San Mateo 28

1Liáh³ ma³ŋɨ́³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³, liáh³ mɨ³dse³lii⁴ xiáh³hee³ jmɨɨ́¹ hi³ ma³niaá⁴ je²jmɨɨ́¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² María Magdalena xi² na³jniaa³ he̱e̱³ chiáh² Jesús ja̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ María. 2Liáh³ ba² ja̱³ hi²xiáh³ ba³ mɨ³bɨ³² vó⁴. Chiaah¹ ja̱y³ ángel chié̱y² Dios gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³, ja̱³ba² güéy⁴ xi² na³jniaa³ he̱e̱³ ja̱³, duh³ gá⁴jé̱yh² na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³jnɨ⁴ haah² he̱e̱³ ja̱³ baáy⁴ ja̱³ba² gá⁴guá³ ñiíh² ja̱³. 3Liáh³xɨ³ veyh³ ga³ja⁴ sɨɨ́⁴ ba² sɨɨ́y⁴, baáy⁴ liáh³xɨ³ tiaa³ maa³ ba² tiaa³ cua̱a̱³ ja̱³. 4Liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ soldados ja̱³ cá⁴dah²joóy², mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³jlieey⁴ lay⁴ hi³ bií⁴ gá⁴foyh⁴ diáh⁴. Ja̱³ ba² gá⁴cɨ́yh⁴ diáh⁴, xɨ³ ba² hi³ ma³ju̱y⁴ ba² diáh⁴. 5Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³: ―Há⁴ hi³foh³²ah³. Maay⁴ ba² hi³ ga³naah⁴ah³ Jesús hi³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz nɨ³. 6Há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ la³, ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ nɨ³. Ya³joo⁴²ah³ xi² cá⁴dah²chieey³ nɨ³. 7Joó⁴ cua³dxi̱i̱³²ah³ ji̱³nɨɨ́⁴ gua³xɨɨ́h¹ah³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² nɨ³: “Ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³, baáy⁴ ma³ŋaa³² dsa³jéy⁴ Galilea nɨ³ liáh³xɨ³ niaá⁴ah³. Nɨɨ́⁴ hi²joo⁴ah³ ca̱á̱h³.” Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ hi³ chie̱y⁴² hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³. 8Mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ hi³ dxɨ³ ba² gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ mɨ́³ ja̱³, hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴, joó⁴ ba² hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² diáh⁴, dah²ya²ca̱á̱³ juúh⁴ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. 9Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ Jesús ja̱³, ja̱³ba² gá⁴hí̱¹ gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ duh³ cá⁴dah²i̱í̱⁴ tɨɨ² hi³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá². 10Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³foh³²ah³. Gua³xɨɨ́h¹ah³ diáh⁴ du³ñuúh²á⁴ nɨ³ hi³ cua²dsa³dxí̱⁴ Galilea, duh³ nɨɨ́⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ diáh⁴. 11Liáh³ dɨ³tieéyh¹ fi¹ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ soldados hi³ dah²heeh⁴ hí¹ haah² he̱e̱³ ja̱³ dah²ya²xɨɨh⁴² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³ jɨɨ⁴ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³. 12Mɨ²ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³ dah²ya²liú³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³, duh³ hí⁴dah²dxá⁴ dxú⁴ jmiih⁴² hí⁴dah²jmeé⁴. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ cuu² cá⁴dah²cuoó⁴ diáh⁴ soldados ja̱³, 13duh³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³fáh³ah³ hi³ voo⁴ liáh³ na³guɨ̱ɨ̱³ah³, mɨ²ja̱³ bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús nɨ³ duh³ cá⁴dah²hi̱í̱⁴ cuerpo chiáh². 14Xɨ³ nɨ³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² gobernador nɨ³ hi³la³, mɨ²ja̱³ jniaah¹ ba² hi²liu²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ duh³ há⁴hé³ hí⁴sa³ fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³. 15Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ diáh⁴ soldados cuu² ja̱³, duh³ cá⁴dah²jmeé³ liáh³xɨ³ ma³lɨ³xɨɨ́yh¹ diáh⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ ca³dah²féh³ diáh⁴ israelitas nɨ³ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴. 16Hi³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ Galilea liú⁴u³ dxiá⁴chie̱e̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ xiaa³dsaa³² cua̱h³ xi² ma³ŋɨ́³ ma³féh³ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ja̱³. 17Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²joóy² Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá², gu³xɨ³ ba² ta̱á̱²dsɨy⁴² rúh⁴ dah²ta³ dah²hɨ³ ñuú³. 18Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ma³tɨ̱́³á⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²chiuuyh¹ hiíh⁴ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³. 19Hi³ja̱³ cua³dxí̱⁴ah³ gua³jmeé¹ah³ xɨh³chia̱á̱²á⁴ diáh⁴ dsa³, na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, hi³xaa⁴²ah³ diáh⁴ jmɨɨ³ hi³ hi²táh⁴ah³ diáh⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, chiáh² Ja̱á̱² nɨ³, baáy⁴ chiáh² Espíritu Santo. 20Hi³fooh³²ah³ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² jɨɨ⁴ hi³ ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. Baáy⁴ jniá³, hi²cu̱h⁴²á² ba² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹, hí⁴hɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\