San Mateo 24

1Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³, hi³ mɨ³dsayh³², joó⁴ ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ duh³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²heé⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³ca̱á̱y⁴ guah³ ja̱³. 2Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Hi²xiáh³ dsaay³² há²ah³ hi²joó³ah³ hi³nɨ³ xɨ² haá²? Joó⁴ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Liáh⁴jɨ³ diáh⁴ ñú² cah² la³ hí⁴saá⁴ hí⁴lá⁴ cáh³ti³² ba², gu³xɨ³ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴cueeyh⁴ na³fɨɨ́y⁴ ñiíh² dxaáh² na¹cu̱ú̱¹. 3Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ cua̱h³ Olivos, liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴guá³ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³, liáh³ mɨ³jey¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ca̱a̱³ chiáh², duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Niaa³²ah¹ hi³ hi²fooyh¹ jniaah¹ hi³ jlɨh² ja̱³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ma³xɨɨ́yh¹ jniaah¹ nɨ³. ¿Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴lii⁴ hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴güé³u³ ca̱á̱h³ baáy⁴ jmiih⁴² ja̱³ liáh³ hí⁴lii⁴ hi³ mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³ la³? 4Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Xɨɨ́³ah³ ba², duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴juúy² niaá⁴ah³. 5Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ liáh³xɨ³ jniá³ ba², liáh³la³ hí⁴dah²féh³: “Jniá³ nɨ³ Cristo”, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²juúy². 6Ba² hi²nuu³ah³ hi³ dsa³lí³ guerra la³ nɨ³, joó⁴ há⁴ hi³foh³²ah³, chiaah¹ jmɨ́yh³ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³. Joó⁴ há⁴ja̱³ ruh³ hi³ mɨ³dsá⁴yeéy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³ mɨ²ja̱³. 7Chiaah¹ ca̱a̱³ país hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ dxaáh² país. Hí⁴lí³ haa², hí⁴lí³ dsaá¹, baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ hí¹ hí⁴bɨ́² vó⁴. 8Joó⁴ hi³ ja̱a̱h¹ mɨ³dse³liaá² hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² ba² ja̱³. 9’Mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱́yh² niaá⁴ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³², hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niaá⁴ah³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²ñí² niaá⁴ah³ vih²chieéy⁴. 10Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hí⁴dah²tiú² fi¹ chiáh² Dios mɨ²ja̱³, hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²ñí² oóyh² diáh⁴ baáy⁴ hí⁴dah²nɨɨ́y⁴ oóyh² xiáh³ rúh⁴cáh⁴. 11Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hí⁴dah²juú² hí⁴dah²féh³ hi³ ca³dah²liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² Dios, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hí⁴dah²bi³taay³. 12Hí⁴ñuúyh³ cáh³ti³² hi³ mɨ³hee³² nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴güiiyh⁴ cáh³ti³² diáh⁴ dsa³, hí⁴dxa³ cáh³ti³² hi³ nieéy² oóyh² diáh⁴. 13Joó⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ñi², hi³hí̱³ hí⁴lieéy³. 14Joó⁴ dsa³jéy⁴ ga³jmee⁴ hí⁴he² juúh⁴ dxú⁴ la³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³, duh³ hí⁴dah²nuú⁴ liáh⁴jɨy³ nieey³² diáh⁴ dsa³. Mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴já⁴ cáh³ti³². 15’Hi³ja̱³ mɨ² ma³joo⁴²ah³ hi³ ma³dah²bi³heé² xi² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ profeta Daniel ―cua²lɨ³dsaay⁴ hi³ hí⁴hé⁴ fáh⁴liu⁴ la³―, 16mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Judea ga³jmee⁴ hí⁴dah²cui̱í̱⁴ dsá⁴dxí̱⁴ cua̱h³máh³. 17Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ tee³ dsɨ́² yuuh¹ ñu² jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³, ga³jmee⁴ hí⁴xieey⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ duh³ hí⁴cui̱í̱⁴, chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ tí² hí⁴cá̱² hi³ xa³ chiáh². 18Hi³ ta̱a̱y⁴ xi²nuu³, há⁴hé³ máh⁴ tí² dsayh³² fɨɨ³ hi³ dsá⁴chiá̱³ láh¹cua̱a̱³. 19¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ mɨ́³ hi³ vóy³ mɨ¹ja̱á̱² mɨ²ja̱³, hu̱² gɨh³ diáh⁴ hi³ dah²tiuyh³² xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² diáh⁴! 20Hi³ŋɨɨ́¹ah³ chiáh² Dios hi³ há⁴ja̱³ jí̱h²maá¹ nɨ³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hi²cui̱i̱³ah³, baáy⁴ hu̱² há⁴ja̱³ jmɨɨ́¹ mah². 21Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ dsa³ mɨ²ja̱³, ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³lɨ⁴ liáh³nɨɨh¹ mɨ³niaá² jmɨɨyh⁴²güii³, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴lí³ ca̱á̱h³. 22Baáy⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiuúyh² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ hí⁴lieéy³. Joó⁴ hí⁴tiuúyh² liáh³bií⁴ vih²chiaah¹ diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ ñaá². 23’Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Joo⁴²ah³ ruh³, hi³ley³² nɨ³ Cristo”, hu̱² gɨh³ “Joo⁴²ah³ ruh³, hi³nɨy³² nɨ³ Cristo”, há⁴ hi³gua³taá³ah³ chiáh². 24Chiaah¹ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²juú² hí⁴dah²féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ Cristo baáy⁴ hí⁴dah²féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ profetas. Baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ fáh⁴lí³ hi³ dsaay³² dsɨ³²a² hí⁴dah²jmeé⁴ duh³ hí⁴dah²juúy² diáh⁴ dsa³. Ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ ñaá² Dios nɨ³ hí⁴dah²juúy² hu̱² hí⁴jooy³ liáh³ja̱³. 25Ca³bi³xɨ́h²á² há²ah³ dsa³jéy⁴ liáh³xɨ³ hí⁴lí³. 26Hi³ja̱³, liu³u²xɨ³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³la³: “Má⁴joo⁴²a² hi³ chie⁴ji̱i̱⁴ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ nɨ³”, joó⁴ há⁴ hi³gua³dxí̱⁴ah³. Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²féh³ liáh³la³: “Má⁴joo⁴²a² hi³ jey¹ rúh⁴cáh⁴ nɨ³”, joó⁴ há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³. 27Chiaah¹ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ² ga³ja⁴ sɨɨ́⁴ hi³ ga³taah³² jmɨɨ́⁴ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴, liáh³ja̱³ ba² hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 28Xi² na³caayh³² ja̱y³ hi³ na³jú̱y¹ nɨ³ hí⁴ná⁴cua̱a̱yh⁴² diáh⁴ tuh³. 29’Ja̱³ba² mɨ² ma³ŋɨ́³ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴yá⁴niuuh⁴ xi² hiíy⁴ ñíh², há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dxiíh² sɨh³ nɨ³ voo⁴, hí⁴jé̱yh⁴ cáh³ti³² diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³, ji̱í̱⁴ hi³ xe̱y³ yuuh¹ güii³ nɨ³ hí⁴bɨ́y². 30Mɨ²ja̱³ hí⁴lii⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³ hi³ mɨ³je³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hí⁴dah²jláy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ dɨ³foyh⁴ mɨ² ma³dah²joóy² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ hi³ ya³xiaá³ jee⁴² jnií², chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ foh⁴hiih⁴²a² na³lɨ́y⁴. 31Hi²xiáh³ chiu̱u̱³ hi̱i̱h² trompeta, liáh³ hí⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ ángeles chié̱y² duh³ hí⁴dah²bi³ñiih³ diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ ñaá² hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 32’Bi³tɨ̱⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chiáh² ma³ higo. Liu³u²xɨ³ mɨ³na³xɨɨyh⁴ diáh⁴ guaa³, mɨ²ja̱³ mɨ³maáh³ah³ ba² hi³ mɨ³ya³chie̱y¹ jí̱h²jmɨ¹ ja̱³. 33Hi³ja̱³ ja̱³ba² liáh³ja̱³, liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³joó³ah³ hi³ dsa³lí³ liáh³xɨ³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi², mɨ³ji̱í̱³ yeey⁴ cáh³ti³² ja̱³. 34Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² ja̱³nɨ́⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ nɨ³. 35Hí⁴dsá⁴yeéy⁴ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³, joó⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴ŋɨ́³ liáh³nɨ³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴. 