San Mateo 27

1Liáh³ lɨ́⁴jniá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²tiéyh² guaa³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴ ba² Jesús ja̱³ duh³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴. 2Hi³ja̱³ cá⁴dah²jéy⁴ na³ñuúy⁴ Jesús ja̱³ duh³ dah²ya²tiéyh² guaa³ Poncio Pilato hi³ na³lɨ́y⁴ gobernador. 3Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joó² Judas Iscariote hi³ mɨ³hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² chiaah¹ hi³ gá⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³² ja̱³. Hi³ja̱³ ñií¹ ya²bi³ji̱í̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³ duh³ ya²ca̱á̱³ ca̱á̱h³ liú⁴u³ dxiá⁴dxiá³ cuu² ñí¹tiaa³ ja̱³, 4liáh³la³ ya²feh³ ya²xɨɨh⁴² diáh⁴: ―Ma³jmeéy⁴ ca̱a̱³ dsaa² gaáy³ hi³ ma³tie̱e̱y⁴² chia̱á̱²ah³ ma³güeeh⁴²ah³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² chiáh² nɨ³. Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Há⁴ja̱³ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ nɨ³ hi³nɨ³. ¡Cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³ vo̱ó̱h²u³ ba² nɨ³! 5Mɨ²ja̱³ gá⁴ta̱á̱⁴ Judas ja̱³ cuu² ja̱³ ñuúh⁴guah³, baáy⁴ duh³ ŋaá² xiaáh³ duh³ hí̱³ba² ñaá² ya²jɨ̱yh³ ñaá² hi³ gá⁴ñuú³ luú¹. 6Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxa³chie̱e̱yh⁴² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³ cuu² ja̱³ baáy⁴ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²tiaah¹a² cuu² la³ he̱é̱yh³ guaá² xi² ca³dsa³taah² foo³ nɨ³ chiaah¹ jñii¹ jmɨ³háy¹ dsa³ ba² nɨ³. 7Ja̱³ba² cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ chie̱é̱yh¹ cuu² ja̱³ hí⁴dah²lá² ca̱a̱³ vó⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Campo chiáh² hi³ ga³jmee⁴ mɨ¹dsuu² mɨ¹ya³, duh³ xa³ xi² hí⁴jooy³ hí⁴haáy⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴. 8Hi³ja̱³ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, Campo chiáh² Jmɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ vó⁴ nɨɨ́⁴. 9Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ profeta Jeremías chiaah¹ liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³: “Cá⁴dah²cá̱⁴ liú⁴u³ dxiá⁴dxiá³ cuu² ñí¹tiaa³ ja̱³ liáh³nɨɨh¹ chi̱í̱⁴ ja̱y³ dsa³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jniaa³ diáh⁴ dsa³ Israel, 10baáy⁴ chie̱é̱yh¹ cuu² ja̱³ cá⁴dah²lá⁴ vó⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Campo chiáh² hi³ ga³jmee⁴ mɨ¹dsuu² mɨ¹ya³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Ñúh³a² ja̱³ hi²jmeey⁴².” 11Liáh³ mɨ³hiíy⁴ Jesús rúh⁴ñi² gobernador ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² niu³ nɨ³ na³lɨ́⁴u³ rey chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ ma³féyh¹ liáh³ja̱³. 12Mɨ²ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³ hi²xiáh³ dah²cuo⁴ dsaa² chiáh² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³. Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí̱¹ cáh³ti³² Jesús ja̱³. 13Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² há⁴hé³ ga³nuuy³ liáh³xɨ³ dah²féh³ chiú̱h²u³ nɨ³? 14Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴hí̱¹ cáh³ti³² Jesús ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² gobernador ja̱³, baáy⁴ há⁴hé³ ñi³² xɨ³ jmiih⁴ hí⁴jmeé⁴. 