San Lucas 22

1Mɨ³ya³chie̱y¹ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³lɨ³eeh² hó² ya³dsɨ² jmii², dɨ́h¹ feh²a² jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³dah²cuyh³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. 2Mɨ²ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³ mɨ³dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³ ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³, chiaah¹ dɨ³foyh⁴ dah²jooy³² diáh⁴ dsa³ hi³ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 3Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ Hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² Judas Iscariote, ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxié⁴tiú̱y³ apóstoles ja̱³. 4Hi³ja̱³ ñií¹ Judas ja̱³ ya²ñi³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ñuúh⁴guah³ gaáy³ ja̱³, duh³ ya²xɨɨh⁴² diáh⁴ hi³ hí⁴ñí² jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güeéyh² Jesús ja̱³. 5Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² ja̱³ liáh³ ñií¹ Judas ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ cuu². 6Gá⁴hií² Judas ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³naah³² jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ hí⁴güeéyh² Jesús ja̱³ ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³. 7Cá⁴dxá⁴héy³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³lɨ³eeh² hó² ya³dsɨ² jmii², mɨ²ja̱³ ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jɨ̱yh⁴² ja̱y³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chiáh² pascua ja̱³. 8Hi³ja̱³ gá⁴xɨɨ́⁴ Jesús ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³ jee⁴² fɨɨ³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cua³dxí̱⁴ah³ cua³bi³tɨɨ⁴ah³ chiáh² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ duh³ hi²chia⁴²a² máh⁴liaá⁴. 9Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―¿Xiah² nɨ³ naay³ hi²bi³tɨɨ⁴²ah¹ nɨ³? 10Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³taáh¹ah³ jee⁴² fɨɨ³ nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ah³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ chia̱a̱⁴ ca̱a̱³ dsuu² jmɨɨ³. Hi³ cua³dxí̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ hí⁴dxá⁴dxí̱⁴ah³ lɨ́⁴ xɨ¹ñúh⁴ xi² dsá⁴hii³² nɨ³. 11Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi³fooh³²ah³ fii² ñú² nɨ³: “Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ hi³ ma³xɨ́y⁴ chiú̱h²u³ dsa³he⁴ nɨ³: ¿Xiah² nɨ³ na³jniaa³ cuarto xi² hi²güey⁴² hi²eeyh⁴² máh⁴liaá⁴ chiáh² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ la³?” 12Mɨ²ja̱³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ cuarto gaáy³ piso hi³ na³jniaa³ yuuh¹ mɨ³ná⁴lɨ¹ dxú⁴. Hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ hi³bi³tɨɨ⁴ah³ máh⁴liaá⁴ chiaa⁴²a² nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴. Hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²bi³tɨɨ⁴ máh⁴liaá⁴ chiáh² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. 14Liáh³ cá⁴dxá⁴héy³ hiíh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴guá³ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ haah² mesa. 15Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ naáy⁴ hi²eeyh⁴² gɨh¹ máh⁴liaá⁴ hi³ ga³cuh³²a² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴jú̱³á⁴ nɨ³! 16Chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hi²eeyh⁴² ca̱á̱h³ máh⁴liaá⁴ la³. Mɨ² mɨ³hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ bɨh¹ hi²eeyh⁴² ca̱á̱h³ máh⁴liaá⁴ la³. 17Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ copa hi³ ta̱a̱⁴ vino ja̱³ duh³ gá⁴cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Chia̱³ah³ hi³la³ duh³ hí̱h³ah³ máh⁴ ca³liuh². 18Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hi²uuyh⁴² jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ la³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba², mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ ba² hi²uuyh⁴² ca̱á̱h³. 19Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴cá̱⁴ hó² ya³dsɨ² duh³ gá⁴liúy² Dios, gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ jmɨ²heéy¹ hi³ ma³cuó³ hó² ya³dsɨ² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy², ja̱³ba² gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³la³ nɨ³ cuerpo chieéy⁴ hi³ hí⁴cuo² duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. Hi³ cáh³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ hi³ bi³liih⁴²ah³ há²ah³ jniá³ liáh³xɨ³ mɨ³hí⁴chi̱í̱h²á⁴ nɨ³. 20Ba² liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ chie̱é̱yh¹ mɨ¹sɨ́³ ja̱³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³jooy³ ma³dah²eéh² máh⁴liaá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Mɨ¹sɨ́³ la³ ná⁴lɨ¹ jmɨ³ chieéy⁴ hi³ hí⁴tiu̱u̱² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ jmɨ³ chieéy⁴ la³ hí⁴lí³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³². 21’Joó⁴ ja̱³ba² haah² mesa xi² je¹á² la³ na³jniaa³ guaa³ dsaá⁴ hi³ hí⁴nɨɨ́y⁴ jniá³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴ nɨ³. 22Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hí⁴lí³ chiáh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ liáh³xɨ³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh², joó⁴ ¡hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² dsaá⁴ hi³ hí⁴güeéyh² nɨ³! 23Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ oóyh² diáh⁴ apóstoles ja̱³ hi³ hi̱² na²nɨy¹ ja̱³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. 24Ja̱³ba² cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ hi³ hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hí⁴lí³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. 25Joó⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Diáh⁴ reyes chié̱y² liáh³ca̱á̱h³ nieey³² dsa³, hi²xiáh³ sá⁴guáy⁴ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ ca³dah²féh³ hi³ dxú⁴ ba² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴. 26Joó⁴ há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. Na³fáyh⁴ gɨh¹ hi³ hi²jme¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ píh¹ah³ ba², niaá⁴ah³ ná⁴ŋɨ¹ah³ nɨ³. Chiaah¹ niaá⁴ah³ hi³ na³ta̱a̱⁴ah³ ñi² nɨ³ ga³jmee⁴ gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³ ba². 27¿Hi̱² nɨy³² ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹, xɨ² hi³ jey¹ eeh³² haah² mesa nɨ³, ha²xɨ² hi³ jí̱h³tɨ̱́y³ chiáh² diáh⁴ hi³ dah²eeh³² ja̱³? Hi³ jey¹ eeh³² haah² mesa nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ ¿xɨ² haá²? Joó⁴ jniá³ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ haah² mesa la³, liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ jí̱h³tɨ̱́y³ chia̱á̱²ah³ ba². 28’Joó⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴ mɨ² ca³dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chieéy⁴ nɨ³. 29Hi³ja̱³ jniá³ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²chiuúh³ah³ hiíh⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴cuoó⁴ jniá³ jú¹hiíh⁴ Ñuyh⁴ nɨ³ hi³ hi²chiuuyh¹ hiíh⁴. 30Mɨ²ja̱³ hi²cáh³ hi²húh³ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ haah² mesa chieéy⁴ xi² ya³güéy⁴ hi²chiuuyh¹ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, baáy⁴ hi²ñí³ah³ gaáy³ duh³ hi²ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Israel. 31Ba² gá⁴féh³ liáh³la³ Ñúh³a² Jesús ja̱³: ―Simón, Simón, joo⁴² ruh³, ma³ŋɨɨ́y² niaá⁴ah³ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ duh³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ² ca³lɨ³dxúy⁴ mɨ¹cuɨɨ³ ya³dsɨ² nɨ³. 32Joó⁴ ma³ŋɨɨ́y⁴ ba² jmɨ²heé¹ chiáh² Dios nɨ³ chiú̱h²u³ duh³ hu̱² gua³taá³u³ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³. Baáy⁴ niu³ yáh¹ Pedro, liu³u²xɨ³ mɨ² ma³tia³ ma³hi³ ca̱á̱h³ dxú⁴, mɨ²ja̱³ hi³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²u³ nɨ³ duh³ hí⁴sa³ ca̱á̱h³ hi³ bii³² diáh⁴. 33Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Simón Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, na³tɨɨ⁴ ba² chieéy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ hi³ ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³ ñuúh⁴ñí¹, ba² hí⁴jooy³ ba² hí⁴jú̱³á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³. 