San Mateo 15

1Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley hi³ ma³bi³dxí̱⁴ Jerusalén duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: 2―¿He²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ nɨ³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ costumbre chiáh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a²? Chiaah¹ há⁴hé³ ca³dah²u̱u̱⁴ guaa³ diáh⁴ mɨ² mɨ³hí⁴dah²eéh². 3Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³, ¿he²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ga³nuu³ah³ dsaá² liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios nɨ³? Xiáh³ costumbres chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² nɨ³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³. 4Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios nɨ³: “Jmee² xa³ hu̱u̱¹rá² chiú̱h²u³ jmeeh² dia² chiú̱h²u³ baáy⁴ niáh³ chiú̱h²u³.” Hi³la³ nɨ³ dxaáh²: “Hi³ hí⁴liúy² mɨ³hee³² xaá¹jmii³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³.” 5Joó⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ ga³fáh³ah³ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴féh³ ja̱y³ dsa³ hí⁴sɨɨ́h⁴ xaá¹jmii³: “Ma³cuoó⁴á⁴ Dios nɨ³ ba² foo³ hi³ hí⁴jooy³ ya³tie̱e̱y⁴² chiú̱h²u³.” 6Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² xaá¹jmii³. Liáh³nɨ³ ga³jmee³ah³ ga³tiuuh⁴²ah³ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ costumbre chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³. 7¡Hi²xiáh³ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³! Hi²xiáh³ liih² gá⁴liú³ chia̱á̱²ah³ profeta Isaías, liáh³ gá⁴féh³ liáh³la³: 8Diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ la³, dɨ́h¹ fáh⁴liu⁴ ba² ca³dah²jmeéh⁴ jniá³ hu̱u̱¹rá², chiaah¹ hi²xiáh³ na³vɨ̱ɨ̱́y³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³. 9Há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² ca³dah²jmeéh⁴ jniá³ hu̱u̱¹rá², chiaah¹ fáh⁴he² chiáh² diáh⁴ nɨ³, hi³ cá⁴dah²chiaa³ diáh⁴ dsa³ ba² nɨ³. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² Jesús ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Niuu³ah³ dxú⁴ liáh³xɨ³ hi²fayh¹ la³ duh³ hí⁴dsaa⁴ah³. 11Há⁴ja̱³ hi³ ca³dah²taah⁴ haa² nɨ³ diáh⁴ dsa³, ga³yeey³² diáh⁴. Hi³ ga³voo³ haa² diáh⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³yeey³² diáh⁴. 12Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ xi² hiíy⁴, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² ma³chie̱y³ cua̱a̱y¹ná² hi³ há⁴hé³ ma³lɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴ fariseos nɨ³ liáh³xɨ³ ma³féyh¹ nɨ³? 13Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ xaah¹ ma³ hi³ há⁴hí̱³ Ñuyh⁴ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³ ma³haá², hí⁴ra̱a̱y⁴² ba². 14Cua²dah²jmeé³ ba² chiáh² diáh⁴, chiaah¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ tuu² hi³ ca³dah²heé⁴ fi¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ dsa³ tuu² ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³nɨy³². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ tuu² hí⁴heé⁴ fi¹ dxeeyh⁴ dsa³ tuu², mɨ²ja̱³ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ liáh³nɨ³ hí⁴saáy⁴ diáh⁴ xi² cu³haah³. 15Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús: ―Xɨɨh² jniaah¹ he² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ fáh⁴liu⁴ nɨ³. 16Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―¿Xɨ² ba² ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ há⁴hé³ ma³lɨ³dsaa⁴ah³? 17¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ jɨɨ⁴ hi³ ga³chia⁴²a² nɨ³ ga³dsaa³² tuh³ chiaa⁴²a², ja̱³ba² hi²voo²a² ca̱á̱h³? 18Joó⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ hí⁴voo³ haa¹a² nɨ³, fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²a² nɨ³ ga³voo³. Hi³ nɨ³ ba² nɨ³ ga³yeey³² dsa³. 19Chiaah¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ nɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³hí̱³ ga³ta³ ga³hɨ³ mɨ³hee³², hi³hí̱³ ga³jɨ̱yh⁴ dsa³, hi³hí̱³ ga³jmee⁴ ga̱y³, hi³hí̱³ ga³jmee⁴ hi̱i̱³, hi³hí̱³ ga³juu³², hi³hí̱³ ga³caah³² jú¹cuuh⁴. 20Jɨɨ⁴ hi³ nɨ³ ba² nɨ³ ga³yeey³² dsa³. Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴yeéy⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² dsa³ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴u̱ú̱⁴ guaa³ mɨ² mɨ³hí⁴eéh². 21Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ nɨɨ́⁴ duh³ ŋaá² vó⁴ liáh³xɨ³ xi² niaá² Tiro baáy⁴ Sidón. 