San Lucas 7

1Liáh³ gá⁴jooy³ gá⁴liúy² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ Capernaúm. 2Nɨɨ́⁴ jey¹ ja̱y³ capitán romano hi³ xe̱y³ ja̱y³ xɨh³chie̱y³² hi³ bií⁴ nieéy². Joó⁴ hi²xiáh³ dsaah⁴², mɨ³hii³² hí⁴jú̱y³ bɨh¹ ba². 3Liáh³ gá⁴nuú³ capitán hi³ dse³liu² ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³ Israel ja̱³ duh³ hí⁴dah²ŋɨɨ́⁴ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³ hi³ hu̱² dsaa³² dsá⁴bí⁴lieéy³ xɨh³chie̱y³² ja̱³. 4Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh², liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Hu̱² hí⁴jooy³ gua³tie̱é̱y¹ chiáh² capitán nɨ³, 5chiaah¹ hi²xiáh³ nieéy² diáh⁴ dsa³ vó⁴ chiaa⁴²a², baá⁴ ba² hi²xiáh³ gá⁴tia̱a̱² liáh³ lɨɨ́² guah³ chiaa⁴²a² nɨ³. 6Mɨ²ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. Joó⁴ liáh³ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ yeey⁴ chiáh² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ capitán ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ amigos chié̱y², duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liáh³la³ gua³xɨɨ́h¹ah³ Jesús nɨ³: “Ñuyh⁴, há⁴ hi³ji̱h³ hi³tɨ̱́³u³ chieéy⁴ chiaah¹ há⁴hé³ xa³ na³lɨ́⁴á⁴ hi³ gua³húy² xɨ¹ñúh⁴ chieéy⁴. 7Hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ ma³lɨ³tiá³ dsɨy⁴ ma³ŋaay³² ñeéy⁴ ma³dxa³niaáh²á⁴ niu³. Ga³ji̱í̱y⁴ jniá³ hi³ liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ hi²fáyh³ ba² hi³ cua²lieéy³ mozo chia̱á̱²á⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ hí⁴lieéy³. 8Chiaah¹ ba² ga³jmeey⁴ jniá³ liáh³xɨ³ ca³dah²féh³ diáh⁴ fiiy⁴, baá⁴ ba² xe̱y³ diáh⁴ soldados hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ hi²fooh¹á² cua²dxaá³ ja̱y³ soldado, mɨ²ja̱³ dsaa³². Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²fooh¹á² dxeeyh⁴ hi³ gua²je³, mɨ²ja̱³ hí⁴je³, baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²taáyh⁴ ta² chiáh² mozo chia̱á̱²á⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴jmeé⁴.” 9Liáh³ gá⁴nuú³ hi³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² capitán ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² gá⁴joóy² diáh⁴ dsa³ hi³ ta³nieéy¹ rúh⁴cah² ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³ Israel nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³ji̱i̱h⁴²á⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ chiáh² Dios liáh³xɨ³ dsaá⁴ la³. 10Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ diáh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ capitán ja̱³, mɨ²ja̱³ ma³laáy³ xɨh³chie̱y³² ja̱³. 11Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, ŋaá² Jesús ja̱³ ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Naín, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gɨh¹ dxeeyh⁴ dsa³. 12Liáh³ gá⁴dxaá² yeey⁴ haah² fɨɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² hi³ dɨ³jey⁴ ja̱y³ dsa³jú̱y¹ hi³ mɨ³dsá⁴haáy¹ diáh⁴. Ja̱á̱² ja̱y³ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³, baáy⁴ ja̱y³ ja̱³ ba² ja̱á̱² mɨ́³ ja̱³. Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹. 13Liáh³ gá⁴joó² Ñúh³a² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² mɨ́³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mɨ́³ ja̱³: ―Há⁴ hi³jla⁴²u³. 14Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ Jesús ja̱³, duh³ gá⁴sá̱h⁴ guaá² hi³ ná⁴híy¹ dsa³jú̱y¹ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³jey⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³: ―Mɨ¹liuh², na³hɨɨ́y¹ ca̱á̱h³. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² mɨ¹liuh² hi³ ma³ju̱y⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ ca̱á̱h³, mɨ²ja̱³ gá⁴jɨ̱ɨ̱yh³ Jesús ja̱³ xaá¹. 16Liáh³ cá⁴dah²joó² hi³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴, ja̱³ba² cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jmee⁴ gaáy³ chiáh² Dios, liáh³la³ dah²féh³ diáh⁴: ―Ja̱y³ profeta hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ ba² nɨ³ ma³lɨ³jnieey³² jee⁴² chiaa⁴²a² la³. Ma³güey⁴ Dios nɨ³ duh³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ chié̱y². 17Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Judea, baáy⁴ na³ca̱á̱y⁴ ji̱h²caa¹ ja̱³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³. 18Gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Juan ja̱³ jɨɨ⁴ hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³, chiaah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ juúh⁴. Hi³ja̱³ gá⁴teé⁴ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, 19duh³ gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ xi² chie⁴ji̱i̱⁴ Jesús ja̱³ duh³ hí⁴dxá⁴ŋɨɨh² diáh⁴ juúh⁴ hi³ xɨ² he̱é̱yh³ ba² ñaá² ja̱³ na³lɨ́y⁴ Cristo hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ hí⁴güéy³ ja̱³, ha²xɨ² ga³jmee⁴ hí⁴dah²jé̱y² dxeeyh⁴. 20Hi³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ma³xɨ́y⁴ jniaah¹ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³ hi³ hi²ŋɨɨh²ah¹ niu³ juúh⁴ hi³ xɨ² niu³ nɨ³ Cristo hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³, ha²xɨ² ga³jmee⁴ hi²je̱⁴²ah¹ dxeeyh⁴. 21Ja̱³ba² liáh³ dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ bi³lieéy³ Jesús ja̱³, bi³lieéy³ diáh⁴ hi³ cɨ̱yh³beeyh³², diáh⁴ hi³ dɨ³heey³² hi³há⁴dxúy⁴, ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³tuúy¹ dse³jniaá⁴. 22Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Juan ja̱³: ―Cua³dxi̱i̱³²ah³ duh³ gua³xɨɨ́h¹ah³ Juan nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³joo⁴²ah³ baáy⁴ hi³ ma³niuu³ah³. Gua³xɨɨ́h¹ah³ hi³ mɨ³dse³jniaá⁴ diáh⁴ dsa³ tuu², mɨ³dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, ma³laáy³ diáh⁴ hi³ dɨ³xeey⁴ mɨɨ¹ hi³ dsa³xiah³, mɨ³dah²nuu³ diáh⁴ hi³ guɨɨy⁴², ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, ba² mɨ³dah²nuu³ diáh⁴ dsa³tieey³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 23Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³ vih²chieéy⁴ chieéy⁴. 24Liáh³ ma³dxi̱i̱³² diáh⁴ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Juan ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ Jesús ja̱³ mɨ³liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² Juan, liáh³la³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² na³lɨ́y⁴ dsa³ hi³ ya²joo⁴²ah³ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ nɨ³? ¿Xɨ² na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ mɨɨ́yh³cuɨ́² hi³ ga³jliu³ ga³ye̱e̱y³² dxɨ́³? 25Xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, ¿hi³ja̱³ he² ba² nɨ³ ya²joo⁴²ah³ xa³ja̱³? ¿Ha²xɨ² ya²joo⁴²ah³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ chih³ mɨh³ dxú⁴? Joó⁴ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ reyes ba² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²cɨh³² mɨh³ dxú⁴. 26Hi³ja̱³, ¿he² ba² nɨ³ ya²joo⁴²ah³ nɨ³? ¿Xɨ² ja̱y³ profeta? Jmɨ́yh³ hi³hí̱³ nɨ³, baáy⁴ hi²xiáh³ gaáy³ hi³nɨy³², gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ profetas hi³ cá⁴dah²guá³ dsa³jéy⁴. 