San Lucas 8

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, gá⁴chié³ gá⁴ji̱í̱³ Jesús ja̱³ diáh⁴ fɨɨ³ cah² diáh⁴ fɨɨ³ liuh², he⁴ juúh⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. Chie̱é̱yh¹ liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ dxié⁴tiú̱y³ apóstoles ja̱³. 2Ba² chie̱é̱yh¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ma³bi³lieéy³ ja̱³, diáh⁴ hi³ dɨ³heey³² hi³há⁴dxúy⁴ baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³dsaah⁴² dsa³jéy⁴ liáh³ja̱³. Ja̱y³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ María Magdalena, hi³hí̱³ ja̱³ heey³² dxieéy⁴ hi³há⁴dxúy⁴ dsa³jéy⁴. 3Ba² caayh³² nɨɨ́⁴ Juana mɨ́⁴chiáh² Chuza hi³ ga³taayh³ fi¹ chiáh² diáh⁴ mozos chié̱y² Herodes, caayh³² mɨ́³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Susana, baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ gá⁴tia̱a̱² chiáh² Jesús ja̱³, ca³dah²cuoó⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². 4Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ ca̱a̱³ fɨɨ³ gá⁴voóy⁴, duh³ hí⁴dah²joóy² Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴ná⁴cua̱a̱yh⁴² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴liuú² Jesús ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ ca̱a̱³ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: 5―Ja̱y³ dsaá⁴ ya²jmeé³ jma² chiáh², ya²saá³ mɨ¹ju̱³ ja̱³. Ca³liuh² ja̱³ gá⁴saá⁴ dxah²fi¹, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²heé³ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ cá⁴dah²cuh³ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² ta̱³. 6Ca³liuh² ja̱³ gá⁴saá⁴ jee⁴² na¹cu̱ú̱¹. Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴ñii³ mɨɨ¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴chiu̱u̱³ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ na³güiíh³ dxaah¹vó⁴ ja̱³. 7Dxaáh² ju̱³ ja̱³ gá⁴saá⁴ jee⁴² naá¹ta̱á̱², joó⁴ gá⁴yeéy⁴ chiaah¹ hi³ gá⁴liaá³ naá¹ta̱á̱² hi³ gá⁴ñii³ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ mɨ¹ju̱³ ja̱³. 8Joó⁴ ca³liuh² ja̱³ gá⁴saá⁴ xi² jmáyh² vó⁴ dxú⁴. Hi³ja̱³ liáh³ jaáh² mɨɨ¹ ja̱³, hi²xiáh³ liih² gá⁴ji̱i̱⁴². Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴cuó³, máh⁴ ca̱a̱³ ñá⁴laá³ mɨɨ¹ bih³ hi³ liáh³ca̱a̱³ mɨ¹ju̱³ ja̱³. Liáh³ ma³jooy³ ma³jmeé³ juúh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴ cua²niuú³. 9Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, hi³ he² ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ juúh⁴ ja̱³. 10Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ga³jmee⁴ ba² Dios nɨ³ ga³dsaá⁴ há²ah³ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Joó⁴ na³ma² ba² chiáh² dxeeyh⁴ dsa³, hi³ja̱³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ juúh⁴ ba² ga³liu⁴²á² diáh⁴, duh³ gu³xɨ³ ba² hí⁴dah²joó², joó⁴ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ liáh³xɨ³ hi³ há⁴hé³ ma³dah²joó² ba², baáy⁴ gu³xɨ³ ba² hí⁴dah²nuú⁴, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴. 11Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ ejemplo ja̱³: ―Ju̱³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ba². 12Hi³ja̱³ mɨɨ¹ hi³ gá⁴saá⁴ dxah²fi¹ nɨ³, ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²nuu³. Joó⁴ ga³guáy³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ duh³ ga³jmee⁴ ga³hi̱h⁴ dsɨ́² diáh⁴ ca̱á̱h³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³, baáy⁴ duh³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 13Mɨɨ¹ hi³ gá⁴saá⁴ jee⁴² na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²nuu³ baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴, joó⁴ há⁴hé³ na³ŋɨɨyh⁴ fáh⁴lɨ²tiá¹ fáh⁴lɨ²hí¹ chiáh² diáh⁴. Ca³dsa³taáy³ ba² diáh⁴ ca̱³ji̱i̱³ joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² xa³ cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ mɨ²ja̱³ ca³dah²tiu³² diáh⁴ ca̱á̱h³. 14Ju̱³ hi³ gá⁴saá⁴ jee⁴² naá¹ta̱á̱² nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²nuu³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. Joó⁴ vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ ñuú³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ jmiih⁴² dsa³ha³ dsa³ŋɨ́y³ diáh⁴, ba² dɨ³niaá⁴ hí⁴xaa³² diáh⁴, baáy⁴ hi³ jmáyh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² dɨ³niaá⁴, hi³ nɨ³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴meéy² diáh⁴ hi³ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² ca³dah²nuu³ fáh⁴liu⁴. 