San Mateo 21

1Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Betfagé hi³ mɨ³ji̱í̱³ yeey⁴ Jerusalén, yeey⁴ caa¹ cua̱h³ Olivos ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Jesús ja̱³ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ ca̱a̱³ mɨ¹fɨɨ³ liuh². 2Liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cua³dxí̱⁴ah³ fɨɨ³ liuh² hi³ niaá² yeey⁴ nɨ³, duh³ nɨ³ hi²joo⁴ah³ ja̱y³ burra na³ñuúy⁴, chie̱é̱yh¹ ja̱y³ mɨ¹burro liuh². Hi³sɨɨh⁴ah³ baáy⁴ duh³ hi³já⁴ah³ la³. 3Baáy⁴ xɨ³ xa³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi³fooh³²ah³ diáh⁴: “Ñúh³a² nɨ³ ba² nɨ³ nieéy². Joó⁴ hí⁴bí⁴jeéyh³ ba² ca̱á̱h³ xé̱yh².” 4Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴, duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ja̱y³ profeta, hi³ gá⁴xɨɨ́³ liáh³la³: 5Xɨɨ́h¹ah³ liáh³la³ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Sión nɨ³: “Joo⁴²ah³ rey chia̱á̱²ah³ hi³ mɨ³je³ xi² niaah⁴²ah³ la³, ca̱a̱³ bi³tieey³ ba², bí⁴dxɨy¹ ja̱y³ mɨ¹ja̱á̱² burra ba² nɨɨh¹.” 6Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² fɨɨ³ liuh² ja̱³, duh³ cá⁴dah²jmeé³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Jesús ja̱³. 7Cá⁴dah²jéy⁴ burra chie̱é̱yh¹ mɨ¹ja̱á̱². Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jniaa³ mɨh³ chiáh² diáh⁴ ja̱³ ñiíh² dxa¹cah², duh³ cá⁴bí⁴dxɨy¹ Jesús ja̱³. 8Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ dah²ja³² mɨh³ chiáh² diáh⁴ dxah²fi¹ ja̱³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ dah²su̱ú̱h⁴ guaah⁴² ma³ duh³ dah²ja³² dxah²fi¹ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³. 9Mɨ²ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ dsa³dxí̱⁴ dsa³jéy⁴ ja̱³ baáy⁴ diáh⁴ hi³ dsa³dxí̱⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ja̱³, cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³: ―¡Hi²xiáh³ gaáy³ Ja̱á̱² dxaa⁴² rey David nɨ³! ¡Hosanna! ¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxúy⁴ hi³ ma³güey⁴ la³ hi³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³! ¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ hi³ jey¹ yuuh¹ nɨ³! 10Liáh³ gá⁴hí³ Jesús ja̱³ Jerusalén, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴maáyh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ cá⁴dah²jlá² cá⁴dah²té² liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¿Hi̱² nɨy³² hi³nɨy³²? 11Mɨ²ja̱³ liáh³la³ dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Profeta Jesús nɨ³ ba² nɨ³, dsa³ Nazaret fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Galilea. 12Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³, ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ³vooy³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dah²nɨɨ⁴ dah²la³² hi³la³ hi³nɨ³. Gá⁴cɨ́yh² mesas chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ dah²f i̱³² baáy⁴ dah²guayh³² cuu² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, baá⁴ ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ sillas chiáh² diáh⁴ hi³ dah²nɨɨy⁴ juu³. 13Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Liáh³la³ ba² dsa³féh³ xi³ chiáh² Dios: “Ñuy⁴ nɨ³, hí⁴lí³ ñú² xi² hí⁴dah²liúy² jniá³ liáh⁴jɨy³ nieey³² diáh⁴ dsa³”, joó⁴ liáh³xɨ³ taá² diáh⁴ dsa³ hi̱i̱³ bɨh¹ nɨ³ ma³jmeé¹ah³ niaá⁴ah³. 