San Mateo 9

1Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ maá² Jesús ja̱³, duh³ gá⁴hay³ ca̱á̱h³ xiaáh³ ca³jaa¹ jmɨɨ³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴dxéyh² jmɨ́yh³ fɨɨ³ chiáh². 2Liáh³ mɨ³jey¹ nɨɨ́⁴ mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, na³dsɨy³² láh³. Liáh³ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ Jesús ja̱³ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ hi³ ná⁴hi̱y¹ ja̱³: ―Cuoo² vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴ ja̱a̱y⁴, ma³bé⁴ ba² dsaa² chiú̱h²u³. 3Mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley hi³ na³ta̱a̱y⁴ nɨɨ́⁴, liáh³la³ dah²ta³ dah²hɨ³ xi² dɨ³ñi³² mii⁴: “He² dɨ́h¹ ja̱³ chiáh² dsaá⁴ la³, hi³ jmey³² ñaá² Dios.” 4Joó⁴ ca³lɨ³chii⁴ Jesús ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dah²ta³ dah²hɨ³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ mɨ³hee³² nɨ³? 5¿He² ba² nɨ³ há⁴hé³ gaáy³ ta² hi²xɨɨh²a² dsa³ la³ xa³ja̱³, xɨ² hi²xɨɨh²a²: “Ma³bé⁴ ba² dsaa² chiú̱h²u³ nɨ³”, ha²xɨ² gɨh³ hi²xɨɨh²a²: “Na³hɨɨ́y¹, baáy⁴ duh³ chie²ji̱i̱²”? 6Hi³ja̱³ hi²jmeey⁴² jniá² hi³ gaáy³ gɨh¹ ta² nɨ³ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ hee⁴ jú¹hiíh⁴ dxaah¹vó⁴ la³ hi³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ hi³ ná⁴hi̱y¹ ja̱³: ―Na³hɨɨ́y¹ hi²nia⁴²a², chia̱a̱⁴ láh³ chiú̱h²u³ nɨ³ duh³ má⁴dxi² xɨ¹ñúh⁴ chiú̱h²u³. 7Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² dsa³ ja̱³, duh³ ja̱³ba² ŋáyh² chiáh². 8Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ gaáy³ chiáh² Dios chiaah¹ hi³ gá⁴tiéyh² guaa³ diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴jmeé⁴ fáh⁴lí³ liáh³xɨ³ hi³ ma³dah²joó² ja̱³. 9Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ nɨɨ́⁴ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Mateo, jey¹ he̱é̱¹ta² chiáh² hi³ ca̱a̱⁴ cuu². Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ña³ chia̱á̱h¹u³ jniá³. Ja̱³ba² gá⁴bɨ́y² Mateo ja̱³ duh³ ŋaá² chie̱é̱yh¹. 10Liáh³ca̱á̱h³ mɨ³jey¹ eeh³² Jesús ja̱³ chiáh² Mateo chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² mɨ³hee³² ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ duh³ cá⁴dah²guá³ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³. 11Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ fariseos hi³ dsa³lí³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¿He²chiaah¹ hi³ eeh³² dsa³he⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca̱a̱⁴ cuu² baáy⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² mɨ³hee³² nɨ³? 12Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuú³ Jesús liáh³xɨ³ dah²féh³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ñaá² ba² gá⁴hí̱¹: ―Há⁴hé³ niaáh² dsa³mɨ³² chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴, diáh⁴ hi³ dsaah⁴² ba² nɨ³ dɨ³nieéy² dsa³mɨ³². 13Cua³dxi̱i̱³²ah³ duh³ cua³bi³tɨ̱⁴ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ fáh⁴liu⁴ la³: “Hi³ hi²ca̱³ah³ mih³ hi²maá⁴ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²ah³ ba² nɨ³ naáy⁴, há⁴ja̱³ hi³ hi²jɨ̱́h⁴ah³ gú⁴nuú¹ hi³ hi²cuo¹ah³ jniá³ foo³.” Há⁴ja̱³ hi³ ma³güe⁴²á⁴ duh³ hi²teé⁴á⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² dxú⁴ nɨ³. Hi³ ma³güe⁴²á⁴ duh³ hu̱² hi³ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³² ba² nɨ³. 14Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Juan hi³ ga³xeey³ jmɨɨ³ dsa³ xi² hiíy⁴ Jesús