San Mateo 10

1Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ duh³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²voóy² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ baáy⁴ hi³ hí⁴dah²bi³lieéy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨ³ niaa³² dsaá¹, baáy⁴ diáh⁴ hi³ dah²ca̱³² vɨɨ³². 2La³ tiaah² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ apóstoles ja̱³: Simón hi³ ca³dah²hey³² Pedro, baáy⁴ ja̱á̱¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Andrés, baáy⁴ Jacobo chie̱é̱yh¹ ja̱á̱¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Juan, diáh⁴ ja̱á̱² Zebedeo, 3Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo hi³ ca̱a̱⁴ cuu², Jacobo ja̱á̱² Alfeo, Lebeo hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tadeo, 4Simón hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ cananista, baáy⁴ Judas Iscariote hi³ gá⁴nɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴. 5Gá⁴xɨɨ́⁴ Jesús ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³cua³dxí̱⁴ah³ vó⁴ xi² há⁴hé³ nieeyh⁴² diáh⁴ israelitas, ba² há⁴ hi³cua³dxí̱⁴ah³ diáh⁴ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Samaria nɨ³. 6Gua³dxí̱⁴ah³ gua³ñí⁴ah³ ti̱¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ hi³ na³yeey⁴ vó⁴ Israel nɨ³ ba². 7Gua³jmeé¹ah³ juúh⁴ hi³ mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 8Hi³bi³liaá¹ah³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴², hi³bi³ji̱i̱h⁴ah³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, hi³bi³liaá¹ah³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³xeey⁴ mɨɨ¹ hi³ dsa³xiah³. Hi³voo⁴²ah³ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³. Hi³ dɨ́h¹ gá⁴tɨ̱́³ah³ ba² nɨ³ niaá⁴ah³ fáh⁴lí³ la³, hi³ja̱³ há⁴ hi³ca̱³ah³ jñii¹ hi³ hi²jmeeh¹ah³ ta² fáh⁴lí³ nɨ³. 9’Há⁴ hi³ca̱³ah³ cáh³ti³² cuu². 10Ba² há⁴ hi³ca̱³ah³ mɨh³tuh³ hi³ tiaah² hi³ naa³ah³ fi¹. Ca̱a̱³ ba² mɨh³hií¹ hi³ca̱³ah³, há⁴ hi³ca̱³ah³ la³jnɨ⁴, há⁴ hi³ca̱³ah³ má⁴hu⁴². Hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ba² hi²cáh³ah³ nɨ³, chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ ta² jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ hí⁴eéh². 11’Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dxa³dxí̱⁴ah³ ca̱a̱³ fɨɨ³ liuh² hu̱² gɨh³ ca̱a̱³ fɨɨ³ gaáy³, mɨ²ja̱³ hi³naah⁴ah³ ja̱y³ dsa³ hi³ naáy³ túh²dsɨ́², duh³ hí⁴bí⁴taáy¹ niaá⁴ah³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hiíh⁴ hi³ hi²voó⁴ah³ ca̱á̱h³. 12Mɨ² ma³taáh¹ah³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ hi³fooh³²ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ diáh⁴ Dios. 13Xɨ³ nɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴je̱é̱² Dios nɨ³ hí⁴bí⁴je̱é̱y² diáh⁴. Xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴cueeyh⁴ chiáh² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. 14Liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴dah²tee³ niaá⁴ah³ baáy⁴ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ hi³voó⁴ah³ xɨ¹ñúh⁴ hu̱² gɨh³ fɨɨ³ nɨ³, baáy⁴ hi²xɨ³ah³ liaa³ hi³ hí⁴sá̱yh² tɨɨ¹ah³ nɨ³. 15Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, hi³ mɨ² mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, mɨ²ja̱³ fáh⁴yeey¹ lɨ́⁴ gɨh¹ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴ dsa³ Sodoma baáy⁴ dsa³ Gomorra. 