San Mateo 11

1Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jooy³ gá⁴liúy² Jesús ja̱³ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² liáh³xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² xiaáh³ fɨɨ³, hi³ cá⁴dxá⁴hé³ fah² Dios. 2Mɨ³híy¹ ñuúh⁴ñí¹ Juan ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ jmee⁴ Cristo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ hi³ hí⁴dsá⁴ŋɨɨh⁴² diáh⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, 3Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² niu³ nɨ³ Cristo hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³, ha²xɨ² ga³jmee⁴ hi²je̱⁴²ah¹ dxeeyh⁴? 4Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Gua³xɨɨ́h¹ah³ Juan nɨ³ liáh⁴jɨ³ hi³ joó³ah³ baáy⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ nuu³ah³. 5Gua³jmeéh¹ah³ juúh⁴ hi³ mɨ³jniaá⁴ diáh⁴ dsa³ tuu², mɨ³dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, ma³bé⁴ cáh³ti³² mɨɨ¹ hi³ xeey⁴ diáh⁴ dsa³, mɨ³ca³dah²nuu³ diáh⁴ hi³ dɨ³guɨɨy⁴², ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, baáy⁴ ma³lɨ³hee² diáh⁴ dsa³tieey³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. 6Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² hi³ há⁴hé³ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ ñuú³ chieéy⁴. 7Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ diáh⁴ oóyh² Juan ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ Jesús ja̱³ mɨ³liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² Juan ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² na³lɨ́y⁴ dsa³ hi³ ya²joo⁴²ah³ xi² na³caáy⁴ nɨ³? ¿Xɨ² vá³jlɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ca̱a̱³ mɨɨ́yh³ta³ hi³ ga³jliu³ ga³ye̱e̱y³² dxɨ́³? 8¿Xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, hi³ja̱³ he² ba² nɨ³ ya²joo⁴²ah³ xa³ja̱³? ¿Xɨ² ya²joo⁴²ah³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ chih³ mɨh³ hi³ dxú⁴ cáh³ti³²? Joó⁴ mɨ³maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ chiáh² diáh⁴ reyes ba² nieeyh⁴² hi³ dɨ³chih³ mɨh³ liih² mɨh³ dxú⁴ nɨ³. 9¿Hi³ja̱³ he² nɨ³ ya²joo⁴²ah³ xa³ja̱³? ¿Xɨ² ja̱y³ profeta? Ja̱a̱¹, hi³hí̱³ nɨ³ ya²joo⁴²ah³, ja̱y³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ ja̱y³ profeta. 10Chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ ga³hey³² hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: Hi²sɨ́⁴á⁴ mensajero chia̱á̱²á⁴ dsa³jéy⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ guaay³² nɨ³, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴bí⁴tɨɨ⁴ fi¹ chiú̱h²u³. 11Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³sa̱y³ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ nɨ³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³ ba² nɨ³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Juan nɨ³. 12’Liáh³ güéy⁴ lɨ́⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ baáy⁴ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ niaá⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ gú⁴nuúy¹ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²tiuúyh². 13Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ profetas hi³ cá⁴dah²guá³ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ güéy⁴ Juan nɨ³ cá⁴dah²liú³ chiáh² hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³. Ba² liáh³ja̱³ dsa³féh³ ley chiáh² Moisés ja̱³. 14Baáy⁴ hu̱²ca̱a̱³² ba² gua³taá³ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³, mɨ²ja̱³ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ Juan nɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ profeta Elías hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ nɨ³. 15Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴ cua²niuú³. 16’¿He² lii³²a² hi³ ree³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴? Dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ ca³dah²caa⁴ jee⁴² mah², hi³ ca³dah²jla³² ca³dah²te³² ca³dah²teé⁴ oóyh² diáh⁴, 17liáh³la³ ca³dah²féh³ diáh⁴: “Ma³hi̱i̱h²ah¹ duh³ hi²gua̱¹ah³ joó⁴ há⁴hé³ ma³dxá̱²ah³. Ma³he²ah¹ su̱¹á² hi³ fɨɨh⁴² dsɨ³²a² ná⁴lɨ¹, joó⁴ há⁴hé³ ma³jla⁴²ah³ cáh³ti³².” 18Liáh³ja̱³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. Chiaah¹ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² gá⁴guá³ Juan ja̱³ liáh³ güéy⁴, ñé⁴ jmɨ́¹feh⁴ há⁴hé³ ga³tɨ̱y¹, hi³ja̱³ nɨ³ ga³fáh³ah³ hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴. 19Ja̱³ba² güéy⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, hi³ ga³tɨ̱y¹ jmɨ́¹feh⁴ hi³ja̱³ nɨ³ ga³fáh³ah³ hi³ bií⁴ ga³eeh³ ga³hɨ̱h³² nɨ³, baáy⁴ na³lɨ́y⁴ amigo chié̱y² diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³². Joó⁴ lii⁴ hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴ Dios nɨ³ vih²chiaah¹ hi³ ga³jmee⁴ nɨ³. 20Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ Jesús ja̱³ mɨ³seey³² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ xi² bií⁴ gá⁴jmeé³ fáh⁴lí³ ja̱³, chiaah¹ há⁴hé³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ dxú⁴. Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: 21―¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³ fɨɨ³ Corazín! ¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³ fɨɨ³ Betsaida! Chiaah¹ hu̱² fɨɨ³ Tiro baáy⁴ Sidón nɨ³ gá⁴jmeéy⁴ fáh⁴lí³ hi³ gá⁴jmeéy⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, mɨ³xa³ bih³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ dxú⁴ hu̱² liáh³ja̱³. 22Hi³ja̱³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³, mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ ba² hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ gɨh¹ fáh⁴yeey¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ Tiro baáy⁴ dsa³ Sidón nɨ³. 23Baáy⁴ niaá⁴ah³ dsa³ fɨɨ³ Capernaúm, ¿xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²ah³? Joó⁴ jee⁴² xi² na³haay⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³ ba² cua³dxí̱⁴ah³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hu̱² fɨɨ³ Sodoma nɨ³ gá⁴lɨ́⁴ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ ma³lɨ⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ rúh⁴ niaá² ja̱³nɨ́⁴ fɨɨ³ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. 24Joó⁴ niaá⁴ah³ dsa³ fɨɨ³ Capernaúm hí⁴tɨ̱́⁴ah³ castigo hi³ veyh³ gɨh¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ Sodoma nɨ³. 25Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Ñuyh⁴, fii² yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³, ga³fooh³²á⁴ niu³ hi³ jmɨ²heé¹u³, chiaah¹ hi³ ma³heéy¹ diáh⁴ dsa³tieey³ nɨ³ jɨɨ⁴ hi³ gá⁴méy¹ gá⁴jmeéyh¹ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ nɨ³. 26Liáh³ja̱³ Ñuyh⁴, chiaah¹ liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³lɨ́³ háy². 27’Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³la³ hi³nɨ³ ma³tiéyh² guaay⁴ Ñuyh⁴ nɨ³. Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ jniá³ dxú⁴, ti̱¹ Ñúh³a² Dios nɨ³ ba² cui̱i̱⁴ jniá³ dxú⁴. Ba² gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ dxú⁴ Dios nɨ³, ti̱¹ jniá³ ba² cui̱i̱⁴²á⁴ dxú⁴. Ba² hí⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ hi³ naáy⁴ hi²hoó⁴á⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴. 28Ya³dxí̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ vaah⁴ah³ hi³ jmee³ah³ ta², niaá⁴ah³ cɨ̱h³beeh³²ah³ nɨ³, duh³ hi²jmeey⁴² hi²teey¹ há²ah³. 29Na³fáyh⁴ hi²jmee²a² ta² na³cu̱h⁴²a² ba² duh³ hí⁴lí̱³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴. Chiaah¹ hi²xiáh³ vá¹jaa⁴²á⁴ jniá³, há⁴hé³ dxɨɨ́³tí̱yh³ chieéy⁴. Hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴dxaah⁴ah³ xi² hí⁴tee³ dsɨ́² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. 30Chiaah¹ há⁴ja̱³ ta² hii³ nɨ³ ga³cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³, hí⁴tiaá⁴ah³ ba² hi²ca̱³ah³ liaá¹ chieéy⁴ nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\