ja̱³, duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Hi²xiáh³ sɨɨ́² ca³bi³jmɨɨ²ah¹ jniaah¹ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ fariseos nɨ³, joó⁴ ¿he²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ca³dah²bi³jmɨɨ³ cáh³ti³² diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ nɨ³? 15Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Xɨ²fáh³ dɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴ hi³ tieéyh¹ xi² dsa³ji̱í̱³ guaa³ dsa³, liáh³ rúh⁴ caayh³² jmɨ́¹feh⁴ mɨ¹liuh² hi³ dsa³ji̱í̱³ guaa³ ja̱³? Joó⁴ hí⁴dxá⁴héy³ hi³ hí⁴dah²jéy⁴ dsaá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ si¹ hí⁴dah²bi³jmɨɨ³ diáh⁴. 16’Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³tia̱a̱³ mɨh³ mɨ³dsaáy⁴ chie̱é̱yh¹ mɨh³ mɨɨ³², chiaah¹ hí⁴jáh² mɨh³ mɨɨ³² ja̱³ mɨ²ja̱³ hí⁴xɨɨ́y⁴ mɨh³ mɨ³dsaáy⁴, baáy⁴ hí⁴xɨɨ́y⁴ gɨh¹ gaáy³ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ na³xɨɨy⁴ ja̱³. 17Ba² há⁴hé³ ca³dsa³ha⁴² vino hi³ rúh⁴ dxɨ́⁴ja̱⁴ he̱é̱yh³ mɨh³ jmɨɨ³ laa³ hi³ mɨ³dsaáy⁴, chiaah¹ xɨ³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴dxii³ mɨh³ jmɨɨ³ laa³. Hi³ja̱³ hí⁴yeéy⁴ vino chie̱é̱yh¹ mɨh³ jmɨɨ³ laa³ ja̱³. Hi³ja̱³ he̱é̱yh³ mɨh³ jmɨɨ³ laa³ hi³ rúh⁴ mɨɨ́² ba² ca³dsa³ha⁴² vino hi³mɨɨ³² duh³ja̱³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² liú⁴u³ tú̱⁴ niaa³². 18Liáh³ féh³ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ hi³ hiíy⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³ güéy⁴. Ja̱³ba² gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Jesús ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Mɨ³du³liáh³ lɨ́⁴ ma³ju̱y⁴ ja̱y³ ja̱á̱²mɨɨ¹á², joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²jay¹ hi²ya³jnieey³ guaay³² nɨ³ ñiíh² chiáh², mɨ²ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 19Mɨ²ja̱³ ŋaá² Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹, na³cu̱yh⁴ liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. 20Mɨ²ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ dsa³tiu̱u̱³ jmɨ³háy¹, hi³ mɨ³xa³ dxiá⁴tiú̱³ ji̱i̱³ bih³ chie̱é̱yh¹ liáh³ja̱³, cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ rúh⁴cah² Jesús ja̱³, ja̱³ba² gá⁴sá̱h⁴ xuuh⁴² mɨh³ chiáh². 21Chiaah¹ liáh³la³ ta³hɨ³: “Gu³xɨ³ dɨ́h¹ xuuh⁴² mɨh³ chiáh² nɨ³ gɨh¹ dɨ́h¹ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ hi²sa̱yh¹ mɨ²ja̱³ hí⁴liaá³á⁴.” 22Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱y⁴ Jesús ja̱³, duh³ gá⁴joóy² mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Cuoo² vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴ ja̱a̱y⁴, ma³laá³u³ ba² chiaah¹ hi³ ma³taá³u³ nɨ³. Hi³ja̱³ xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ gá⁴laáy³ mɨ́³ ja̱³. 23Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² hi³ hiíy⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² hi³ mɨ³na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³, mɨ³dah²hɨ̱ɨ̱́h⁴ dsa³he⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ dah²jlay³² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 24Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Voó⁴ah³ la³, há⁴ja̱³ hi³ na³jú̱y¹ nɨ³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² nɨ³, hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³ ba² nɨ³. Mɨ²ja̱³ hi³ cá⁴dah²bi³cuaá¹ ba² diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³. 25Joó⁴ liáh³ gá⁴voóy² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ xɨ¹ñúh⁴ xi² na³caayh³² xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³ duh³ gá⁴sá̱h⁴ guaa³, ja̱³ba² gá⁴naayh⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³. 26Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ nɨɨ́⁴ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³. 27Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Jesús ja̱³ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ aáy⁴ dsa³ tuu² gá⁴dxí̱⁴ ta³nieéy¹ xi² dsa³hɨɨ́y⁴ ja̱³, hi²xiáh³ ba³ dah²jla³² dah²te³² liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴: ―¡Ja̱á̱² dxaa⁴² David, chia̱³ mih³ ñí⁴ jniaah¹! 28Mɨ²ja̱³ gá⁴hii³² Jesús ja̱³ ca̱a̱³ hí¹ xɨ¹ñúh⁴. Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴hii³² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ diáh⁴ hi³ tuúy¹ ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hi²bi³liaá¹á⁴ niaá⁴ah³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Jmɨ́yh³ liáh³ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah¹ Ñuyh⁴. 29Mɨ²ja̱³ gá⁴jñuú⁴ guaa³ Jesús ja̱³ mɨ¹ñi² diáh⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cua²liaá³ah³ xa³ja̱³, cua²lí³ liáh³xɨ³ ma³taá³ah³ nɨ³. 30Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jniaá⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Joó⁴ cá⁴bí⁴tieéyh³ diáh⁴ juúh⁴, liáh³la³ jmɨ́yh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴ hi³taah³²ah³ dxɨ́³ cáh³ti³². 31Joó⁴ xé̱yh² ba² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ liáh³xɨ³ ma³jmeé³ Jesús ja̱³. Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴saáy⁴ juúh⁴ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ ja̱³. 32Liáh³ca̱á̱h³ ma³voóy⁴ diáh⁴ hi³ tuúy¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ xi² jey¹ Jesús ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ caay⁴² baáy⁴ heey³² hi³há⁴dxúy⁴. 33Xé̱yh² ba² liáh³ gá⁴dxɨy³ Jesús hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ dsa³ hi³ caay⁴² ja̱³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ dah²féh³: ―Há⁴hé³ jlɨ́h³ cáh³ti³² ma³joo⁴²a² Israel la³ liáh³xɨ³ hi³ ma³joo⁴²a² ja̱³nɨ́⁴. 34Joó⁴ liáh³la³ ba² cá⁴dah²féh³ diáh⁴ fariseos ja̱³: ―Vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² fii² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³ ga³vooy³² dsaá⁴ la³ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 35Chie⁴ji̱i̱⁴ liáh³ja̱³ Jesús ja̱³ diáh⁴ fɨɨ³ cah² baáy⁴ diáh⁴ mɨ¹fɨɨ³ liuh² ja̱³, dsa³ŋɨ́y³ diáh⁴ guah³ liuh², he⁴ juúh⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³, ba² je̱yh³² liáh⁴jɨ³ niaa³² dsaá¹vɨɨ³². 36Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joóy² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱í̱h⁴ hi³ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴, chiaah¹ mii⁴ ba² diáh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ na³saay⁴ na³jay⁴, liáh³xɨ³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ hi³ heeyh³ hí¹ ba². 37Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³: ―He̱é̱yh³ ba², hi²xiáh³ ñuú³ diáh⁴ hi³ ma³raa³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴chia̱a̱⁴² dxú⁴, joó⁴ há⁴hé³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² nɨ³. 38Hi³ja̱³ ŋɨɨ́¹ah³ jmɨ²heé¹ chiáh² fii² ta² nɨ³ hi³ gua²xɨ́y⁴ gɨh¹ fɨɨ́y⁴ dsa³ jee⁴² ta² chiáh² la³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\