gá⁴xeey³ jmɨɨ³ dsa³? ¿Xɨ² Dios, ha²xɨ² diáh⁴ dsa³? 5Joó⁴ hí̱³ba² mii⁴ diáh⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³, liáh³la³ dah²féh³: ―¿Jmiih⁴² hi²feh²a²? Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ hi²xɨɨh²a² hi³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ Juan nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ jnia²: “¿Hi³ja̱³ he²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ gá⁴taá³ah³ chiáh² xa³ja̱³?” 6Baáy⁴ xɨ³ hi²feh²a² hi³ diáh⁴ dsa³ ba² nɨ³ cá⁴dah²xɨ́y⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ jnia² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³, hí⁴dah²chiúyh² jnia² na¹cu̱ú̱¹, chiaah¹ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ Juan nɨ³. 7Hi³ja̱³ cá⁴dah²féh³ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² hi³ hi̱² hí̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Juan ja̱³ hi³ gá⁴xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³. 8Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―Hi³ja̱³, ba² há⁴hé³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ jniá³, hi³ hi̱² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² nɨ³ hi³ ga³jmeey⁴ liáh³nɨ³. 9Ja̱³ba² gá⁴laá⁴ Jesús ja̱³ mɨ³liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³, gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ juúh⁴, liáh³la³ féh³: ―Gá⁴guá³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ gá⁴haá² xaah¹ mɨ¹jóh¹. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴cuoó⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ ta² ca̱³ji̱i̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² xiaáh³ fɨɨ³ dsaá⁴ ja̱³ baáy⁴ voó³ cáh³ti³². 10Liáh³ cá⁴dxá⁴héy³ ji̱i̱² mɨ¹jóh¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ja̱y³ mozo duh³ hí⁴dsá⁴ŋɨɨh² diáh⁴ mozos ja̱³ ca³liuh² hi³ ná⁴lɨ¹ dxa², joó⁴ hi³ cá⁴dah²tɨ̱́y⁴ ba² mozo ja̱³ baáy⁴ cá⁴dah²bi³dxéyh³ jmáyh² liáh³ja̱³. 11Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ dsa³ ja̱³ dxeeyh⁴ mozo, joó⁴ ba² hi²xiáh³ mɨ³hee³² cá⁴dah²jmeéh⁴, cá⁴dah²tɨ̱́y⁴ baá⁴ ba² cá⁴dah²bi³dxéyh³ ca̱á̱h³ jmáyh² liáh³ja̱³. 12Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ca̱á̱h³ fii² vó⁴ ja̱³ dxeeyh⁴ mozo xi² tiaah² xaah¹ mɨ¹jóh¹ ja̱³. Joó⁴ cá⁴dah²tɨɨ́⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² ja̱³, cá⁴dah²jméy² hooy³² baáy⁴ cá⁴dah²bi³dxéyh³ ca̱á̱h³. 13’Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ja̱³ liáh³la³ gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ fii² vó⁴ ja̱³: “¿Jmiih⁴² hi²jmeey⁴² ja̱³nɨ́⁴? Na³fáyh⁴ hi²sɨ́⁴á⁴ ja̱a̱y⁴ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ nɨ³, liáh³ ba² hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² mɨ² ma³dah²joóy² nɨ³.” 14Joó⁴ liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² ja̱³ cá⁴dah²joóy², mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ oóyh² diáh⁴: “Hi³ley³² nɨ³ hí⁴táyh² guaa³ vó⁴ la³ mɨ² ma³ju̱y⁴ jmii³ nɨ³. Hi³ja̱³ hi²jɨ̱h⁴²a² duh³ jnia² ba² hí⁴lí³ chiaa⁴²a² vó⁴ la³.” 15Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxɨy³ mɨ¹liuh² ja̱³ yaa¹ xi² tiaah² xaah¹ jóh¹ ja̱³ duh³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¿Hi³ja̱³ jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ fii² vó⁴ xi² tiaah² xaah¹ jóh¹ nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ nɨ³? 16Seguro dsaa³² ñaá² baáy⁴ duh³ hí⁴jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² nɨ³, baáy⁴ hí⁴tiéyh² guaa³ dxeeyh⁴ vó⁴ nɨ³. Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―¡Ba² há⁴hé³ ruh³ niaá⁴ Dios nɨ³ liáh³ja̱³! 17Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ja̱³, ¿jmiih⁴² ba² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ fáh⁴liu⁴ hi³ na³xɨɨ² ñi² xi³ nɨ³ xa³ja̱³? Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³: Na¹cu̱ú̱¹ hi³ cá⁴dah²ta̱á̱⁴ diáh⁴ tɨ³²yah³ nɨ³ xiáh³ hi³ nɨ³ ba² ma³lɨ⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. 18Gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ hí⁴tie̱e̱y³ ñiíh² na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ hi³hí̱³ hí⁴fí̱³ hí⁴dxeéy³ cáh³ti³². Baáy⁴ liu³u²xɨ³ na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ hí⁴tiah³ ñiíh² chiáh² ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ hí⁴vɨ́yh⁴ cáh³ti³² dsa³ ja̱³. 19Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ mɨ³dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²sa̱yh³² Jesús ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³, chiaah¹ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ ca³jaa¹ chiáh² mii⁴ diáh⁴ ja̱³ juúh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³. Joó⁴ dɨ³foyh⁴ dah²jooy³² diáh⁴ dsa³ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 20Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ dsa³ hi³ dsá⁴tiá³, diáh⁴ hi³ lii³²a² xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh², duh³ hí⁴dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chiáh² Jesús ja̱³ hi³ xɨ² hí⁴liú⁴ mɨ³hee³², duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh² rúh⁴ñi² gobernador ja̱³. 21Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴, mɨ³nia⁴²ah¹ ba² hi³ ga³hoy³ liáh³ xiaa³dsaa³². Baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmeeyh³² chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³. Ca̱a̱³ ree³ ba² ga³hooy³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ fi¹ chiáh² Dios. 22Hi³ja̱³ xɨɨh² jniaah¹, ¿xɨ² jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi³ hi²chi⁴²a² cuu² hi³ ga³ca̱a̱⁴ rey nɨ³, ha²xɨ² haá²? 23Joó⁴ gá⁴cá̱⁴ ba² cua̱a̱y¹ná² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dah²ta³ dah²hɨ³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ca³ya³dsaa⁴ah³ jniá³ hiíh⁴ nɨ³? 24Heé¹ah³ jniá³ ca̱a̱³ cuu² hi²nia⁴²a². Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²cuoó⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Hi̱² nɨy³² ta̱a̱y⁴ cuu² la³, baáy⁴ hi̱² vóh² chiáh² nɨ³ tiaah²? Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹ diáh⁴: ―César nɨ³ ta̱a̱y⁴ nɨ³. 25Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ja̱³ cuoó¹ah³ César nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ nɨ³, baáy⁴ cuoó¹ah³ Dios nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ ñaá² Dios nɨ³. 26Hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ ja̱³, xiáh³ hi³ já⁴ dah²dsaay³² dsɨ́² ba² diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́y³ diáh⁴. 27Mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ saduceos cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hií⁴ Jesús ja̱³. Diáh⁴ saduceos ja̱³ ca³dah²féh³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: 28―Dsa³he⁴, na³caah⁴ ca̱a̱³ ley hi³ gá⁴cueeyh⁴ chiaa⁴²a² Moisés hi³ dsa³féh³ hi³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴jú̱y³ baáy⁴ há⁴hé³ ma³sa̱y³ ja̱á̱² chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh², mɨ²ja̱³ du³ñuúh² dsaá⁴ ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³ ja̱³ duh³ hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² chie̱é̱yh¹ duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ja̱á̱² dsa³jú̱y¹ ja̱³ ba². 29Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ca̱á̱h³ tiaah², xe̱y³ dxieéy⁴ ja̱á̱² ja̱y³ dsa³, hi³dxá³ ja̱y³ ja̱³ gá⁴ji̱í̱³ guaa³, joó⁴ jú̱y⁴ gá⁴cueeyh⁴ ñaá² mɨ́³ ja̱³ baáy⁴ há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³sa̱y³ ja̱á̱². 30Hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³ gá⁴guá³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³ ja̱³, joó⁴ ba² jú̱y⁴ baáy⁴ há⁴hé³ gá⁴sa̱y³ ja̱á̱². 31Mɨ²ja̱³ hi³dxá³ aay³ ja̱³ gá⁴guá³ ca̱á̱h³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³. Liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ lɨ́⁴ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ cá⁴dah²guá³ chie̱é̱yh¹, baáy⁴ há⁴hé³ gá⁴sa̱y³ ja̱á̱² diáh⁴. 32Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ba² ja̱³, ba² jú̱y⁴ mɨ́³ ja̱³. 33Hi³ja̱³, liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ¿hi̱² na²nɨy¹ mɨ́⁴chiáh² diáh⁴ hí⁴lí³ mɨ́³ nɨ³, chiaah¹ hi³ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³ cá⁴dah²guá³ chie̱é̱yh¹? 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Mɨ́³ nɨ³ dsaá⁴ nɨ³ dsa³ji̱í̱³ guaa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 35Joó⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ jmɨɨ́¹ chiáh² dsá⁴güe³ yuuh¹ güii³ nɨ³ baáy⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³, nɨɨ́⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ diáh⁴ dsa³. 36Ba² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴. Mɨ³na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ ángeles, baáy⁴ mɨ³na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios bɨh¹ ba², chiaah¹ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ ja̱³. 37Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³, xɨ² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés, liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joó² hi³ dsa³caa³ ca̱a̱³ xaah¹ ta̱á̱² ja̱³. Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Moisés ja̱³: “Jniá³ nɨ³ Dios chié̱y² Abraham, Dios chié̱y² Isaac baáy⁴ Dios chié̱y² Jacob.” 38Gá⁴féh³ liáh³ja̱³, chiaah¹ Dios nɨ³ há⁴hí̱³ Dios chié̱y² diáh⁴ hi³ na³jú̱y¹ nɨ³. Na³lɨ́y⁴ Dios chié̱y² diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba². Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ na³ji̱í̱yh⁴ ga³ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³. 39Mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Dxú⁴ ba² ma³liúy¹ Dsa³he⁴. 40Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ lɨ́⁴tiá³ dsɨ́² diáh⁴ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ gɨh¹ dxaáh² juúh⁴. 41Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² ba² nɨ³ hi³ ca³dah²féh³ hi³ ja̱á̱²dxaa⁴² David nɨ³ Cristo? 42Baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² David nɨ³ gá⁴xɨɨ́³ xi³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Salmos. Liáh³la³ gá⁴féh³: Gá⁴féh³ Ñúh³a² Dios nɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Dia² chia̱á̱²á⁴ nɨ³: “Ñí³ ca³jaa¹ xi² nu¹á² la³, 43chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ hi²dxá⁴á⁴ vó⁴ cáh³ti³² rúh⁴tɨɨy¹ diáh⁴ enemigos chiú̱h²u³ nɨ³.” 44Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ja̱á̱²dxaa⁴² David nɨ³ Cristo, baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² David nɨ³ ga³féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ Dia² chié̱y²? 45Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, ca³dah²nuu³ liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: 46―Heé¹ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³he⁴ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²chié⁴ hí⁴dah²ji̱í̱⁴ dɨ³chih³ mɨh³ cuee³, ba² dɨ³niaá⁴ hi³ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ hu̱u̱¹rá² hí⁴dah²hí̱¹ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ mɨ² ga³ji̱i̱h⁴ diáh⁴ jee⁴² mah², ca³dah²naah³² asiento xi² dxú⁴ gɨh¹ ñuúh⁴guah³ nɨ³, baáy⁴ ca³dah²guá³ xi² dxú⁴ gɨh¹ mɨ² ca³dah²eeh³². 47Ba² ca³dah²booy³ ñu² diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ baáy⁴ hi²xiáh³ voó³ ca³dah²liuy³² Dios, joó⁴ duh³ hí⁴dsaáy² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ba². Diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ dsá⁴chi² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\