Filipenses 2

1Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, jmiih⁴² ga³ji̱i̱h³²ah³, ¿xɨ² xa³ cua̱a̱y¹ná² hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo, xɨ² lii⁴ ga³lɨ́³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ fáh⁴ hi³ nieéy² niaá⁴ah³, xɨ² ga³ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ Espíritu, xɨ² xa³ mɨ² ga³guá³ há²ah³ hi²jmee³ah³ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴, xɨ² xa³ mɨ² ga³ca̱³ah³ mih³ ga³maá⁴ah³ oóh²ah³? Chiaah¹ xɨ³ liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ chia̱á̱²ah³, 2mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi²jmee³ah³ duh³ hi²bi³jee⁴²ah³ dsɨy⁴ cáh³ti³². Hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ca̱a̱³ ree³, hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³ ca̱a̱³ ree³, hu̱² hí⁴ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. 3Há⁴ hi³naáh³ah³ cáh³ti³² hi³ ga³lɨ́³ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³, baáy⁴ há⁴ hi³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³. Hi³jmee³ah³ dxú⁴ há²ah³ ba². Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi³jmee³ah³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ diáh⁴ oóh²ah³ nɨ³ liáh³xɨ³ vo̱ó̱h²ah³. 4Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³ dxú⁴ ti̱¹ chiáh² ñaá², ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³ dxú⁴ chiáh² gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ ba². 5Hi³jmee³ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ ñaá² Cristo Jesús nɨ³ liáh³ bi²güe³ la³. 6He̱é̱yh³ ba² ruh³ hi³ Dios ja̱³ Jesús nɨ³, joó⁴ gá⁴nuú³ ba² dsaá² gá⁴jniaa³ ca³jaa¹ cáh³ti³² hi³ ree³ chie̱é̱yh¹ Dios ja̱³. 7Hi³ja̱³ gá⁴tiú² cáh³ti³² hi³ bií⁴ gaáy³ ja̱³ duh³ gá⁴jméy² ñaá² liáh³xɨ³ ja̱y³ xɨh³chie̱y³² dsa³ ba², gá⁴jméy² ñaá² liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba². 8Liáh³ca̱á̱h³ na³lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³ há⁴hé³ gá⁴jméy² ñaá² gaáy³. Gá⁴nuú³ gá⁴ñí² dsaá² baáy⁴ gá⁴cuóy² lɨ́⁴ ñaá² gá⁴jú̱y⁴. Baáy⁴ hi²xiáh³ mɨ³hee³² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² chiaah¹ dsaah⁴ cruz ba² jú̱y⁴. 9Joó⁴ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ gá⁴saa³ cáh³ti³² chiáh² baáy⁴ gá⁴dxéy² gaáy³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³. 10Duh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi², liáh³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² yuuh¹ güii³, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ la³, ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ ñuúh⁴ dxaah¹vó⁴. 11Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ liáh³nɨ³ hí⁴dah²féh³ hi³ Jesucristo nɨ³ jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴ Fii² diáh⁴, hi³ dah²jmee⁴ gaáy³ chiáh² Ñúh³a² Dios nɨ³. 12Niaá⁴ah³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴, ca̱³ñiih³² ba² ga³nuu³ah³ dsaá² chieéy⁴, há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² mɨ² ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ jí̱⁴ñí³ nɨ³. Hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hi²nuu³ah³ gɨh¹ dsaá² chieéy⁴ ja̱³nɨ́⁴, gu³xɨ³ ba² je¹á² vɨ̱ɨ̱́³. Jmeé¹ah³ gɨh¹ sa³he̱é̱yh³ chiáh² Dios duh³ dsa³hɨɨ́² lieey³² niaá⁴ah³ chiáh² hi³ mɨ³hee³². Hi³jmee³ah³ foh⁴sɨ̱ɨ̱³ah³ ba². 13Chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² Dios nɨ³ nɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³lɨ́³ há²ah³ hi³ hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá², baá⁴ ba² ca³dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ duh³ jmɨ́yh³ hi²jmee³ah³. 