36’Joó⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ñi³² xɨ³ he² jmɨɨ́¹ hí⁴lí³ liáh³ja̱³ ñé⁴ hiíh⁴, ñé⁴ diáh⁴ ángeles, ñé⁴ Ja̱á̱² Dsa³. Ti̱¹ Dia² chia̱á̱²á⁴ nɨ³ ba² ñi³². 37’Joó⁴ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴guá³ Noé ba² hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 38Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴chie̱yh⁴ jmɨɨ³ dxaah¹vó⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ dɨ³nieeyh⁴² dah²eeh³² dah²hɨ̱h³² chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, dsa³ji̱í̱³ guaa³ diáh⁴, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ gá⁴hí³ Noé ja̱³ he̱é̱yh³ maá². 39Há⁴hé³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴ca̱yh⁴ jmɨɨ³ dxaah¹vó⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴jeé⁴ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴jéy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ hí⁴lí³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 40Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³, aáy⁴ dsa³ tieéyh¹ dah²jmee⁴ ta² xi²nuu³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ hí⁴tiee⁴² baáy⁴ ja̱y³ hí⁴cueeyh⁴. 41Aáy⁴ mɨ́³ dah²dsɨ³, ja̱y³ hí⁴tiee⁴² baáy⁴ ja̱y³ hí⁴cueeyh⁴. 42’Hi³ja̱³ hi³bi³xɨh¹ah³ há²ah³ chiaah¹ há⁴hé³ maá³ah³ he² hiíh⁴ hí⁴güeyh⁴ ca̱á̱h³ fii³ah³ nɨ³. 43Joó⁴ naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³la³, liu³u²xɨ³ ja̱y³ fii² ca̱a̱³ ñú² ñi³² hi³ he² hiíh⁴ xiáh³ liaá⁴ hí⁴güéy³ dsa³hi̱i̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴güe³ na³ñí¹ duh³ há⁴hé³ hí⁴cuó⁴ je² dsá⁴hí³ dsa³hi̱i̱³ ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh². 44Hi³ja̱³ ba² hi³bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³, chiaah¹ ca̱a̱³ há⁴ xɨ́h² há²ah³ ba² hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 45’Hi²jmeey⁴² ca̱a̱³ juúh⁴ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ chiáh² ja̱y³ mozo hi³ xiaa³dsaay³² baáy⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴, hi³ fii² ja̱³ gá⁴tiéyh² guaa³ hi³ hí⁴cuoó⁴ hí⁴dah²eéh² diáh⁴ mozos chié̱y² ja̱³ mɨ² ma³dxa³héy³ hiíh⁴. 46Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh², xɨ³ nɨ³ jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ mɨ² ma³güeyh³² fii² ja̱³. 47Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Hí⁴tiéyh² guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ chiáh² fii² nɨ³ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. 48Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ³hey³² mozo ja̱³, baáy⁴ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³hí⁴güeyh⁴ fii² ja̱³, 49hi³ja̱³ hí⁴laá⁴ hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ mozos, baáy⁴ hí⁴eéh² hí⁴hɨ̱́h² ñaá² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³hi̱i̱³². 50Joó⁴ ca̱a̱³ há⁴ xɨ́h² dsɨ́² ba² hí⁴güeyh⁴ fii² ja̱³, chiaah¹ há⁴hé³ ñi³² xɨ³ jlɨ́h³ ja̱³ hí⁴güeyh⁴ ca̱á̱h³ fii² ja̱³. 51Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hí⁴bí⁴chiíy⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³dxúy⁴ mii⁴ nɨ³. Nɨɨ́⁴ hí⁴dah²jláy² baáy⁴ hí⁴dah²jñúy² lɨ́⁴ oóyh² na¹ja̱² diáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\