San Lucas 9

1Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴ñiih³ Jesús ja̱³ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, duh³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴lí³, ba² ga³cuoó⁴ diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²voóy² liáh⁴jɨy³ nieey³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ hi³ hí⁴dah²bi³lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 2Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ duh³ dsa³hé³ diáh⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ duh³ dsá⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 3Liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Gu³xɨ³ hé³ há⁴ hi³ca̱³ah³ hi³ niaáh² fi¹, ñé⁴ má⁴hu⁴², ñé⁴ mɨh³tuh³, ñé⁴ hó² ya³dsɨ², ñé⁴ cuu². Ti̱¹ ca̱a̱³ mɨh³hií¹ chia̱á̱²ah³ ba² hi²ca̱³ah³. 4Hi³cueeh⁴ah³ chiáh² dsa³ xi² hí⁴dxá⁴dxí̱⁴ah³ nɨ³, há⁴ hi³guah⁴²ah³ he̱e̱³ah³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hi²voó⁴ah³ ca̱á̱h³ fɨɨ³ nɨ³. 5Baáy⁴ xi² há⁴hé³ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ hi³voó⁴ah³ fɨɨ³ nɨ³ baáy⁴ hi³cah³ah³ liaa³ hi³ hí⁴sá̱yh² tɨɨ¹ah³ nɨ³, duh³ja̱³ lii⁴ hi³ ma³cueeyh⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² mii⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴, duh³ gá⁴dxí̱⁴ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ fɨɨ³ liuh² hi³ dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ dxú⁴ chiáh² Dios ja̱³, baáy⁴ dah²bi³lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 7Gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² gobernador Herodes ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, hi³ja̱³ há⁴hé³ ñi³² xɨ³ jmiih⁴ hí⁴jmeé⁴, chiaah¹ ta̱á̱²dsɨy⁴² dah²féh³ hi³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ba² ja̱³ ma³lɨ³-ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 8Dxeeyh⁴ ja̱³ dah²féh³ hi³ profeta Elías ba² ja̱³ ma³lɨ³jnieey³² ca̱á̱h³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ dah²féh³ hi³ ja̱y³ profeta hi³ gá⁴guá³ mɨ² xa³ lɨ́⁴ ba² ja̱³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴. 9Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Herodes ja̱³: ―Jniá³ gá⁴taáyh⁴ ta² cá⁴lɨ́⁴reey⁴² luú¹ Juan nɨ³. Hi³ja̱³, ¿hi̱² ba² nɨy³² hi³ nuuy⁴ hi³ bií⁴ xa³ jmee⁴ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ nɨ³? Hi³ja̱³ niaá⁴ Herodes ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴joóy² Jesús ja̱³. 10Liáh³ bí⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³ jɨɨ⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³. Mɨ²ja̱³ gá⁴jéy⁴ diáh⁴, duh³ gá⁴dxí̱⁴ ca̱a̱³ hí¹ xi² na³caáy⁴, yeey⁴ xi² niaá² fɨɨ³ Betsaida. 11Joó⁴ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ ta³nieéy¹ diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴tee³ diáh⁴ dxú⁴, ja̱³ba² gá⁴liúy² diáh⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³, baá⁴ ba² cá⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 12Liáh³ mɨ³dsa³cu³laá³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ apóstoles ja̱³, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Dxeey⁴² juúh⁴ chiú̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, duh³ cua²dsa³tiee³ dsɨ́² diáh⁴ baáy⁴ duh³ cua²dsa³dxí̱⁴ fɨɨ³ liuh² hi³ niaá² yeey⁴ la³, duh³ dsa³ñii³ diáh⁴ xi² hí⁴dah²chiaa³ baáy⁴ hi³ hí⁴dah²eéh² diáh⁴ chiaah¹ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² xi² na³ta̱a̱⁴²a² la³. 13Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cuoó¹ah³ niaá⁴ah³ hí⁴dah²eéh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Há⁴hé³ xa³ ñuú³ comida chiaa⁴²ah¹, ti̱¹ ñá³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ², baáy⁴ aáy⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ba² nɨɨh¹, ha²xɨ² dsa³dxia⁴²ah¹ dsa³lia⁴²ah³ duh³ hí⁴dah²eéh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ la³. 14Liáh³ja̱³ cá⁴dah²féh³ chiaah¹ ñéy³ mil bih³ diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³. Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Xɨɨ́h¹ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ cua²dah²cú̱yh⁴ máh⁴ tú̱⁴ná⁴dxiéy³ duh³ cua²dah²güe³ hi²nia⁴²a². 15Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³, liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ cá⁴dah²guá³. 16Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ Jesús ja̱³ liú⁴u³ ñá³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ² ja̱³, baáy⁴ liú⁴u³ aáy⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴xaáh² ñi² yuuh¹ güii³ ja̱³ duh³ gá⁴liúy² Dios, gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ jmɨ²heéy¹ hi³ ma³cuó³ hó² ya³dsɨ² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy² duh³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, duh³ hí⁴dah²dxaáh² hí⁴dah²cuoó⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 17Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ cá⁴dah²eéh², gá⁴lií² chiáh² diáh⁴ cáh³ti³². Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dxá⁴chie̱e̱yh⁴² diáh⁴ gɨh¹ dxiá⁴tiú̱³ láh¹mɨh³ liáh⁴jɨ³ jaa¹naa¹ hi³ gá⁴cueeyh⁴ ja̱³. 18Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³, hiíy⁴ ca̱a̱³ chiáh² Jesús ja̱³ liuy³² Dios na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² ca³dah²féh³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ ca³dah²hey³² jniá³, hi̱² nɨy³² jniá³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴? 19Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ta̱á̱²dsɨy⁴² ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ hi³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³ niu³, dxeeyh⁴ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ Elías niu³. Baáy⁴ dxeeyh⁴ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ na³lɨ́⁴u³ ja̱y³ diáh⁴ profetas hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 20Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Baáy⁴ jmiih⁴² gɨh³ niaá⁴ah³ yáh¹, ¿hi̱² jniá³ ga³ji̱i̱³²ah³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Niu³ nɨ³ Cristo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Dios. 21Joó⁴ gá⁴taáh⁴ ta² Jesús ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²taáh⁴ dxɨ́³ hi³ ja̱³. 22Baá⁴ ba² liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Joó⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² fáh⁴yeey¹. Há⁴hé³ xiáh³ niaáh² hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi², chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ nɨ³. Hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴, joó⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 23Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Xɨ³ xe̱y³ hi³ niaá⁴ dsaa³² chie̱é̱yh¹ jniá³, joó⁴ ga³jmee⁴ hí⁴hí̱h⁴ dsɨ́² cáh³ti³² hi³chiaah³² ñaá², ga³jmee⁴ hí⁴cá̱² cruz chiáh² liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ duh³ gua²je³ ba² chiáh² chie̱é̱yh¹ jniá³. 24Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²tiú² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh² diáh⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba². Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴tiuu⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh² diáh⁴ vih²chieéy⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ ba² hí⁴sa̱y³ dxú⁴. 25Chiaah¹ ¿he² cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ gu³xɨ³ ba² hí⁴lí³ chiáh² na³ca̱á̱y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³, joó⁴ xɨ³ nɨ³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba² ñaá²? 26Chiaah¹ hi³ hí⁴hiih⁴ jniá³ baáy⁴ hiih⁴ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴hiih⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ ñaá² mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ hee⁴ fáh⁴lí³ chiáh² Jmii³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³. 27Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Xe̱y³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ la³ rúh⁴ na³ji̱í̱yh⁴ mɨ²ja̱³, hi³ja̱³ hí⁴dah²joóy² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴. 