San Mateo 25

1’Liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²naayh³² Dios nɨ³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ dxiéy⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hi³ cá⁴dah²cá̱⁴ máh⁴ ca̱a̱³ lámpara chiáh² aceite, duh³ gá⁴dxí̱⁴ cá⁴dxá⁴jé̱y¹ dsaá⁴ hi³ dsa³ji̱í̱³ guaa³. 2Ñéy³ diáh⁴ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ vɨ̱ɨ̱́³, baáy⁴ ñéy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ dxɨ². 3Diáh⁴ hi³ dɨ³jlayh³ ja̱³, há⁴hé³ máh⁴ cá⁴dah²cá̱⁴ gɨh¹ aceite, ti̱¹ hi³ ta̱a̱⁴ lámpara chiáh² diáh⁴ ja̱³ ba². 4Joó⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³bí⁴sɨɨ́y¹ ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ gɨh¹ aceite, baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² na³ca̱yh⁴ dxú⁴ lámpara chiáh² diáh⁴ ja̱³. 5Hi²xiáh³ dse³hɨɨyh⁴² dsaá⁴ chié̱y² mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ dɨ́⁴dah²guɨ̱ɨ̱y³ diáh⁴ gá⁴lɨ́⁴. Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ja̱³ cá⁴dah²guɨ̱ɨ̱y³. 6Ca̱³liáh³ dxaah¹ voo⁴ ba² ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: “¡Mɨ³je³ dsaá⁴ chié̱y² mɨ́³ nɨ³, cua³dxí̱⁴ah³ gua³je̱⁴²ah³!” 7Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² diáh⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³, duh³ cá⁴dah²tiáh³ gɨh¹ aceite lámpara chiáh² diáh⁴ ja̱³. 8Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³ dɨ³jlayh³ ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³bí⁴sɨɨ́y¹ ja̱³: “Cuoó¹ah³ jniaah¹ ca³liuh² aceite chia̱á̱²ah³ nɨ³ chiaah¹ mɨ³dsa³ii³ lámpara chiaa⁴²ah¹ la³.” 9Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³ dɨ³bí⁴sɨɨ́y¹ ja̱³: “Haá², chiaah¹ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴lií² chiaa⁴²ah¹ voo³²ah¹ baá⁴ ba² há⁴hé³ hí⁴lií² chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. Na³fáyh⁴ gua³dxí̱⁴ah³ xi² dsa³héh³ duh³ gua³liá²ah³ gɨh¹ chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba².” 10Joó⁴ liáh³ dɨ³tieéyh¹ dah²la³² ja̱³, mɨ²ja̱³ güéy⁴ dsaá⁴ chié̱y² mɨ́³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hi³ dɨ³bí⁴sɨɨ́y¹ ja̱³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ xi² dsa³ji̱í̱³ guaa³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴jnɨ́⁴ ñú² ja̱³. 11Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ hi³ ñéy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: “¡Dia², Dia², nia² jnɨ́¹ñú² nɨ³!” 12Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsaá⁴ ja̱³: “Jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² ga³fayh⁴, há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ niaá⁴ah³.” 13Hi³ja̱³ hi³bi³xɨh¹ah³ há²ah³, chiaah¹ há⁴hé³ maá³ah³ he² jmɨɨ́¹, he² hora hí⁴güé³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 14’Liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ ja̱y³ dsa³ hi³ gá⁴teé⁴ diáh⁴ mozos chié̱y² duh³ gá⁴tiéyh² guaa³ diáh⁴ cuu² chiáh², chiaah¹ hi³ mɨ³hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dsaa³² vɨ̱ɨ̱́³. 15Ja̱y³ ja̱³ gá⁴cuoó⁴ ñá³ mil cuu², dxeeyh⁴ ja̱³ ca̱³liáh³ tú̱⁴ mil ba², baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ ca̱³liáh³ ca̱a̱³ mil. Gá⁴cuoó⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ liáh³nɨɨh¹ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeé⁴. Mɨ²ja̱³ ŋaá². 16Mozo hi³ gá⁴tɨ̱́y³ ñá³ mil ja̱³, gá⁴jmeé³ ta² chie̱é̱yh¹ cuu² ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴ta̱á̱h² gɨh¹ ñá³ mil chiáh². 17Ba² gá⁴tia̱a̱² gɨh¹ tú̱⁴ mil chiáh² hi³ gá⁴tɨ̱́y³ tú̱⁴ mil ja̱³. 18Joó⁴ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ ca̱a̱³ mil ja̱³, ŋaá² ya²yuú² dxaah¹vó⁴ duh³ nɨɨ́⁴ ya²mé³ cuu² chiáh² fii² ja̱³. 19’Hi²xiáh³ voó³ lɨ́⁴hɨɨyh⁴² fii² diáh⁴ mozos ja̱³, ja̱a̱h¹ ba² güéyh² ca̱á̱h³. Liáh³ güéyh² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmee⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mozos chié̱y² ja̱³. 20Hi³ja̱³ gá⁴dxaá² dsa³jéy⁴ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ ñá³ mil cuu² ja̱³, chia̱³ ñá³ mil hi³ ma³tia̱a̱² chiáh² ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ fii² ja̱³: “Dia², ñá³ mil nɨ³ gá⁴cuoóy¹ jniá³, joó⁴ ja̱³ la³ gɨh¹ ñá³ mil hi³ ma³tia̱a̱² chieéy⁴.” 21Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ fii² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Dxú⁴ ba², hi²xiáh³ dxú⁴ ma³jmeéy¹ baáy⁴ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³²u³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ xiaa³dsaa³² ma³jmeéy¹ gu³xɨ³ ba² ca³liuh² hi³ gá⁴táh⁴á⁴ guaay³² nɨ³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ hi²táh⁴á⁴ guaay³² ñuú³ cáh³ti³². Ya³hú² duh³ bi³jee⁴² háy² chia̱á̱h¹u³ jniá³.” 22Ja̱³ ba² gá⁴dxaá² dxeeyh⁴ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ tú̱⁴ mil ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ fii² ja̱³: “Dia², tú̱⁴ mil nɨ³ gá⁴cuoóy¹ jniá³, ja̱³ la³ gɨh¹ tú̱⁴ mil hi³ ma³tia̱a̱² chieéy⁴.” 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ fii² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Dxú⁴ ba², hi²xiáh³ dxú⁴ ma³jmeéy¹ baáy⁴ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³²u³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ xiaa³dsaa³² ma³jmeéy¹ gu³xɨ³ ba² ca³liuh² hi³ gá⁴táh⁴á⁴ guaay³² nɨ³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ hi²táh⁴á⁴ guaay³² ñuú³ cáh³ti³². Ya³hú² duh³ bi³jee⁴² háy² chia̱á̱h¹u³ jniá³.” 24Joó⁴ liáh³ gá⁴dxaá² mozo hi³ gá⁴tɨ̱́y³ ca̱a̱³ mil ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: “Dia², maay⁴ hi³ hi²xiáh³ ba³lu³ ga³jmeey³ hi³ ga³ca̱a̱y⁴ hi³ ga³raa³ xi² há⁴hé³ gá⁴haáy² baáy⁴ ga³ca̱a̱y⁴ xi² há⁴hé³ gá⁴saáy¹ cáh³ti³². 25Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴foh⁴²á⁴, na³fáyh⁴ ya²méy⁴ cuu² chiú̱h²u³ nɨ³ ñuúh⁴ dxaah¹vó⁴. Hi³ja̱³ ja̱³ la³ ca̱á̱h³ cuu² chiú̱h²u³ nɨ³.” 26Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ fii² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Hi²xiáh³ mɨ³he³²u³ baáy⁴ hi²xiáh³ fɨ́h⁴u³ niu³ mozo, ¿xɨ² nɨ³ maáy³ hi³ ga³ca̱a̱y³² hi³ ga³raa³ ga³sa³ xi² há⁴hé³ gá⁴haáy⁴, baáy⁴ ga³ca̱a̱y³² xi² há⁴hé³ gá⁴saáy⁴? 27Hi³ja̱³ ¿he²chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴tieéyh² banco cuu² chieéy⁴ nɨ³, duh³ liáh³ güéh²á⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ gá⁴tɨɨh³²á⁴ hi³ ma³tia̱á̱² chieéy⁴ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³?” 28Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴: “Boo⁴²ah³ cuu² nɨ³ hi³nɨy³² duh³ cuoó¹ah³ hi³ xa̱h³ dxiá⁴ mil nɨ³. 29Chiaah¹ ja̱y³ hi³ xa³ chiáh², hi³hí̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ gɨh¹ duh³ hí⁴sa³ ñuú³ cáh³ti³² chiáh². Joó⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ chiáh², hi³hí̱³ hí⁴booy⁴² liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ hi³ xa³ chiáh². 30Há⁴hé³ xiáh³ niaáh² mozo la³, hi³ja̱³ dxɨ́⁴ah³ tɨɨ́² xi² ñu³ha̱a̱h³ nɨ³. Nɨɨ́⁴ hí⁴dah²jláy² baáy⁴ hí⁴dah²jñúy² lɨ́⁴ oóyh² na¹ja̱² diáh⁴.” 31’Mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ hí⁴lí³, na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles chié̱y², mɨ²ja̱³ hí⁴güe³ he̱é̱¹ xi² booy¹ liih². 32Mɨ²ja̱³ hí⁴dxá⁴cua̱a̱yh⁴² rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ²ja̱³ hí⁴guáy² diáh⁴ chiáh² chiáh², liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ pastor hi³ ga³guay³² ca³jaa¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xu̱ú̱¹laá¹. 33Ca³jaa¹ xi² nuy¹ hí⁴jéy⁴ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ baáy⁴ ca³jaa¹ xi² há⁴nuy¹ nɨ³ hí⁴jéy⁴ diáh⁴ xu̱ú̱¹laá¹. 