San Mateo 20

1’Chiaah¹ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ ja̱y³ fii² ca̱a̱³ vó⁴, gá⁴bɨ́y² tiá³ xiáh³hee³ ya²nieéy⁴ dsa³ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² xi² tiaah² xaah¹ mɨ¹jóh¹ chiáh². 2Gá⁴dxá³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mozo ja̱³ hi³ hí⁴chí² máh⁴ ca̱a̱³ denario jñiiy⁴ diáh⁴ hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹. Mɨ²ja̱³ ba² gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ xi² hí⁴dah²jmeé⁴ ta² ja̱³. 3Ca̱³liáh³ mɨ³ñú⁴ ca̱³hee³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ca̱á̱h³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² dxeeyh⁴ dsa³ mah² ja̱³ hi³ há⁴hé³ xa³ ta² chiáh². 4Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: “Ba² cua³dxí̱⁴ah³ niaá⁴ah³ gua³jmeé¹ah³ ta² xi² ra̱a̱³ mɨ¹jóh¹ chieéy⁴ nɨ³. Hi²cuoó⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³ jñii⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴.” Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ hi³hí̱³. 5Ñií¹ ca̱á̱h³ dxaah¹ jmɨɨ⁴ ya²jmeé³ chiáh² liáh³ja̱³, baáy⁴ ñií¹ ca̱á̱h³ mɨ³nɨ³ ca̱³laá³ hi³ jí̱h³tɨ̱́y³ mozo. 6Baáy⁴ ca̱³liáh³ mɨ³ñá³ ca̱³laá³ ŋaá² ca̱á̱h³ mah² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ dxeeyh⁴ dsa³ hi³ dɨ́h¹ dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ ba², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: “¿He²chiaah¹ hi³ la³ ba² dɨ́h¹ na³ta̱a̱⁴ah³ niaá⁴ah³ na³ca̱á̱y⁴ jmɨɨ́¹?” 7Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: “Chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ ma³jéy⁴ jniaah¹ ta².” Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: “Ba² cua³dxí̱⁴ah³ gua³jmeé¹ah³ ta² chieéy⁴. Hi²cuoó⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³ jñii⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴.” 8Liáh³ca̱á̱h³ ma³cu³laá³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ fii² vó⁴ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ta² ja̱³: “Tiee² diáh⁴ hi³ ma³dah²jmeé³ ta² nɨ³ duh³ chi² jñiiy⁴ diáh⁴. Liaá² chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ hi³ ma³taáyh¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ nɨ³, baáy⁴ hi³ hí⁴jooy³ ba² hi²cɨ́y³ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³taáyh¹ dsa³jéy⁴.” 9Hi³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ hi³ ma³taáyh¹ ca̱³liáh³ mɨ³ñá³ ca̱³laá³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ gá⁴tɨ̱́y³ máh⁴ ca̱a̱³ denario. 10Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴heey⁴ diáh⁴ hi³ ma³taáyh¹ dsa³jéy⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ gɨh¹ ñuú³, joó⁴ ba² máh⁴ ca̱a̱³ denario ba² gá⁴tɨɨyh³² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴. 11Liáh³ ma³tɨɨyh³² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ chie̱é̱yh¹ fii² diáh⁴ ja̱³. 12Liáh³la³ dah²féh³: “Ca̱a̱³ hora ba² nɨɨh¹ ma³dah²jmeé³ ta² diáh⁴ hi³ ma³taáyh¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ nɨ³, baáy⁴ ma³cuoóy¹ diáh⁴ ree³ liáh³nɨɨh¹ ma³cuoóy¹ jniaah¹, hi²xiáh³ veyh³ ta² ma³jmee²ah¹ jniaah¹ na³ca̱á̱y⁴ jmɨɨ́¹, baáy⁴ ma³tiaá⁴ah¹ dxaah¹ yaa³.” 13Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ fii² diáh⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ja̱y³ diáh⁴: “Amigo, há⁴hé³ jmeéh⁴á⁴ niu³ mɨ³hee³². ¿Xɨ² há⁴ja̱³ ca̱a̱³ denario nɨ³ ma³cueeh⁴²a² hi³ hi²cuoó⁴á⁴ niu³ hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹? 14Chia̱a̱⁴ jñii⁴u³ nɨ³ duh³ má⁴dxi². Chiaah¹ naáy⁴ hi²cuoó⁴á⁴ hi³ ma³hí³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ la³ ja̱³ba² liáh³nɨɨh¹ ma³cuoó⁴á⁴ niu³ nɨ³. 15¿Xɨ² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² cuu² chieéy⁴? ¿Ha²xɨ² há⁴hé³ ji̱i̱³²u³ dxú⁴ chiaah¹ hi³ ga³jmeey⁴ dxú⁴ dsɨy⁴ nɨ³?” 16Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ ja̱³nɨ́⁴, diáh⁴ hi³nɨy³² ba² hí⁴dah²güe³ gaáy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ lii³²a² dɨ³cáyh¹ ja̱³nɨ́⁴ hí⁴dah²güe³ vó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca³lɨ³tiee², joó⁴ há⁴jáyh³ ba² ca³lɨ³dxɨy⁴². 