15Mɨ² ga³tɨ³ jmɨ́¹feh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ chia̱³ dxá³ chiáh² gobernador ja̱³ ga³tiuy³² ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ñí¹, dɨ́h¹ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³. 16Dxa² mɨ²ja̱³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ñí¹ ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Barrabás, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ dɨ³cui̱i̱y⁴. 17Hi³ja̱³ liáh³ na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴ Pilato ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ la³ naa³ah³ hi²tú⁴á⁴, xɨ² hi²tú⁴á⁴ Barrabás, ha²xɨ² gɨh¹ hi²tú⁴á⁴ Jesús hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cristo nɨ³? 18Chiaah¹ ma³ca̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Pilato ja̱³ hi³ hi³ fáh⁴ hi³ dxɨɨ́³ dsɨ́² ba² diáh⁴ ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ cá⁴dah²cuó³ dsaa² chiáh² Jesús ja̱³. 19Liáh³ jey¹ Pilato ja̱³ xi² ga³guá³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ mɨ́⁴chiáh² ja̱³ ca̱a̱³ juúh⁴ chiáh², liáh³la³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ ja̱³: “Há⁴ hi³dxaa⁴u³ vo̱ó̱h²u³ chiáh² dsaá⁴ xiaa³dsaay³² nɨ³, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ heé² ná⁴lɨ¹ hi³ ma³cɨ́y⁴ ja̱³niuu³ vih²chiaah¹ hi³nɨy³².” 20Joó⁴ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³ cá⁴dah²dxa³tie̱e̱y³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ hí⁴dah²ŋɨɨ́⁴ hí⁴túy² Barrabás ja̱³ ba², baáy⁴ cua²dah²ŋɨɨ́³ hi³ gua²jú̱y³ Jesús ja̱³. 21Mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ ca̱á̱h³ gobernador ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―¿Hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hi³ aáy⁴ la³ naa³ah³ hi³ hi²tú⁴á⁴? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Tiúy⁴ Barrabás nɨ³ ba². 22Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Pilato ja̱³: ―¿Hi³ja̱³ jmiih⁴² hi²jmeey⁴² chia̱a̱h⁴²á² Jesús hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cristo nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ cá⁴dah²hí̱¹, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Tie̱e̱y⁴² dsaah⁴ cruz! 23Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Joó⁴ ¿he² ja̱³ hi³ mɨ³hee³² ma³jmeé³? Joó⁴ mɨ²ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ chiu̱u̱³ cá⁴dah²liú³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Tie̱e̱y⁴² dsaah⁴ cruz! 24Gá⁴joó² Pilato ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³, chiaah¹ hi³ já⁴ dah²jla³² dah²te³² ba² diáh⁴ dsa³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² dah²ya²chiá̱³ jmɨɨ³ duh³ hí⁴u̱ú̱⁴ guaa³ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Liáh³ gá⁴jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Há⁴hí̱³ jniá³ dsɨ̱³²á⁴ dsaa² hi³ hí⁴jú̱y³ dsaá⁴ la³. Cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ba² nɨ³. 25Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ ja̱a̱³²ah¹ ba² nɨ³. Jniaah¹ hí⁴táyh² guaa³²ah¹ fáh⁴ju̱y¹ chiáh². 