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ga³fooh³²á⁴ niu³ Pedro, hi³ voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴chíh⁴ nɨɨh² dsaá⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³nɨɨh⁴ tiaah² ma³féyh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴u³ jniá³. 35Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Liáh³ gá⁴sɨ́⁴á⁴ niaá⁴ah³ hi³ gua³heé¹ah³ diáh⁴ dsa³ mɨ²ja̱³ jmáh²ah³ ba² gá⁴sɨ́⁴á⁴ niaá⁴ah³, há⁴hé³ gá⁴chia̱³ah³ cáh³ti³² mɨh³tuh³, há⁴hé³ gá⁴chia̱³ah³ cuu², ñé⁴ la³jnɨ⁴ chia̱á̱²ah³. ¿Xɨ² xa³ cá⁴lɨ́⁴ná⁴ chia̱á̱²ah³ mɨ²ja̱³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Gu³xɨ³ hé³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴ná⁴ chiaa⁴²ah¹. 36Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, ga³jmee⁴ hí⁴cá̱² mɨh³tuh³ chiáh², ba² hí⁴cá̱² cuu². Joó⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ túh² chiáh², ga³jmee⁴ hí⁴nɨɨ́⁴ mɨh³dxaá³ chiáh² duh³ hí⁴lá² ca̱a̱³ túh². 37Chiaah¹ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h²á⁴ jniá³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios nɨ³, hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Cá⁴dah²jméy² cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ mɨ³hey³² ba².” Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hi³ na³xɨɨ² ca³jaa¹ chieéy⁴ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ cumplido. 38Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, ja̱³la³ tú̱⁴ túh² chiaa⁴²a². Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ ñaá² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Mɨ³hí⁴lií² ba² nɨɨh¹ nɨ³. 39Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ duh³ ŋaá² cua̱h³ Olivos, liáh³xɨ³ chia̱³ dxá³ chiáh², ba² gá⁴dxí̱⁴ ta³nieéy¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. 40Liáh³ gá⁴dxaá² nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu⁴²ah³ Dios duh³ há⁴hé³ hí⁴juúy² niaá⁴ah³ hi³há⁴dxúy⁴. 41Mɨ²ja̱³ ŋaá² gɨh¹ vɨ̱ɨ̱́³ ca³liuh² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² duh³ gá⁴liúy² Dios. 42Liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ñuyh⁴, hu̱² jmiih⁴ ja̱³ hí⁴jooy³ hi³ há⁴hé³ hi²uuyh⁴² hi³ ta̱a̱⁴ copa hi³ mɨ³na³jniaa³ ñiíh² chieéy⁴ la³. Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ naáy⁴ jniá³, cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² niu³ ba². 43Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² xi² xɨ́h² ji̱² ja̱³ ja̱y³ ángel duh³ hí⁴cuoó⁴ hi³ bií⁴. 44Hi²xiáh³ veyh³ cɨ̱yh³beeyh³², hi³ja̱³ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ xa³ hi³ bii³² bɨh¹ liuy³² Dios, baáy⁴ jmɨ́⁴dxaa⁴² chiáh² hi³ dsa³tiu̱u̱³ ja̱³ lii³²a² liáh³xɨ³ jmɨ³ ba², hi²xiáh³ cah²mɨ² liáh³ca̱a̱³ tah² hi³ dsa³tiu̱u̱³ ja̱³. 45Liáh³ gá⁴bɨ́y² hi³ ma³jooy³ ma³liúy² Dios ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋáyh² xi² gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴ hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴. 46Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ na³guɨ̱ɨ̱³ah³ nɨ³? Bɨ́²ah³, liu⁴²ah³ Dios duh³ há⁴hé³ hí⁴juúy² niaá⁴ah³ hi³há⁴dxúy⁴. 47Rúh⁴ liu⁴ ba² liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ bí⁴dxí̱⁴. Güéy⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Judas, ja̱y³ oóyh² diáh⁴ hi³ dxié⁴tiú̱y³ apóstoles ja̱³. Judas ja̱³ dsa³jéy⁴, ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ duh³ hí⁴cuyh³. 48Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Judas, ¿jmiih⁴² ja̱³ hi³ hi²cúh⁴u³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ baáy⁴ hi³ nɨɨ́⁴u³ ba² nɨ³? 49Liáh³ cá⁴dah²joó² hi³ dsa³lí³ ja̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, ¿xɨ² hi²chiuuh⁴²ah¹ diáh⁴? 50Mɨ²ja̱³ ja̱y³ oóyh² diáh⁴ ja̱³ gá⁴jméy² hooy³² xɨh³chie̱y³² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³, gá⁴chiuúh² la³gua² hi³ nuy¹. 51Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Cua¹á²lɨ¹ nɨɨh¹ nɨ³. Mɨ²ja̱³ gá⁴jñuú⁴ guaa³ Jesús ja̱³ la³gua², ja̱³ba² gá⁴laá³ ca̱á̱h³. 52Mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ñuúh⁴guah³ baáy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² hi³ ma³bi³dxí̱⁴ hi³ hí⁴dah²güeéyh² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Xɨ² dsa³hi̱i̱³ jniá³ hi³ja̱³ nɨ³ ma³ya³güeeh⁴²ah³ jniá³ chie̱é̱yh¹ baah¹ baáy⁴ na¹ma³ nɨ³? 53Liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ ma³güéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ nɨ³, há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴tiá³ há²ah³ ñé⁴ hi³ ya²xa̱h⁴ah³ jniá³. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ná⁴lɨ¹ hora chia̱á̱²ah³, chiaah¹ fii² xi² ñu³ha̱a̱h³ la³ mɨ² hí⁴chiuúh² hiíh⁴ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴. 54Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jéy⁴ preso Jesús ja̱³, duh³ dah²ya²jay⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² fii² diáh⁴ jmii³dsa³, ba² ŋaá² ta³nieéy¹ Pedro ja̱³ rúh⁴vɨ̱ɨ̱́yh². 55Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xé̱yh² xi³ dxaa² ja̱³ diáh⁴ mozos chié̱y² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ duh³ cá⁴dah²guá³ ji̱h²caa¹. Ba² gá⁴guá³ Pedro ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴. 56Hiíy⁴ nɨɨ́⁴ ja̱y³ moza, hi³ja̱³ liáh³ gá⁴joóy² Pedro hi³ jey¹ xuuh⁴² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ jooy³² liáh³ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ sɨɨ́h⁴: ―Ba² ji̱í̱⁴ dsaá⁴ la³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús nɨ³. 57Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Pedro ja̱³: ―Mɨ́³, há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ jniá³ hi³nɨy³². 58Ca̱³ji̱i̱³ gɨh¹ liáh³ja̱³, gá⁴joó² dxeeyh⁴ gá⁴joóy², mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ba² ji̱í̱⁴ niu³ na³lɨ́⁴u³ oóyh² diáh⁴ hi³nɨy³². Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³: ―Haá², há⁴hé³ na³lɨ́⁴á⁴ oóyh² diáh⁴ hi³nɨy³². 59Ca̱³liáh³ ca̱a̱³ hora gɨh¹ liáh³ja̱³, gá⁴féh³ chiáh² liáh³ja̱³ dxeeyh⁴, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² na³cu̱yh⁴ dsaá⁴ la³ chie̱é̱yh¹ Jesús nɨ³ chiaah¹ ba² dsa³ Galilea nɨ³ dsaá⁴ la³. 60Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴hé³ maay⁴ jniá³ cáh³ti³² hi³ ga³liúy¹ nɨ³ dia². Du³chia̱a̱²u², liáh³ rúh⁴ liu⁴ Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴chíh⁴ nɨɨh² dsaá⁴. 61Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Ñúh³a² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ lɨ́⁴liíh⁴ Pedro ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴. Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³: “Voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴chíh⁴ nɨɨh² dsaá⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³nɨɨh⁴ tiaah² ma³féyh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴u³ jniá³.” 62Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Pedro ja̱³, baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cɨɨh⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨh⁴² dsɨ́². 63Diáh⁴ dsaá⁴ hi³ dah²heeyh³ hí¹ Jesús ja̱³, hi²xiáh³ cá⁴dah²bi³cuaáy¹ baáy⁴ cá⁴dah²tɨ̱́y⁴. 64Cá⁴dah²jlɨ́² ñi² duh³ cá⁴dah²chiu̱ú̱³ baáy⁴ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¡Feh² hi̱² nɨy³² ma³chiu̱ú̱y² niu³ nɨ³, hi²nia⁴²a² xɨ² he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴u³ profeta! 65Ña²hé³ ba² cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ dah²liuy³² mɨ³hee³². 66Liáh³ lɨ́⁴jniá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴. Mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ma³ŋɨɨyh⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: 67―Xɨɨh² jniaah¹, ¿xɨ² niu³ nɨ³ Cristo? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ na³lɨ́⁴á⁴, há⁴hé³ dsá⁴taá³ah³. 68Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²ŋɨɨ́h⁴á⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴, há⁴hé³ hi²hí̱¹ah³, ñé⁴ há⁴hé³ hi²tú⁴ah³ jniá³. 69Joó⁴ ja̱³ba² ja̱³nɨ́⁴ hí⁴güe³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³. 70Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Hi³ja̱³ xɨ² niu³ na³lɨ́⁴u³ Ja̱á̱² Dios? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Hí̱³ba² vo̱ó̱h²ah³ nɨ³ ma³féh¹ah³ liáh³ja̱³. 71Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴: ―Há⁴hé³ máh⁴ niaáh² gɨh¹ fɨɨ́y⁴ dsa³ñi³². ¿He² gɨh¹ ja̱³ máh⁴ niaa³²a²? Hí̱³ba² voo³²a² nɨ³ ma³niuu²a² hi³ ma³féh³ liáh³nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\