28Ca̱³liáh³ jñá⁴ jmɨɨ́¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² ca̱a̱³ cua̱h³ hi³ cá⁴dxá⁴liúy¹ Dios, na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Pedro, Jacobo, baáy⁴ Juan. 29Liáh³ liuy³² Dios ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴guáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ñi² ja̱³, hi²xiáh³ tiaa³ baáy⁴ hi²xiáh³ sɨɨ́⁴ mɨh³ chiáh² ja̱³ gá⁴lɨ́⁴. 30Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² aáy⁴ dsaá⁴ mɨ³dah²liu⁴ dah²leh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, Moisés chie̱é̱yh¹ Elías ja̱³. 31Hi²xiáh³ sɨɨ́⁴ gá⁴lɨ́⁴ ji̱h²caayh⁴ diáh⁴, dah²liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ mɨ³dsayh³² ca̱á̱h³ bɨh¹ ba² Jesús ja̱³ hi³ naay³ Jerusalén ja̱³. 32Gu³xɨ³ ba² dɨ́⁴guɨ̱ɨ̱y³ Pedro chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² ja̱³, joó⁴ dɨ³nieeyh⁴² na³ñí¹ diáh⁴ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²joó² hi³ bií⁴ sɨɨ́⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ dsaá⁴ ja̱³. 33Liáh³ mɨ³dse³vɨ̱ɨ̱́y³ diáh⁴ dsaá⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús: ―Dsa³he⁴, ¡dɨ́h¹ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹ hi³ na³ta̱a̱⁴²ah¹ la³! Hi²jmeeh⁴²ah¹ nɨ³ mɨ¹láh¹ñú², ca̱a̱³ chiú̱h²u³, ca̱a̱³ chiáh² Moisés, baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² Elías nɨ³. Joó⁴ há⁴hé³ ñi³² xɨ³hé³ja̱³ liu⁴ Pedro ja̱³. 34Baáy⁴ liáh³ liu⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ güéy⁴ ca̱a̱³ jnií² duh³ gá⁴jlɨ́y⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³foyh⁴ diáh⁴ liáh³ mɨ³tieéyh¹ jee⁴² jnií² ja̱³. 35Mɨ²ja̱³, jee⁴² jnií² ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Hi³ley³² nɨ³ ja̱a̱y⁴. Hi²xiáh³ naá⁴á⁴. Hi³ja̱³ jmeé¹ah³ he̱é̱yh³ chiáh². 36Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴liú³ hi³ liu⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joó² hi³ ñaá² bɨh¹ Jesús ja̱³ hiíy⁴ nɨɨ́⁴. Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²taáh⁴ dxɨ́³ xé̱yh². Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ hi³ ma³dah²joó² ja̱³. 37Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, liáh³ ma³xieey⁴ diáh⁴ cua̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ dah²ya²jé̱y¹ Jesús ja̱³. 38Mɨ²ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³² gá⁴liúy² Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴, jmee² jmɨ²heé¹ ña³ ya³ñí⁴ ja̱a̱y⁴ la³, chiaah¹ ja̱y³ la³ ba². 39Chiaah¹ ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ ga³sa̱yh³², ga³jmee⁴ ga³jla³² ga³te³², hi²xiáh³ ga³chieh³² ga³bi³², ga³jmee⁴ ga³voo³ ja̱⁴ haa² baáy⁴ hi²xiáh³ ga³jnaah³ ga³baayh³, ca³ba²dsɨɨ́² ba² ga³tiuy³² ca̱á̱h³. 40Ma³ŋɨɨ́y⁴ ba² jmɨ²heé¹ chiáh² diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ nɨ³ hi³ hu̱² hí⁴dah²dxɨy³, joó⁴ há⁴hé³ ma³tiaá⁴ diáh⁴. 41Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¡He² dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ niaá⁴ah³ dsa³ hi³ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Dios nɨ³! ¿Jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ voó³ ga³jmee⁴ hi²güey⁴² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³? Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tieéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ lii³²a². Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ ja̱³: ―Ya³jay⁴ la³ ja̱a̱y³ nɨ³ hi²nia⁴²a². 42Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ mɨ³dse³yeey⁴ xi² hiíy⁴ Jesús mɨ¹liuh² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ gá⁴cɨ́yh⁴ dxaah¹vó⁴, hi²xiáh³ sá⁴guáy⁴ gá⁴chiéh² gá⁴bí². Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² Jesús ja̱³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴lieéy³ mɨ¹liuh² ja̱³, ja̱³ba² gá⁴jɨ̱ɨ̱yh³ jmii³. 43Hi³ja̱³ yáh¹, liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² hi³ bií⁴ gaáy³ Dios ja̱³. Liáh³ fáh⁴yeey¹ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ chiáh² hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: 44―Niuu³ah³ dxú⁴ hi³la³, baáy⁴ há⁴ hi³bi³hi̱h⁴²ah³ há²ah³ hi³ ga³fayh⁴ la³. Mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴táyh² guaa³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ nɨ³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 45Joó⁴ há⁴hé³ dse³dsaay⁴ diáh⁴ hi³ féh³ ja̱³, chiaah¹ há⁴hé³ ma³cuó³ jú¹hiíh⁴ Dios ja̱³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴. Baáy⁴ dɨ³foyh⁴ hí⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴féh³ na³fáyh⁴ hi³ he² ja̱³ ga³he⁴ ja̱³. 46Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, hi³ hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ ja̱³ hí⁴lí³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. 