San Mateo 23

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: 2―Diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley baáy⁴ diáh⁴ fariseos nɨ³, ca³dah²naa³ dxa² Moisés nɨ³. 3Hi³ja̱³ niuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴, baáy⁴ jmeé¹ah³ jɨɨ⁴ hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. Joó⁴ há⁴ hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³, chiaah¹ dxaáh² ba² ca³dah²féh³ baáy⁴ dxaáh² ba² ca³dah²jmee⁴. 4Chiaah¹ ca³dah²taah⁴ ta² hi³hí̱³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴tiaa⁴²a², ca³dah²bi³chié̱y³ diáh⁴ dsa³ ca̱a̱³ liaá¹ hii³. Joó⁴ ñé⁴ xɨh¹guaa³ mii⁴ diáh⁴ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²jñuú⁴. 5Jɨɨ⁴ hi³ nɨ³ ca³dah²jmee⁴ xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ dsa³ ba². Ca³dah²ñuu⁴ dxɨ² diáh⁴ ca̱a̱³ sɨ̱ɨ̱yh² láh¹hɨɨ⁴ hi³ tiaah² ca̱a̱³tú̱⁴ ja̱a̱h⁴² fah² Dios, joó⁴ jmá³ lɨ́⁴ ca³dah²jmee⁴. Ca³dah²jmee⁴ cuee³ lɨ́⁴ laáh¹ mɨh³ hi³ ca³dah²cɨh³². 6Dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²güe³ xi² liih² gɨh¹ mɨ² xa³ jmɨ́¹feh⁴, baáy⁴ dɨ́⁴dah²güe³ gaáy³ ñuúh⁴guah³ liuh² nɨ³. 7Dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²hí̱¹ chie̱é̱yh¹ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ jee⁴² mah², baáy⁴ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsa³he⁴. 8’Joó⁴ niaá⁴ah³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi³ hi²jmee³ah³ naa³ah³ hi³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ dsa³he⁴, chiaah¹ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ du³ñuúh²ah³ ba², baáy⁴ ja̱y³ ba² Dsa³he⁴ chia̱á̱²ah³, hí̱³ba² Cristo nɨ³. 9Baáy⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ há⁴ hi³fooh³²ah³ ñuyh⁴ chiaah¹ xe̱y³ ja̱y³ ba² Ñúh³ah³, hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. 10Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi³ hi²jmee³ah³ naa³ah³ hi³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ mɨ¹dxɨ² chia̱a̱⁴²ah¹, chiaah¹ xe̱y³ ja̱y³ ba² mɨ¹dxɨ² chia̱á̱²ah³, hí̱³ba² Cristo nɨ³. 11Hi³ gaáy³ gɨh¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴jméy² ñaá² liáh³xɨ³ mozo chia̱á̱²ah³ ba². 12Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³jmey³² ñaá² gaáy³, hi³hí̱³ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴, joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³jmey³² ñaá² píyh¹, xiáh³ hi³hí̱³ ba² hí⁴lí³ gaáy³. 13’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ chiáh² ley chiáh² Moisés baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Chiaah¹ ga³jnɨ³ah³ haah²ñu¹ chiáh² yuuh¹ güii³ duh³ há⁴hé³ dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ dsa³. Há⁴hé³ dɨ²gua³taáh¹ah³, ba² há⁴hé³ ga³cuo³ah³ je² hí⁴dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dsá⁴taáyh¹. 14’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ bií⁴ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Chiaah¹ vih²chia̱á̱²ah³ nɨ³ ga³tuu⁴ ñu² diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³, baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² hi²xiáh³ voó³ ga³liu⁴²ah³ Dios xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ dsa³. Hi³ja̱³ nɨ³ gua³chí¹ah³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³. 15’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ bií⁴ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Chiaah¹ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ ba² ga³chie³ ga³ji̱i̱³ah³ hi³ ga³naah⁴ah³ diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³. Baáy⁴ mɨ² ma³tiaá⁴ah³ chia̱á̱²ah³ diáh⁴, mɨ²ja̱³ liáh³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴. Chiaah¹ tú̱⁴ juh³ bih³ ga³jme³²ah³ diáh⁴ mɨ³hey³² liáh³xɨ³ vo̱ó̱h²ah³. 