San Mateo 4

1Ja̱³ba² gá⁴jeé⁴ Espíritu ja̱³ gá⁴jéy⁴ Jesús duh³ ya²jay⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ cáh³ti³², duh³ja̱³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ chiáh². 2Liáh³ ma³jooy³ ma³bi³jmɨɨ³ tú̱⁴laá³ jmɨɨ́¹ tú̱⁴laá³ voo⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cue̱é̱h⁴. 3Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³ duh³ja̱³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ chiáh² liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ niu³ nɨ³ Ja̱á̱² Dios, hi³ja̱³ tiaáh² ta² hi³ cua²lii⁴ hó² ya³dsɨ² na¹cu̱ú̱¹ la³. 4Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Liáh³la³ ba² na³xɨɨ² xi³ chiáh² Dios: “Há⁴ja̱³ ti̱¹ hó² ya³dsɨ² chie̱é̱yh¹ na³ji̱í̱yh⁴ diáh⁴ dsa³, ba² chie̱é̱yh¹ ba² liáh⁴jɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³.” 5Mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ gá⁴jéy⁴ duh³ja̱³ ya²jay⁴ fɨɨ³ Jerusalén hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ nɨ³, duh³ gá⁴xeéy² yuuh¹ guah³. 6Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Xɨ³ jmɨ́yh³ niu³ nɨ³ Ja̱á̱² Dios, hi³ja̱³ tieyh⁴² vo̱ó̱h²u³ la³, chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ xi³ hi³ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³: Hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ ángeles chié̱y² duh³ hí⁴dah²heéyh² niu³ hí¹. Chie̱é̱yh¹ guaa³ diáh⁴ hí⁴dah²xeéy² niu³ ñií² duh³ há⁴hé³ hí⁴niaá²u³ na¹cu̱ú̱¹. 7Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ba² liáh³la³ dsa³féh³ xi³ hi³ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³: “Há⁴ hi³ya³dsaa⁴u³ hiíh⁴ chiáh² Ñúh³a² Dios nɨ³.” 8Mɨ²ja̱³ ya²jaa⁴ ca̱á̱h³ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ ya²jay⁴ Jesús ja̱³ ca̱a̱³ cua̱h³ xi² ñií² duh³ gá⁴heé⁴ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ baáy⁴ jɨɨ⁴ hi³ bií⁴ liih² hi³ xa³ nɨ³. 9Baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³: ―Jɨɨ⁴ hi³la³ hi²cuoó⁴á⁴ niu³, xɨ³ nɨ³ hi²sɨyh¹ jí̱y¹ hi²jmeeyh¹ jniá³ hu̱u̱¹rá². 10Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Má⁴dxi² Hi³há⁴dxúy⁴, chiaah¹ liáh³la³ ba² na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios nɨ³: “Jmeeh² hu̱u̱¹rá² Dios chiú̱h²u³ ba², baáy⁴ ti̱¹ chiáh² ñaá² ba² hi²nuuy³ hi²maáy³ dsaá².” 11Mɨ²ja̱³ gá⁴jé̱yh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ ca³jaa¹, ja̱³ba² bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ ángeles duh³ hí⁴dah²jí̱h³ hí⁴dah²tɨ̱́y³ chiáh² Jesús ja̱³. 12Liáh³ gá⁴nuú³ Jesús ja̱³ hi³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ñí¹ Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋáyh² vó⁴ Galilea. 13Joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴cueeyh⁴ voó³ Nazaret ja̱³, fɨɨ³ Capernaúm bɨh¹ cá⁴dxá⁴güe³, ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ niaá² caa¹ jmɨ́⁴ñih¹, yeey⁴ vó⁴ chiáh² Zabulón baáy⁴ Neftalí, 14duh³ja̱³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ profeta Isaías, liáh³ gá⁴féh³ liáh³la³: 15Liáh³la³ hí⁴lí³ vó⁴ chiáh² Zabulón baáy⁴ vó⁴ chiáh² Neftalí, hi³ niaá² caa¹ jmɨ́⁴ñih¹ ga³dxaa³² lɨ́⁴ xiaáh³ ca³jaa¹ ji̱h²jmɨɨ³ Jordán, dɨ́h¹ feh²a² vó⁴ Galilea xi² nieeyh⁴² caah³²dxiuuyh³² dsa³. 16Diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³ cá⁴dah²joó² ca̱a̱³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ gaáy³. Diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xi² chie̱y³ foóh¹ fáh⁴ju̱y¹, joó⁴ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴dxiíh² diáh⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴. 17Mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ bih³ ja̱³ gá⁴laá⁴ Jesús ja̱³ mɨ³he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ liáh³la³ féh³: ―Tia³hi³ah³ dxú⁴ chiaah¹ mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 18Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ chie⁴ji̱i̱⁴ Jesús ja̱³ caa¹ dxaá² gaáy³ Galilea. Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² aáy⁴ dsaá⁴ hi³ dah²ta̱a̱³² má² chiáh² diáh⁴ ja̱³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³, chiaah¹ hi³ ja̱³ ná⁴lɨ¹ ta² chiáh² diáh⁴. Ja̱y³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón Pedro, dxeeyh⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Andrés ja̱á̱¹. 19Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ya³dxí̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³, duh³ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ hi²jmee³ah³ hi²naah⁴ah³ dsa³ chia̱á̱²á⁴ ba². 20Ja̱³ba² cá⁴dah²cueeyh³ nɨɨ́⁴ má² chiáh² diáh⁴ ja̱³, duh³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 21Ca³liuh² gɨh¹ liáh³ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ca̱á̱h³ dxeeyh⁴ aáy⁴ dsa³, Jacobo chie̱é̱yh¹ ja̱á̱¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Juan. Dɨ³tieéyh¹ he̱é̱yh³ maá² chie̱é̱yh¹ Zebedeo jmii³ diáh⁴, hi³ dah²mii³ má² chiáh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ diáh⁴. 22Hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴. Ba² cá⁴dah²cueeyh³ maá² chiáh² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²tiúy² jmii³ diáh⁴, duh³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 23Gá⁴chié³ gá⁴ji̱í̱³ Jesús ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ Galilea, he⁴ fah² Dios ja̱³ ñuúh⁴guah³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. Jmee⁴ juúh⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ bi³lieéy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ gu³xɨ³ hé³ ba² dsaá¹. 24Gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ vó⁴ Siria hi³ jmee⁴ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ dah²ya²jay⁴ xi² jey¹ Jesús ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²ca̱³² vɨɨ³², diáh⁴ hi³ cɨ̱yh³beeyh³² vih²chiaah¹ dsaá¹, diáh⁴ hi³ dɨ³heey³² hi³há⁴dxúy⁴, diáh⁴ hi³ ca³lɨ³taay³ cáh³ti³², baáy⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bɨ́y² hí⁴xíh². Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³, cá⁴bí⁴lieéy³ Jesús ja̱³. 25Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ Galilea gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ mɨ¹fɨɨ³ liuh² hi³ na³hii⁴ Decápolis, diáh⁴ dsa³ Jerusalén, diáh⁴ dsa³ vó⁴ Judea, baáy⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ ca³jaa¹ jmɨɨ³ Jordán ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\