San Mateo 12

1Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ Jesús ja̱³ jee⁴² cuɨɨ³ ya³dsɨ² ca̱a̱³ mɨ² jmɨɨ́¹ mah². Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cue̱é̱h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²cu̱⁴ lii¹ cuɨɨ³ ya³dsɨ² ja̱³ duh³ mɨ³dah²vooy³² mɨɨ¹ ja̱³ dah²cuh³. 2Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ fariseos ja̱³ hi³ dah²jmee⁴ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Joo⁴² ruh³, diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ nɨ³ dah²jmee⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jmɨɨ́¹ mah² la³. 3Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Xɨ² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³ xi² dsa³féh³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ David ca̱á̱h³ tiaah² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴cue̱é̱h⁴ diáh⁴? 4Gá⁴hí³ David ja̱³ ñuúh⁴guah³ duh³ gá⁴eéh² hó² ya³dsɨ² hi³ na³ŋɨɨ́³ baáy⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ xa³ jú¹hiíh⁴ hí⁴eéh² hi³ ja̱³, ti̱¹ diáh⁴ jmii³dsa³ ba² ja̱³ xa³ jú¹hiíh⁴ hí⁴dah²eéh². 5¿Xɨ² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ley chiáh² Moisés? Chiaah¹ dsa³féh³ hi³ diáh⁴ jmii³ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²jí̱h³ cá⁴dah²tɨ̱́y³ ñuúh⁴guah³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³. 6Joó⁴ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ la³ jey¹ ja̱y³ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ ñuúh⁴guah³ nɨ³. 7Há⁴hé³ ma³lɨ³dsaa⁴ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ fáh⁴liu⁴ hi³ la³: “Hi³ hi²ca̱³ah³ mih³ hi²maá⁴ah³ oóh²ah³ ba² nɨ³ naáy⁴, há⁴ja̱³ hi³ hi²cuo¹ah³ foo³ diáh⁴ gú⁴nuú¹ nɨ³.” Chiaah¹ hu̱² ma³lɨ³dsaa⁴ah³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hi²bi³chií⁴ah³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴. 8Chiaah¹ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴ fii² jmɨɨ́¹ mah² nɨ³. 9Ja̱³ba² ŋaá² Jesús ja̱³ ñuúh⁴guah³ liuh² chiáh² diáh⁴ ja̱³. 10Nɨɨ́⁴ ná⁴híy¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ ná⁴chiu̱ú̱¹ ca̱a̱³ guaa³. Baáy⁴ dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh² Jesús ja̱³ hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² xa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²bi³liaa²a² dsa³ dsaah⁴² jmɨɨ́¹ mah² la³? 11Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ xe̱y³ ja̱y³ dsɨɨ³jaa³ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hí⁴tiéyh⁴ xi² cu³haah³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ mah², ¿xɨ² há⁴hé³ gua³dxɨ́⁴ah³ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³? 12¡Joó⁴ hi²xiáh³ chi̱í̱⁴ ja̱y³ dsa³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsɨɨ³jaa³! Hi³ja̱³ xa³ ba² jú¹hiíh⁴ hí⁴lí³ hi³ dxú⁴ jmɨɨ́¹ mah² nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsaá⁴ hi³ ná⁴chiu̱ú̱¹ guaa³ ja̱³: ―Ñiih⁴² guaay³² nɨ³ hi²nia⁴²a². Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴ñiih³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá³, gá⁴lɨ́⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dxaáh² ja̱³. 14Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ fariseos ja̱³ duh³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²sɨ́³ dah²ŋɨɨ́yh³ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³. 15Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ dah²liu⁴ diáh⁴ fariseos ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ nɨɨ́⁴ duh³ ŋáyh². Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹. Bi³liaá³ Jesús ja̱³ bi³lieéy³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴², 16baáy⁴ sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³taah³²ah³ dxɨ́³ cáh³ti³² hi³ na³lɨ́⁴á⁴ nɨ³. 17Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ profeta Isaías: 18Hi³ley³² nɨ³ xɨh³chia̱á̱²á⁴, jmɨ́yh³ hi³ ma³dxɨ́²á⁴ nɨ³, hi²xiáh³ naá⁴á⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á². Hi²cuoó⁴á⁴ Espíritu Santo chia̱á̱²á⁴, baáy⁴ hí⁴jmeéh⁴ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ hi³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴. 19Há⁴hé³ hí⁴liú⁴ ñuú³, ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴taah² dxɨ́³ jee⁴² fɨɨ³. 20Há⁴hé³ hí⁴caáyh² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ mɨɨ́yh³ ta² hi³ na³jmay³², há⁴hé³ xa³ hí⁴jmeéh⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³dsa³iiy³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴taáyh⁴ fi¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ mɨ² ma³tiaá⁴ hi³ xiaa³dsaa³² ba². 21Baáy⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ hí⁴dah²jméy² cua̱a̱y¹ná². 22Mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ tuúy¹ baáy⁴ caay⁴² chiaah¹ hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴. Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴liaá³ Jesús ja̱³ cá⁴bí⁴lieéy³, ja̱³ba² cá⁴lɨ́⁴jniaá⁴ baáy⁴ mɨ³jooy³ liu⁴. 23Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́², hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¿Xɨ² há⁴hí̱³ ruh³ ja̱á̱²dxaa⁴² David nɨ³ hi³ley³²? 24Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³ diáh⁴ fariseos ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³: ―Dxɨ́⁴lieey³² Beelzebú fii² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³ ga³jooy³ ga³vooy³² hi³há⁴dxúy⁴ hi³ heey³² diáh⁴ dsa³ nɨ³. 25Cá⁴lɨ́⁴chii⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ dah²ta³ dah²hɨ³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ hí⁴dxeéy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba² diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ ca̱a̱³ fɨɨ³ hu̱² gɨh³ ca̱a̱³ xɨ¹ñúh⁴, liu³u²xɨ³ hí⁴dah²tí̱² hí⁴dah²nií³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ ca̱a̱³. 26Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ Hi³há⁴dxúy⁴ hí⁴ta̱a̱y³² ñaá², mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ñaá² mɨ³tɨ̱y³² chie̱é̱yh¹. ¿Xɨ² há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³? 27Hu̱² he̱é̱yh³ chia̱á̱²ah³ hi³ dxɨ́⁴lieey³² Beelzebú nɨ³ ga³voo⁴²á² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, jmiih⁴² gɨh³ diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²ah³ nɨ³, ¿hi̱² gɨh³ nɨy³² dxɨ́⁴lieey³² ca³dah²vooy³² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³? Hi³ja̱³ hí̱³ba² diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²ah³ nɨ³ hí⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ xɨ³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³ho³ah³ nɨ³. 28Joó⁴ xɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² Dios ba² nɨ³ ga³voo⁴²á² jniá² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, hi³ nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ hi³ mɨ³jmee⁴ ba² ta² Dios nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³. 29’Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴hí³ ja̱y³ dsa³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ bií⁴ bá⁴lúy⁴ duh³ hí⁴cá̱² hi³ xa³fáh³ chiáh² xɨ³ há⁴hé³ hí⁴ñuúy⁴ dsa³jéy⁴. Dsa³jéy⁴ ruh³ hí⁴ñuúy⁴ ba², mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴cá̱² jɨɨ⁴ hi³ xa³ chiáh² dsa³ ja̱³. 30’Ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ naáy³ chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³. Hi³ há⁴hé³ ca³dxa³chie̱e̱yh⁴² chie̱é̱yh¹ jniá³, hi³hí̱³ hi³ ga³saay³² ga³jay³² ba². 31’Hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³. Hí⁴jmeé⁴ ba² gaáy³ dsɨ́² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ sá⁴guáy⁴. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Espíritu Santo chié̱y² nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² chiáh² gu³xɨ³ ja̱y³. 32Hí⁴jmeé⁴ ba² gaáy³ dsɨ́² chiáh² ja̱y³ hi³ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. Joó⁴ hi³ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Espíritu Santo nɨ³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́², ñé⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ñé⁴ hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴. 33Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Hi²xiáh³ dxú⁴ mɨɨ¹ ga³cuo⁴ ma³ hi³ dxú⁴. Joó⁴ ma³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴, ba² há⁴hé³ dxú⁴ mɨɨ¹ chiáh². Chiaah¹ mɨɨ¹ chiáh² nɨ³ lii⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ca̱a̱³ ma³. 34¡Niaá⁴ah³ iíh¹! ¿Jmiih⁴² ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hi²liú¹ah³ hi³ dxú⁴ niaá⁴ah³ hi³ mɨ³he³²ah³ nɨ³? Chiaah¹ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴a² nɨ³ ga³liu⁴²a². 35Ja̱y³ dsa³ hi³ dxuy⁴, jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² ga³liu⁴, chiaah¹ liáh³ja̱³ na³lɨ́y⁴. Baáy⁴ dsa³ hi³ mɨ³hey³² jmáyh² hi³ mɨ³hee³² ba² ga³liu⁴ chiaah¹ liáh³ja̱³ na³lɨ́y⁴. 36Joó⁴ jniá³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱́h² cua̱a̱y¹ná² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³ ma³dah²liú³. 