San Mateo 7

1’Há⁴ hi³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² oóh²ah³, duh³ há⁴hé³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³. 2Chiaah¹ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ ga³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² oóh²ah³, ja̱³ba² liáh³nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³. Liáh³xɨ³ ga³jmeeh³²ah³ dxeeyh⁴, ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. 3¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ga³joóy³ chi³ hi³ ná⁴hi⁴² mɨ¹ñi² oóh²u³ baáy⁴ há⁴hé³ ga³ca̱y³ cua̱a̱y¹ná² hi³ má¹ ba² na³tia⁴ chiú̱h²u³ vo̱ó̱h²u³? 4¿Jmiih⁴² ja̱³ dɨ́h¹ hi²fooyh³² oóh²u³ liáh³la³: “Cuo² je² hi²dxɨy⁴² chi³ hi³ ná⁴hi⁴² mɨ¹ñíy¹ nɨ³”, liáh³ca̱á̱h³ má¹ ba² na³tia⁴ chiú̱h²u³ vo̱ó̱h²u³? 5¡He² dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ niu³ hi³ ca³bi³dxú⁴u³ vo̱ó̱h²u³ nɨ³! Dsa³jéy⁴ ruh³ dxɨ́² má¹ hi³ na³tia⁴ chiú̱h²u³ vo̱ó̱h²u³ ba², duh³ hí⁴jniaá²u³ dxú⁴ hi³ hi²dxɨy³ chi³ hi³ ná⁴hi⁴² mɨ¹ñi² du³ñuúh²u³. 6’Há⁴ hi³cuoo³²ah³ diáh⁴ dsɨɨ³ hi³ na³ŋɨɨ́³ chia̱á̱²ah³ nɨ³, chiaah¹ foóh¹ hí⁴yá⁴hɨɨ́y⁴ diáh⁴ duh³ hí⁴dah²cuyh³ niaá⁴ah³. Há⁴ hi³taah⁴ah³ hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ gu³chɨ¹, chiaah¹ hí⁴dah²heé⁴ hí⁴dah²fiíh⁴. 7Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ŋɨɨ́¹ah³, duh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³. Niaah⁴ah³, duh³ hí⁴dxaah⁴ah³. Tieé¹ah³ diáh⁴ haah²ñu¹, chiaah¹ hí⁴dah²niá² ba². 8Chiaah¹ ga³tɨ̱y⁴ ba² hi³ ga³ŋɨɨ⁴, ba² hí⁴dxaah⁴ ba² hi³ ga³naah³², ba² hí⁴dah²hí̱¹ ba² chiáh² hi³ ga³te³². 9’¿Xɨ² xe̱y³ niaá⁴ah³ hí⁴tiá³ há²ah³ hi²cuoo¹ah³ na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ chia̱á̱²ah³, liu³u²xɨ³ dah²ŋɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ hó² ya³dsɨ²? 10¿Xɨ² hi²cuoo¹ah³ diáh⁴ chiáh² iíh¹, liu³u²xɨ³ dah²ŋɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ chiáh² hi³tieéyh¹ jmɨɨ³? 11Hi³ja̱³ gu³xɨ³ ba² mɨ³he³²ah³ niaá⁴ah³, ná⁴lɨ¹ chiáh² maá³ah³ ba² hi³ hi²jmeeh¹ah³ dxú⁴ diáh⁴ ja̱a̱³ah³ nɨ³. Ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ dxú⁴ hí⁴jmeé⁴ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, hí⁴cuoó⁴ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨɨ́h⁴. 12’Hi³ja̱³ jmeéh¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³ liáh³xɨ³ naa³ah³ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³, chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley chiáh² Moisés baáy⁴ xi³ chiáh² diáh⁴ profetas nɨ³. 13Liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³: ―Hi³ja̱³ gua³taáh¹ah³ haah²ñu¹ hi³ dsuu³ ba². Chiaah¹ hi²xiáh³ jla² haah²ñu¹ baáy⁴ hi²xiáh³ jmá³ fi¹ hi³ ga³dsaa³² xi² hí⁴dsá⁴yaá⁴a² nɨ³. Hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³dsa³taáyh¹ haah²ñu¹ nɨ³. 14Joó⁴ hi²xiáh³ dsuu³ haah²ñu¹ baáy⁴ hi²xiáh³ xúy¹ fi¹ hi³ ga³dsaa³² xi² dsa³yaa²a² dxú⁴ nɨ³, hi³ja̱³ ja̱y³aáy⁴ lɨ́⁴ ba² dsa³dxaah⁴ haah²ñu¹ nɨ³. 15’Xɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ profetas hi³ ca³dah²juu³² nɨ³. Chiaah¹ hi²xiáh³ váy¹jaay³ ca³dah²jmey³² mii⁴ mɨ² ca³dsa³ñi³ niaá⁴ah³, liáh³xɨ³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ba² lii³²a², joó⁴ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ lobos hi³ ca³dah²jɨ̱ɨ̱h⁴ ba². 16Hi²ca̱³ah³ ba² cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³ lii⁴. Chiaah¹ xɨ²fáh³ hí⁴hɨɨ́⁴ mɨ¹jóh¹ xaah¹ na¹ta̱á̱², ñé⁴ mɨ¹higo há⁴hé³ hí⁴hɨɨ́⁴ chie̱é̱yh¹ dxaáh² ma³. 17Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ ba² ma³ hi³ dxu⁴, hi²xiáh³ dxú⁴ mɨɨ¹ ga³hɨɨ³, joó⁴ ca̱a̱³ ma³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴, ba² há⁴hé³ dxú⁴ mɨɨ¹ chiáh². 18Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴hɨɨ́⁴ mɨɨ¹ hi³ mɨ³hee³² ca̱a̱³ ma³ hi³ dxú⁴, ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴hɨɨ́⁴ mɨɨ¹ hi³ dxú⁴ ca̱a̱³ ma³ hi³ mɨ³hee³². 19Hi³ja̱³ hí⁴vi̱í̱h³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ma³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ mɨɨ¹ duh³ hí⁴dsá⁴taah² dxaah¹ xi³. 20Hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³, chiaah¹ jɨɨ⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³ ca³lɨ³lii⁴. 21’Há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ jniá³: “Ñuyh⁴, Ñuyh⁴” hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴dxi̱i̱³² yuuh¹ güii³ xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³. Ti̱¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Ñuyh⁴ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³ ba². 22Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniá³ liáh³la³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³: “Ñuyh⁴, Ñuyh⁴, jniaah¹ gá⁴ŋɨ⁴²ah¹ juúh⁴ chiú̱h²u³, baáy⁴ dxɨ́⁴liaa³²u³ vo̱ó̱h²u³ gá⁴voo³²ah¹ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³. Ba² dxɨ́⁴liaa³²u³ niu³ ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ fáh⁴lí³ gá⁴jmee²ah¹.” 23Mɨ²ja̱³ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² diáh⁴: “Há⁴hé³ jlɨ́h³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴²á⁴ niaá⁴ah³, cua³dxí̱⁴ah³ xiáh³ nɨɨ́⁴ niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ mɨ³hee³² nɨ³.” 24’Gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ ga³nuu³ baáy⁴ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³fayh⁴, hi³hí̱³ xe̱y³ liáh³xɨ³ dsa³ hi³ gá⁴jmeéh² ñú² ñiíh² ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ gaáy³. 25Hi³ja̱³ liáh³ güé⁴ jmɨ́², cá⁴lɨ́⁴gaáy³ jmɨɨ³ hi³ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴chiu̱ú̱³ dsaah⁴ ñú² ja̱³, hi²xiáh³ ba³ gá⁴hɨɨ́³ dxɨ́³. Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴cɨ́h⁴, chiaah¹ hi²xiáh³ ba³ niaá² tɨɨ² yah³ ja̱³ ñiíh² na¹cu̱ú̱¹. 26Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³nuu³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³fayh⁴, hi³hí̱³ xe̱y³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ tú¹jlayh³ hi³ gá⁴jmeéh² ñu² ñiíh² sɨɨ́¹. 27Hi³ja̱³ liáh³ güé⁴ jmɨ́² ja̱³, ba² cá⁴lɨ́⁴gaáy³ jmɨɨ³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴chiu̱ú̱³ dsaah⁴ ñú² ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ gá⁴hɨɨ́³ dxɨ́³ hi³ja̱³ gá⁴cɨ́h⁴ ñú² ja̱³. Jmɨ́yh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴yeéy⁴ cáh³ti³². 28Liáh³ gá⁴jooy³ gá⁴liú³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ he⁴ ja̱³. 29Chiaah¹ heé⁴ diáh⁴ jmɨ́yh³ chie̱é̱yh¹ jú¹hiíh⁴ ba², há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ ca³dah²he⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\