San Mateo 6

1’Xɨɨ́³ah³ ba², liu³u²xɨ³ mɨ² ga³jmee³ah³ hi³ dxú⁴, chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³ dxú⁴ joó⁴ duh³ hí⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ ba². Chiaah¹ hi³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³: 2Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² ca³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ dsa³tieey³, há⁴ hi³taayh³² dxɨ́³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³dxúy⁴ mii⁴ ñuúh⁴guah³ baáy⁴ jee⁴² fɨɨ³, duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ dsa³lí³ dsa³dxaá³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ chiáh² diáh⁴. Jmɨ́yh³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, hi³ ja̱³ba² hi³ ma³tɨ̱́y³ jñiiy⁴ diáh⁴ ja̱³. 3Hi³ja̱³ niu³ liu³u²xɨ³ hi²cuooy¹ hi³la³ hi³nɨ³ diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh², joó⁴ xɨɨ́³u³ ba² duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴chii⁴ hi³ ma³jmeéy¹ ja̱³. 4Jmee² ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ ba², duh³ ja̱³ Ñúh³a² hi³ ga³joo³² xi² na³ma² nɨ³, xa³ hi³ hí⁴cuoó⁴ niu³ xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ dsa³. 5’Liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hi²liu⁴²ah³ Dios nɨ³, há⁴ hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³dxúy⁴ mii⁴ nɨ³, chiaah¹ na³ta̱a̱y⁴ ba² ca³dah²liuy³² Dios ñuúh⁴guah³ liuh² baáy⁴ haah² fi¹ gaáy³ xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ dsa³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, hi³ ja̱³ba² ma³tɨ̱́y³ jñiiy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³. 6Joó⁴ niu³ yáh¹, liu³u²xɨ³ mɨ² ga³liu⁴²u³ Ñúh³a², jniy⁴² vo̱ó̱h²u³ xɨ¹ñúh⁴ chiú̱h²u³, duh³ liuy⁴² Dia² chiú̱h²u³ hi³ há⁴hé³ lii³² nɨ³. Mɨ²ja̱³ yáh¹ Ñúh³a² hi³ ga³joo³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hí⁴chí² jñii⁴u³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³. 7’Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³liu⁴²ah³ Dios, há⁴ hi³fáh³ah³ ñuú³ tiaah² ja̱³ba² hi³ ma³féh¹ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios, chiaah¹ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴nuú⁴ Dios nɨ³ hi³ bií⁴ ñuú³ ca³dah²liu⁴. 8Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³nɨy³², chiaah¹ mɨ³ñi³² ba² Ñúh³a² nɨ³ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chia̱á̱²ah³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hi²ŋɨɨ́¹ah³ nɨ³. 9Hi³ja̱³ liáh³la³ ba² hi²fáh³ah³ hi²liu⁴²ah³ Dios nɨ³: Dia² chia̱a̱⁴²ah¹, niu³ je¹u³ yuuh¹ güii³ nɨ³, hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³u³ niu³. 10Hu̱² hi²chiuúyh³ hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹. Cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³ ba² dxaah¹vó⁴ la³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ yuuh¹ güii³ nɨ³. 11Cuoo² jniaah¹ hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²ah¹ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴. 12Jmee² gaáy³ háy² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³jmee⁴²ah¹, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴²ah¹ gaáy³ dsɨ³²ah¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ mɨ³hee³² nɨ³. 13Há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴sa³ hi³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹, lieey⁴² jniaah¹ ba² chiáh² hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ niu³ ba² nɨ³ ga³chiuúyh³ hiíh⁴, hi²xiáh³ haay³ fáh⁴lí³, baáy⁴ hi²xiáh³ gaá³u³. Cua²lí³ liáh³ja̱³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴. Amén. 14’Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. 15Joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh² dxeeyh⁴, mɨ²ja̱³ ba² há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² Ñúh³a² nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³. 16’Liu³u²xɨ³ mɨ² ca³bi³jmɨɨ́¹ah³, há⁴ hi³jmee³ah³ lii⁴ ñí¹ah³ hi³ fɨɨh⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³dxúy⁴ mii⁴ nɨ³, chiaah¹ ca³dah²jmee⁴ lii⁴ duh³ hí⁴chii⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²bi³jmɨɨ³. Joó⁴ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ ja̱³ba² hi³ ma³tɨ̱́y³ jñiiy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³. 17Joó⁴ niu³, liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hi²bi³jmɨɨ́y¹, hi³ta̱á̱yh³ jmɨɨ³ ñíy¹, baáy⁴ hi³jmeeh⁴u³ vo̱ó̱h²u³ dxú⁴ cáh³ti³², 18duh³ há⁴hé³ hí⁴chii⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ bi³jmɨɨ́y¹. Ti̱¹ Ñúh³a² hi³ há⁴hé³ lii³² nɨ³ ba² hí⁴dsaá⁴ dsɨ́². Mɨ²ja̱³ yáh¹ Ñúh³a² hi³ ga³joo³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hí⁴chí² jñii⁴u³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³. 19’Há⁴ hi³dxa³cua̱a̱h⁴²ah³ hi³la³ hi³nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, chiaah¹ hí⁴ja² baáy⁴ hí⁴sɨ́³, baáy⁴ foóh¹ hí⁴dsá⁴hí³ dsa³ hi̱i̱³. 20Na³fáyh⁴ gɨh¹ hi³ naáh³ah³ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴xaa³²ah³ yuuh¹ güii³ ba². Chiaah¹ nɨ³ si¹ há⁴hé³ hí⁴ja² ñé⁴ hi³ hí⁴sɨ́³, baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ dsa³hi̱i̱³. 21Baáy⁴ hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³, hi³ ja̱³ba² xi² na³jniaa³ hi³ bií⁴ chi̱í̱⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³, ja̱³ ba² nɨ³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. 22’Mɨ¹ñi²a² nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ lámpara chiáh² cuerpo chiaa⁴²a², hi³ja̱³ xɨ³ dxú⁴ diáh⁴ mɨ¹ñíy¹ nɨ³, mɨ²ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ ba² cuerpo chiú̱h²u³ nɨ³ xa³ jmɨɨ́⁴. 23Joó⁴ xɨ³ mɨ³hee³² diáh⁴ mɨ¹ñíy¹ nɨ³, mɨ²ja̱³ ñu³ha̱a̱h³ ba² na³ca̱á̱y⁴ xi² dsa³hɨɨ́² cuerpo chiú̱h²u³. Baáy⁴ xɨ³ je¹u³ liáh³nɨ³ xi² ñu³ha̱a̱h³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niu³ chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ñu³ha̱a̱h³ xi² há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² jmɨɨ́⁴ nɨ³. 24’Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ta² chiáh² hi³ aáy⁴ dsa³, chiaah¹ cɨ̱ɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ ja̱y³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ nieéy² gɨh¹ ja̱y³ fii² ja̱³. Hu̱² gɨh³, hí⁴jmeé⁴ xiaa³dsaa³² rúh⁴ñi² ja̱y³ baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴jméy² cua̱a̱y¹ná² dxeeyh⁴. Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ yáh¹, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²naah⁴ah³ Dios, baáy⁴ naa³ah³ ba² chia̱á̱²ah³ hí⁴xaa³²ah³. 25’Hi³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³: há⁴ hi³ta³ hi²hɨ³ah³ ñuú³ jmiih⁴² hí⁴tɨ̱́⁴ah³ hi³ hi²cáh³ hi²húh³ah³ ñé⁴ chiáh² mɨh³ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ comida, ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ cuerpo chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ mɨh³. 26Joo⁴²ah³ diáh⁴ xɨɨ́¹ ta̱³ hi³ ca³dsa³ra̱á̱³ ñiíh² maa² ñiíh² dxɨ́³ nɨ³, há⁴hé³ ca³dah²jñi³² ca³dah²haa³², baáy⁴ há⁴hé³ ca³dah²ca̱a̱⁴ hi³ ma³raa³ duh³ hí⁴dah²taáh⁴ dxú⁴. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ yáh¹ ca³bi³taá¹ ba² Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³ ca³bi³taáy¹ diáh⁴. ¡Joó⁴ ná⁴ŋɨ¹ah³ gɨh¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ ta̱³ nɨ³! 27Xɨ² xe̱y³ niaá⁴ah³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ hí⁴cueé⁴ah³ gɨh¹ ca̱³naa¹ metro gu³xɨ³ ba² cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ naa³ah³ liáh³ja̱³. 28’¿He²chiaah¹ hi³ bií⁴ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ ñuú³ chiáh² mɨh³ chia̱á̱²ah³ nɨ³? Joo⁴²ah³ ruh³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ ca³lɨ³cah² diáh⁴ mɨ¹lí¹ hi³ xa³ cua̱h³máh³, há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ ta², baáy⁴ há⁴hé³ ca³dah²dxa⁴ jaa³. 29Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, ñé⁴ rey Salomón há⁴hé³ gá⁴cɨ́h⁴ mɨh³ liih² liáh³xɨ³ diáh⁴ mɨ¹lí¹ nɨ³, gu³xɨ³ ba² booy¹ dɨ́h¹ xa³ chiáh². 30Xɨ³ ca³bi³chíyh³ ba² mɨh³ Dios nɨ³ diáh⁴ mee³nuu³ ná⁴reéh¹ ja̱³nɨ́⁴, baáy⁴ já̱⁴mɨ²hee³ mɨ³hí⁴caa³ ñuúh⁴ vɨ̱ɨ̱́¹, ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ ca³liuh² ca³gua³taá³ah³ nɨ³. 31Hi³ja̱³ há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³, há⁴ hi³fáh³ah³: “¿He² hi²chia⁴²a²?, ¿he² hi²hi̱h²a²? hu̱² gɨh³ hi²fáh³ah³, ¿jmiih⁴² hí⁴lí³ mɨh³ hi³ hi²chih²a²?” 32Chiaah¹ liáh³ja̱³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios. Joó⁴ xe̱y³ ba² Ñúh³ah³ niaá⁴ah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. Hi³nɨy³² ba² nɨ³ mɨ³ñi³² jɨɨ⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chia̱á̱²ah³. 33Joó⁴ dsa³jéy⁴ ruh³ hi³naáh³ah³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ Dios ba², baáy⁴ duh³ hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ xa̱³ah³ dxú⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá². 34Hi³ja̱³ há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ chiáh² hi²cuh³ hi²cáh³ah³ jmɨɨ́¹ hi³ já̱⁴mɨ²hee³, hi³cueeh⁴²ah³ hi³nɨ³ chiáh² já̱⁴mɨ²hee³ ba². Chiaah¹ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ hi²xiáh³ xa³ hi³ fɨɨh⁴²caáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\