37Chiaah¹ ja̱³ba² fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³ nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³, hí⁴jmeé⁴ lii⁴ hi³ xa̱³u³ dxú⁴ ha²xɨ² gɨh³ gua³chí¹. 38Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³ diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ ja̱³: ―Dsa³he⁴, niaa³²ah¹ hi²joo⁴²ah¹ hi³ hi²jmeey³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. 39Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―He² dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² la³, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³ hi³hí̱³ Dios nɨ³. Fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ lɨ́⁴ dɨ³niaá⁴ hi³ hí⁴dah²joó² ca̱a̱³ fáh⁴lí³. Joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ xa³ gɨh¹ dxaáh² fáh⁴lí³ hi³ hí⁴dah²joó². Ti̱¹ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² profeta Jonás ba² hí⁴jooy³ hí⁴dah²joó². 40Ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya²hí³ Jonás ja̱³ ñuúh⁴ chiáh² hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ hi³ gaáy³, nɨ³ jmɨɨ́¹ nɨ³ voo⁴, ba² nɨ³ jmɨɨ́¹ nɨ³ voo⁴ dsá⁴hí³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ ñuúh⁴ dxaah¹vó⁴. 41Mɨ² mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ mɨ²ja̱³ hí⁴bɨ́y² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Nínive duh³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. Chiaah¹ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ dxú⁴ diáh⁴ hi³hí̱³ liáh³ ñií¹ Jonás ja̱³ ya²liúy¹ diáh⁴. Baáy⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ la³ caayh³² ja̱y³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ Jonás ja̱³. 42Ba² hí⁴bɨ́y² reina hi³ gá⁴guá³ ca³jaa¹ sur nɨ³ duh³ hí⁴cuó⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴ mɨ² mɨ³hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³. Chiaah¹ hi²xiáh³ vɨ̱ɨ̱́³ güéy⁴ reina ja̱³ duh³ hí⁴nuú⁴ liáh³xɨ³ jmɨɨh⁴ Salomón. Baáy⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ la³ caayh³² ja̱y³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ Salomón ja̱³. 43’Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ca³bi³hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴ chiáh² ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴ xi² ná⁴chiu̱ú̱¹ hi³ ga³naah³² xi² hí⁴tee³ dsɨ́². Xɨ³ há⁴hé³ hí⁴dxaah⁴, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ga³ta³ ga³hɨ³: 44“Ñeh³²á⁴ ca̱á̱h³ xɨ¹ñúh⁴ xi² cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ nɨ³.” Mɨ² ma³dxéyh² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴joó² hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ ñú² hi³ na³xɨ² na³yah², hi³ ná⁴lɨɨ⁴² dxú⁴ cáh³ti³² joó⁴ na³güii⁴ ba². 45Mɨ²ja̱³ dsaa³² dsá⁴jey³ gɨh¹ dxieéy⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ mɨ³hey³² gɨh¹ liáh³xɨ³ ñaá² ja̱³, duh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ liáh³ja̱³ hí⁴dsá⁴taáyh¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² dsa³ ja̱³. Hi³ja̱³ xi² hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hí⁴lí³ gɨh¹ mɨ³hee³² chiáh² dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ dsa³jéy⁴. Ba² liáh³ja̱³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ dsa³ mɨ³hey³² hi³ nieeyh⁴² la³ ja̱³nɨ́⁴. 46Rúh⁴ liu⁴ Jesús ja̱³ liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³ gá⁴dxaá² xaá¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²liú⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, joó⁴ tɨɨ́² ba² gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴. 47Mɨ²ja̱³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Hiíy⁴ tɨɨ́² nɨ³ niáh³ chiú̱h²u³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱y¹, hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²liú⁴ chie̱é̱yh¹ niu³. 48Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ hi³ chia̱³ juúh⁴ ja̱³: ―¿Hi̱² nɨy³² niáh³ chia̱á̱²á⁴, hi̱² nɨy³² diáh⁴ ja̱a̱y³² nɨ³? 49Mɨ²ja̱³ gá⁴héy² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Hi³ley³² nɨ³ niáh³ chia̱á̱²á⁴, hi³ley³² nɨ³ diáh⁴ ja̱a̱y³². 50Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Ñuyh⁴ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, diáh⁴ hi³nɨy³² na³lɨ́y⁴ du³ñuúh²á⁴ mɨ́⁴oóh²á⁴ baáy⁴ niáh³ chia̱á̱²á⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\