San Mateo 17

1Jñuú³ jmɨɨ́¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ Jesús ja̱³ gá⁴jéy⁴ Pedro, Jacobo, baáy⁴ Juan ja̱á̱¹ Jacobo ja̱³, duh³ gá⁴dxí̱⁴ ca̱a̱³ cua̱h³ xi² ñií². 2Mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ gá⁴guáyh⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Gá⁴lɨ́⁴ sɨɨ́⁴ cáh³ti³² ñi² ja̱³ liáh³xɨ³ ñíh², baáy⁴ gá⁴lɨ́⁴ tiaa³ cáh³ti³² cua̱a̱³ ja̱³ liáh³xɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴. 3Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ cá⁴dah²joóy² Moisés baáy⁴ Elías mɨ³dah²liu⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 4Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús: ―Ñuyh⁴, ¡dɨ́h¹ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹ hi³ na³ta̱a̱⁴²ah¹ la³! Hi²jmeeh⁴²ah¹ nɨ³ mɨ¹láh¹ñú² xɨ³ naay³ liáh³ja̱³, ca̱a̱³ chiú̱h²u³, ca̱a̱³ chiáh² Moisés, baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² Elías nɨ³. 5Rúh⁴ liu⁴ ba² liáh³ja̱³ Pedro ja̱³ mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ jnií² hi³ sɨɨ́⁴ gá⁴jlɨ́y⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ jee⁴² jnií² ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ liu⁴, liáh³la³ féh³: ―Hi³ley³² nɨ³ ja̱a̱y⁴ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴. Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á². Jmeé¹ah³ he̱é̱yh³ hi³ ga³liu⁴ nɨ³. 6Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ na³hi³² diáh⁴ dxaah¹vó⁴, chiaah¹ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴. 7Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ Jesús ja̱³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ ja̱³, duh³ gá⁴jñuuy³ diáh⁴ guaa³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Bɨ́²ah³, há⁴ hi³foh³²ah³ chiáh². 8Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²xaáh² ñi² diáh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ cá⁴dah²joóy², ñaá² bɨh¹ Jesús ja̱³ hiíy⁴ nɨɨ́⁴. 9Liáh³ dsa³xieey⁴ diáh⁴ cua̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³taah³²ah³ dxɨ́³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ma³joo⁴²ah³ nɨ³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² dsa³ nɨ³ ba². 10Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ca³dah²féh³ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley nɨ³ hi³ Elías nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴güéy³ dsa³jéy⁴? 11Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―He̱é̱yh³ ba² Elías nɨ³ hí⁴güéy³ dsa³jéy⁴, hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴yá⁴tieeyh³ fi¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 12Joó⁴ jniá³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ ma³ŋɨ́³ ba² ma³güey⁴ Elías nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴. Cá⁴dah²jmeéh⁴ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴ ba². Ja̱³ba² liáh³nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ Ja̱á̱² dsa³ nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ hi³ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ba² ja̱³ ga³hey³² Jesús ja̱³. 14Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴taayh⁴ diáh⁴ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴, ja̱³ba² gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ hi³ ŋɨɨ⁴ jmɨ²heé¹, liáh³la³ gá⁴féh³: 15―Ñuyh⁴, hu̱² hi²ca̱y³ mih³ hi²maá⁴u³ ja̱a̱y⁴ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ ga³hi̱h⁴, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² ga³beeyh³², hi²xiáh³ sɨɨ́² ga³cɨyh⁴ dxaah¹ xi³, baáy⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³. 16Ma³bi²ja⁴²á⁴ ba² xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ nɨ³ joó⁴ há⁴hé³ ma³tiaá⁴ diáh⁴ ma³dah²bi³lieéy³. 17Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¡He² dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ hi³ há⁴hé³ ca³gua³taá³ah³, baáy⁴ hi³ ba³ há²ah³ nɨ³! ¿Jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ voó³ ga³jmee⁴ hi²güey⁴² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³? ¿Jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ voó³ hí⁴tieéy⁴ hí⁴ra̱á̱yh⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³? Ya³ja⁴ah³ la³ mɨ¹liuh² nɨ³, hi²nia⁴²a². 18Liáh³ca̱á̱h³ dah²ya²jay⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ heé² Jesús ja̱³ gá⁴xí² hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³, ja̱³ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴. Hi³ja̱³ ja̱³ba² xé̱yh² mɨ²ja̱³ gá⁴laáy³ mɨ¹liuh² ja̱³. 19Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ ca̱a̱³ chiáh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ma³tiaá⁴ah¹ jniaah¹ ma³dxɨ⁴²ah¹ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ heey³² mɨ¹liuh² nɨ³? 20Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Chiaah¹ há⁴hé³ na³fáyh⁴ ca³gua³taá³ah³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, hi³ liu³u²xɨ³ hu̱² ca³gua³taá³ah³ liáh³nɨɨh¹ gaáy³ mɨ¹ju̱³ chiáh² mostaza, mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²fooh¹ah³ cua̱h³ la³: “Jé̱yh¹, gua³ xiaáh³”, mɨ²ja̱³ hí⁴jé̱h⁴. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ niaá⁴ah³. 21Joó⁴ ga³jmee⁴ hi²liu⁴²a² Dios baáy⁴ hi²bi³jmɨɨ²a², mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jooy³ hi²dxɨ⁴²a² hi³há⁴dxúy⁴ liáh³xɨ³ hi³ ma³dxɨ́²á⁴ nɨ³. 22Liáh³ rúh⁴ dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ vó⁴ Galilea ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴táyh² guaa³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ nɨ³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 23Mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴, joó⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. Hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ hi³ féh³ ja̱³. 24Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxéyh² Jesús ja̱³ fɨɨ³ Capernaúm chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ya²ñi³ Pedro ja̱³ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² chiáh² guah³ duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² há⁴hé³ ga³chi³² dsa³he⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³ cuu² chiáh² guah³ gaáy³ nɨ³? 25Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ja̱a̱¹, ga³chi³² ba². Liáh³ gá⁴hii³² Pedro ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ ñaá² ba² Jesús ja̱³ gá⁴liú³ dsa³jéy⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Jmiih⁴² ga³ji̱i̱³²u³ niu³ Simón? ¿Hi̱² na²nɨy¹ nɨ³ ca³dah²bi³chií⁴ cuu² diáh⁴ reyes jmɨɨyh⁴²güii³ la³, xɨ² diáh⁴ oóyh² ha²xɨ² diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴? 26Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴, xɨ² haá². Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³: ―Hi³ja̱³ ná⁴tuy¹ diáh⁴ oóyh² nɨ³ chiáh² hi³ ga³cɨ́³ cuu² xa³ja̱³. 27Joó⁴ duh³ há⁴hé³ hi²jmee²a² hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴, má⁴dxií⁴ dxaá² gaáy³ nɨ³ gua³tia̱a̱³ me³cuu², duh³ hi³dxá³ ja̱y³ hi³ hí⁴nieéy² nɨ³, hi³dxaa⁴²u³ haa² nɨ³ chiaah¹ nɨ³ ná⁴hi⁴² ca̱a̱³ mɨ¹cuu². Hi³dxɨy³ duh³ hi³nɨ³ hi²cɨ́y³ chiaa⁴²a² na³cu̱h⁴²a².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\