San Mateo 8

1Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴xieey⁴ Jesús cua̱h³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ ta³nieéy¹ chie̱é̱yh¹. 2Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xeey⁴ mɨɨ¹ hi³ bií⁴ dsa³xiah³, ja̱³ba² gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, hu̱² hi²jmeey³ jmɨ²heé¹ hi³xi³ hi³u̱u̱h⁴u³ jniá³, chiaah¹ hí⁴jooy³ ba² chiú̱h²u³ xɨ³ nɨ³ naay³ liáh³ja̱³. 3Mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ guaa³ Jesús ja̱³ ñiíh² chiáh², baáy⁴ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hí⁴jooy³ ba² liáh³ja̱³, hi³ja̱³ cua²lɨ³xɨ³ cua²lɨ³ŋɨ́³u³ xa³ja̱³. Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, ja̱³ba² gá⁴uu³ dsaá¹ hi³ chie̱é̱yh¹ ja̱³. 4Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Joo⁴² ruh³, há⁴ hi³taayh³² dxɨ́³ cáh³ti³² hi³ ma³laá³u³ nɨ³. Gua³héy¹ vo̱ó̱h²u³ rúh⁴ñi² jmii³dsa³ ba² nɨɨh¹, duh³ gua³ca̱² foo³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Moisés. Liáh³ja̱³ jmee² duh³ja̱³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ ma³laá³u³ nɨ³. 5Liáh³ gá⁴hí³ Jesús ja̱³ fɨɨ³ Capernaúm, mɨ²ja̱³ ja̱y³ capitán cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ ja̱³, duh³ gá⁴ŋɨɨ́³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiáh², 6liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuyh⁴, na³caayh³² dsaah⁴² mozo chia̱á̱²á⁴, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bɨ́y² hí⁴xíh² baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cuuyh⁴ lɨ́y⁴. 7Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñii⁴ ya³bi³liaá¹á⁴ xa³ja̱³. 8Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ capitán ja̱³: ―Ñuyh⁴, há⁴hé³ ga³jmee⁴ guaay³² niu³ xɨ¹ñúh⁴ chieéy⁴ chiaah¹ há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ jniá³, hu̱² hí⁴jooy³ hi³ ca̱a̱³ hi²fáyh³ ba² hi³ cua²lieéy³ mozo chia̱á̱²á⁴ nɨ³. 9Chiaah¹ liáh³ja̱³ xa̱⁴²á⁴ jniá³, ga³nuuy⁴ dsaá² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ chieéy⁴. Ba² ca³dah²nuu³ dsaá² chieéy⁴ diáh⁴ soldados chia̱á̱²á⁴. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ hi²fooh¹á² ja̱y³ hi³ cua²dxaá³ xiah² liáh³nɨ³, mɨ²ja̱³ dsaa³². Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²fooh¹á² dxeeyh⁴ hi³ gua²je³, mɨ²ja̱³ hí⁴jé⁴. Ba² liáh³ja̱³ mozo chia̱á̱²á⁴ nɨ³, liu³u²xɨ³ hi²fooh¹á² jmee² hi³la³, mɨ²ja̱³ hí⁴jmeé⁴ ba². 10Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuú³ Jesús liáh³xɨ³ féh³ dsaá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³: ―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³: Na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Israel la³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dsaáh⁴á⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ liáh³xɨ³ dsaá⁴ la³. 11Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ ca³jaa¹ xiáh³chia̱³² baáy⁴ ca³jaa¹ xiáh³ ñii³² hí⁴bí⁴dxí̱⁴ duh³ hí⁴dah²güe³ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ Abraham, chie̱é̱yh¹ Isaac, baáy⁴ Jacob mɨ² mɨ³hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios nɨ³. 12Joó⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴dah²güe³ yuuh¹ güii³ nɨ³ xiáh³ hi³ hí⁴voóy⁴ dsá⁴dxí̱⁴ xiáh³ tɨɨ́² ba² diáh⁴. Nɨɨ́⁴ hí⁴dah²jláy² baáy⁴ hí⁴dah²jñúy² lɨ́⁴ oóyh² na¹ja̱² diáh⁴. 13Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ capitán ja̱³: ―Má⁴dxi², ma³lɨ⁴ ba² liáh³xɨ³ ma³taá³u³ nɨ³. Ja̱³ba² xé̱yh² mɨ²ja̱³ gá⁴laáy³ mɨ¹liuh² mozo chié̱y² capitán ja̱³. 14Liáh³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ chiáh² Pedro, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² xaá¹ mɨ́⁴chiáh² Pedro ja̱³ hi³ na³caayh³² dsaah⁴², hi³ chie̱é̱yh¹ hi³ dxɨɨ́³. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴sá̱h⁴ Jesús ja̱³ guaa³. Liáh³ gá⁴sá̱h⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ ja̱³ba² gá⁴guaay⁴ hi³ dxɨɨ́y³ ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴bɨ́y² duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³jí̱h³tɨ̱́y³ chiáh². 16Liáh³ ma³niuu³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³heey³² hi³há⁴dxúy⁴ dah²ya²jay⁴ xi² jey¹ Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴liú³ ba², ja̱³ba² gá⁴voóy⁴ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³. Cá⁴bí⁴lieéy³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 17Gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ profeta Isaías, hi³ gá⁴féh³ liáh³la³: “Ñaá² ba² gá⁴cá̱⁴ liáh⁴jɨ³ dsaá¹ vɨɨ³² chiaa⁴²a².” 18Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joó² Jesús ja̱³ hi³ hi²xiáh³ mɨ³fɨɨ́y⁴ dsa³ na³ta̱a̱y⁴ ji̱h²caayh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² hi³ na³fáyh⁴ hi³ dsá⁴dxí̱⁴ xiaáh³ ca³jaa¹ dxaá² gaáy³ ja̱³. 19Mɨ²ja̱³ ja̱y³ dsa³he⁴ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Dsa³he⁴, ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³ gu³xɨ³ xiáh³ lɨ́⁴ guaay³². 20Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xa³ ba² taá² diáh⁴ yah³dsɨɨ⁴, baá⁴ ba² xa³ ba² sɨɨ² diáh⁴ ta̱³. Joó⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, há⁴hé³ xa³ xi² hí⁴chiaa³. 21Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dxeeyh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³: ―Ñuyh⁴, ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² niu³ mɨ² ma³jooy³ ma³chi³ ma³haa⁴²á² dia² chia̱á̱²á⁴ nɨ³. 22Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ña³ chia̱á̱h¹u³ jniá³, cua²dah²haáy² ba² chiáh² oóyh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³. 23Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ Jesús ja̱³ he̱é̱yh³ maá², ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ chie̱é̱yh¹. 24Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴lá⁴ ca̱a̱³ jmɨ́²dxɨ́³ gaáy³ cáh³ti³². Hi³ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³dsa³ha⁴² jmɨɨ³ he̱é̱yh³ maá² ja̱³ chiaah¹ hi³ bií⁴ ba² liah⁴ dxɨ́³ ja̱³. Joó⁴ ma³guɨ̱ɨ̱y³ Jesús ja̱³. 25Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ñí² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³ duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¡Ñuyh⁴, lieey⁴² jnia² chiaah¹ mɨ³hí⁴güeé²a²! 26Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Jesús ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ foh⁴ah³ nɨ³, niaá⁴ah³ dsa³ hi³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ ca³dsa³taáy³? Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² duh³ gá⁴tiuúyh² dxɨ́³ chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ na³cɨ² bɨh¹ gá⁴lɨ́⁴. 27Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴: ―¿He² ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsaá⁴ la³? Hi³ja̱³ nɨ³ ji̱í̱⁴ dxɨ́³, chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ nɨ³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh². 28Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ xiaáh³ ca³jaa¹ dxaá² gaáy³ vó⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ Gadara ja̱³, mɨ²ja̱³ aáy⁴ dsaá⁴ hi³ dɨ³heey³² hi³há⁴dxúy⁴ gá⁴voóy⁴ jee⁴² xi² na³haay⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Ja̱³ba² cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³. Hi²xiáh³ dɨ³sɨ̱yh³, hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴hay³ fi¹ nɨɨ́⁴. 29Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³dxaa⁴u³ vo̱ó̱h²u³ chiaa⁴²ah¹ nɨ³, niu³ Ja̱á̱² Dios nɨ³? ¿Xɨ³ ma³güe⁴u³ la³ duh³ hi²bi³chií⁴u³ jniaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dxá⁴héy³ tiempo? 30Mɨ³ji̱í̱³ nɨɨ́⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ gu³chɨ¹ na³ta̱a̱y⁴ dah²eeh³², 31hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Xɨ³ nɨ³ hi²voo⁴²u³ jniaah¹, joó⁴ cuo² je² dsa³taah²ah¹ ñuúh⁴ chiáh² diáh⁴ gu³chɨ¹ nɨ³. 32Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Gua³taáh¹ah³ xa³ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴, ja̱³ba² gá⁴taáyh¹ ñuúh⁴ chiáh² diáh⁴ gu³chɨ¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ gu³chɨ¹ ja̱³ hi³sá⁴ hi³guáy⁴ dɨ́h¹ gá⁴xiaá³ diáh⁴ ca̱a̱³ cua̱h³ xi² ñií², ja̱³ba² gá⁴saáy⁴ diáh⁴ he̱é̱yh³ dxaá² ja̱³, ja̱³ba² jú̱y⁴ diáh⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³. 33Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² ji̱³nɨɨ́⁴ jee⁴² fɨɨ³ diáh⁴ hi³ dah²heeyh³ hí¹ gu³chɨ¹ ja̱³, duh³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jmee⁴ juúh⁴ jɨɨ⁴ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³, ba² dah²jmee⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ma³lɨ⁴ chiáh² diáh⁴ dsaá⁴ hi³ dɨ³heey³² hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³. 34Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ gá⁴voóy⁴ duh³ gá⁴dxí̱⁴ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dah²joóy² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Jesús ja̱³ hi³ cua²bi³hɨɨ́y⁴ fɨɨ³ chiáh² diáh⁴ ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\