14Liáh³ hí¹ Jesús ñuúh⁴guah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hiíy⁴ ja̱³ ja̱y³aáy⁴ dsa³ tuu² baáy⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, hi³ja̱³ cá⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴. 15Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ liáh⁴jɨ³ fáh⁴lí³ hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴, chiaah¹ ba² cá⁴dah²nuú³ hi³ dah²jla³² dah²te³² diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ xi² jey¹ guah³ ja̱³, liáh³la³ dah²féh³: “¡Hosanna, hi²xiáh³ gaáy³ Ja̱á̱² dxaa⁴² rey David nɨ³!” 16Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―¿Xɨ² ga³nuuy³ hi³ dah²féh³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ja̱a̱¹, jmiih⁴² há⁴hé³ ga³nuuy⁴. Joó⁴ ¿xɨ² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³ niaá⁴ah³ ñi² xi³ xi² dsa³féh³ liáh³la³: Ma³jmeéy¹ hi³ hí⁴dah²liú⁴ dxú⁴ chiú̱h²u³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ rúh⁴ dah²tiúh³? 17Mɨ²ja̱³ gá⁴tiúy² diáh⁴, ja̱³ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ duh³ ŋáyh² Betania xi² ya²cueeyh⁴ voo⁴ mɨ²ja̱³. 18Xiáh³hee³ dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ ŋaá² ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ Jerusalén, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cue̱é̱h⁴ liáh³ híy¹ fi¹ ja̱³. 19Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴joó² ca̱a̱³ ma³ higo hi³ jey¹ tɨɨ́² fi¹ ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ cá⁴dxá⁴joó¹ hi³ xɨ³ na³hɨɨ¹ mɨɨ¹. Joó⁴ há⁴hé³ na³hɨɨ¹ cáh³ti³², jmáyh² meeh¹ ba² ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ma³ ja̱³: ―¡Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ máh⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ mɨɨ¹ chiú̱h²u³! Ja̱³ba² cá⁴lɨ́⁴chiu̱u̱³ ji̱³nɨɨ́⁴ ma³ ja̱³. 20Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² hi³ja̱³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ja̱³ba² ma³lɨ³chiu̱u̱³ ji̱³nɨɨ́⁴ ma³ higo nɨ³? 21Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, liu³u²xɨ³ jmɨ́yh³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Dios baáy⁴ há⁴hé³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ ñuú³ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ ma³jmeéy⁴ chiáh² ma³ higo nɨ³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³. Hí⁴jooy³ hi²fooh¹ah³ cua̱h³ la³: “Jé̱yh¹ la³, duh³ tie̱e̱y⁴ vo̱ó̱h²u³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³”, mɨ²ja̱³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴lí³ liáh³ja̱³. 22Baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³ŋɨɨ́¹ah³ mɨ² ga³liu⁴²ah³ Dios nɨ³, hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ba² xɨ³ ca³gua³taá³ah³ dxú⁴ chiáh². 23Mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² Jesús xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³. Liáh³ca̱á̱h³ mɨ³he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hiíy⁴ ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ chiáh² fɨɨ³ ja̱³. Duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Hi̱² nɨy³² gá⁴cuoó⁴ niu³ jú¹hiíh⁴ hi³ ga³jmeey³ liáh³nɨ³? ¿Hi̱² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² nɨ³ ga³jmeey³ liáh³nɨ³? 24Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ba² hi²ŋɨɨ́h⁴á⁴ niaá⁴ah³ jniá² ca̱a̱³ juúh⁴, xɨ³ nɨ³ hi²hí̱¹ah³ mɨ²ja̱³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ hi̱² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² nɨ³ hi³ ga³jmeey⁴ liáh³nɨ³. 