26Mɨ²ja̱³ gá⁴dxɨy³ Barrabás ja̱³ ñuúh⁴ñí¹, ja̱³ba² gá⁴taáh⁴ ta² hí⁴dah²jmí² Jesús ja̱³, baáy⁴ gá⁴tiéyh² guaa³ diáh⁴ soldados ja̱³ duh³ hí⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz. 27Hi³ja̱³ diáh⁴ soldados chié̱y² gobernador ja̱³, cá⁴dah²jéy⁴ Jesús ja̱³, duh³ dah²ya²jay⁴ viih² ñú² gaáy³ xi² xɨ̱ɨ̱y³ pretorio. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ oóyh² diáh⁴ ja̱³ ji̱h²caayh⁴. 28Ja̱³ba² cá⁴dah²dxɨy³ mɨh³ chiáh² Jesús ja̱³, duh³ cá⁴dah²bi³chíh³ ca̱a̱³ mɨh³ yu̱ú̱³ xɨ³ ba² hi³chiaah³² rey ba² lii³²a², 29baáy⁴ cá⁴dah²jniaa³ dxɨ² ja̱³ ca̱a̱³ lɨh³ naá¹ta̱á̱² dxa² corona, ba² cá⁴dah²bi³xé̱yh³ ca̱a̱³ mɨɨ́yh³ta³, gá⁴sá̱h⁴ chie̱é̱yh¹ guaa³ hi³nuy¹. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨ́h² ji̱² diáh⁴ rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, hi³ dah²bi³cuaáy¹, liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴: ―¡Cua²güe³ voó³ rey chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³! 30Baáy⁴ dah²hooyh³², baáy⁴ ja̱³ba² mɨɨ́yh³ta³ hi³ xa̱h³ ñaá² ja̱³ dah²ca̱³² duh³ dah²ba³² mɨ¹dxɨ² ja̱³. 31Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²bi³cuaáy¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxɨy³ mɨh³ yu̱ú̱³ hi³ cá⁴dah²bi³chíh³ ja̱³, duh³ cá⁴dah²bi³chíh³ ca̱á̱h³ mɨh³ chiáh² ñaá². Ja̱³ba² cá⁴dah²jéy⁴ duh³ dsá⁴tie̱e̱y³ diáh⁴ dsaah⁴ cruz. 32Liáh³ mɨ³dɨ³tieéyh¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ja̱y³ dsaá⁴ dsa³ fɨɨ³ Cirene, hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón. Hi³hí̱³ cá⁴dah²dxa³tie̱e̱y³ hi³ hí⁴jéy⁴ cruz chié̱y² Jesús ja̱³. 33Liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Gólgota, hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Mee⁴ Mɨ¹dxɨ² Dsa³. 34Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²dxa³tie̱e̱y³ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴hɨ̱́h² vino hi³ caah⁴ jmɨɨh¹ dsɨh² gú⁴nuú¹. Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ gá⁴nuú³ dsaá² gá⁴hɨ̱́h⁴. 35Liáh³ca̱á̱h³ ma³dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²caáh² jmɨɨ́⁴ diáh⁴ soldados ja̱³, duh³ hí⁴dah²dxaáh² máh⁴ ca³liuh² chiáh² diáh⁴ mɨh³ chiáh² Jesús ja̱³. Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ ja̱y³ profeta, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³: “Cá⁴dah²caáh² jmɨɨ́⁴ duh³ hí⁴dah²ñí² hi̱² hí⁴tɨ̱́y⁴ mɨh³ chieéy⁴.” 36Ja̱³ba² cá⁴dah²guá³ nɨɨ́⁴ hi³ dah²heeh⁴ hí¹. 37Baáy⁴ xiáh³ yuuh¹ mɨ¹dxɨ² Jesús ja̱³ cá⁴dah²tia̱á̱² ca̱a̱³ má⁴jma¹ hi³ na³xɨɨ² hi³ he² vih²chiaah¹ ja̱³ ta̱a̱y⁴ cruz ja̱³. Liáh³la³ dsa³féh³: “Jesús la³ na³lɨ́y⁴ Rey chié̱y² diáh⁴ israelitas.” 38Ba² gá⁴ta̱a̱y⁴² cruz aáy⁴ dsa³hi̱i̱³ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³, ja̱y³ ca³jaa¹ xi² nuy¹, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ ca³jaa¹ xi² há⁴nuy¹. 