17Liáh³ mɨ³híy¹ fi¹ Jesús ja̱³ hi³ mɨ³dsaa³² Jerusalén, mɨ²ja̱³ gá⁴teé⁴ ca̱a̱³ chiáh² liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: 18―Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, mɨ³dsa³vɨɨ́³a² la³ hi³ mɨ³dsa³dxia⁴²a² Jerusalén nɨ³. Nɨɨ́⁴ hí⁴dah²sa̱yh³² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ duh³ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱yh³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley, baáy⁴ hí⁴dah²féh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³. 19Hi³ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱yh³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴ duh³ hí⁴dah²bi³cuaáy¹, hí⁴dah²jmí² hí⁴dah²báy² baáy⁴ hí⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz, joó⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 20Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ mɨ́⁴chiáh² Zebedeo chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱². Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³ duh³ hí⁴ŋɨɨ́⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiáh². 21Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴: ―¿He² nɨ³ naay³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Naáy⁴ hi³ hu̱² hi²jmeey³ jmɨ²heé¹ hi²taayh¹ ta² xi² ga³chiuúyh³ hiíh⁴ nɨ³, hi³ ja̱y³ diáh⁴ ja̱a̱y⁴ la³ hí⁴dah²güe³ ca³jaa¹ xi² nu¹u³, baáy⁴ dxeeyh⁴ nɨ³ hí⁴güe³ ca³jaa¹ xi² há⁴nu¹u³. 22Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴hé³ maá³ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ ga³ŋɨɨ́¹ah³ nɨ³. ¿Xɨ² hí⁴tiaá⁴ah³ hi²húh³ah³ hi³ ta̱a̱⁴ copa hi³ ga³jmee⁴ hi²uuyh⁴² jniá³? ¿Xɨ² hí⁴tiaá⁴ah³ hi³ hí⁴ja̱á̱³ah³ jmɨɨ³ liáh³xɨ³ hi³ mɨ³hí⁴ja̱á̱³á⁴ jniá³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Hí⁴tiaá⁴ah¹ ba². 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―He̱é̱yh³ ba² hi²húh³ah³ hi³ ta̱a̱⁴ copa chieéy⁴ baáy⁴ hí⁴dah²xeey³ niaá⁴ah³ jmɨɨ³ liáh³xɨ³ mɨ³hí⁴dah²xeey³ jniá³ nɨ³. Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hi²ñí³ah³ ca³jaa¹ xi² nu¹á², baáy⁴ xi² há⁴nu¹á² nɨ³, há⁴hí̱³ jniá³ nɨ³ hí⁴dxá⁴hee⁴²á⁴ hi³ hi²cuoy⁴² hi³nɨ³. Ma³bi³tɨɨ⁴ ba² Ñuyh⁴ xi² hí⁴dah²güe³ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ chiáh² liáh³ja̱³. 24Liáh³ cá⁴dah²nuú³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ dxiéy⁴ ja̱³ hi³ dah²liu⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ du³ñuúh² ja̱³. 25Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² Jesús ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² liáh³ca̱a̱³ nieey³² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ dɨ³niaá⁴ mii⁴ ba². Diáh⁴ hi³ cáyh¹ nɨ³ hi²xiáh³ sá⁴guáy⁴ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. 26Joó⁴ há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ hi³ niaá⁴ hí⁴lí³ gaáy³ jee⁴² chia̱á̱²ah³, ga³jmee⁴ hí⁴nuú⁴ dsaá² hí⁴cá̱² hí⁴sá̱h² hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² diáh⁴ oóyh². 27Ja̱y³ hi³ niaá⁴ hí⁴lí³ ná⁴ŋɨy¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³, ga³jmee⁴ hí⁴jméy² ñaá² liáh³xɨ³ mozo chia̱á̱²ah³ ba², 28ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ güéy⁴ duh³ hu̱² dsá⁴tia̱a̱² diáh⁴ dsa³ nɨ³ chiáh². Hi³ güéy⁴ duh³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ ba² nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ hí⁴cuóy² ñaá² hi³ hí⁴jú̱y³ duh³ hí⁴lieéy² fɨɨ́y⁴ cáh³ti³² diáh⁴ dsa³. 29Liáh³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ fɨɨ³ Jericó ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 30Mɨ²ja̱³ aáy⁴ dsa³ tuu² dɨ³nieeyh⁴² tɨɨ́² fi¹ ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ hi³ dsa³ŋɨ́y³ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ cá⁴dah²liú³, liáh³la³ dah²féh³: ―¡Ñuyh⁴, Ja̱á̱² dxaa⁴² David, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniaah¹! 31Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ tuu² ja̱³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²taáh⁴ dxɨ́³, joó⁴ hi³ já⁴ dah²jla³² dah²te³² ba² diáh⁴ dsa³ tuu² ja̱³, liáh³la³ dah²féh³: ―¡Ñuyh⁴, Ja̱á̱² dxaa⁴² David, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniaah¹! 32Mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ Jesús ja̱³, duh³ gá⁴teé⁴ diáh⁴ dsa³ tuu² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He² nɨ³ naa³ah³ hi³ hi²jmeey⁴² chia̱á̱²ah³? 33Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹ diáh⁴ dsa³ tuu² ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, niaa³²ah¹ hi³ hu̱² hi²jmeey³ hí⁴jniaá⁴ah¹. 34Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ mih³ Jesús ja̱³ gá⁴ñí² diáh⁴, hi³ja̱³ ya²xá̱h³ mɨ¹ñi² diáh⁴. Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jniaá⁴ diáh⁴ dsa³ tuu² ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\