16’Hi²sɨ́⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ dsɨɨ³jaa³ ba² jee⁴² chiáh² diáh⁴ lobos nɨ³. Hi³ja̱³ jmeé¹ah³ bí⁴sɨɨ́¹ah³ liáh³xɨ³ iíh¹ joó⁴ vá¹jaa³ah³ liáh³xɨ³ juu³. 17Xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³, chiaah¹ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ autoridades, baáy⁴ hí⁴dah²tɨ̱́y⁴ niaá⁴ah³ ñuúh⁴guah³ liuh². 18Ba² hí⁴dsá⁴jay⁴ lɨ́⁴ niaá⁴ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ gobernadores baáy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ reyes vih²chieéy⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²liú¹ah³ ca³jaa¹ chieéy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ gobernadores, diáh⁴ reyes, baáy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 19Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ jmiih⁴² hi²fáh³ah³, chiaah¹ ja̱³ba² mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴jmeéy³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ liáh³xɨ³ hi²fáh³ah³. 20Chiaah¹ há⁴hí̱³ vo̱ó̱h²ah³ ja̱³ hi²liú¹ah³, Espíritu chié̱y² Ñúh³a² nɨ³ ba² nɨ³ hí⁴liú⁴ dxá¹ah³. 21’Hí̱³ba² ja̱á̱¹ mii⁴ diáh⁴ hí⁴dah²ye̱e̱yh³ ca̱a̱³ dsaa² duh³ hí⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ xaá¹jmii³ diáh⁴, hí⁴dah²tí̱² hí⁴dah²nií³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱². Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ ja̱á̱², ba² hí⁴dah²naah³² fáh⁴liu⁴ chie̱é̱yh¹ xaá¹jmii³ diáh⁴ duh³ hí⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴. 22Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²ñí² niaá⁴ah³ vih²chieéy⁴, joó⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ñi², hi³hí̱³ há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh². 23Liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ fɨɨ³ hí⁴dah²hóy⁴ niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ hi³cua³dxí̱⁴ah³ xiaáh³ fɨɨ³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Há⁴hé³ ma³cuuh⁴ah³ ma³chié¹ ma³ji̱í̱¹ah³ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ fɨɨ³ vó⁴ Israel la³, mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 24’Há⁴hé³ xe̱y³ xɨh³guah³ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ dsa³he⁴ chié̱y², há⁴hé³ xe̱y³ mozo hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ fii². 25Hi³ja̱³ gua²ji̱í̱h² ja̱y³ xɨh³guah³ hi³ hu̱² hí⁴dxá⁴heey⁴ liáh³xɨ³ dsa³he⁴ chié̱y², ba² liáh³ja̱³ mozo chie̱é̱yh¹ fii². Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ mɨ¹dxɨ² xɨ¹ñúh⁴ nɨ³ ca³dah²ye̱e̱yh³ hi³ na³lɨ́y⁴ Beelzebú, jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ hí⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² nɨ³. 26’Hi³ja̱³, há⁴ hi³jmee³ah³ foh⁴ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ há⁴hé³ lii⁴ ja̱³nɨ́⁴, hí⁴jniaa⁴ ba² dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ lii³²a² na³ma² ja̱³nɨ́⁴, hí⁴dsaá⁴ ba² dsɨ³²a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 27Hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ xi² nia⁴²a² voo³²a² la³, hi³ nɨ³ hi³fooh³²ah³ liáh⁴jɨy³ dsa³. Hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ la³, hi³ nɨ³ hi³taah³²ah³ dxɨ́³ yuuh¹ ñú² ba². 28Há⁴ hi³foh³²ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jɨ̱ɨ̱h⁴, chiaah¹ ti̱¹ cuerpo ba² nɨ³ hí⁴dah²yeéy², joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²yeéy² jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴. Jmeé¹ah³ foh⁴ah³ chiáh² hi³ hee⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴xɨ́y⁴ cuerpo chie̱é̱yh¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ nɨ³ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ ba². 29’Xieey⁴ cáh³ti³² ba² dsa³héyh³ hi³ aáy⁴ mɨ¹ja̱á̱² ta̱³, ¿xɨ² haá²? Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ yáh¹, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴saáy⁴ diáh⁴ xɨ³ há⁴hé³ ma³féh³ liáh³ja̱³ Ñúh³a² nɨ³. 30Joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ ji̱í̱⁴ jñu³ dxɨ́¹ah³ ñi³² ba² jáh³ mɨɨyh⁴ xa³. 31Hi³ja̱³ há⁴ hi³foh³²ah³ cáh³ti³², chiaah¹ chi̱í̱⁴ah³ gɨh¹ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ niaá⁴ah³, liáh³xɨ³ hi³ fɨɨ́y⁴ cáh³ti³² diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² ta̱³ nɨ³. 32’Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²tie̱é̱y⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ dɨ³cui̱i̱y⁴ jniá³, ba² hi²fayh¹ jniá³ hi³ cui̱i̱⁴²á⁴ mii⁴ diáh⁴ rúh⁴ñi² Ñuyh⁴ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. 33Joó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ jniá³, ba² hi²fayh¹ jniá² hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ mii⁴ diáh⁴ rúh⁴ñi² Ñuyh⁴ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. 34’Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ güé⁴á⁴ duh³ hi²dxá⁴á⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. Há⁴ja̱³ hi³ja̱³ nɨ³ güé⁴á⁴. Hi³ bi²ca̱y⁴² espada ba² nɨ³, 35duh³ hi²jmeey⁴² hi³ ja̱á̱² ja̱y³ dsa³ hí⁴tí̱y² chie̱é̱yh¹ jmii³, ja̱á̱²mɨɨ¹ hí⁴tí̱y² chie̱é̱yh¹ xaá¹, chi̱í̱h⁴ja̱á̱² hí⁴tí̱y² chie̱é̱yh¹ xaá¹ diáh⁴. 36Hi³ja̱³ hí̱³ba² liáh³du³ca̱y⁴ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴ ba² nɨ³ hí⁴yá⁴chi⁴ nɨ³. 37’Ja̱y³ hi³ nieéy² gɨh¹ xaá¹jmii³ liáh³xɨ³ jniá³, hi³hí̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²á⁴. Ja̱y³ hi³ nieéy² gɨh¹ ja̱á̱²mɨɨ¹ ja̱á̱²ñuh¹ liáh³xɨ³ jniá³, ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²á⁴. 38Ja̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴cá̱² cruz chiáh² duh³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²á⁴. 39Ja̱y³ hi³ ga³naah³² ti̱¹ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba². Joó⁴ hi³ hí⁴cuó⁴ je² dsá⁴yeéy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh² vih²chieéy⁴, hi³hí̱³ ba² hí⁴lieéy³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. 40Liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³: ―Diáh⁴ hi³ ca³dah²tee³ niaá⁴ah³ dxú⁴, hí̱³ba² jniá³ ja̱³ ma³dah²tee³. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²tee³ jniá³, ja̱³ba² hi³ ma³dah²tee³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jniá³ nɨ³ ja̱³. 41Gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ hí⁴tee³ ja̱y³ profeta hi³ fáh⁴ hi³ ga³ŋɨy³² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, hi³hí̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ ja̱³ba² hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ profeta ja̱³. Gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ hí⁴tee³ ja̱y³ hi³ xiaa³dsaay³² hi³ fáh⁴ hi³ xiaa³dsaay³² ja̱³, hi̱³ hí̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ ja̱³ba² hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ xiaa³dsaay³² ja̱³. 42Hi³ hí⁴cuó⁴ ca̱a̱³ vaso jmɨ́⁴dsɨ¹ hí⁴hɨ̱́h² ja̱y³ diáh⁴ mɨ¹píyh⁴ la³, hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴, gu³xɨ³ ba² jmɨɨ³ ba² nɨɨh¹ hí⁴cuó⁴, joó⁴ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Xa³ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³hí̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\