San Lucas 23

1Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ gá⁴bɨ́y² duh³ cá⁴dah²jéy⁴ Jesús ja̱³ duh³ dah²ya²jay⁴ rúh⁴ñi² Pilato. 2Mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²cuo⁴ dsaa² chiáh², liáh³la³ dah²féh³: ―Hi²xiáh³ bi³taa³ dsaá⁴ la³ bi³taay³ diáh⁴ oóh²ah¹ nɨ³, féh³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²chi⁴²a² cuu² liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² rey romano nɨ³, baá⁴ ba² féh³ hi³ ñaá² ba² na³lɨ́y⁴ Cristo, dɨ́h¹ feh²a² ja̱y³ rey. 3Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Pilato ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² niu³ na³lɨ́⁴u³ rey chié̱y² diáh⁴ israelitas? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ ma³féyh¹ liáh³ja̱³. 4Mɨ²ja̱³ gá⁴liuú² Pilato ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² mɨ³hee³² hí⁴dxeeyh⁴ chiáh² dsaá⁴ la³. 5Joó⁴ hi³ já⁴ cá⁴dah²liú³ gɨh¹ veyh³ ba², liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Hi²xiáh³ xa³ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ jmee⁴, vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ hi³ he⁴ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Judea nɨ³. Galilea lɨ́⁴ bih³ nɨ³ gá⁴laá⁴ baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³jmee⁴ ji̱í̱⁴ la³. 6Liáh³ gá⁴nuú³ Pilato ja̱³ hi³ dah²he⁴ Galilea, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ hi³ xɨ² dsa³ Galilea ja̱³ Jesús ja̱³. 7Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ dsa³ Galilea ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ xi² jey¹ Herodes ba². Chiaah¹ Herodes ja̱³ na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Galilea baáy⁴ du³chia̱a̱²u² jey¹ Jerusalén mɨ²ja̱³. 8Hi²xiáh³ lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² Herodes ja̱³ liáh³ gá⁴joóy² Jesús ja̱³, chiaah¹ mɨ³xa³ bih³ ja̱³ niaá⁴ hí⁴joóy². Chiaah¹ gá⁴nuú³ hi³ cá⁴dah²liú³ diáh⁴ dsa³ ca³dah²hey³² Jesús ja̱³, ba² niaá⁴ hí⁴joóy² Jesús ja̱³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. 9Hi²xiáh³ ñuú³ hi³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Herodes ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí̱¹ cáh³ti³² Jesús ja̱³. 10Ba² dɨ³nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³, diáh⁴ hi³ fáh⁴yeey¹ dah²cuo⁴ dsaa² chiáh² Jesús ja̱³. 11Mɨ²ja̱³ ña²hé³ ba² gá⁴jmeé³ Herodes ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados chié̱y² ja̱³, cá⁴dah²jmeéh⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² ba². Cá⁴dah²bi³chíh³ ca̱a̱³ mɨh³ hi³ bií⁴ liih² liáh³xɨ³ hi³chiaah³² rey joó⁴ hi³ dah²bi³cuaáy¹ ba² ja̱³. Ja̱³ba² cá⁴bí⁴dxéyh³ ca̱á̱h³ Herodes ja̱³ xi² jey¹ Pilato. 12Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴naáy³ Pilato ja̱³ chie̱é̱yh¹ Herodes, chiaah¹ dsa³jéy⁴ na³chiy⁴ diáh⁴. 13Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴ñiih³ Pilato ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades baáy⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³, 14duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Niaá⁴ah³ nɨ³ ma³ya³já⁴ah³ rúh⁴ñiy⁴ dsaá⁴ la³, fáh³ah³ hi³ ca³dah²tɨ̱y³² ca³dah²nɨɨ́y³ diáh⁴ dsa³ vih²chiaah¹. Baáy⁴ rúh⁴ñí¹ah³ nɨ³ ma³ca̱á̱y² cua̱a̱y¹ná² chiáh² baáy⁴ ma³joo⁴²ah³ ba² hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ mɨ³hee³² ma³jmeé³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ga³cuo³ah³ dsaa² chiáh² nɨ³. 15Ba² ñé⁴ Herodes nɨ³ há⁴hé³ ma³dsaáh⁴ dsaa² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ dsaá⁴ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³bi³jeéyh³ ca̱á̱h³ xi² niaah⁴²a² la³. 16Hi²bi³chií⁴á⁴ ba² nɨɨh¹ duh³ hi²tú⁴á⁴ ca̱á̱h³. 17Joó⁴ mɨ² gá⁴tɨ́³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hí⁴tiúy² ja̱y³ preso Pilato ja̱³. 18Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³, cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³: ―¡Gua²jú̱y³ ba² na¹hi³nɨy³²! ¡Tiúy⁴ Barrabás nɨ³ ba²! 19Vih²chiaah¹ hi³ gá⁴tí̱y² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados baáy⁴ hi³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ dsa³ hi³ja̱³ ja̱³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ñí¹ Barrabás ja̱³. 20Niaá⁴ Pilato ja̱³ hí⁴tiúy² Jesús ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴liúy² ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 21Joó⁴ hi³ já⁴ cá⁴dah²jlá² cá⁴dah²té² gɨh¹ chiu̱u̱³ ba² diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ dah²féh³: ―¡Tie̱e̱y⁴² cruz! ¡Tie̱e̱y⁴² cruz! 22Hi³dxá³ nɨɨh⁴ tiaah² ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―¿Joó⁴ he² ja̱³ mɨ³hee³² ma³jmeé³ dsaá⁴ la³? Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hí⁴dxeeyh⁴ jniá³ hi³ ma³jmeé³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³. Hi²bi³chií⁴á⁴ ba² nɨɨh¹ duh³ hi²tú⁴á⁴ ca̱á̱h³. 23Joó⁴ dah²jla³² dah²te³² chiáh² liáh³ja̱³, dah²féh³ hi³ gua²tie̱e̱y³ cruz. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ cá⁴dah²jlá² cá⁴dah²té² diáh⁴ dsa³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴lɨ́⁴ liáh³xɨ³ dɨ³niaá⁴ ja̱³ ba². 24Hi³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² Pilato ja̱³ hi³ cua²lí³ liáh³xɨ³ dah²ŋɨɨ⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ bɨh¹ ba². 25Hi³ja̱³ gá⁴tiúy² dsaá⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨɨ́yh² hi³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ñí¹ chiaah¹ hi³ gá⁴tí̱y² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades baáy⁴ hi³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ dsa³ baáy⁴ duh³ gá⁴cuó³ je² hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² diáh⁴. 26Liáh³ dɨ³tieéyh¹ fi¹ hi³ dɨ³jey⁴ Jesús hi³ mɨ³hí⁴dah²tie̱e̱y³ cruz ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón dsa³ fɨɨ³ Cirene hi³ híy¹ fi¹ hi³ mɨ³jeéyh³ ta². Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxa³tie̱e̱y³ dsaá⁴ ja̱³ hi³ hí⁴cá̱² cruz chiáh² Jesús ja̱³ baáy⁴ dsaa³² xiáh³ rúh⁴cah². 27Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ dsa³dxí̱⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ mɨ́³ dah²cɨɨh⁴ baáy⁴ dah²féh³ jmiih⁴² ja̱³ dɨ́h¹ ná⁴lɨ¹ hi³ ma³lɨ⁴ liáh³nɨ³ chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴. 28Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Mɨ́³ dsa³ fɨɨ³ Jerusalén, há⁴ hi³jla⁴²ah³ chieéy⁴. Na³fáyh⁴ jla⁴²ah³ chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² baáy⁴ chiáh² diáh⁴ ja̱a̱³ah³ ba². 29Chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ hi³hí̱³ hí⁴féh³ liáh³la³: “Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴vóy³ ja̱á̱² diáh⁴, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³sa̱y³ ja̱á̱², hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²bi³tiúyh³ xɨ³yu̱u̱y³.” 30Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴dah²féh³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ cua̱h³ nɨ³: “Cɨh⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ñiíh² chiaa⁴²ah¹.” Ba² hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xi² ñií² ca³liuh²: “Jlɨɨ⁴²ah³ jniaah¹.” 31Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ dah²jmeéh⁴ liáh³nɨ³ na¹ma³ ná⁴reéh¹ la³, jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ hí⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ na¹ma³ ná⁴chiu̱ú̱¹ nɨ³. 32Ba² dɨ³jey⁴ aáy⁴ hi³ xa³ dsaa² gaáy³ chiáh² duh³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 33Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Mee⁴ Mɨ¹dxɨ²a² ja̱³, mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz Jesús ja̱³, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² gaáy³ chiáh² ja̱³. Ja̱y³ ja̱³ gá⁴ta̱a̱y⁴² ca³jaa¹ xi² nuy¹ Jesús ja̱³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ gá⁴ta̱a̱y⁴² xi² há⁴nuy¹. 34Liáh³ dah²tie̱e̱y³ cruz ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Dios: ―Ñuyh⁴, jmee² gaáy³ háy² chiáh² diáh⁴, chiaah¹ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³ he² nɨ³ dah²jmee⁴ nɨ³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²caáh² jmɨɨ́⁴ diáh⁴ soldados ja̱³, duh³ hí⁴dah²dxaáh² máh⁴ ca³liuh² chiáh² diáh⁴ mɨh³ chiáh² Jesús ja̱³. 35Hi²xiáh³ na³ta̱a̱y⁴ dsa³ dah²joo³², ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ autoridades ja̱³ dah²bi³cuaáy¹, liáh³la³ dah²féh³: ―Gá⁴lieéy² ruh³ dxeeyh⁴, hi³ja̱³ cua²lieéy² ñaá² xɨ³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ Cristo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³. 36Ba² dah²bi³cuaá¹ diáh⁴ soldados ja̱³ dah²bi³cuaáy¹, dsa³jé̱yh⁴ diáh⁴ yeey⁴ xi² ta̱a̱y⁴ ja̱³ duh³ dah²cuoó⁴ vino hi³ ji̱h³, 37baáy⁴ liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴: ―Xɨ³ niu³ nɨ³ na³lɨ́⁴u³ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas hi³ja̱³ lieey⁴² vo̱ó̱h²u³. 38Baáy⁴ cá⁴dah²tia̱á̱² ca̱a̱³ vóh² dsaah⁴ cruz yuuh¹ mɨ¹dxɨ² ja̱³, na³xɨɨ² fáh² griego, latín baáy⁴ hebreo, liáh³la³ dsa³féh³: “Hi³ley³² nɨ³ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas.” 39Ja̱y³ hi³ xa³ dsaa² gaáy³ chiáh² hi³ ta̱a̱y⁴ dsaah⁴ cruz ja̱³, gá⁴liúy² mɨ³hee³² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xɨ³ niu³ nɨ³ na³lɨ́⁴u³ Cristo hi³ja̱³ lieey⁴² vo̱ó̱h²u³ baáy⁴ lieey⁴² jniaah¹. 40Joó⁴ mɨ²ja̱³ mɨ³jmee⁴ heé² oóyh² ja̱³, liáh³la³ sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² há⁴hé³ foh⁴u³ chiáh² Dios, baáy⁴ ree³ ba² cɨ̱ɨ̱h³²a² chia̱a̱h²a² Jesús nɨ³? 41Jnia² yáh¹, liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ cɨ̱ɨ̱h³²a², chiaah¹ chi³²a² dsaa² chiaa⁴²a² hi³ gá⁴jmee²a², joó⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² mɨ³hee³² gá⁴jmeé³ dsaá⁴ la³. 42Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Hi³bi³liih⁴²u³ háy² jniá³ mɨ² mɨ³hí⁴güéh⁴u³ ca̱á̱h³ hi³ hi²chiuúyh³ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. 43Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niu³ hi³ ja̱³ba² ja̱³nɨ́⁴ hi²ñí³ chia̱á̱h¹u³ jniá³ xi² dxú⁴ cáh³ti³² nɨ³. 44Ca̱³liáh³ dxaah¹ jmɨɨ⁴ xɨ³ jmiih⁴, mɨ²ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ dxaah¹vó⁴ ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ñu³ha̱a̱h³, ñu³ha̱a̱h³ liáh³ja̱³ gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ nɨ³ ca̱³laá³. 45Cá⁴yá⁴niuuh⁴ xi² hiíy⁴ ñíh² baáy⁴ gá⁴xɨɨ́y⁴ tú̱⁴ sɨ̱ɨ̱yh² cortina chiáh² guah³. 46Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gɨh¹ gá⁴liú³ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Dios: ―Ñuyh⁴, ga³táh⁴á⁴ guaay³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴. Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ ja̱³ba² jú̱y⁴. 47Liáh³ gá⁴joó² capitán romano hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ gaáy³ chiáh² Dios liáh³la³ gá⁴féh³: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ dxúy⁴ dsaá⁴ la³, há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsaa² chiáh². 48Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²joó² hi³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² baáy⁴ hi²xiáh³ dah²chiu̱u̱⁴ mee⁴vó¹ diáh⁴. 49Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Jesús ja̱³ vɨ̱ɨ̱́³ ba² gá⁴cueeyh⁴ dah²joo³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dah²jmeéh⁴ Jesús ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ liáh³ bí⁴hɨɨ́y⁴ lɨ́⁴ Galilea. 50Nɨɨ́⁴ jey¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ bií⁴ xiaa³dsaay³² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ José, dsa³ fɨɨ³ Arimatea hi³ na³hii⁴ Judea. Na³lɨ́y⁴ oóyh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³. 51Bí⁴je̱² José ja̱³ hi³ jlɨh² ja̱³ hí⁴laá⁴ Dios ja̱³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² liáh³xɨ³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ ja̱³. 52Hi³ja̱³ ñií¹ ya²ñi³ Pilato duh³ ya²xɨɨh⁴² hi³ hu̱² hí⁴jɨ̱ɨ̱́h² cuerpo chiáh² Jesús ja̱³. Liáh³ gá⁴cuó³ jú¹hiíh⁴ Pilato ja̱³, 53mɨ²ja̱³ gá⁴xieéy² duh³ gá⁴dxiuuyh³ ca̱a̱³ mɨh³lié² ja̱³ba² gá⁴ta̱a̱yh³ ñuúh⁴ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ gaáy³ xi² ma³dah²yuú² dsa³jéy⁴ liáh³ja̱³ baáy⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²ta̱a̱yh³ nɨɨ́⁴. 54Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ ná⁴lɨ¹ jmɨɨ́¹ hi³ ca³dah²bi³tɨɨ⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³. 55Mɨ²ja̱³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ gá⁴voóy⁴ Galilea chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ja̱³, dah²ya²dxí̱⁴ dah²ya²joó¹ he̱e̱³ ja̱³, hi³ja̱³ diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²joó² liáh³xɨ³ cá⁴dah²chieey³ Jesús ja̱³. 56Liáh³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³tɨɨ⁴ naa⁴²jmɨɨ³ mɨ³fɨɨ³ chie̱é̱yh¹ gɨh¹ dxaáh² naa⁴² ja̱³ duh³ cá⁴dah²jniaa³ ruh³ dxú⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²tee³ dsɨ́² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ mandamiento.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\