25¿Hi̱² nɨy³² gá⁴tie̱e̱y³ Juan hi³ gá⁴xeey³ jmɨɨ³ dsa³? ¿Xɨ² hi³ jey¹ yuuh¹, ha²xɨ² diáh⁴ dsa³? Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²sɨ́³ dah²ŋɨɨ́yh³ diáh⁴, liáh³la³ dah²féh³: ―Liu³u²xɨ³ hi²xɨɨh²a² hi³ hi³ jey¹ yuuh¹ nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ Juan, mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ jnia²: “Hi³ja̱³ ¿he²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ gá⁴taá³ah³ chiáh² xa³ja̱³?” 26Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ hi²xɨɨh²a² hi³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ cá⁴dah²tie̱e̱y³, hi²xiáh³ foóh¹ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ jnia² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² ga³ji̱í̱h⁴ hi³ profeta ja̱³ Juan. 27Hi³ja̱³ liáh³la³ ba² cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Há⁴hé³ nia⁴²ah¹. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ jniá² hi³ hi̱² nɨy³² gá⁴tie̱e̱y³ jniá² hi³ ga³jmeey⁴ liáh³nɨ³. 28Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² ga³ji̱i̱³²ah³ niaá⁴ah³ chiáh² hi³la³? Ja̱y³ dsaá⁴ xe̱y³ aáy⁴ ja̱á̱². Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ja̱y³ ja̱á̱² ja̱³: “Ja̱a̱y⁴, má⁴dxií⁴ ja̱³nɨ́⁴ gua³jmee² ta² xi² tiaah² xaah¹ mɨ¹jóh¹ chieéy⁴ nɨ³.” 29Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ ja̱á̱² ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: “Há⁴hé³ ñii⁴ jniá².” Joó⁴ liáh³ ba² ja̱³ gá⁴táyh⁴ dsɨ́², hi³ja̱³ ñií¹ ya²jmeé³ ta² ja̱³. 30Mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² dxeeyh⁴ ja̱á̱² ja̱³, gá⁴sɨɨ́h⁴ chiáh² liáh³ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ¹liuh² ja̱³: “Liáh³ja̱³ xa³ja̱³, Ñuyh⁴, ñii⁴ ba².” Joó⁴ há⁴hé³ ñií¹. 31¿Hi³ja̱³ hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ ja̱³ gá⁴jmeé³ liáh³xɨ³ niaá⁴ jmii³ diáh⁴ ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Hi³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³jéy⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Hí⁴sa³ gɨh¹ dxa² ji̱³nɨɨ́⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² baáy⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ dɨ³ga̱y³ liáh³xɨ³ gɨh³ niaá⁴ah³. 32Chiaah¹ güéy⁴ Juan nɨ³ hi³ bi²tie̱e̱yh³ niaá⁴ah³ fi¹ hi³ xiaa³dsaa³², joó⁴ há⁴hé³ gá⁴taá³ah³ niaá⁴ah³ chiáh². Joó⁴ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ga̱y³ si¹ gá⁴taáy³ chiáh². Joó⁴ gu³xɨ³ ba² gá⁴joo⁴²ah³ niaá⁴ah³ hi³ja̱³, ná⁴lɨ¹ chiáh² há⁴hé³ gá⁴tia³ gá⁴hi³ah³ dxú⁴ hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴taá³ah³ chiáh². 33’Niuu³ah³ dxaáh² juúh⁴ la³. Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴guá³ ja̱y³ dsa³ hi³ gá⁴haá² xaah¹ mɨ¹jóh¹. Gá⁴ta̱á̱h⁴ yá³ xaah¹ jóh¹ ja̱³, gá⁴jmeé³ ca̱a̱³ hí¹ xi² hí⁴guɨyh⁴² jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ ja̱³, ba² gá⁴jmeé³ ca̱a̱³ ñú² hi³ ñií² xi² hí⁴dah²naa³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²heéh⁴ hí¹. ’Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴tiéyh² guaa³ ja̱y³aáy⁴ dsa³, duh³ ŋaá² xiaáh³. 