San Lucas 4

1Hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Jesús ja̱³, liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ Jordán ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴jeé⁴ Espíritu Santo ja̱³ duh³ ya²jay⁴ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ja̱³. 2Nɨɨ́⁴ gá⁴guá³ tú̱⁴laá³ jmɨɨ́¹, mɨ²ja̱³ cá⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ chiáh². Há⁴hé³ gá⁴eéh² cáh³ti³² liú⁴u³ tú̱⁴laá³ jmɨɨ́¹ ja̱³, liáh³ ma³yey³ tú̱⁴laá³ jmɨɨ́¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ xcá⁴lɨ́⁴cue̱é̱h⁴. 3Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴u³ Ja̱á̱² Dios, hi³ja̱³ tiaáh² ta² hi³ cua²lii⁴ hó² ya³dsɨ² na¹cu̱ú̱¹ la³. 4Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Há⁴ja̱³ ti̱¹ hó² ya³dsɨ² chie̱é̱yh¹ na³ji̱í̱yh⁴ diáh⁴ dsa³, ba² chie̱é̱yh¹ ba² liáh⁴jɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³.” 5Mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³, duh³ ya²jay⁴ yuuh¹ ca̱a̱³ cua̱h³ xi² ñií², baáy⁴ duh³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ ba² gá⁴heé⁴ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ fɨɨ³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 6Baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Hi²táh⁴á⁴ guaay³² hi²chiuúyh³ hiíh⁴ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ fɨɨ³ la³, baáy⁴ hí⁴lí³ chiú̱h²u³ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³fáh³ chiáh². Chiaah¹ ma³tɨ̱́³á⁴ chieéy⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²cuoó⁴á⁴ hi̱² ga³lɨ́³ dsɨy⁴. 7Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ hi²xɨyh¹ jí̱y¹ hi³ hi²jmeeyh¹ jnia² hu̱u̱¹rá², mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ chiú̱h²u³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 8Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Má⁴dxi² Hi³há⁴dxúy⁴, chiaah¹ liáh³la³ ba² dsa³féh³ xi³ chiáh² Dios nɨ³: “Jmeeh² hu̱u̱¹rá² Dios chiú̱h²u³, baáy⁴ ti̱¹ chiáh² ñaá² ba² hi²nuuy³ hi²maáy³ dsaá².” 9Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴jeé⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ gá⁴jéy⁴ Jesús ja̱³ duh³ ya²jay⁴ jee⁴² fɨɨ³ Jerusalén. Mɨ²ja̱³ gá⁴xeéy² yuuh¹ guah³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Tieyh⁴² vo̱ó̱h²u³ yuuh¹ la³ xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴u³ Ja̱á̱² Dios. 10Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² xi² chiáh² Dios nɨ³: Hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ ángeles chié̱y² duh³ hí⁴dah²heéyh² niu³ hí¹. 11Chie̱é̱yh¹ guaa³ diáh⁴ hí⁴dah²xeéy² niu³ ñií², duh³ há⁴hé³ hí⁴niaá²u³ na¹cu̱ú̱¹. 12Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Joó⁴ ba² liáh³la³ dsa³féh³ xi³ chiáh² Dios nɨ³: “Há⁴ hi³ya³dsaa⁴u³ hiíh⁴ chiáh² Dios nɨ³.” 13Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ñi³² gɨh³ xɨ³ jmiih⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ chiáh² Jesús ja̱³, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴jé̱yh⁴ ca³jaa¹ ca̱³ji̱i̱³. 14Mɨ²ja̱³ ŋáyh² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ Galilea, hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo, hi³ja̱³ ji̱³nɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ba² mɨ³dah²liu⁴ chiáh² na³ca̱á̱y⁴ ji̱h²caa¹ vó⁴ ja̱³. 15Gá⁴hé³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh², hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² dah²liu⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús ja̱³. 16Mɨ²ja̱³ ñéyh¹ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Nazaret, fɨɨ³ xi² ma³lɨ³gaáy³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³ ya²hí³ ñuúh⁴guah³ liuh², liáh³xɨ³ chia̱³ dxá³ chiáh². Liáh³ mɨ³híy¹ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² duh³ hí⁴hé⁴ xi³. 17Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cuoó⁴ xi³ chiáh² profeta Isaías. Liáh³ gá⁴ji̱í̱² xi³ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dsaáh⁴ ca̱a̱³ hí¹ xi² na³xɨɨ² liáh³la³: 18Jmɨ́yh³ chia̱a̱h⁴²á² Espíritu chié̱y² Dios, chiaah¹ ma³tie̱e̱y³ jniá³ duh³ hi²jmeéh⁴á⁴ juúh⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³tieey³. Ma³xɨ́y⁴ jniá³ duh³ hi²bi³jee⁴²á² dsɨ́² diáh⁴ hi³ dɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́². Ma³xɨ́y⁴ jniá³ duh³ hi²laá⁴á⁴ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ ñuúh⁴ñí¹, baáy⁴ duh³ hi²jmeey⁴² hí⁴jniaá⁴ diáh⁴ dsa³ tuu². Baáy⁴ ma³xɨ́y⁴ jniá³ duh³ hi²ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ cɨ̱yh³beeyh³². 19Ma³güe⁴²á⁴ duh³ hi²fayh¹ hi³ ma³dxa³héy³ jmɨɨ́¹ hi³ mɨ³hí⁴dsá⁴tia̱a̱² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 20Mɨ²ja̱³ gá⁴béy² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ xi³ ja̱³, duh³ gá⁴jɨ̱ɨ̱h³ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ga³heeh⁴ hí¹ diáh⁴ xi³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴guá³ ca̱á̱h³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ dah²jooy³² liáh³ja̱³. 21Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³dxa³héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² xi³ hi³ ma³hóy⁴ nɨ³. 22Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ dah²liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ liih² liu⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ oóyh² diáh⁴, liáh³la³ dah²féh³: ―¿Xɨ² há⁴hí̱³ ja̱á̱² José nɨ³ ruh³? 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Seguro hi²fooh¹ah³ jniá³ fáh⁴liu⁴ hi³la³: “Niu³ dsa³mɨ³², jmeeh² vo̱ó̱h²u³ mɨ³². Jmee² ja̱³ba² fɨɨ³ chiú̱h²u³ la³, hi³ gá⁴niuu²ah¹ gá⁴jmeéy¹ Capernaúm nɨ³.” 24Mɨ²ja̱³ gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―Niuu³ah³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³, há⁴hé³ jmɨ́yh³ dɨ³nieéy² ja̱y³ profeta diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ chiáh² ñaá². 25Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ mɨ́³ hi³ dɨ³nɨɨ́y³ xe̱y³ vó⁴ Israel liáh³ gá⁴guá³ profeta Elías. Dxa² mɨ²ja̱³, há⁴hé³ gá⁴mɨ́h⁴ jmɨ́² nɨ³ ji̱i̱³ dsɨ³² ca̱³naa¹ bih³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴sa³ haa² na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ ja̱³. 26Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴² Elías ja̱³ chiáh² diáh⁴ mɨ́³ hi³ dɨ³nɨɨ́y³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² Israel ja̱³. Xiáh³ fɨɨ³ Sarepta hi³ niaá² yeey⁴ caa¹ fɨɨ³ Sidón, nɨɨ́⁴ ba² cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴² Elías ja̱³ xi² jey¹ ja̱y³ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³. 27Ba² hi²xiáh³ xe̱y³ vó⁴ Israel ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ dsaá¹ hi³ xeey⁴ mɨɨ¹ hi³ bií⁴ dsa³xiah³ liáh³ gá⁴guá³ profeta Eliseo, joó⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³hí̱³ há⁴hé³ gá⁴laáy³, ti̱¹ Naamán dsa³ vó⁴ Siria ja̱³ ba² nɨɨh¹ gá⁴laáy³. 28Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ ñuúh⁴guah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴. 29Hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴bɨ́y² diáh⁴ duh³ cá⁴dah²dxɨy³ Jesús ja̱³ yaa¹ fɨɨ³. Mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ yuuh¹ cua̱h³ ja̱³ba² xi² niaá² fɨɨ³ ja̱³, duh³ hí⁴dah²tiéyh² nɨɨ́⁴. 30Joó⁴ ca̱a̱³ gá⁴hay³ ba² Jesús ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ duh³ ja̱³ba² ŋáyh². 