San Mateo 26

1Liáh³ ma³jooy³ ma³hé³ Jesús jɨɨ⁴ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: 2―Mɨ³maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ tú̱⁴ jmɨɨ́¹ gɨh¹ ba² jmee⁴ hi³ hí⁴tɨ́⁴ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ga³cuh³²a² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ hí⁴dah²sa̱yh³² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ duh³ hí⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz. 3Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ baáy⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³ dxaa² chiáh² Caifás fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³. 4Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²güeéyh² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴sɨ²juu² duh³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴. 5Liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Joó⁴ há⁴ja̱³ jee⁴² jmɨ́¹feh⁴ la³ hi²güeeh⁴²a² duh³ há⁴hé³ hí⁴maáyh³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 6Liáh³ mɨ³jey¹ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Betania, xɨ¹ñúh⁴ chiáh² ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón hi³ bií⁴ gá⁴xeéy⁴ mɨɨ¹ dsa³jéy⁴ liáh³ja̱³, 7mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² ja̱y³ mɨ́³ chia̱³ ca̱a̱³ mɨ¹dsuu² alabastro ná⁴ha⁴² naa⁴²jmɨɨ³ mɨ³fɨɨ³ hi³ bií⁴ chi̱í̱⁴ duh³ gá⁴huúh⁴ mɨ¹dxɨ² Jesús ja̱³ liáh³ jey¹ haah² mesa. 8Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² liáh³xɨ³ jmee⁴ mɨ́³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴tí̱yh³ diáh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¿He²chiaah¹ gɨh³ hi³ dɨ́h¹ dsa³yeéy⁴ ba² naa⁴² nɨ³? 9Na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² ma³héh³ ba² chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cuu² hi³ nɨ³, mɨ²ja̱³ xa³ cuu² hi³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³tieey³ hu̱² liáh³ja̱³. 10Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuú³ Jesús ja̱³ hi³ dah²féh³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ca³bi³dxɨɨ¹ah³ mɨ́³ la³? Ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ ba² nɨ³ ma³jmeé³ chieéy⁴. 11Chiaah¹ ca̱³ñiih³² ba² hi²joo⁴ah³ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³tieey³, joó⁴ jniá³ yáh¹ há⁴hé³ máh⁴ hi²joo⁴ah³ jniá³ voó³. 12Hi³ ma³huuyh³ jniá³ naa⁴² mɨ́³ nɨ³, hi³ nɨ³ ma³bi³tɨɨ⁴ chiáh² cuerpo chieéy⁴ mɨ² mɨ³hí⁴dah²haáy² jniá³ ba² nɨ³. 13Jmɨ́yh³ ga³fayh⁴, hi³ gu³xɨ³ xiáh³ ba² xi² hí⁴he² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, ba² hí⁴dah²jmeé⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ ma³jmeé³ chieéy⁴ mɨ́³ la³, duh³ hí⁴liíh⁴ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³. 14Mɨ²ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Judas Iscariote, ñií¹ ya²liú³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, 15liáh³la³ ya²xɨɨh⁴² diáh⁴: ―¿Jmiih⁴² nɨɨh¹ hi²cuoo¹ah³ jniá³ duh³ hi²ya³tie̱e̱y⁴² chia̱á̱²ah³ hi²güeeh⁴ah³ Jesús nɨ³? Hi³ja̱³ cá⁴dah²cuoó⁴ dxiá⁴dxiá³ cuu² tiaa³. 16Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³naah³² Judas ja̱³ jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ duh³ hí⁴güeéyh² Jesús ja̱³. 17Hi³dxá³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³lɨ³eeh² hó² ya³dsɨ² jmii² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² xi² hiíy⁴ ñaá² Jesús ja̱³, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿Xiah² nɨ³ naay³ hi²bi³tɨɨ⁴²ah¹ máh⁴liaá⁴ hi³ hi²chiuh²a² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³? 18Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cua³dxí̱⁴ah³ fɨɨ³ nɨ³ chiáh² ja̱y³ dsa³ duh³ liáh³la³ gua³xɨɨ́h¹ah³: “Liáh³la³ féh³ dsa³he⁴ chia̱a̱⁴²ah¹ nɨ³: mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴dxá⁴héy³ hiíh⁴ chieéy⁴, hi³ja̱³ chiú̱h²u³ nɨ³ naáy⁴ hi²jmeey⁴² máh⁴liaá⁴ chiáh² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ xɨh³chia̱á̱²á⁴ nɨ³.” 19Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² ja̱³, cá⁴dah²bi³tɨɨ⁴ máh⁴liaá⁴ chiáh² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³. 20Liáh³ gá⁴niuu³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ duh³ gá⁴guá³ haah² mesa chie̱é̱yh¹ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. 21Liáh³ca̱á̱h³ mɨ³dah²eeh³² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Ja̱³ah³ niaá⁴ah³ nɨ³ hi²nɨɨ́⁴ah³ jniá³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴. 22Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴, hi³ja̱³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴: ―Dia², ¿foóh¹ há⁴hí̱³ ruh³ jniá³? 23Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ eeh³² ca̱a̱³ feh³ chie̱é̱yh¹ jniá³ he̱é̱yh³ mɨ¹vɨ̱ɨ̱́⁴ la³, hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴nɨɨ́y⁴ jniá³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴. 24Jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ chiáh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ca³jaa¹ chiáh², joó⁴ ¡cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² dsaá⁴ hi³ hí⁴güeéyh² Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³! Na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² há⁴hé³ gá⁴sa̱y³ ba². 25Mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ Judas hi³ mɨ³hí⁴nɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ xiáh³ rúh⁴cáh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴, ¿foóh¹ há⁴hí̱³ ruh³ jniá³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ nɨ³ ma³féyh¹ liáh³nɨ³. 26Liáh³ rúh⁴ dah²eeh³² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ Jesús ja̱³ ca̱a̱³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ², ja̱³ba² gá⁴cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy² duh³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Chia̱³ah³ duh³ chiéh³ah³, chiaah¹ hi³la³ nɨ³ cuerpo chieéy⁴. 27Ja̱³ba² gá⁴cá̱⁴ mɨ¹copa hi³ ta̱a̱⁴ jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ ja̱³, duh³ gá⁴cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios. Mɨ²ja̱³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hí̱h³ah³ liáh⁴jɨ³ah³ hi³ ta̱a̱⁴ mɨ¹sɨ́³ la³, 28chiaah¹ hi³ la³ nɨ³ jmɨ³ha⁴²á² hi³ chie̱é̱yh¹ hí⁴lí³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³². Hi³ja̱³ hí⁴dsá⁴xiaa⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 29Joó⁴ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ mɨ³hi²uuyh⁴² ca̱á̱h³ xé̱yh² jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ la³, hi²uuyh⁴² lɨ́⁴ ca̱á̱h³ hi³mɨɨ³² joó⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Ñuyh⁴ nɨ³ ba². 30Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²hé³ ca̱a̱³tú̱⁴ himnos ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ cua̱h³ Olivos. 31Liáh³ rúh⁴ dɨ³tieéyh¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ hi²tú⁴ah³ jniá³ voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ chiaah¹ hí⁴feh⁴ah³. Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios: “Hi²jɨ̱h¹á² pastor nɨ³, mɨ²ja̱³ ña² xiáh³ bɨh¹ dsá⁴dxí̱⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ nɨ³.” 32Joó⁴ mɨ² ma³lɨ³ji̱i̱h⁴²á⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ jniá² ba² ñii⁴ dsa³jéy⁴ Galilea liáh³xɨ³ niaá⁴ah³ duh³ nɨɨ́⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴²a² ca̱á̱h³. 33Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Gu³xɨ³ ba² hí⁴dah²tiúy² niu³ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ nɨ³ joó⁴ há⁴hé³ hi²tú⁴á⁴ niu³ jniá³. 34Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niu³, hi³ ja̱³ba² voo⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴chíh⁴ nɨɨh² dsaá⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³nɨɨh⁴ tiaah² ma³féyh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴u³ jniá³. 35Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Gu³xɨ³ ba² hí⁴jú̱³á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³, joó⁴ hi²fayh¹ chieéy⁴ hi³ cui̱i̱⁴²á⁴ niu³ ba². Ba² ree³ ba² cá⁴dah²féh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. 36Mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ ca̱a̱³ hí¹ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Getsemaní. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ñí³ah³ la³, liáh³ca̱á̱h³ ñii⁴ ya³liu⁴²á² Dios nɨ³. 37Mɨ²ja̱³ gá⁴jéy⁴ Pedro chie̱é̱yh¹ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Zebedeo ja̱³, duh³ gá⁴dxí̱⁴. Liáh³ ba² ja̱³ mɨ³dse³fɨɨh⁴² dsɨ́² Jesús ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ mɨ³ta³hɨ³ ñuú³. 38Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ aay³ ja̱³: ―Mɨ³hí⁴jú̱³á⁴ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ fɨɨh⁴² dsɨy⁴. Cueeh⁴ah³ la³, joó⁴ há⁴ hi³guɨ̱ɨ̱³ah³ yáh¹. Cua²na³ñí¹ah³ liáh³nɨ³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³. 39Mɨ²ja̱³ ŋaá² gɨh¹ vɨ̱ɨ̱́³ ca³liuh² Jesús ja̱³, ja̱³ba² gá⁴ta̱a̱y³² ñaá² na³hi³² dxaah¹vó⁴ duh³ gá⁴liúy² Dios, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ñuyh⁴ chia̱á̱²á⁴, hu̱² jmiih⁴ ja̱³ hí⁴jooy³ hi³ há⁴hé³ hi²uuyh⁴² hi³ ta̱a̱⁴ copa hi³ mɨ³na³jniaa³ ñiíh² chieéy⁴ la³. Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ naáy⁴ jniá³, cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² niu³ ba². 40Mɨ²ja̱³ ŋáyh² ca̱á̱h³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴ hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³: ―¿Xɨ² ñé⁴ ca̱a̱³ hora há⁴hé³ ma³tiaá⁴ah³ na³ñí¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³? 41Cua²na³ñí¹ah³ liáh³nɨ³ baáy⁴ liu⁴²ah³ Dios, duh³ há⁴hé³ hí⁴taa³ah³. He̱é̱yh³ ba² niaá⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³, joó⁴ hi²xiáh³ vá¹jlɨ́yh¹ cuerpo. 42Ŋaá² ca̱á̱h³ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴liúy² Dios: ―Ñuyh⁴ chia̱á̱²á⁴, xɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi³ há⁴hé³ hi²uuyh⁴² copa la³, hi³ja̱³ cua²lí³ chiáh² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² niu³ ba². 43Mɨ²ja̱³ ŋáyh² ca̱á̱h³, hi³ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ hi³ mɨ³na³guɨ̱ɨ̱y³ diáh⁴ ca̱á̱h³, dsa³cú̱y⁴ ba² ñaá² mɨ¹ñi² diáh⁴ ja̱³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ́⁴dah²guɨ̱ɨ̱y³ ja̱³. 44Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴bí² diáh⁴, ja̱³ ba² ŋaá² ca̱á̱h³ hi³dxá³ nɨɨh⁴ tiaah² cá⁴dxá⁴liúy¹ Dios, féh³ chiáh² liáh³xɨ³ ma³féh³ dsa³jéy⁴ ja̱³. 45Liáh³ ma³jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋáyh² xi² nieeyh⁴² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ guɨ̱ɨ̱³ah³ baáy⁴ tieé² há²ah³. Ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi³ mɨ³hí⁴táyh² guaa³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³. 46Bɨ́²ah³, duh³ má⁴dxii³²a², mɨ³je³ nɨ³ hi³ hí⁴juú² nɨ³. 47Rúh⁴ dsa³hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ liáh³ güéy⁴ Judas, ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ bí⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ hi³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas, dɨ³chia̱³ túh² baáy⁴ na¹ma³. 48Ma³ŋɨ́³ ba² ma³féh³ Judas ja̱³ ma³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ hi²cuh¹á² nɨ³ nɨ³, hi³nɨy³² nɨ³ hi³sá̱h³ah³ duh³ hi³já⁴ah³. 49Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Foóh²u³ dsa³he⁴ chia̱á̱²á⁴! Baáy⁴ ja̱³ba² gá⁴cuyh³. 50Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Amigo, ¿he²chiaah¹ hi³ ma³güe⁴u³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ xi² hiíy⁴ Jesús duh³ cá⁴dah²sa̱yh³². 51Jee⁴² ja̱³, ja̱y³ diáh⁴ hi³ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ gá⁴seyh³² túh² chiáh² duh³ gá⁴chiúh² la³gua² ja̱y³ mozo chié̱y² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³. 52Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Tia̱a̱h⁴ ca̱á̱h³ ñu² túh² chiú̱h²u³ nɨ³. Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²tɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ túh², ba² chie̱é̱yh¹ túh² hí⁴jú̱y³ mii⁴ diáh⁴. 53¿Xɨ² há⁴hé³ maáy³ hi³ hí⁴jooy³ ba² hi²ŋɨɨy⁴² chiáh² Ñuyh⁴ xé̱yh² lɨ́⁴ la³ hi³ gua²xɨ́y⁴ diáh⁴ ángeles chié̱y², mɨ²ja̱³ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ la³ hí⁴xɨ́y⁴ ŋɨ́y³ dxié⁴tiú̱y³ tiéyh⁴ ángeles hu̱² liáh³ja̱³? 54Joó⁴ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² nɨ³? 55Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―¿He²chiaah¹ hi³ ma³bi³dxí̱⁴ah³ chiá̱¹ah³ baah¹ baáy⁴ na¹ma³ hi³ ma³ya³güeeh⁴²ah³ jniá³? Liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³hi̱i̱³ ba² lii³²a² ga³jmeeh³²ah³ jniá³. Liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ ga³güey⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, joó⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ ya²xa̱h⁴ah³ jniá³. 56Joó⁴ jɨɨ⁴ hi³ dsa³lí³ la³, há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ dsa³lí³ nɨ³, duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas ba² nɨ³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ cá⁴dah²cui̱í̱³, cá⁴dah²cueeyh³ ñaá² cáh³ti³² bɨh¹ Jesús ja̱³. 57Diáh⁴ hi³ cá⁴dah²güeéyh² Jesús ja̱³ dah²ya²jay⁴ chiáh² Caifás fii² diáh⁴ jmii³dsa³, xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ ja̱³. 58Joó⁴ ŋaá² Pedro ta³nieéy¹ rúh⁴ vɨ̱ɨ̱́yh² liáh³xɨ³ dsa³dxí̱⁴ ja̱³, gá⁴dxaá² lɨ́⁴ dxaa² chiáh² fii² diáh⁴ jmii³dsa³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ nɨɨ́⁴, ja̱³ba² gá⁴guá³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ policías, duh³ hí⁴joó² jmiih⁴² hí⁴yey³ hí⁴jooy³ fáh⁴liu⁴ ja̱³. 59Mɨ²ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³, mɨ³dah²naayh³² dsa³ hi³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh² Jesús ja̱³, ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ he̱é̱yh³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴. 60Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴dsaáh⁴ diáh⁴, gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ dah²cuo⁴ dsaa² chie̱é̱yh¹ fáh⁴sɨ²juu². Joó⁴ hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ba² ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ aáy⁴ dsa³ñi³² hi³ dah²liu⁴ ree³, 61liáh³la³ cá⁴dah²ye̱e̱yh³: ―Liáh³la³ gá⁴niuu²ah¹ gá⁴féh³ dsaá⁴ nɨ³: “Hí⁴jooy³ hi²yaa⁴²á² guah³ gaáy³ chiáh² Dios la³, baáy⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hi²jmeeyh¹ ca̱á̱h³ dxaáh².” 62Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―¿Xɨ² há⁴hé³ ga³hí̱¹u³ cáh³ti³²? ¿Xɨ² he̱é̱yh³ gá⁴féyh¹ liáh³xɨ³ ca³dah²he⁴ nɨ³? 63Joó⁴ ca̱a̱³ na³cɨ́y¹ ba² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³: ―Dxɨ́⁴lieey³² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niu³ hi³ hi²fooyh¹ jniaah¹ liáh³ xiaa³dsaa³² hi³ xɨ² niu³ nɨ³ Cristo, Ja̱á̱² Dios. 64Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Vo̱ó̱h²u³ ba² nɨ³ ma³féyh¹ liáh³nɨ³. Baáy⁴ xa³ gɨh¹ dxaáh² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³. Hi³ ja̱³nɨ́⁴ hí⁴liaá² hi²joo⁴ah³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ jey¹ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³, baá⁴ ba² hi²joo⁴ah³ hí⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ nɨ³ jee⁴² jnií². 65Mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ñaá² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ gá⁴xɨɨ́y² mɨh³ chiáh², liáh³la³ gá⁴féh³: ―Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ mɨ³hee³² ma³liú³, ¿he²chiaah¹ ja̱³ hi³ máh⁴ niaa³²a² gɨh¹ dsa³ñi³²? Chiaah¹ ma³niuu³ah³ ba² liáh³xɨ³ mɨ³hee³² ma³liú³ nɨ³. 66¿Jmiih⁴² ga³fáh³ah³ niaá⁴ah³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ ba². 67Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hoóh² ñi² ja̱³ baáy⁴ cá⁴dah²jnaá². Dxeeyh⁴ ja̱³ cá⁴dah²chiu̱ú̱³ ñi² ja̱³, 68cá⁴dah²jlɨ́² ñi² ja̱³ duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Niu³ Cristo nɨ³, feh² hi̱² nɨy³² ma³chiu̱ú̱y² niu³ nɨ³, hi²nia⁴²a² xɨ² he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴u³ profeta. 69Ja̱³ba² mɨ²ja̱³, jey¹ Pedro dxaa² ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ xi²yaa³² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² jey¹ ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ba² ji̱í̱⁴ niu³ gá⁴chié¹ gá⁴ji̱í̱y¹ chia̱á̱h¹u³ Jesús dsa³ Galilea nɨ³. 70Joó⁴ gá⁴jmeé³ na³ma² ba² Pedro ja̱³ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Há⁴hé³ maay⁴ jniá³ hi̱² nɨy³² ga³hó⁴u³ nɨ³. 71Ja̱³ba² mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ xiáh³ haah²ñu¹ Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² ca̱á̱h³ dxeeyh⁴ mɨ́³ gá⁴joóy², hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴: ―Ba² gá⁴chié³ gá⁴ji̱í̱³ dsaá⁴ la³ chie̱é̱yh¹ Jesús dsa³ Nazaret nɨ³. 72Joó⁴ haá² ba² gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pedro ja̱³, gá⁴héy² lɨ́⁴ Fii³²a², liáh³la³ féh³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ga³joo³² Dios ga³hoy⁴, há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ dsaá⁴ nɨ³. 73Ca̱³ji̱i̱³ gɨh¹ liáh³ja̱³, cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ xi² hiíy⁴ Pedro ja̱³, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³, na³lɨ́⁴u³ ja̱y³ oóyh² Jesús nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ liáh³xɨ³ ga³liúy¹. 74Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ mɨ³hee³² Pedro ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñi¹ Fii³²a² ga³hoy⁴, há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ cáh³ti³² dsa³ nɨ³. Ja̱³ba² gá⁴chíh⁴ ja̱y³ nɨɨh² dsaá⁴. 75Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ Pedro ja̱³ liáh³xɨ³ ma³ŋɨ́³ ma³féh³ Jesús ja̱³ ma³sɨɨ́h⁴. Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴chíh⁴ nɨɨh² dsaá⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³nɨɨh⁴ tiaah² ma³féyh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴u³ jniá³.” Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ nɨɨ́⁴ Pedro ja̱³, duh³ gá⁴chíh⁴, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨh⁴² dsɨ́².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\