22Mɨ²ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ dsa³ Canaán gá⁴dxaá² jla³te³² xi² dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ féh³: ―¡Ñuyh⁴, Ja̱á̱² David, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniá³! Chiaah¹ heey³² ja̱y³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱á̱²mɨɨ¹á² nɨ³, hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cɨ̱yh³beeyh³². 23Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí̱¹ cáh³ti³² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Jmeeh² he̱é̱yh³ duh³ cua²dxéyh³ chiaah¹ hi²xiáh³ jla³te³² ya³hɨɨ́y⁴ rúh⁴cah²ah¹ la³. 24Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Ti̱¹ vó⁴ Israel xi² nieeyh⁴² diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ fii² nɨ³ ba² nɨ³ ma³xɨ́y⁴ jniá³ Dios nɨ³. 25Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ mɨ́³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Ñuyh⁴, gua³tia̱a̱² chieéy⁴ hu̱²! 26Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴hé³ dxú⁴ hi³ hi²boo⁴²a² hó² ya³dsɨ² diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ duh³ hi²cuoo²a² diáh⁴ dsɨɨ³. 27Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ mɨ́³ ja̱³: ―He̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³ Ñuyh⁴, joó⁴ ba² ca³dah²eeh³² diáh⁴ dsɨɨ³ nɨ³ f i̱í̱¹ diáh⁴ fii² hi³ ga³saa⁴ ñuúh⁴ mesa chiáh² diáh⁴ nɨ³. 28Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Mɨ́³, hi²xiáh³ dxú⁴ ca³gua³taá³u³! Hi³ja̱³ cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³hoy³ nɨ³. Mɨ²ja̱³ xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴laáy³ ja̱á̱²mɨɨ¹ ja̱³. 29Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ nɨɨ́⁴ duh³ ŋaá² xuuh⁴² dxaá² gaáy³ Galilea, ja̱³ba² gá⁴saa³ yuuh¹ cua̱h³ duh³ gá⁴guá³ nɨɨ́⁴. 30Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² jey¹ ja̱³, dɨ³jey⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, diáh⁴ dsa³ tuu², diáh⁴ hi³ caay⁴², diáh⁴ hi³ na³lu² guaa³tɨɨ². Baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gɨh¹ dxeeyh⁴ dsa³ dsaah⁴² dɨ³jey⁴ duh³ cá⁴dah²dxéy² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ hi³ja̱³ cá⁴bí⁴lieéy³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴. 31Hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² hi³ mɨ³dah²liu⁴ diáh⁴ hi³ caay⁴² ja̱³, hi³ ma³laáy³ diáh⁴ hi³ dɨ³na³lu² guaa³tɨɨ², hi³ mɨ³dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, baáy⁴ mɨ³jniaá⁴ diáh⁴ hi³ tuúy¹. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jmee⁴ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios chié̱y² diáh⁴, jmɨ́yh³ Dios chié̱y² Israel. 32Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ dsa³ la³ ga³ji̱í̱y⁴, chiaah¹ mɨ³xa³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hi³ nieeyh⁴² la³ chie̱é̱yh¹ jniá³, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hí⁴dah²eéh². Joó⁴ há⁴hé³ naáy⁴ hi²bi³dxáh¹á⁴ diáh⁴ dɨ³cue̱é̱h⁴ liáh³nɨ³, chiaah¹ liáh³ ba² hí⁴míh³ dsɨ́² diáh⁴ dxah²fi¹ nɨ³. 33Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Joó⁴ ¿jmiih⁴² ja̱³ hi²jmee²a² hí⁴tɨ̱́⁴a² hí⁴dah²eéh² diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ fɨɨ́y⁴ la³, vó⁴ xi² na³caáy⁴ cáh³ti³² la³? 34Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jáh¹ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ² nɨ³ chiá̱¹ah³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴: ―Dxiaá⁴ fɨɨh⁴² ba² nɨɨh¹, baáy⁴ ja̱y³aáy⁴ mɨ¹ja̱á̱² vɨh² ba². 35Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² Jesús ja̱³ hi³ hí⁴dah²heéyh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ dxaah¹vó⁴ liáh³xɨ³ chia̱³ dxá³ chiáh² diáh⁴. 36Ja̱³ba² gá⁴cá̱⁴ liú⁴u³ dxiaá⁴ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² vɨh² ja̱³, duh³ gá⁴cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy² duh³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, duh³ hí⁴dah²dxaáh² hí⁴dah²cuoó⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 37Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²eéh², gá⁴lií² chiáh² diáh⁴ cáh³ti³². Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²eéh² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxa³chie̱e̱yh⁴² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³ dxiaá⁴ láh¹mɨh³ jaa¹naa¹ hi³ gá⁴cueeyh⁴ ja̱³. 38Chiú̱y³ mil diáh⁴ dsaá⁴ hi³ cá⁴dah²eéh² mɨ²ja̱³ baáy⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²jméy² cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ mɨ́³ baáy⁴ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³. 39Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴dxeéy² juúh⁴ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ maá² duh³ ŋaá² vó⁴ Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\