31Mɨ²ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ Capernaúm, hi³ na³hii⁴ Galilea. Jmɨɨ́¹ mah² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³heé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ fah² Dios. 32Hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ he⁴ ja̱³, chiaah¹ liu⁴ jmɨ́yh³ chie̱é̱yh¹ jú¹hiíh⁴ ba². 33Ñuúh⁴guah³ ja̱³ ná⁴híy¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ heey³² ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴liú³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: 34―Tiúy⁴ jniaah¹ Jesús dsa³ Nazaret. ¿He²chiaah¹ hi³ ga³dxaa⁴u³ vo̱ó̱h²u³ chiaa⁴²ah¹ nɨ³? ¿Xɨ² ma³güe⁴u³ duh³ hi²yaa⁴²u³ jniaah¹? Cui̱i̱⁴²á⁴ ba² jniá³ niu³, hi³ niu³ nɨ³ Ja̱á̱² Dios hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³. 35Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ heé² Jesús ja̱³ gá⁴xí² hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Há⁴ hi³taayh³² dxɨ́³, tiúy⁴ dsaá⁴ nɨ³! Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ gá⁴cɨ́yh⁴ dxaah¹vó⁴ dsaá⁴ ja̱³ ja̱³ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴ chiáh², joó⁴ há⁴hé³ ruh³ xa³ gá⁴jmeéh⁴ cáh³ti³². 36Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gá⁴foyh⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ dah²féh³ dah²sɨɨ́h⁴ oóyh² diáh⁴: ―¿He² fáh⁴liu⁴ nɨ³ hi³la³? Hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ dsaá⁴ nɨ³ hi³ja̱³ nɨ³ ga³jooy³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, baáy⁴ ja̱³ba² ga³vooy⁴ diáh⁴ yáh¹. 37Hi³ja̱³ dah²liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ ji̱h²caa¹ fɨɨ³ ja̱³. 38Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ ñuúh⁴guah³, duh³ ŋaá² chiáh² Simón Pedro. Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ hi³ dxɨɨ́³ xaá¹ mɨ́⁴chiáh² Pedro ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² hi³ hu̱² hí⁴bí⁴lieéy³. 39Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ na³hi³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² mɨ́³ ja̱³, duh³ gá⁴liúy² hi³ dxɨɨ́³ ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴guaay⁴ dsaá¹ hi³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³. Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² mɨ́³ ja̱³ duh³ gá⁴cuó³ cá⁴dah²eéh² diáh⁴. 40Liáh³ mɨ³dsa³reey³ ñíh² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ xe̱y³ dsa³ dsaah⁴² chié̱y² diáh⁴, dah²ya²jay⁴ diáh⁴ xi² jey¹ Jesús ja̱³, baáy⁴ na³guayh⁴ ba² dsaá¹ chie̱é̱yh¹ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ guaa³ ñiíh² chiáh² diáh⁴, duh³ cá⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴. 41Baá⁴ ba² dsa³voóy⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ñuúh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ dsaah⁴² ja̱³. Liáh³la³ dah²féh³ liáh³ dsa³voóy⁴ diáh⁴ ja̱³: ―Niu³ nɨ³ Ja̱á̱² Dios. Joó⁴ gá⁴xí² Jesús ja̱³ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴cuó³ je² hí⁴dah²liú⁴, chiaah¹ dɨ³ñi³² ba² hi³ Jesús ja̱³ ja̱³ Cristo. 42Liáh³ ma³lɨ³jniá⁴ dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ yaa¹ fɨɨ³, ŋaá² ca̱a̱³ hí¹ xi² na³caáy⁴. Joó⁴ cá⁴dah²naah³² liáh³bií⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²naayh³², hi³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³. Dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²cueeyh³ duh³ há⁴hé³ dsaa³² xiaáh³. 43Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ba² ga³jmee⁴ ya³jmeeh⁴²á² juúh⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ fɨɨ³ nɨ³ juúh⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³. 44Chie⁴ji̱i̱⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ he⁴ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² hi³ jey¹ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Galilea ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\