San Mateo 3

1Dxa² mɨ²ja̱³ güéy⁴ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ hi³ he⁴ fah² Dios, ca̱a̱³ hí¹ xi² na³caáy⁴ vó⁴ Judea, 2liáh³la³ féh³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Tia³hi³ah³ dxú⁴, chiaah¹ mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 3Juan ja̱³ ja̱³ ga³hey³² profeta Isaías liáh³ gá⁴féh³ liáh³la³: Hí⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ hi³ hí⁴liúy² diáh⁴ dsa³ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³, liáh³la³ hí⁴féh³: “Bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²nuu³ah³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, niá¹ah³ ca̱a̱³ fi¹ dsaá² chiáh².” 4Ñú⁴já̱¹ camello ba² ná⁴lɨ¹ mɨh³ chiáh² Juan ja̱³, sɨ̱ɨ̱yh²laa³ chiáh² ja̱³ ná⁴lɨ¹ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² láh¹laa³ ba², i̱i̱h³ ba² ga³cuyh³, baáy⁴ táh² hi³ xa³ cua̱h³máh³ ba² ga³hɨ̱h³². 5Hi³ja̱³ dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ Jerusalén hi³ hí⁴dah²nuú⁴ hi³ féh³ ja̱³, ba² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ vó⁴ Judea, baáy⁴ diáh⁴ dsa³ vó⁴ hi³ nieeyh⁴² yeey⁴ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán ja̱³. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴xaa³ jmɨɨ³ Juan ja̱³ gá⁴xeey³ diáh⁴ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán, liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²nɨɨ́h² dsaa² chiáh² diáh⁴. 7Joó⁴ liáh³ gá⁴joó² Juan ja̱³ hi³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ fariseos chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos ja̱³ ya³dxí̱⁴ hi³ hí⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¡Niaá⁴ah³ iíh¹ nɨ³! ¿Jmiih⁴² ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hi²cui̱i̱³ah³, duh³ hí⁴liaá³ah³ chiáh² hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ mɨ³hí⁴lí³ nɨ³? 8Jmeé¹ah³ hi³ dxú⁴, duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³ta³hɨ³ah³ dxú⁴. 9Há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² hi²fáh³ah³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham chiaah¹ jniá³ ga³fayh⁴ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jméy² Dios nɨ³ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham nɨ³ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ la³ xɨ³ nɨ³ niaá⁴ liáh³ja̱³. 10Ba² mɨ³na³tɨɨ⁴ ba² ñí¹ hi³ hí⁴vi̱í̱h³ diáh⁴ ma³ nɨ³. Hí⁴vi̱í̱h³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ diáh⁴ ma³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ mɨɨ¹ hi³ ga³hɨɨ³, duh³ hí⁴dsá⁴taah² dxaah¹ xi³. 11Jmɨ́yh³ jmɨɨ³ ba² nɨ³ ga³xaa⁴²á² niaá⁴ah³ jniá³ duh³ lii⁴ hi³ mɨ³ta³hɨ³ah³ dxú⁴. Joó⁴ hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ liáh³xɨ³ jniá³. Há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ jniá³ chiáh², hi³ja̱³ ñé⁴ gu³xɨ³ laa³ chiáh², há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²ŋɨ⁴²á². Hi³nɨy³² ba² nɨ³ hí⁴xeey³ niaá⁴ah³ Espíritu Santo, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ xi³. 12Mɨ³xa̱h³ ba² lɨ́y¹ñí¹ chiáh² duh³ hí⁴bí⁴dxúy⁴ mɨ¹cuɨɨ³ ya³dsɨ². Hí⁴taáh⁴ dxú⁴ mɨɨ¹ chiáh² nɨ³, joó⁴ hí⁴jɨ̱́⁴ diáh⁴ cuéh¹ baáy⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴ii³ xi³ chiáh² nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ güéy⁴ Jesús ja̱³ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán hi³ naay³ Galilea, güéy⁴ xi² xeey³ jmɨɨ³ dsa³ Juan ja̱³, duh³ hí⁴xaa³ jmɨɨ³ Juan ja̱³ hí⁴xeey³. 14Joó⁴ há⁴hé³ nuu³ dsaá² Juan ja̱³, liáh³la³ ba² gá⁴féh³: ―¿Jmiih⁴² gɨh³ ja̱³? Niu³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hi²xaa⁴²u³ jniá³ jmɨɨ³ nɨ³. 15Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xeey⁴² jniá³ xu̱ú̱³, chiaah¹ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ba². Mɨ²ja̱³ ba² gá⁴nuú³ dsaá² Juan ja̱³. 16Liáh³ ma³ja̱á̱y³ jmɨɨ³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³. Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴ná³ yuuh¹ güii³. Mɨ²ja̱³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ yá⁴xiaá² Espíritu Santo chié̱y² Dios, na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ juu³, ja̱³ba² güéy⁴ ñiíh² chiáh² Jesús ja̱³. 17Mɨ²ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Hi³ley³² nɨ³ jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴, hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\