San Lucas 21

1Dxaa² guah³ gaáy³ ja̱³ gá⁴joóy² Jesús ja̱³ diáh⁴ dsa³ xaa³² hi³ dah²taah⁴ cuu² xi² ca³dsa³taah² foo³. 2Ba² gá⁴joóy² ja̱y³ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³ hi³ gá⁴taáh⁴ tú̱⁴ mɨ¹cuu² hi³ bií⁴ dsay⁴ hi⁴², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: 3―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Mɨ́³ dsa³tieey³ la³ ma³cuó³ gɨh¹ ñuú³ foo³ liáh³xɨ³ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 4Chiaah¹ ti̱¹ hi³ dsa³cueeyh⁴ chiáh² diáh⁴ ba² nɨ³ ma³dah²cuó³ nɨ³, joó⁴ gu³xɨ³ ba² tieey³ mɨ́³ la³ ma³cuó³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ hi³ xa³ chiáh² hi³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴lá² hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². 5Mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ dah²liu⁴ chiáh² hi³ bií⁴ liih² guah³ ja̱³, chiaah¹ hi³ ná⁴lɨɨ⁴² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ cu̱ú̱¹ hi³ bií⁴ liih², baáy⁴ gɨh¹ dxaáh² hi³la³ hi³nɨ³ hi³ ma³dah²cuó³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ ma³dah²cuoó⁴ Dios. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: 6―Hí⁴dxá⁴heey⁴ jmɨɨ́¹ dsá⁴yeéy⁴ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ hi³ ga³joó³ah³ nɨ³, liáh⁴jɨ³ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ hí⁴saá⁴ hí⁴já⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴cueeyh⁴ na³fɨɨ́y⁴ gu³xɨ³ ca̱a̱³. 7Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴, ¿jlɨh² ja̱³ hí⁴lí³ liáh³ja̱³? ¿Jmiih⁴² ja̱³ liáh³ hí⁴lii⁴ hi³ mɨ³hí⁴lí³ liáh³ja̱³? 8Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Xɨɨ́³ah³ ba², há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³. Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ liáh³xɨ³ jniá³ ba², liáh³la³ hí⁴dah²féh³ diáh⁴: “Jniá³ nɨ³ Cristo”, baáy⁴ hí⁴dah²féh³: “Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³.” Joó⁴ há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴. 9Joó⁴ mɨ² ma³niuu³ah³ hi³ xa³ guerras baáy⁴ dah²tɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades chié̱y² diáh⁴, há⁴ hi³foh³²ah³ chiáh², chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ dsa³jéy⁴, joó⁴ há⁴ja̱³ ruh³ hi³ mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² ja̱³. 10Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―Diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ xiaáh³, baáy⁴ gobierno hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ gobierno. 11Hi²xiáh³ hí⁴bɨ́² vó⁴, baáy⁴ la³ nɨ³ hí⁴lí³ haa² hí⁴lí³ dsaá¹ vɨɨ³². Hi²xiáh³ foh⁴²a² ná⁴lɨ¹ hi³ hí⁴lí³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ hi²xiáh³ hí⁴dsaáy² dsɨ³²a². 12’Joó⁴ dsa³jéy⁴ ruh³, hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Dsá⁴jay⁴ niaá⁴ah³ ñuúh⁴guah³ liuh² duh³ hí⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³, hí⁴dah²taayh³ niaá⁴ah³ ñuúh⁴ñí¹, dsá⁴jay⁴ diáh⁴ niaá⁴ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ reyes, baáy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ gobernadores vih²chieéy⁴. 13Mɨ²ja̱³ hí⁴sa³ dxá¹ah³ hi²hoo¹ah³ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴. 14Ca̱á̱h³ tiaah² ba² há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ hi³ jmiih⁴² hi²há⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴. 15Chiaah¹ jniá³ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³, duh³ hí⁴tiaá⁴ah³ hi²mee⁴ah³ diáh⁴ enemigos chia̱á̱²ah³, baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴dah²ji̱í̱² fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³. 16Ji̱í̱⁴ diáh⁴ xaa³ñúh³ah³ hí⁴dah²tiúy² niaá⁴ah³. Hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹ah³, diáh⁴ ja̱á̱¹ah³ hi³ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ diáh⁴ amigos chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niaá⁴ah³ ta̱á̱²dsɨ⁴²ah³. 17Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²ñí² niaá⁴ah³ vih²chieéy⁴. 18Joó⁴ gu³xɨ³ ca̱a̱³ mɨɨyh⁴ jñu³ dxɨ́¹ah³ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴. 19Xɨ³ nɨ³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱⁴ah³ mɨ²ja̱³ hí⁴liaáh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³. 20’Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³joó³ah³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ soldados ji̱h²caa¹ Jerusalén, mɨ²ja̱³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ mɨ³hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ja̱³. 21Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Judea nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cui̱í̱⁴ cua̱h³máh³, diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Jerusalén ga³jmee⁴ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ ji̱³nɨɨ́⁴, baáy⁴ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ ta² há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ dsá⁴dxi̱i̱³² xɨ¹ñúh⁴. 