39Diáh⁴ hi³ dsa³ŋɨ́y³ nɨɨ́⁴, ba² hi²xiáh³ mɨ³hee³² dah²liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³, ba² dah²bi³² dxɨ² diáh⁴, 40liáh³la³ dah²féh³: ―Niu³ gá⁴féyh¹ hi³ hi²yaa⁴²u³ guah³ nɨ³, baáy⁴ nɨ³ jmɨɨ́¹ ba² hi²jmeéyh³ dxaáh², hi³ja̱³ lieey⁴² vo̱ó̱h²u³. Guɨ̱ɨ̱y³² dsaah⁴ cruz nɨ³, xɨ³ nɨ³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴u³ Ja̱á̱² Dios. 41Ba² hi²xiáh³ dah²bi³cuaá¹ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fariseos baáy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³. Liáh³la³ dah²féh³ dah²liu⁴: 42―Gá⁴lieéy² ruh³ dxeeyh⁴, joó⁴ há⁴hé³ jmiih⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴lieéy² ñaá². Xɨ³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́y⁴ rey chié̱y² diáh⁴ dsa³ Israel, hi³ja̱³ gua²xieey⁴ duh³ dsá⁴taá³a² chiáh². 43Chiaah¹ gá⁴jméy² cua̱a̱y¹ná² Dios, hi³ja̱³ cua²liaá² Dios nɨ³ chiáh² ja̱³nɨ́⁴, xɨ³ he̱é̱yh³ ba² niaá² Dios nɨ³ nieéy², chiaah¹ ma³sɨɨ́h⁴ jnia² hi³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dios nɨ³. 44Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi̱i̱³ hi³ ta̱a̱y⁴ dsaah⁴ cruz ja̱³, ba² hi²xiáh³ mɨ³hee³² dah²liuy³² Jesús ja̱³. 45Mɨ²ja̱³ gá⁴niuuh⁴ na³ca̱á̱y⁴ dxaah¹vó⁴ ja̱³, cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ dxaah¹ jmɨɨ⁴, gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ mɨ³nɨ³ ca̱³laá³. 46Ca̱³liáh³ mɨ³nɨ³ ca̱³laá³ xɨ³ jmiih⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―liáh³la³ ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³: Dios chia̱á̱²á⁴, Dios chia̱á̱²á⁴, ¿he²chiaah¹ hi³ ma³tiú⁴u³ jniá³ nɨ³? 47Ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²nuú³ liáh³xɨ³ féh³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴: ―Teé⁴ Elías dsa³ la³. 48Ja̱³ba² ŋaá² ji̱³nɨɨ́⁴ ja̱y³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴ ya²chiá̱³ ca̱a̱³ hi³ va² liáh³xɨ³ jaa³ duh³ gá⁴jmeé³ gá⁴yaáh² chie̱é̱yh¹ vinagre. Mɨ²ja̱³ gá⁴tiá² na¹ma³ duh³ cá⁴yá⁴dxɨ́² haa² Jesús ja̱³. 49Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³: ―Tiúy⁴, duh³ hi²nia⁴²a² xɨ² hí⁴güéy³ Elías nɨ³ hí⁴yá⁴lieéy¹. 50Gá⁴jláy² gɨh¹ ca̱á̱h³ tiaah² Jesús ja̱³, ja̱³ba² jú̱y⁴. 51Mɨ²ja̱³ gá⁴dsaáy³ tú̱⁴ sɨ̱ɨ̱yh² mɨh³ hi³ ná⁴ji̱i̱⁴² ñuúh⁴guah³ gaáy³ ja̱³, gá⁴xɨɨ́y⁴ yuuh¹ gá⁴dxaá² lɨ́⁴ xiáh³ tɨɨ². Hi²xiáh³ ba³ gá⁴bɨ́² vó⁴, gá⁴jlɨ́³ lɨ́⁴ dsaah⁴ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹. 52Ba² gá⁴ná³ diáh⁴ he̱e̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ ma³ju̱y⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³. 53Joó⁴ liáh³ ma³ŋɨ́³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ ba² gá⁴voóy⁴ diáh⁴ duh³ gá⁴taáyh¹ jee⁴² fɨɨ³ Jerusalén, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ cá⁴dah²joóy² diáh⁴ ca̱á̱h³. 54Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ capitán chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados hi³ dah²heeyh³ hí¹ Jesús ja̱³, liáh³ cá⁴dah²joó² hi³ gá⁴bɨ́² vó⁴ baáy⁴ jɨɨ⁴ gɨh¹ dxaáh² hi³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba², Ja̱á̱² Dios nɨ³ dsaá⁴ nɨ³. 55Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ mɨ́³ na³ta̱a̱y⁴ vɨ̱ɨ̱́³ dah²joo³², hí̱³ba² diáh⁴ mɨ́³ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ Galilea hí⁴bí⁴dxí̱⁴ Jerusalén ja̱³, hi²xiáh³ gá⁴tia̱a̱² diáh⁴ chiáh² Jesús ja̱³. 56Ja̱y³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ María Magdalena, dxeeyh⁴ ja̱³ María, xaá¹ Jacobo chie̱é̱yh¹ José, ba² caayh³² xaá¹ diáh⁴ ja̱á̱² Zebedeo. 