27Jmɨ́yh³ chiáh² hi³nɨy³² nɨ³ dsa³liú⁴ xi³ chiáh² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³: Hi²sɨ́⁴á⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴ dsaa³² dsa³jéy⁴ liáh³xɨ³ niu³, duh³ hí⁴bí⁴tɨɨ⁴ fi¹ chiú̱h²u³. 28Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³sa̱y³ profeta hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³ ba² nɨ³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Juan nɨ³. 29Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²nuú³ chiáh² Juan ja̱³, ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² ja̱³, cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ hi³ xiaa³dsaa³² ba² ja̱³ liáh³xɨ³ jmee⁴ Dios ja̱³ chiáh² diáh⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² hi³ gá⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³. 30Joó⁴ diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴, cá⁴dah²jmeé³ ca³jaa¹ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴. Chiaah¹ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² hi³ hí⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³. 31Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Ñúh³a² Jesús ja̱³: ―¿He² lii³²a² ree³ chie̱é̱yh¹ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ xe̱y³ ja̱³nɨ́⁴? ¿Jmiih⁴² lii³²a² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴? 32Liáh³ ca̱a̱y³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ ca³dah²caa⁴ jee⁴² mah² hi³ ca³dah²jla³² ca³dah²te³² ca³dah²teé⁴ oóyh² diáh⁴, liáh³la³ ca³dah²féh³ diáh⁴: “Ma³hi̱i̱h²ah¹ mɨɨ́yh³ta³ duh³ hi²gua̱¹ah³ joó⁴ há⁴hé³ ma³dxá̱²ah³. Ma³he²ah¹ su̱¹á² hi³ fɨɨh⁴² dsɨ³²a² ná⁴lɨ¹, joó⁴ há⁴hé³ dɨ²jla⁴²ah³ cáh³ti³².” 33Chiaah¹ liáh³ güéy⁴ Juan ja̱³, há⁴hé³ ga³eeh³² ga³hɨ̱h³², hi³ja̱³ nɨ³ ga³fáh³ah³ hi³ heey³² ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴. 34Ja̱³ba² güéy⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, hi³ ga³tɨ̱y¹ ba² liáh⁴jɨ³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ja̱³ nɨ³ ga³fáh³ah³ hi³ bií⁴ ga³eeh³² ga³hɨ̱h³² nɨ³ baáy⁴ na³lɨ́y⁴ amigo chié̱y² diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³² nɨ³. 35Joó⁴ diáh⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² jmɨɨh⁴dsaay⁴ ca³dah²bi³jnia³ hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴ Dios nɨ³. 36Ja̱y³ oóyh² diáh⁴ fariseos ja̱³ gá⁴tee³ Jesús ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² duh³ dsá⁴eeh³, hi³ja̱³ ñií¹ Jesús ja̱³ chiáh² duh³ ja̱³ba² gá⁴heéyh⁴ haah² mesa ja̱³. 37Mɨ²ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ jey¹ mɨ³hee³² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh², ja̱³ba² fɨɨ³ nɨɨ́⁴, liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ ŋaá² Jesús ja̱³ chiáh² Simón ja̱³. Mɨ²ja̱³ ba² ŋaá² mɨ́³ ja̱³ chia̱³ ca̱a̱³ mɨ¹dsuu² hi³ ta̱a̱⁴ naa⁴²jmɨɨ³ mɨ³fɨɨ³. 38Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³jlay³² ja̱³ba² gá⁴guá³ rúh⁴tɨɨ² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³u̱u̱h³² diáh⁴ tɨɨ² chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ hi³ dsa³tiu̱u̱³ mɨ¹ñi² ja̱³. Ja̱³ba² cá⁴bí⁴chiu̱u̱³ chie̱é̱yh¹ jñu³ dxɨ², gá⁴cuh³ diáh⁴ tɨɨ², baáy⁴ gá⁴huúh⁴ naa⁴² ja̱³. 39Liáh³ gá⁴joó² hi³ja̱³ fariseo hi³ ma³jéy⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ta³hɨ³: “Liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ profeta dsaá⁴ la³, mɨ²ja̱³ hí⁴chiiy⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ mɨ́³ hi³ taah⁴ naa⁴² diáh⁴ tɨɨ² nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³, chiaah¹ mɨ́³ hi³ ga̱y³ ba² nɨ³.” 40Cá⁴lɨ́⁴chii⁴ ba² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ ta³hɨ³ Simón ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Simón, xa³ ca̱a̱³ hi³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niu³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ fariseo ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Xɨɨh² jniá³ dsa³he⁴. 41Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³, aáy⁴ dsa³ dɨ³hiíh⁴ cuu² chiáh² ja̱y³ hi³ ga³guayh³² cuu². Ja̱y³ ja̱³ hiíh⁴ ñá³ ñá⁴laá³ cuu² tiaa³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ hiíh⁴ tú̱⁴ná⁴dxiá³. 42Há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ diáh⁴ hí⁴dah²chí², hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² dsa³ ja̱³ chiáh² liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴. Xɨɨh² jniá³, ¿hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ gɨh¹ nieéy² dsa³ ja̱³? 43Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Simón ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dsaá⁴ hi³ hiíh⁴ gɨh¹ ñuú³ cuu² ja̱³ ga³ji̱í̱y⁴. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―He̱é̱yh³ ba² chiú̱h²u³. 44Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Jesús ja̱³ gá⁴joóy² mɨ́³ ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Simón ja̱³: ―¿Xɨ² ga³joóy³ liáh³xɨ³ ma³jmeé³ mɨ́³ la³? Chiaah¹ liáh³ ma³güe⁴²á⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiú̱h²u³ nɨ³, há⁴hé³ ma³cuoóy¹ jniá³ jmɨɨ³ hi³ hi²u̱ú̱yh⁴ tɨɨy⁴. Xiáh³ mɨ́³ la³ ba² ma³u̱ú̱h² chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ mɨ¹ñi², baáy⁴ ma³bi³chiu̱u̱³ chie̱é̱yh¹ jñu³ dxɨ². 45Há⁴hé³ ma³cúyh² niu³ ñiy⁴, joó⁴ liáh³ ma³ya³hí³ lɨ́⁴ bih³ mɨ́³ la³ há⁴hé³ tiu³² hi³ cuh³ diáh⁴ tɨɨy⁴ nɨ³. 46Há⁴hé³ ma³huúh⁴u³ niu³ aceite mɨ¹dxɨy⁴. Joó⁴ mɨ́³ la³ ba² ma³huúh⁴ aceite hi³ bií⁴ mɨ³fɨɨ³ diáh⁴ tɨɨy⁴. 47Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niu³ hi³ gu³xɨ³ ba² booy¹ xa³ dsaa² chiáh² mɨ́³ la³ joó⁴ ma³bé⁴ ba², chiaah¹ hi³ bií⁴ nieéy² jniá³ nɨ³. Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ xa³ ñuú³ dsaa² chiáh², hi³hí̱³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ hí⁴jmeé⁴ nieéy² hi³ ma³bé² dsaa² chiáh² ja̱³. 48Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mɨ́³ ja̱³: ―Ma³bé⁴ ba² diáh⁴ dsaa² chiú̱h²u³ nɨ³. 49Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dah²eeh³² chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ dah²féh³: ―¿He² ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsaá⁴ nɨ³ hi³ ji̱í̱⁴ dsaa² chiáh² dsa³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́²? 50Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ mɨ́³ ja̱³: ―Ma³bé⁴ ba² diáh⁴ dsaa² chiú̱h²u³ chiaah¹ hi³ ma³taá³u³. Hi³ja̱³ má⁴dxi² baáy⁴ há⁴ máh⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\