San Mateo 19

1Liáh³ ma³jooy³ ma³liú³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Galilea duh³ ŋaá² vó⁴ Judea xiáh³ ca³jaa¹ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán. 2Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 3Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ fariseos xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²ya³dsaay³ hiíh⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² xa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴tiuú² ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh² vih²chiaah¹ dɨ́h¹ gu³xɨ³ hé³ ba²? 4Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―¿Xɨ² há⁴hé³ jlɨh² ma³joo⁴²ah³ xi² dsa³féh³, hi³hí̱³ ba² hi³ gá⁴jmeé³ hi³la³ hi³nɨ³ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴, gá⁴jméy² mɨ́³ baáy⁴ dsaá⁴? 5Ba² liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: “Hi³ja̱³ ja̱³ hí⁴tiuú² ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴tiúy² diáh⁴ xaá¹jmii³ duh³ hí⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh², hi³ja̱³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ gɨh¹ ba².” 6Hi³ja̱³ há⁴ja̱³ máh⁴ aáy⁴ dsa³, ja̱y³ bɨh¹ hí⁴lí³ diáh⁴. Hi³ja̱³ hi³ ma³cú̱yh⁴ Dios nɨ³, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²dxeéy² diáh⁴ dsa³. 7Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴ Jesús ja̱³: ―¿Hi³ja̱³ he² ba² chiaah¹ hi³ gá⁴taáh⁴ ta² Moisés nɨ³ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴cuó⁴ ca̱a̱³ meh¹xi³ ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴cuoó⁴ mɨ́⁴chiáh² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴tiúy²? 8Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ ba³ túh²há²ah³ nɨ³ ba² ja̱³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴cuó³ jú¹hiíh⁴ Moisés nɨ³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴tiuú² ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh². Joó⁴ mɨ² dsa³jéy⁴, há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹. 9Hi³ja̱³ jniá³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, hi³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh² duh³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴, baáy⁴ xɨ³ há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ hi³ jmee⁴ ga̱y³ mɨ́⁴chiáh² ja̱³, hi³ ga̱y³ ba² ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ dsaá⁴ hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ hi³ ma³tiúy² dsaá⁴ chié̱y², ba² hi³ jmee⁴ ga̱y³ ba² ja̱³. 10Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Xɨ³ nɨ³ liáh³ja̱³ ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² mɨ́³ dsaá⁴, na³fáyh⁴ gɨh¹ hi³ há⁴hí̱³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ ba². 11Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ hi³la³, ti̱¹ diáh⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ liáh³ja̱³ chiáh² diáh⁴ ba². 12Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³ji̱í̱³ guaa³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ga³sa̱y³ diáh⁴. Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³ja̱³ hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³, ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ga³tiaá⁴ há⁴hé³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios. Hi³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ hi³la³, cua²lɨ³dsaay⁴. 13Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, dah²ya²jay⁴ xi² jey¹ Jesús ja̱³ ja̱y³ aáy⁴ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ duh³ hí⁴jniaa³ guaa³ ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴, baáy⁴ duh³ hí⁴liúy² Dios chiáh² diáh⁴. Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ mɨ³dah²tiuuyh³² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ dsá⁴jay⁴ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. 14Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cuó¹ah³ je² cua²ya³dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³, há⁴ hi³tiuuh⁴²ah³ chiáh² diáh⁴. Chiaah¹ xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³ ba² na³hiiy⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ xe̱y³ liáh³xɨ³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ la³. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ guaa³ ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ŋaá² xiaáh³. 16Ja̱y³ mɨ¹liuh² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴ dxúy⁴, ¿he² dxú⁴ hi²jmeey⁴² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³? 17Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³fooyh³² jniá³ dxú⁴á⁴ nɨ³? Há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ hi³ dxúy⁴, ti̱¹ Dios ba² nɨ³ dxúy⁴. Joó⁴ xɨ³ naay³ gua³ñí³ yuuh¹ güii³ nɨ³, niuu³ dsaá² diáh⁴ mandamientos nɨ³ ba². 18Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴hí̱¹ mɨ¹liuh² ja̱³: ―¿He² ga² nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴ hi³jɨ̱h⁴u³ dsa³, há⁴ hi³jmeey³ ga̱³u³, há⁴ hi³jmeey³ hi̱i̱³, há⁴ hi³jme³²u³ vo̱ó̱h²u³ dsa³ñi³² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ná⁴lɨ¹, 19jmee² xa³ hu̱u̱¹rá² chiú̱h²u³ jmeeh² xaa³ñúyh³, baáy⁴ jmee² naá⁴u³ ja̱á̱¹oóh²u³ liáh³xɨ³ naá⁴u³ vo̱ó̱h²u³. 20Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ¹liuh² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Ga³jmeey⁴ ba² he̱é̱yh³ jɨɨ⁴ hi³nɨ³, liáh³ rúh⁴ pih⁴²á² lɨ́⁴ bih³, ¿he² gɨh¹ nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmeey⁴² lii³²a²? 21Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³: ―Xɨ³ naay³ hi²ñí³ dxú⁴ cáh³ti³², má⁴dxií⁴ gua³nɨɨ² jɨɨ⁴ hi³ xa³ chiú̱h²u³ duh³ cuoo² diáh⁴ dsa³tieey³. Mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴xaa³²u³ yuuh¹ güii³. Duh³ ja̱³ba² ña³ chia̱á̱h¹u³ jniá³. 22Joó⁴ liáh³ gá⁴nuú³ mɨ¹liuh² ja̱³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́², hi³ja̱³ ja̱³ba² ŋáyh² chiaah¹ hi²xiáh³ xaa³². 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―Jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³. Hi²xiáh³ gaáy³ ta² hi³ hí⁴lí³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios nɨ³ ja̱y³ dsa³ xaa³². 24Hi²fayh¹ ca̱á̱h³ dxaáh². Ba² hi²xiáh³ gaáy³ ta² hí⁴ŋɨ́y³ ja̱y³ camello gua² me³cuu², ¿xɨ² haá²? Joó⁴ gaáy³ gɨh¹ ta² hi³ hí⁴lí³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios nɨ³ ja̱y³ dsa³ xaa³². 25Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴dsaáy² dsɨ́² diáh⁴ hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ oóyh² diáh⁴, liáh³la³ dah²féh³: ―¿Hi³ja̱³ hi̱² ba² nɨy³² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ xa³ja̱³? 26Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱² ñi² Jesús ja̱³, gá⁴joóy² diáh⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ nɨ³, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ dsa³, joó⁴ jɨɨ⁴ ba² hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³. 27Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Ñuyh⁴, gá⁴tiu⁴²ah¹ jniaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ chiaa⁴²ah¹, duh³ gá⁴dxia⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niu³. Hi³ja̱³ ¿xɨ² xa³ hí⁴tɨ̱́⁴ah¹ xa³ja̱³? 28Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, hi³ mɨ² mɨ³hí⁴mɨɨ́y² ca̱á̱h³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³, baáy⁴ mɨ² ma³guá³ gaáy³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ hi³ mɨ³hí⁴chiuúh² hiíh⁴, mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ hi³ ma³cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ nɨ³, ba² xa³ dxiá⁴tiú̱³ hí¹ xi² hi²ñí³ah³ duh³ hi²ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ tiéyh⁴ diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³. 29Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ma³dah²tiú² ñu² diáh⁴ hu̱² gɨh³ diáh⁴ hi³ ma³dah²tiúy² du³ñuúh² diáh⁴ hu̱² gɨh³ mɨ́⁴oóyh² diáh⁴, hu̱² gɨh³ xaá¹jmii³ diáh⁴, hu̱² gɨh³ mɨ́⁴chiáh² diáh⁴ hu̱² gɨh³ ja̱á̱² diáh⁴, hu̱² gɨh³ vó⁴ chiáh² diáh⁴ vih²chieéy⁴, mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³nɨy³² hí⁴tɨ̱́y⁴ máh⁴ ca̱a̱³ ñá⁴laá³ liáh³ca̱á̱h³ niaa³² hi³la³ hi³nɨ³, ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 30Joó⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ cáyh¹ ja̱³nɨ́⁴ hi³ hí⁴dah²güe³ ca̱á̱h³ vó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ ja̱³nɨ́⁴ hí⁴dah²güe³ gaáy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\