San Mateo 16

1Dah²ya²dxí̱⁴ diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos ja̱³ dah²ya²ñi³ Jesús, hi³ hí⁴dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chiáh² hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ hi³ hu̱² xa³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. 2Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³cu³laá³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ ga³fáh³ah³ niaá⁴ah³: “Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ tiempo, chiaah¹ yu̱ú̱³ yuuh¹ güii³ nɨ³.” 3Baáy⁴ mɨ² xiáh³hee³ nɨ³ liáh³la³ ga³fáh³ah³: “Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ hí⁴jmeé⁴ jmɨ́²dxɨ́³, chiaah¹ tiaah² jnií² yu̱ú̱³ baáy⁴ na³niuuh⁴ yuuh¹ güii³ ja̱³nɨ́⁴.” ¡Xáh³ha³² dɨ́h¹ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³! Jmiih⁴² ja̱³ hi³ maá³ah³ ba² hi³ hi²dxɨ³ah³ dxɨ́¹ah³ jmiih⁴² hí⁴lí³ mɨ² ga³joo⁴ah³ yuuh¹ güii³ nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² he² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ hi³ joó³ah³ ja̱³nɨ́⁴. 4He² dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ mɨ³hey³² la³, hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³ hi³hí̱³ Dios nɨ³. Fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ lɨ́⁴ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²joó² ca̱a̱³ fáh⁴lí³. Joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ xa³ dxaáh² fáh⁴lí³ hí⁴dah²joó². Ti̱¹ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² profeta Jonás ba² hí⁴jooy³ hí⁴dah²joó². Mɨ²ja̱³ gá⁴tiúy² diáh⁴, duh³ ŋáyh². 5Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³ xiaáh³ ca³jaa¹ dxaá² gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ba² cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ cá⁴dah²cá̱⁴ hó² ya³dsɨ². 6Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ levadura chiáh² diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos nɨ³. 7Mɨ²ja̱³ liáh³la³ dah²féh³ xi² dɨ³ñi³² mii⁴ diáh⁴: ―Foóh¹ hi³ há⁴hé³ ma³chia̱a̱⁴²a² hó² ya³dsɨ² nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ féh³ liáh³nɨ³ Jesús nɨ³. 8Joó⁴ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ dah²liu⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴hé³ na³fáyh⁴ mɨ³ca³gua³taá³ah³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³liú¹ah³ ñuú³ hi³ há⁴hé³ xa³ hó² ya³dsɨ² chia̱á̱²ah³ nɨ³. 9¿Xɨ² há⁴hé³ mɨ³dsaa⁴ah³? ¿Xɨ² ma³hí̱h⁴ há²ah³ hi³ ñá³ fɨɨh⁴² ba² hó² ya³dsɨ² gá⁴dxeéyh² cá⁴dah²eéh² ñéy³ mil dsa³? ¿Xɨ² há⁴hé³ máh⁴ liih³²ah³ hi³ dxiá⁴tiú̱³ láh¹mɨh³ gɨh¹ bih³ diáh⁴ jaa¹naa¹ ja̱³ cá⁴dxá⁴chia̱a̱h⁴²ah³? 10¿Xɨ² há⁴hé³ máh⁴ liih³²ah³ hi³ dxiaá⁴ fɨɨh⁴² ba² hó² ya³dsɨ² gá⁴dxeéyh² cá⁴dah²eéh² chiú̱y³ mil dsa³, baáy⁴ dxiaá⁴ láh¹mɨh³ gɨh¹ bih³ diáh⁴ jaa¹naa¹ ja̱³ cá⁴dxá⁴chia̱a̱h⁴²ah³ mɨ²ja̱³? 11¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ ma³chia̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ há⁴ja̱³ chiáh² hó² ya³dsɨ² nɨ³ liuy⁴, liáh³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³, xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ levadura chiáh² diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos nɨ³? 12Mɨ²ja̱³ gɨh¹ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ hi³ há⁴ja̱³ levadura chiáh² hó² ya³dsɨ² ja̱³ ga³he⁴ Jesús ja̱³. Chiáh² fáh⁴he² chiáh² diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos ja̱³ ba² ja̱³ ga³he⁴. 13Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ fɨɨ³ Cesarea vó⁴ Filipo, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² ca³dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ca³dah²hey³² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³? ¿Hi̱² nɨy³² ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴? 14Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ diáh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Xe̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³. Dxeeyh⁴ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ Elías, baáy⁴ xe̱y³ gɨh³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ Jeremías hu̱² gɨh³ dxeeyh⁴ profeta ba². 15Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³²: ―Jmiih⁴² gɨh³ niaá⁴ah³ yáh¹, ¿hi̱² nɨy³² jniá³ ga³ji̱i̱³²ah³? 16Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Simón Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Niu³ nɨ³ Cristo, Ja̱á̱² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴. 17Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hi²xiáh³ dxú⁴ chiú̱h²u³ niu³ Simón, ja̱á̱² Jonás, chiaah¹ há⁴hí̱³ dsa³ nɨ³ ma³heé⁴ niu³ hi³ nɨ³, Ñuyh⁴ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³ ba² nɨ³ ma³heé⁴ niu³. 18Jniá³ yáh¹ ga³fooh³²á⁴ niu³ hi³ niu³ nɨ³ Pedro, baáy⁴ ñiíh² cu̱ú̱¹ la³ hi²dxey⁴² guah³ chieéy⁴ baáy⁴ ñé⁴ fáh⁴ju̱y¹ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴bí². 19Jniá³ hi²cuoó⁴á⁴ niu³ diáh⁴ ja̱á̱²ñí¹ chiáh² yuuh¹ güii³, hi³ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² hi³ hi²ñuuy³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ba² hí⁴ñuu² yuuh¹ güii³ nɨ³. Baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hi²xɨɨ́yh³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ba² hí⁴xɨɨh⁴² yuuh¹ güii³ nɨ³. 20Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²taáh⁴ dxɨ́³ cáh³ti³² hi³ na³lɨ́y⁴ Cristo ja̱³. 21Ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ²ja̱³ Jesús ja̱³ mɨ³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ liáh³bií⁴ dsaa³² Jerusalén, joó⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi², chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh². Ba² ga³jmee⁴ hí⁴jɨ̱yh⁴² lɨ́⁴, joó⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 22Mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ Pedro ja̱³ gá⁴jéy⁴ xiaáh³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Há⁴ hi³liúy¹ liáh³nɨ³ Ñuyh⁴, há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴chi̱í̱h²u³ liáh³ja̱³! 23Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱y⁴ Jesús ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³: ―¡Jé̱yh¹ ca³jaa¹ Hi³há⁴dxúy⁴! Hi²xiáh³ ga³jnɨy³ fi¹ chieéy⁴. Chiaah¹ há⁴hé³ ga³ta³ ga³hɨy³ niu³ chiáh² Dios, hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² nɨ³ ga³ta³ ga³hɨy³. 24Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Xɨ³ xe̱y³ hi³ niaá⁴ dsaa³² chie̱é̱yh¹ jniá³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴hí̱h⁴ dsɨ́² cáh³ti³² hi³chiaah³² ñaá², ga³jmee⁴ hí⁴cá̱² cruz chiáh² duh³ gua²je³ ba² chiáh² chie̱é̱yh¹ jniá³. 25Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²tiú² jmɨɨyh⁴²güii³ chiáh², diáh⁴ hi³hí̱³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba². Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴tiuu⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ vih²chieéy⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴. 26Chiaah¹ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ gu³xɨ³ ba² hí⁴lí³ chiáh² na³ca̱á̱y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³, baáy⁴ hi³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba² ñaá². ¿Ha²xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴chí² cuu² ja̱y³ dsa³ duh³ja̱³ há⁴hé³ dsaa³² dxaah¹ xi³? 27Chiaah¹ jmɨ́yh³ hí⁴güéy³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles chié̱y², baáy⁴ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ chiáh² Jmii³. Mɨ²ja̱³ hí⁴chí² jñiiy⁴ diáh⁴ dsa³ liáh³nɨɨh¹ hi³ ma³dah²jmeé³. 28Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Xe̱y³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ la³ rúh⁴ na³ji̱í̱yh⁴ mɨ²ja̱³, hi³ja̱³ hí⁴dah²joóy² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\