14Hi³jmee³ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ joó⁴ há⁴ja̱³ cɨ̱ɨ̱³²ah³, ba² há⁴ hi³liú¹ah³ ñuú³ 15duh³ dxú⁴ah³ cáh³ti³², baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ dsa³ya̱á̱h²ah³. Mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ah³ ja̱á̱² Dios hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ba² jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² hi³ nieeyh⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hí⁴lí³ah³ liáh³xɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ ca³dah²dxiih³² jmɨɨyh⁴²güii³, 16chiaah¹ hi³ xá̱h¹ah³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³cuoó⁴ jnia² fáh⁴ji̱í̱h⁴ nɨ³. Hi³ja̱³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Cristo nɨ³ mɨ²ja̱³ hí⁴jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ma³jmeéy⁴ ga̱⁴²á⁴ nɨ³ ta² chiáh² Dios nɨ³. 17Hi²xiáh³ dxú⁴ liáh³xɨ³ cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ jmee³ah³ ta² chiáh² Dios nɨ³ chiaah¹ hi³ ma³taá³ah³ chiáh² nɨ³. Ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ foo³ hi³ cuoo³²ah³ Dios. Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² hí⁴jú̱³á⁴ jniá³, há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³ xɨ³ hí⁴dxá⁴heey⁴ liáh³ja̱³. Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ hí⁴ñuúyh³ gɨh¹ foo³ hi³ hi²cuo³ah³ nɨ³ ba² ja̱³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³. 18Ja̱³ba² liáh³ja̱³ bi³jee⁴²ah³ há²ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³. 19Mɨ³ta³hɨy⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ xé̱yh² Timoteo nɨ³ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² Jesús nɨ³ liáh³ja̱³, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²ca̱y⁴² ca̱á̱h³ hi³ bii³²á⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³güeyh³² ca̱á̱h³ chia̱a̱⁴ juúh⁴ chia̱á̱²ah³. 20Chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ jniá³, ti̱¹ Timoteo nɨ³ ba² jmɨ́yh³ ga³ta³ ga³hɨ³ chia̱á̱²ah³. 21Diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ gɨh¹ nɨ³ yáh¹, ca³dah²naah³² jmáyh² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba², há⁴hé³ ca³dah²naah³² hi³ niaá⁴ Cristo Jesús. 22Joó⁴ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² ba² ga³jmee⁴ Timoteo nɨ³. Ma³tia̱a̱² chieéy⁴ ma³he²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³ liáh³xɨ³ ja̱a̱y⁴ ba². 23Hi³ja̱³ mɨ³ta³hɨy⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³ xé̱yh² mɨ² ma³dsaá⁴ dsɨy⁴ jmiih⁴² hí⁴lí³ jniá³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ la³. 24Jmɨ́yh³ ca³dsa³taá³á⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³ hi³ ba² ji̱í̱⁴ jniá³ hí⁴jooy³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ ji̱³nɨɨ́⁴. 25Ba² ga³ji̱í̱y⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²bi³dxáh¹á⁴ du³ñuúh²á⁴ Epafrodito hi³ ga³jmeey⁴ ta² chia̱a̱h⁴²á², hí̱³ba² hi³ gá⁴xɨ́⁴ah³ duh³ dsá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ la³. 26Hi²xiáh³ mɨ³niaá⁴ hí⁴joóy² niaá⁴ah³ ca̱á̱h³. Ba² ta³hɨ³ ñuú³ chiaah¹ hi³ gá⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ lɨ́⁴dsaah⁴² nɨ³. 27He̱é̱yh³ ba² cá⁴lɨ́⁴dsaah⁴², laah¹ jú̱y⁴ cáh³ti³². Joó⁴ gá⁴cá̱⁴ mih³ Dios nɨ³ gá⁴ñí² hi³ja̱³ ma³laáy³ ba² ca̱á̱h³. Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ñaá² nɨ³, ba² ji̱í̱⁴ jniá³ nɨ³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí², duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴fɨɨh⁴² dsɨy⁴ ca̱á̱h³liaáh³. 28Hi³ja̱³ nɨ³ naáy⁴ hi²bi³dxáh¹á⁴ ca̱á̱h³, duh³ hí⁴jé⁴ há²ah³ mɨ² ma³joo⁴²ah³ ca̱á̱h³, baáy⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²tay⁴² hi²hɨy⁴² ñuú³ chia̱á̱²ah³. 29Hi³ja̱³ hi³tee³²ah³ dxú⁴ ba², liáh³xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³, baáy⁴ hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ Epafrodito nɨ³. 30Chiaah¹ laah¹ jú̱y⁴ vih²chiaah¹ hi³ jmee⁴ ta² chiáh² Cristo. Há⁴hé³ ji̱í̱h⁴ hi³ xa³ hí⁴chi̱í̱yh² hi³ja̱³ gá⁴cuóy² ñaá² já² la³ hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ dxá¹ah³ niaá⁴ah³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\