34Liáh³ cá⁴dxá⁴héy³ ji̱i̱² mɨ¹jóh¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ mozos chié̱y² hi³ hí⁴dsá⁴ñi³ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ta² ja̱³ duh³ hí⁴dsá⁴chia̱a̱⁴ diáh⁴ mɨ¹jóh¹ hi³ ná⁴lɨ¹ dxa² ja̱³. 35Joó⁴ cá⁴dah²sa̱a̱h³² diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² ja̱³ cá⁴dah²sa̱yh³² diáh⁴ mozos ja̱³ duh³ cá⁴dah²tɨ̱́y⁴ ja̱y³. Cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ cáh³ti³² dxeeyh⁴ ja̱³, baáy⁴ gɨh¹ ja̱y³ ja̱³ cá⁴dah²chiúyh² na¹cu̱ú̱¹. 36Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨɨ́⁴ fii² vó⁴ ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ gɨh¹ fɨɨ́y⁴ mozos liáh³xɨ³ dsa³jéy⁴ ja̱³. Joó⁴ cá⁴dah²jmeé³ chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² ja̱³. 37’Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ba² ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ja̱y³ ja̱á̱², chiaah¹ liáh³la³ ta³hɨ³: “Chiáh² ja̱a̱y⁴ la³ gɨh¹ hí⁴dah²nuú⁴.” 38Joó⁴ liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² ja̱³ cá⁴dah²joóy² ja̱á̱² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ xi² dɨ³ñi³² mii⁴ diáh⁴: “Hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴lí³ chiáh² hi³ xa³ chiáh² jmii³ mɨ² ma³ju̱y⁴. Na³fáyh⁴ hi²jɨ̱h⁴²a² duh³ hi²jmee²a² chiaa⁴²a² hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ nɨ³.” 39Hi³ja̱³ cá⁴dah²sa̱yh³², cá⁴dah²dxɨy³ tɨɨ́² xi² tiaah² xaah¹ mɨ¹jóh¹ ja̱³, duh³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴. 40¿Jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ fii² vó⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² nɨ³, liu³u²xɨ³ mɨ² ma³güeyh³² nɨ³ ga³ji̱i̱³²ah³? 41Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Hí⁴jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ dsa³ mɨ³hey³² nɨ³, há⁴hé³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² diáh⁴ cáh³ti³², duh³ hí⁴tiéyh² guaa³ dxeeyh⁴ vó⁴ nɨ³. Diáh⁴ hi³hí̱³ gɨh¹ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱h³ mɨ¹jóh¹ nɨ³ mɨ² ma³raa³. 42Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―¿Xɨ² há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²ah³ xi³ chiáh² Dios xi² dsa³féh³ liáh³la³?: Na¹cu̱ú̱¹ hi³ cá⁴dah²ta̱á̱⁴ diáh⁴ tɨ³²yah³ nɨ³, xiáh³ hi³ nɨ³ ba² ma³lɨ⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. Liáh³ja̱³ ma³jmeé³ Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ³²a² jnia². 43Hi³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ hí⁴boo⁴ah³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ dsa³fɨɨ³ chié̱y² Dios. Diáh⁴ dsa³ xiaáh³ ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ dxá¹ah³. Chiaah¹ diáh⁴ hi̱² nɨy³² ba² hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios. 44Ja̱y³ hi³ hí⁴tiéyh⁴ ñiíh² na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ hí⁴fí̱³ hí⁴dxeéy³ cáh³ti³², baáy⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴tiah³ na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ ñiíh² chiáh² ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ hí⁴vɨ́yh³ cáh³ti³². 45Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fariseos ja̱³, diáh⁴ juúh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ mii⁴ diáh⁴ ba² ja̱³ ga³hey³² Jesús ja̱³. 46Mɨ²ja̱³ mɨ³dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴dah²jmeé⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güeéyh² joó⁴ dɨ³foyh⁴ dah²jooy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² ji̱í̱h⁴ hi³ jmɨ́yh³ profeta ja̱³ Jesús ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\