57Liáh³ mɨ³dsa³niuu³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² ja̱y³ dsa³ xaa³² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ José, dsa³ fɨɨ³ Arimatea. Ba² na³lɨ́y⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. 58Hi³hí̱³ ñií¹ ya²ñi³ Pilato duh³ ya²xɨɨh⁴² hi³ hu̱² hí⁴jɨ̱ɨ̱́h² cuerpo chiáh² Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴chiuúh² hiíh⁴ Pilato ja̱³ hi³ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱h³ cuerpo chiáh² Jesús ja̱³. 59Mɨ²ja̱³ ya²xiaá¹ José ja̱³ cuerpo chiáh² Jesús ja̱³, ja̱³ ba² gá⁴dxiuuyh³ ca̱a̱³ mɨh³lié² ná⁴jɨ̱́¹. 60Mɨ²ja̱³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñuúh⁴ he̱e̱³ chiáh² ñaá² hi³ rúh⁴ mɨɨ́² hi³du³ lɨ́⁴ ma³lɨ³yuu⁴² dsaah⁴ na¹cu̱ú̱¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴jní² chie̱é̱yh¹ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ gaáy³, ja̱³ ba² ŋáyh². 61Mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ jey¹ nɨɨ́⁴ María Magdalena chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ María ja̱³, dɨ³nieeyh⁴² yeey⁴ haah² he̱e̱³ ja̱³. 62Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, dɨ́h¹ feh²a² liáh³ ma³ŋɨ́³ jmɨɨ́¹ hi³ ca³dah²bi³tɨɨ⁴ chiáh² jmɨɨ́¹ mah² ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fariseos ja̱³ dah²ya²ñi³ Pilato, 63duh³ liáh³la³ dah²ya²xɨɨh⁴²: ―Dia², ma³lɨ³liíh⁴ah¹ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ dsaá⁴ hi³ bií⁴ ga³juu³² nɨ³ liáh³ rúh⁴ na³ji̱í̱h⁴, gá⁴féh³ hi³ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 64Hi³ja̱³ tiaáh² ta² hi³ hí⁴heeh² hí¹ he̱e̱³ nɨ³ hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ nɨ³ jmɨɨ́¹, chiaah¹ foóh¹ dsá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² nɨ³ voo⁴ hí⁴dsá⁴hi̱í̱² cuerpo chiáh² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. Mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ gɨh¹ mɨ³hee³² fáh⁴sɨ²juu² liáh³xɨ³ fáh⁴sɨ²juu² hi³ cá⁴dah²jmeé³ dsa³jéy⁴. 65Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pilato ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ley³² ca̱á̱h³ tiéyh⁴ diáh⁴ soldados hi³ hí⁴jooy³ dsá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ xa³ja̱³. Cua³dxí̱⁴ah³ gua³jmeé¹ah³ liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³. 66Mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ cá⁴dxá⁴jmeé³ diáh⁴ lii⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³jnɨ⁴ he̱e̱³ ja̱³, xa³ hi³ cá⁴dah²dsaáh² duh³ lii⁴ xɨ³ xe̱y³ hí⁴bí², baá⁴ ba² cá⁴dah²cueeyh³ nɨɨ́⁴ diáh⁴ soldados ja̱³ duh³ hí⁴dah²heéh⁴ hí¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\