San Lucas 3

1Hi³dxá³ dxiá⁴ñá³ ji̱i̱³ na³lɨ́y⁴ rey ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tiberio, mɨ²ja̱³ Poncio Pilato ja̱³ na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Judea, Herodes ja̱³ na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Galilea, Felipe ja̱á̱¹ Herodes ja̱³ na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Iturea baáy⁴ vó⁴ Traconite, baáy⁴ Lisanias ja̱³ na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Abilinia. 2Anás chie̱é̱yh¹ Caifás ja̱³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹. Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴liuú² Dios ja̱³ gá⁴liúy² Juan ja̱á̱² Zacarías ja̱³, liáh³ jey¹ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³. 3Hi³ja̱³ ñií¹ Juan ja̱³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hí¹ yeey⁴ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán, sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ baáy⁴ ga³jmee⁴ hí⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³, duh³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 4Gá⁴lɨ́⁴ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ profeta Isaías: Hí⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ hí⁴liúy² diáh⁴ dsa³ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³, liáh³la³ hí⁴féh³: “Bi³tɨɨ⁴ah³ fi¹ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, jmeé¹ah³ dsaá² fi¹ chiáh². 5Ga³jmee⁴ hí⁴chie̱yh⁴ diáh⁴ xi² guaá³ juh³, hí⁴lí³ ca̱a̱³ ree³ diáh⁴ cua̱h³, hí⁴lí³ dsaá² diáh⁴ fi¹ hi³ na³jliu³ na³lɨh³, hí⁴lí³ rúh⁴cá̱² diáh⁴ fi¹ mɨ³hee³². 6Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ hí⁴liaá² Dios nɨ³ hí⁴lieéy² diáh⁴.” 7Liáh³ dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴xaa³ jmɨɨ³ Juan ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ga³féh³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¡Niaá⁴ah³ iíh¹ nɨ³! ¿Jmiih⁴² ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hi²cui̱i̱³ah³ duh³ hí⁴liaá³ah³ chiáh² hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ nɨ³? 8Jmeé¹ah³ dxú⁴ duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³ta³hɨ³ah³ dxú⁴. Há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² hi²fáh³ah³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱² dxaá³ah³ Abraham. Chiaah¹ jniá³ ga³fayh⁴ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jméy² Dios nɨ³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham chie̱é̱yh¹ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ la³ xɨ³ niaá⁴ liáh³ja̱³. 9Baáy⁴ ca̱á̱h³ chiáh² ba², mɨ³na³tɨɨ⁴ ba² ñí¹ hi³ hí⁴vi̱í̱h³ diáh⁴ ma³, hi³ja̱³ ma³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ mɨɨ¹ hi³ ga³hɨɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴vi̱í̱h³ duh³ hí⁴dsá⁴taah² dxaah¹ xi³. 10Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Juan ja̱³: ―¿Hi³ja̱³ jmiih⁴² ga³jmee⁴ hi²jmee²ah¹ xa³ja̱³? 11Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³: ―Hi³ xa³ tú̱⁴ mɨh³hií¹ chiáh², ga³jmee⁴ hí⁴cuoó⁴ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² chiáh², baáy⁴ hi³ xa³ comida chiáh², ga³jmee⁴ hí⁴cuoó⁴ ca³liuh² hi³ há⁴hé³ xa³ hí⁴eéh². 12Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ Juan ja̱³ duh³ hí⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³, hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Juan ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴, ¿he² ga³jmee⁴ hi²jmee²ah¹ jniaah¹? 13Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³bi³chií⁴ah³ ñuú³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, liáh³nɨɨh¹ chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³ ba². 14Ba² xe̱y³ ja̱y³aáy⁴ soldados hi³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Baáy⁴ ¿jmiih⁴² gɨh³ jniaah¹? ¿He² gɨh³ ga³jmee⁴ hi²jmee²ah¹? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³boo⁴²ah³ hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² gu³xɨ³ hí̱³. Há⁴ hi³foh⁴ah³ diáh⁴ baáy⁴ há⁴ hi³cuo³ah³ dsaa² chiáh² diáh⁴ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ he̱é̱yh³. Ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h²ah³ liáh³nɨɨh¹ chi̱í̱⁴ah³ ba². 15Hi²xiáh³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴güéy³ ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ na³dxɨy⁴² chié̱y² Dios hi³ ca³dah²hey³² Cristo ja̱³, hi³ja̱³ mɨ³dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ liáh³ ba² Juan ja̱³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ Cristo. 16Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jniá³ ca³jaa¹ chieéy⁴, jmɨ́yh³ jmɨɨ³ ba² nɨ³ ga³xaa⁴²á² niaá⁴ah³ nɨ³. Joó⁴ ja̱a̱h¹ ba² hí⁴güéy³ ja̱y³ hi³ hí⁴xeey³ niaá⁴ah³ Espíritu Santo baáy⁴ chie̱é̱yh¹ xi³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ hi³nɨy³² liáh³xɨ³ jniá³. Há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ jniá³ chiáh², hi³ja̱³ ñé⁴ gu³xɨ³ hi³ hi²sɨɨyh¹ sɨ̱ɨ̱yh² laa³ chiáh² há⁴hé³ ga³jmee⁴. 17Mɨ³xa̱h³ ba² lɨ́y¹ñí¹ chiáh² hi³ hí⁴bí⁴dxúy⁴ cuɨɨ³ ya³dsɨ² baáy⁴ hí⁴guáy² ca³jaa¹ diáh⁴ cuéh¹. Hí⁴dxá⁴cua̱a̱yh⁴² ca̱a̱³ hí¹ diáh⁴ mɨɨ¹, joó⁴ hí⁴jɨ̱́⁴ diáh⁴ cuéh¹ baáy⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴ii³ xi³ chiáh² nɨ³. 18Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Juan ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ gɨh¹ consejos gá⁴cuoó⁴ diáh⁴. 19Baáy⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴xí² Herodes hi³ na³lɨ́y⁴ gobernador ja̱³, chiaah¹ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹ Herodías, mɨ́⁴chiáh² Felipe ja̱á̱¹ ja̱³. Ba² gá⁴xí² vih²chiaah¹ gɨh¹ hi³ mɨ³hee³² hi³ ma³jmeé³ dsa³jéy⁴. 