22Chiaah¹ jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ dsa³, hí⁴lí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios. 23¡Joó⁴ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ mɨ́³ hi³ vóy³ ja̱á̱² jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³, hu̱² gɨh³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ dah²tiuyh³² ja̱á̱² diáh⁴! Chiaah¹ hi²xiáh³ dxɨɨ́³ hí⁴cá̱² vó⁴ la³, chiaah¹ ca̱a̱³ hi³gaay³² hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ la³ mɨ²ja̱³. 24Ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ dsa³ Jerusalén nɨ³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ túh², baáy⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ hí⁴jey⁴² diáh⁴ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ xiaáh³ vó⁴, baáy⁴ diáh⁴ dsa³ dxeeyh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ mɨ³hee³² fɨɨ³ Jerusalén nɨ³, hí⁴yey³ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ voó³ hí⁴cuó⁴ jú¹hiíh⁴ Dios nɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³ja̱³. 25’Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ³²a² ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ xi² hiíy⁴ ñíh² chie̱é̱yh¹ sɨh³, baáy⁴ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹. Baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³ hí⁴taay³ cáh³ti³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi²xiáh³ hí⁴feyh⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ ba³ hí⁴hi̱i̱h² jmɨ́⁴ñih¹ hi³ hí⁴yá⁴chiu̱ú̱³ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨɨ³ nɨ³. 26Hí⁴taay³ cáh³ti³² diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ dɨ³foyh⁴ mɨ² mɨ³dah²ta³ dah²hɨ³ chiáh² hi³ mɨ³hí⁴lí³ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³, ji̱í̱⁴ hi³ xe̱y³ yuuh¹ güii³ nɨ³ hí⁴bɨ́y². 27Mɨ²ja̱³ hí⁴dah²joóy² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ hi³ ya³xiaá³ jee⁴² jnií², cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ baáy⁴ hi²xiáh³ sɨɨ́⁴ na³ca̱á̱y⁴ ji̱h²caayh⁴. 28Liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴liaá² hí⁴lí³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ hi³naa³ah³ dsaá² baáy⁴ hi³xaah⁴²ah³ ñí¹ah³ chiaah¹ hi³ mɨ³hí⁴liaá³ah³ chiáh² hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² ja̱³. 29Ba² gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ dxaáh² juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Joo⁴²ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ ma³ higo nɨ³, hu̱² gɨh³ dxaáh² ma³. 30Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³joó³ah³ hi³ mɨ³dse³xɨɨyh⁴, mɨ²ja̱³ mɨ³maá³ah³ hi³ mɨ³ya³chie̱y¹ jí̱h²yaa³ ja̱³. 31Ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴lí³, liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³joó³ah³ dsa³lí³ jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ ma³fáyh² nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴laá⁴ Dios nɨ³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ jí̱⁴ñí³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ ja̱³. 32’Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ jɨɨ⁴ hi³nɨ³. 33Hí⁴dsá⁴yeéy⁴ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³, joó⁴ há⁴hé³ dɨ́h¹ dsá⁴ŋɨ́³ liáh³nɨ³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴. 34’Xɨɨ́³ah³ ba², há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴lí³ ba³ túh²há²ah³ vih²chiaah¹ hi³ cáh³ah³ sá⁴guáy⁴ baáy⁴ hi³ ga³húh³ah³, ha²xɨ² vih²chiaah¹ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ ñuú³ jmiih⁴² dsá⁴ha³ dsá⁴ŋɨ́³ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ xɨ³ haá² yáh¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xɨ́h² há²ah³ jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³. 35Hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ liá³ hi³ ga³gua⁴, ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ hí⁴tá⁴gua² ñiíh² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 36Hi³ja̱³ hi³bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³, baáy⁴ hi³liu⁴²ah³ Dios liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴liaá³ah³ chiáh² hi³ hí⁴lí³ nɨ³, baáy⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dxá⁴heey⁴ gua³naa³ah³ rúh⁴ñi² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 37Jmɨɨ⁴ ja̱³ ga³he⁴ fah² Dios Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³, baáy⁴ voo⁴ ja̱³ ga³dsaa³² ca³dsa³cueeyh⁴ cua̱h³ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Olivos. 38Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, ca³dsa³dxí̱⁴ tiá³ xiáh³hee³ xi² jey¹ guah³ ja̱³, duh³ hí⁴dah²nuú⁴ hi³ ga³he⁴ Jesús ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\