15Joó⁴ mɨɨ¹ hi³ gá⁴saá⁴ vó⁴ dxú⁴ nɨ³, ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² ca³dah²nuu³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, ca³dah²jmee⁴ chiáh² diáh⁴. Hi³ja̱³ hí⁴dsá⁴hɨɨ́² chiáh² liáh³ja̱³ chiáh² diáh⁴ hi³ja̱³ xa³ cua̱a̱y¹ná² hi³ ca³dah²nuu³ ja̱³. 16’Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³hi̱í̱⁴ xi³ duh³ ga³jlɨ³², baáy⁴ há⁴hé³ ca³dah²jniaa³ ñuúh⁴ ji̱i̱². Jmáyh² xi² ñií² ba² ca³dah²jniaa³ duh³ jniaá⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáyh¹ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³. 17Gu³xɨ³ ba² xa³ ga³lɨ́³ na³ma² ja̱³nɨ́⁴, joó⁴ hí⁴lii⁴ liáh³bií⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, baáy⁴ gu³xɨ³ ba² xa³ hi³ na³ma² ja̱³nɨ́⁴ hí⁴jniaa⁴ liáh³bií⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 18’Hi³ja̱³ niuu³ah³ dxú⁴, chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨ³xa³ ca³liuh² chiáh², hi³hí̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ gɨh¹ ñuú³. Joó⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² chiáh², hi³hí̱³ hí⁴booy⁴² ji̱í̱⁴ pih² liuh² hi³ ga³ji̱í̱h⁴ mɨ³xa³ chiáh². 19Mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² xaá¹ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱¹ xi² jey¹ ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ yeey⁴ xi² hiíy⁴ ja̱³, chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³. 20Hi³ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Hiíy⁴ tɨɨ́² nɨ³ niáh³ chiú̱h²u³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱y¹, hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²joóy² niu³. 21Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ nɨ³, diáh⁴ hi³nɨy³² ba² na³lɨ́y⁴ niáh³ chia̱á̱²á⁴, baáy⁴ diáh⁴ ja̱a̱y³². 22Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ gá⁴hí³ Jesús ja̱³ ca̱a̱³ maá² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Má⁴dxia⁴²a² xiaáh³ ca³jaa¹ dxaá² gaáy³ la³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴. 23Liáh³ dɨ³tieéyh¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴guɨ̱ɨ̱y³ Jesús ja̱³. Liáh³ ba² ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmee⁴ ca̱a̱³ dxɨ́³ gaáy³ cáh³ti³², hi³ja̱³ mɨ³dsa³ha⁴² jmɨɨ³ ja̱³ he̱é̱yh³ maá² ja̱³. Hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹, chiaah¹ hi³ mɨ³hí⁴güeé² cáh³ti³² ba² lii³²a². 24Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xi² na³caayh³² Jesús ja̱³, duh³ cá⁴dah²ñí², mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¡Dsa³he⁴! ¡Dsa³he⁴! ¡Mɨ³hí⁴güeé²a²! Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴liúy² dxɨ́³ chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴cɨ́³ cáh³ti³², ca̱a̱³ na³cɨ² bɨh¹ gá⁴lɨ́⁴. 25Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―¿He² ma³lɨ⁴ chiáh² hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³? Joó⁴ hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴ diáh⁴, baáy⁴ dah²dsaay³² dsɨ́², hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ oóyh² diáh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¿Jmiih⁴² ja̱³ ná⁴lɨ¹ chiáh² dsaá⁴ nɨ³ hi³ ga³jooy³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² dxɨ́³, baáy⁴ chiáh² jmɨɨ³ nɨ³? Baáy⁴ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh² yáh¹. 26Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ba² ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ vó⁴ Gadara, hi³ niaá² xiaáh³ ca³jaa¹ jmɨ́⁴ñih¹ ŋaah⁴² Galilea ja̱³. 27Liáh³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ vó⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴xieey⁴. Ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ ja̱y³ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ xi² hiíy⁴. Hi²xiáh³ mɨ³voó³ heey³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ dsaá⁴ ja̱³. Há⁴hé³ ga³cɨh³² cua̱a̱³, ba² há⁴hé³ jey¹ xɨ¹ñúh⁴, já²dxiaá¹ ba² jey¹xe̱y³. 28Liáh³ gá⁴joóy² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi², liáh³la³ féh³ jla³te³²: ―Há⁴ hi³caah⁴u³ jniá³ Jesús Ja̱á̱² Dios Hi³bií⁴gaáy³. Ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chiú̱h²u³ hi³ há⁴ lɨ² hi³bi³chií⁴u³ jniá³. 29Gá⁴féh³ liáh³ja̱³, chiaah¹ féh³ Jesús ja̱³ sɨɨ́h⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ hi³ cua²bi³hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴ chiáh² dsa³ ja̱³. Hi²xiáh³ mɨ³ñuú³ tiaah² ma³sa̱yh³² dsa³ ja̱³, gá⁴jmeéh⁴ jmiih⁴² ga³lɨ́³ dsɨ́². Hi³ja̱³ ca³dah²ñuu⁴ guaa³tɨɨ² chie̱é̱yh¹ cadena. Joó⁴ ga³tiuy³² diáh⁴ cadenas ja̱³, baáy⁴ ga³jmee⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ ga³cui̱i̱⁴ ga³dsaa³² vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³. 30Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Jmiih⁴² xɨ̱ɨ̱³u³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Legión xɨ̱ɨ̱⁴²á⁴. Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ma³taáyh¹ ñuúh⁴ chiáh² dsa³ ja̱³. 31Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³ hi³ hu̱² há⁴hé³ hí⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴. 32Joó⁴ du³chia̱a̱²u² nɨɨ́⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ gu³chɨ¹ na³ta̱a̱y⁴ dah²eeh³² mee³nuu³ cua̱h³ ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴cuó⁴ je² dsá⁴taáyh¹ ñuúh⁴ chiáh² diáh⁴ gu³chɨ¹ ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴cuó³ jú¹hiíh⁴ Jesús ja̱³. 33Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ ñuúh⁴ chiáh² dsa³ ja̱³, duh³ gá⁴taáyh¹ ñuúh⁴ chiáh² diáh⁴ gu³chɨ¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ gu³chɨ¹ ja̱³ hi³sá⁴ hi³guáy⁴ dɨ́h¹ gá⁴xiaá³ diáh⁴ ca̱a̱³ cua̱h³ xi² ñií², ja̱³ba² gá⁴saáy⁴ diáh⁴ he̱é̱yh³ dxaá² ja̱³, ja̱³ba² gá⁴saáh⁴ diáh⁴ jmɨɨ³. 34Liáh³ cá⁴dah²joó² hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³ diáh⁴ hi³ dah²heeyh³ hí¹ diáh⁴ gu³chɨ¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴dxi̱i̱³² fɨɨ³ baáy⁴ xi²nuu³ hi³ cá⁴dxá⁴ca̱³ diáh⁴ juúh⁴ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³. 35Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dxá⁴joó¹ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joóy² dsaá⁴ hi³ heey³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ dsa³jéy⁴ ja̱³, mɨ³jey¹ rúh⁴tɨɨ² Jesús ja̱³, mɨ³chih³ mɨh³ baáy⁴ mɨ³dxúy⁴ cáh³ti³². Hi³ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴. 36Baáy⁴ diáh⁴ hi³ ma³dah²joó² ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ jmiih⁴² ja̱³ ma³lɨ⁴ hi³ ma³laáy³ dsaá⁴ hi³ heey³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³. 37Hi³ja̱³, liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ vó⁴ Gadara ja̱³, cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²ŋɨɨ⁴ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³ hi³ cua²dxéyh³, chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ he̱é̱yh³ maá², duh³ ŋáyh². 38Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³ dsaá⁴ hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴ dsa³jéy⁴ ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴jooy³ dsaa³² chie̱é̱yh¹, joó⁴ na³fáyh⁴ gɨh¹ hí⁴cueeyh⁴ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³, liáh³la³ jmɨ́yh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: 39―Má⁴dxi² xɨ¹ñúh⁴ chiú̱h²u³, duh³ gua²jmee² juúh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³jmeé³ Dios nɨ³ chiú̱h²u³. Mɨ²ja̱³ ŋáyh² dsaá⁴ ja̱³, duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmee⁴ juúh⁴ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² fɨɨ³ hi³ ma³jmeé³ Jesús ja̱³ chiáh². 40Liáh³ gá⁴dxéyh² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ xiaáh³ ca³jaa¹ dxaá² ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ túh²dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²tee³, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ mɨ³dah²je̱y³². 41Mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jairo, hi³ hiíy⁴ ñi² ñuúh⁴guah³ liuh². ja̱³ ba² gá⁴ta̱a̱y³² ñaá² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² hi³ hu̱² hí⁴jooy³ dsaa³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh². 42Chiaah¹ ja̱á̱²mɨɨ¹ hi³ mɨ³xa³ dxiá⁴tiú̱³ ji̱i̱yh⁴, hi²xiáh³ veyh³ dsaah⁴² mɨ³hí⁴jú̱y³ gɨh¹ ba², baáy⁴ ja̱y³ ja̱³ ba² ja̱á̱²mɨɨ¹ ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹. Liáh³ híy¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ dsa³dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹, hi³ja̱³ mɨ³dsa³cuúyh² lɨ́⁴ Jesús ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴. 43Jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ caayh³² ja̱y³ mɨ́³ hi³ dsaah⁴², hi³ mɨ³xa³ dxiá⁴tiú̱³ ji̱i̱³ bih³ hi³ dsa³tiu̱u̱³ jmɨ³ chiáh². Baáy⁴ ma³iíh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ chiáh² ja̱³ hi³ ma³lɨ⁴ mɨ³² chiáh², joó⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ cá⁴bí⁴lieéy³. 44Hi³ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ mɨ́³ ja̱³ rúh⁴cah² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴jñuú⁴ guaa³ xuuh⁴² mɨh³ chiáh². Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴guaay⁴ ba² hi³ dsa³tiu̱u̱³ jmɨ³ chiáh² ja̱³. 45Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¿Hi̱² nɨy³² ma³ya²xé̱yh³ jniá³ nɨ³? Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ ja̱³ dah²féh³ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Dsa³he⁴, hi²xiáh³ na³cuuh³²u³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ la³, hi²xiáh³ dah²chiu̱u̱y³² dah²lieyh³² niu³, ¿jmiih⁴² ja̱³ hi³ ga³fáyh³, hi̱² nɨy³² ma³ya²xé̱yh³ jniá³ nɨ³? 46Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³: ―Joó⁴ xe̱y³ liáh³bií⁴ hi³ ma³jñuuy³ jniá³ guaa³, chiaah¹ ma³ji̱í̱y⁴ hi³ xe̱y³ ma³bi³liaá¹á⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chieéy⁴ nɨ³. 47Liáh³ gá⁴joó² mɨ́³ ja̱³ hi³ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ ba² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³jlieey⁴ hi³ foyh⁴ hi³ja̱³ ja̱³ba² ŋaá² gá⁴ta̱a̱y³² ñaá² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³. Duh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ ma³jñuuy³ guaa³ ja̱³, ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ ja̱³ba² gá⁴laáy³ liáh³ gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³. 48Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ja̱a̱y⁴, hi³ fáh⁴ hi³ ma³taá³u³ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³laá³u³. Má⁴dxi² ba² chiú̱h²u³, baáy⁴ há⁴ máh⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³. 49Rúh⁴ liu⁴ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³, liáh³ gá⁴dxaá² ja̱y³ dsa³ hi³ jey¹ chiáh² Jairo ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jairo hi³ hiíy⁴ ñi² chiáh² guah³ ja̱³: ―Ma³ju̱y⁴ bɨh¹ ja̱á̱²mɨɨ¹u³ nɨ³. Há⁴ máh⁴ hi³bi³dxɨɨ¹u³ dsa³he⁴ nɨ³. 50Joó⁴ liáh³ gá⁴nuú³ Jesús ja̱³ hi³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴ hi³foh³²u³. Gua³taáy³ ba² nɨɨh¹, mɨ²ja̱³ hí⁴lieéy³ ba² ja̱á̱²mɨɨ¹u³ nɨ³. 51Liáh³ gá⁴dxaá² xɨ¹ñúh⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ gá⁴cuó³ je² dsá⁴taáyh¹ dxeeyh⁴ chie̱é̱yh¹, ti̱¹ Pedro, Jacobo, Juan, baáy⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³ ba². 52Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ hi²xiáh³ dah²jlay³², baáy⁴ dɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́², chiaah¹ hi³ ma³ju̱y⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³. Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³jla⁴²ah³. Há⁴ja̱³ hi³ na³jú̱y¹ nɨ³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² nɨ³, hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³ ba² nɨ³. 53Joó⁴ hi³ dah²bi³cuaáy¹ ba² chiaah¹ hi³ féh³ liáh³ja̱³, chiaah¹ dɨ³ñi³² dxú⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² ma³ju̱y⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³. 54Mɨ²ja̱³ gá⁴sá̱h⁴ Jesús ja̱³ guaa³, duh³ gá⁴liúy² chiu̱u̱³ cáh³ti³², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xɨ́⁴mɨɨ⁴², na³hɨɨ́y¹. 55Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³, ja̱³ba² gá⁴bɨ́y². Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² Jesús ja̱³ hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ hí⁴eéh². 56Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ xaá¹jmii³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³. Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴ hi³fooh³²ah³ hi³ ma³lɨ⁴ la³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\