16’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ hi³ ca³bi³jmeé¹ah³ diáh⁴ dsa³ joó⁴ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³ tuu² ba²! Chiaah¹ liáh³la³ ga³fáh³ah³: “Xɨ³ xa³ hi²feh²a² baáy⁴ hi²he²a² guah³ gaáy³ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xɨ³hé³ bií⁴ hi³ nɨ³. Joó⁴ xɨ³ hi²he²a² ñí¹niaá³ chiáh² guah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ gaáy³.” 17¡Dɨ́h¹ jlah³ah³, liáh³xɨ³ xe̱y³ diáh⁴ dsa³ tuu² ba² xa̱³ah³! ¿He² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹, xɨ² ñí¹niaá³ ha²xɨ² guah³ hi³ ga³jmee⁴ ná⁴ŋɨy¹ ñí¹niaá³ nɨ³? 18Ba² ga³fáh³ah³ liáh³la³: “Xɨ³ xa³ hi²feh²a² baáy⁴ hi²he²a² ñi²yaá³ nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xɨ³hé³ bií⁴ hi³ nɨ³. Joó⁴ xɨ³ hi²he²a² foo³ hi³ na³jniaa³ ñi²yaá³ nɨ³, mɨ²ja̱³ si¹ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ gaáy³.” 19¡Dɨ́h¹ jlah³ah³ baáy⁴ dɨ́h¹ tuú¹ah³! ¿He² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹, xɨ² foo³ nɨ³ ha²xɨ² ñi²yaá³ hi³ ga³jmee⁴ ná⁴ŋɨy¹ foo³ nɨ³? 20Hi³ja̱³ hi³ ga³féh³ hi³ xa³ hí⁴jmeé⁴ baáy⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴hé⁴ ñi²yaá³ nɨ³, há⁴ja̱³ ti̱¹ ñi²yaá³ ja̱³ he⁴, ji̱í̱⁴ hi³ na³jniaa³ ñiíh² nɨ³ he⁴. 21Baáy⁴ hi³ ga³féh³ hi³ xa³ hí⁴jmeé⁴ baáy⁴ hí⁴hé⁴ guah³ nɨ³, há⁴ja̱³ ti̱¹ chiáh² guah³ ja̱³ he⁴, ba² hey³² ji̱í̱⁴ Dios hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ nɨ³. 22Ba² hi³ ga³he⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³, ja̱³ba² xi² jey¹ Dios nɨ³ ja̱³ ga³he⁴, ba² ga³hey³² ji̱í̱⁴ ñaá² Dios hi³ jey¹ nɨ³. 23’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ bií⁴ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Chiaah¹ ga³cuoo³²ah³ ba² Dios nɨ³ diezmo chiáh² meeh¹xee³, anís baáy⁴ comino, joó⁴ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ chiáh² ley nɨ³, hi³ dsa³féh³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³², hi³ hi²chia̱²a² mih³ hi²nia⁴²a² oóh²a², baáy⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taá³a² chiáh² Dios. Jɨɨ⁴ hi³la³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³, baáy⁴ há⁴ hi³tu³²ah³ hi³ ga³cuo³ah³ diezmo chiáh² mɨ¹píh⁴ mɨ¹liúyh⁴ nɨ³. 24¡Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ca³bi³jmeé¹ah³ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ tuú¹ah³ ba² vo̱ó̱h²ah³! Liáh³ca̱a̱y³ hi³ ca³bi³ŋɨɨ́¹ah³ ba² hi³ ga³húh³ah³ duh³ há⁴hé³ hi²i̱i̱h⁴ah³ ja̱y³ lu³ lii³²a², joó⁴ ná⁴lɨ¹ chiáh² ga³i̱i̱h³ah³ ba² hi³ cah²mɨ² gɨh¹. 25’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ bií⁴ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Chiaah¹ nɨɨh¹ xiáh³ ñiíh² ba² mɨ¹vaso baáy⁴ mɨ¹vɨ̱ɨ̱́⁴ nɨ³ ga³u̱u̱h³²ah³ lii³²a² liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ nɨ³, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ sáh³ ñuúh⁴ chia̱á̱²ah³, chie̱é̱yh¹ hi̱i̱³ chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hi³ hɨɨh³ há²ah³ nɨ³. 26¡Dɨ́h¹ tuú¹u³ fariseo! U̱ú̱h² rúh⁴ dsa³jéy⁴ xiáh³ he̱é̱yh³ mɨ¹vaso baáy⁴ mɨ¹vɨ̱ɨ̱́⁴ nɨ³, duh³ mɨ²ja̱³ ba² hí⁴bé⁴ xiáh³ ñiíh². 