47Joó⁴ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ dah²liu⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱yh³² ja̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ duh³ gá⁴xɨ́yh⁴ yeey⁴ xi² hiíy⁴ ñaá² ja̱³. 48Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴jmeéh⁴ he̱é̱yh³ xɨ³yu̱u̱y³ la³ hi³ fáh⁴ hi³ jniá³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² jniá³ ja̱³ ma³jmeéh⁴. Baáy⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ nieéy² jniá³, hí̱³ba² ñaá² Dios hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ja̱³ nieéy². Chiaah¹ hi³ píyh¹ gɨh¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. 49Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Juan ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús: ―Dsa³he⁴, gá⁴joo⁴²ah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ dxɨ́⁴liaa³²u³ niu³ ga³jooy³ ga³vooy³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ heey³² diáh⁴ dsa³. Joó⁴ gá⁴xɨɨh²ah¹ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³nɨ³, chiaah¹ há⁴hí̱³ oóh²a² nɨ³. 50Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴ hi³tiuuh⁴²ah³ chiáh². Chiaah¹ hi³ há⁴hé³ na³chi⁴²a² chia̱a̱h²a², hi³hí̱³ nieéy¹ dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a². 51Liáh³ ma³dxa³héy³ hí⁴dsá⁴saayh⁴ Jesús ja̱³ yuuh¹ güii³, hi³ja̱³ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² cáh³ti³² ŋaá² Jerusalén. 52Gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ dsa³jéy⁴, duh³ dah²ya²dxí̱⁴ ca̱a̱³ fɨɨ³ liuh² hi³ na³hii⁴ Samaria, hi³ dsá⁴ŋɨɨ́³ diáh⁴ xi² hí⁴dah²chiaa³ diáh⁴. 53Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² diáh⁴ dsa³ Samaria ja̱³ hí⁴dah²tee³ diáh⁴, chiaah¹ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² hi³ mɨ³dsaa³² Jesús ja̱³ Jerusalén. 54Liáh³ gá⁴joó² hi³ja̱³ Jacobo chie̱é̱yh¹ Juan diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, ¿xɨ² naay³ hi²xɨɨh²ah¹ Dios nɨ³ hi³ hí⁴xɨ́y⁴ xi³ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ nɨ³, duh³ hí⁴caáy⁴ diáh⁴ cáh³ti³², liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ profeta Elías? 55Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱y⁴ Jesús ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴, duh³ gá⁴xí² diáh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liáh³ca̱a̱y³ há⁴hé³ maá³ah³ xiáh³ ca³jaa¹ na³hii⁴ah³ ba² lii³²a². 56Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ güé⁴á⁴ jniá³ hi³ hi²yaa⁴²á² diáh⁴ dsa³ la³, hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²laá⁴á⁴ ba² diáh⁴ nɨ³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xiaáh³ fɨɨ³ liuh². 57Liáh³ dɨ³tieéyh¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ja̱y³ dsaá⁴ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Ñuyh⁴, naáy⁴ ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³ gu³xɨ³ xiáh³ ba² lɨ́⁴ guaay³². 58Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xa³ ba² taá² diáh⁴ yah³dsɨɨ⁴, baá⁴ ba² xa³ ba² sɨɨ² diáh⁴ ta̱³, joó⁴ há⁴hé³ xa³ xi² hí⁴chiaa³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 59Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dxeeyh⁴ dsa³: ―Ña³ chia̱á̱h¹u³ jniá³. Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ dsa³ ja̱³: ―Ñuyh⁴, cuo² ruh³ je² hi²chi⁴ hi²haa⁴²á² dia² chia̱á̱²á⁴, duh³ mɨ²ja̱³ ba² ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³. 60Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dxú⁴ gɨh¹ cua²dah²haáy² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³, diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Joó⁴ niu³ yáh¹ má⁴dxií⁴ gua³xɨɨh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ liáh³xɨ³ mɨ³jmee⁴ Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³. 61Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dxeeyh⁴ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Ñuyh⁴ naáy⁴ ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³, joó⁴ dsa³jéy⁴ ruh³ cuo² jú¹hiíh⁴ ñeh³²á⁴ ya³dxaa⁴²á² juúh⁴ chieéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ familia. 62Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³laá⁴ ga³f i̱³² vó⁴, baáy⁴ xiaáh³ ba² ga³joo³², ba² liáh³ja̱³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ ga³laá⁴ ga⁴ta̱a̱yh³ ñaá² fi¹ chieéy⁴ baáy⁴ rúh⁴ ga³ta³ ga³hɨ³ ñuú³, hi³hí̱³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² chiáh² Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\