20Joó⁴ hi³ já⁴ gá⁴jmeé³ gɨh¹ mɨ³hee³² ba² Herodes ja̱³, chiaah¹ gá⁴ta̱a̱yh³ ñuúh⁴ñí¹ Juan ja̱³. 21Liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ xeey³ jmɨɨ³ dsa³ Juan ja̱³, ba² mɨ²ja̱³ gá⁴ja̱á̱y³ jmɨɨ³ Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² Dios Jesús ja̱³. Liáh³ liuy³² Dios ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴ná³ yuuh¹ güii³, 22ja̱³ba² gá⁴xiaá² Espíritu Santo ja̱³ ñiíh² chiáh², na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ juu³, baáy⁴ ja̱³ba² cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³. Liáh³la³ féh³: ―Jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ nɨ³ niu³, hi²xiáh³ naá⁴á⁴ niu³ baáy⁴ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³. 23Mɨ³xa³ ca̱³liáh³ dxiá⁴dxiá³ ji̱i̱yh⁴ Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmee⁴ ta² chiáh². Na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² José, liáh³ja̱³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ dsa³. José ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Elí. 24Hi³hí̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Matat, Matat ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Leví, Leví ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Melqui, Melqui ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Jana, Jana ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² José. 25José ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Matatías, Matatías ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Amós, Amós ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Nahum, Nahum ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Esli, Esli ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Nagai. 26Nagai ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Maat, Maat ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Matatías, Matatías ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Semei. Semei ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² José, José ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Judá. 27Judá ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Joana, Joana ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Resa, Resa ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Zorobabel, Zorobabel ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Salatiel, Salatiel ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Neri. 28Neri ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Melqui, Melqui ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Adi, Adi ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Cosam, Cosam ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Elmodam. Elmodam ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Er, 29Er ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Josué, Josué ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Eliezer, Eliezer ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Jorim, Jorim ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Matat. 30Matat ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Leví, Leví ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Simeón, Simeón ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Judá, Judá ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² José, José ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Jonán, Jonán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Eliaquim. 31Eliaquim ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Melea, Melea ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Mainán. Mainán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Matata, Matata ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Natán. 32Natán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² David, David ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Isaí, Isaí ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Obed, Obed ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Booz, Booz ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Salmón, Salmón ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Naasón. 33Naasón ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Aminadab, Aminadab ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Aram, Aram ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Esrom, Esrom ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Fares, Fares ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Judá. 34Judá ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Jacob, Jacob ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Isaac, Isaac ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Abraham, Abraham ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Taré, Taré ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Nacor. 35Nacor ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Serug, Serug ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Ragau, Ragau ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Peleg, Peleg ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Heber, Heber ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Sala. 36Sala ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Cainán, Cainán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Arfaxad, Arfaxad ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Sem, Sem ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Noé, Noé ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Lamec. 37Lamec ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Matusalén, Matusalén ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Enoc, Enoc ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Jared, Jared ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Mahalaleel. Mahalaleel ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Cainán. 38Cainán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Enós, Enós ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Set, Set ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Adán, Adán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² ñaá² Ñúh³a² Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\