27’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ bií⁴ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Chiaah¹ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ he̱e̱³ hi³ liih² tiaa³. Hi²xiáh³ liih² lii³²a² xiáh³ ñiíh² joó⁴ xiáh³ ñuúh⁴ nɨ³ jmáyh² na¹mee⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ba² tiaah², hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ná⁴hee¹. 28Ba² liáh³ja̱³ xa̱³ah³ niaá⁴ah³, chiaah¹ xiáh³ ñiíh² hi²xiáh³ dxú⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ lii³²a², joó⁴ hi²xiáh³ na³ñuúyh⁴ chia̱á̱²ah³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ mɨ³he³²ah³. 29’¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ dsa³he⁴ baáy⁴ niaá⁴ah³ fariseos hi³ bií⁴ ca³bi³dxú⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³! Ga³xaa³ah³ yah³ haah² he̱e̱³ chiáh² diáh⁴ profetas, ga³jmee³ah³ liih² xi² na³xaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ dxúy⁴ nɨ³. 30Baáy⁴ liáh³la³ ga³fáh³ah³: “Liu³u²xɨ³ jnia² niaah⁴²a² liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²guá³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ gá⁴tia̱a̱²a² gá⁴jɨ̱h⁴²a² diáh⁴ profetas nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³.” 31Joó⁴ ga³lɨ́³ah³ ree³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ chiaah¹ hi³ ga³fáh³ah³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ profetas nɨ³. 32¡Hi³ja̱³ na³fáyh⁴ bi³ya⁴ah³ jmeé¹ah³ hi³ cá⁴dah²laá⁴ dah²jmee⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² nɨ³! 33’¡Niaá⁴ah³ iíh¹ nɨ³! ¡Niaá⁴ah³ jáh²! ¿Jmiih⁴² ja̱³ dɨ́h¹ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hi³ há⁴hé³ gua³chí¹ah³? 34Jniá³ hi²sɨ́⁴á⁴ diáh⁴ profetas xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, hi²sɨ́⁴á⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴. Joó⁴ hi²jɨ̱́h⁴ah³ diáh⁴ baáy⁴ hi²tia̱a̱⁴²ah³ diáh⁴ cruz, baáy⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² hi²jmí⁴ hi²bá⁴ah³ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² nɨ³ baáy⁴ gua³dxí̱⁴ah³ ta³niaá¹ah³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ hi²jmeeh¹ah³ diáh⁴ mɨ³hee³². 35Hi³ja̱³ ñiíh² chia̱á̱²ah³ ba² hí⁴tiah³ hi³ jú̱y⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ dxúy⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ Abel hi³ dxúy⁴, gá⁴dxaá² lɨ́⁴ Zacarías ja̱á̱² Berequías, hi³ gá⁴jɨ̱́h⁴ah³ liáh³xɨ³ xi² na³jniaa³ haah²ñu¹ chiáh² guah³ baáy⁴ liáh³xɨ³ xi² na³jniaa³ ñi²yaá³. 36Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³ hí⁴tiah³ ñiíh² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴. 37Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Niaá⁴ah³ dsa³ Jerusalén nɨ³, ga³jɨ̱h⁴ah³ diáh⁴ profetas baáy⁴ ga³chiuh⁴ah³ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³xɨy⁴ Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³. Hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² gá⁴laáy⁴ hi²dxa³cua̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ja̱y³ xaá¹ nɨɨh² hi³ ga³taayh³ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² nɨ³ ñuúh⁴ cueé², joó⁴ há⁴hé³ gá⁴niuu³ah³ dsaá². 38Hi³ja̱³ hí⁴cueeyh⁴ na³güii⁴ ñú¹ah³ nɨ³. 39Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hi²joo⁴ah³ jniá³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hi³ hi²fáh³ah³ liáh³la³: “Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² hi³ hí⁴güéy³ dxa² ñaá² Ñúh³a² nɨ³.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\