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ca³jaa¹ xi² nuy¹: “Ya³dxi̱i̱³²ah³ la³ niaá⁴ah³ hi³ ma³lɨ³je̱é̱y² chié̱y² Ñuyh⁴ nɨ³, yuuh¹ güii³ la³ nɨ³ na³tɨɨ⁴ chia̱á̱²ah³ liáh³ gá⁴niaá⁴ lɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³. 35Chiaah¹ liáh³ cá⁴lɨ́⁴cue̱é̱y⁴, mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ gá⁴eéyh⁴. Gá⁴lɨ́⁴ dɨ²uuyh⁴² jmɨɨ³, mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ jmɨɨ³ gá⁴uúyh⁴, gá⁴chié⁴ gá⁴ji̱í̱y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ xa³ xi²ñu² joó⁴ niaá⁴ah³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ xi² gá⁴a̱á̱y⁴. 36Cá⁴lɨ́⁴ná⁴ cua̱a̱y⁴, mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ cá⁴bí⁴chíh¹ah³ jniá³ mɨh³. Cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴², mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ ya²ñí⁴ah³ jniá³, ya²húy² ñuúh⁴ñí¹ mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ ya²joo⁴²ah³ jniá³.” 37Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ xe̱y³ dxú⁴ ja̱³, liáh³la³ hí⁴dah²féh³: “Ñuyh⁴, ¿jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ cue̱é̱²u³ baáy⁴ gá⁴cuoo²ah¹ niu³ gá⁴chiéyh³? ¿Jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ hi³ dɨ²húyh³ jmɨɨ³ baáy⁴ gá⁴cuoo²ah¹ niu³ jmɨɨ³ hi³ gá⁴hí̱h³? 38¿Jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ chie³ji̱i̱y³ há⁴hé³ xa³ xi²ñúy¹, baáy⁴ jlɨh² ja̱³ gá⁴cuoo²ah¹ niu³ xi² gá⁴sá̱y⁴? ¿Jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ hi³ lɨ́⁴ná⁴ mɨh³ chiú̱h²u³ baáy⁴ cá⁴bí⁴chíh¹ah¹ niu³ mɨh³? 39¿Jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ hi³ dsaá¹u³ baáy⁴ hí¹u³ ñuúh⁴ñí¹ baáy⁴ ya²niaa⁴²ah¹ niu³?” 40Mɨ²ja̱³ hí⁴hí̱y¹ Rey ja̱³, liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: “Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ nɨ³ ga³fayh⁴ hi³ jɨɨ⁴ hi³ dxú⁴ hi³ gá⁴jmeé¹ah³ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²á⁴ la³ gu³xɨ³ ba² lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ diáh⁴, jniá³ ba² ja̱³ gá⁴jmeéh¹ah³.” 41’Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ca³jaa¹ xi² há⁴nuy¹ ja̱³: “Cua³dxí̱⁴ah³ xiáh³ nɨɨ́⁴ niaá⁴ah³ hi³ mɨ³gua³chí¹ah³ nɨ³, gua³taáh¹ah³ dxaah¹ xi³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴ii³ hi³ na³tɨɨ⁴ chiáh² hi³há⁴dxúy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles chié̱y². 42Chiaah¹ cá⁴lɨ́⁴cue̱é̱y⁴, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ gá⁴eéyh⁴. Gá⁴lɨ́⁴ dɨ²uuyh⁴² jmɨɨ³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ gá⁴uúyh⁴. 43Gá⁴chié⁴ gá⁴ji̱í̱y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ xa³ xi²ñu² joó⁴ há⁴hé³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ xi² gá⁴a̱á̱y⁴. Cá⁴lɨ́⁴ná⁴ mɨh³ chieéy⁴, há⁴hé³ cá⁴bí⁴chíh¹ah³ jniá³ mɨh³, cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴² baáy⁴ ya²húy² ñuúh⁴ñí¹ joó⁴ há⁴hé³ ya²ñí⁴ah³ jniá³.” 44Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴dah²féh³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴: “Ñuyh⁴, ¿jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ hi³ cue̱e̱³²u³, baáy⁴ hi³ dɨ²húyh³ jmɨɨ³, hi³ gá⁴chié¹ gá⁴ji̱í̱y¹ há⁴hé³ xa³ xi²ñúy¹? ¿Jlɨh² ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ niu³ há⁴hé³ xa³ mɨh³ chiú̱h²u³, baáy⁴ hi³ dsaá¹u³, baáy⁴ ná⁴hí¹u³ ñuúh⁴ñí¹ baáy⁴ há⁴hé³ gá⁴tia̱a̱²ah¹ chiú̱h²u³?” 45Mɨ²ja̱³ hi²hi̱⁴²á², liáh³la³ hi²fooh¹á² diáh⁴: “Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ nɨ³ ga³fayh⁴ hi³ jɨɨ⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³ gá⁴jmeéh¹ah³ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ dɨ³na³jmɨɨ́yh³, ba² ji̱í̱⁴ jniá³ ja̱³ gá⁴jmeéh¹ah³ mɨ³hee³².” 46Diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² ja̱³ dsá⁴dxí̱⁴ xi² há⁴hé³ hí⁴tiuuyh³ hi³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴, baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴ dsá⁴dxi̱i̱³² xi² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\