Apocalipsis 10

1Mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ dxeeyh⁴ ángel hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ ja̱³, na³dxiuuyh³² jnií² baáy⁴ ná⁴ji̱i̱⁴² jmɨ́⁴cu̱ú̱¹ yuuh¹ mɨ¹dxɨ² ja̱³. Liáh³xɨ³ veyh³ yaa² ñíh² ba² sɨɨ́⁴ ñi² ja̱³, baáy⁴ liáh³xɨ³ ga³xɨh⁴ xi³ mɨ² dsa³caa³ ba² ná⁴lɨ¹ diáh⁴ chiu² ja̱³. 2Xa̱h³ ca̱a̱³ mɨ¹xi³ baáy⁴ ná⁴ja¹, ja̱³ba² gá⁴heéh⁴ tɨɨ² hi³nuy¹ ja̱³ ñiíh² jmɨ́⁴ñih¹, baáy⁴ tɨɨ² hi³há⁴nuy¹ ja̱³ gá⁴heéh⁴ ñiíh² dxaah¹vó⁴. 3Ja̱³ba² gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³², liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ yah³cue⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³ji̱⁴, liáh³ja̱³ ba² jmee⁴. Liáh³ gá⁴liú³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋaa³ dxiaá⁴ tiaah². 4Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴ŋaa³ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴laáy⁴ mɨ³hi²xɨɨy⁴², joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Há⁴ hi³taayh³² dxɨ́³ hi³ ma³dah²féh³ liáh³ ma³ŋaa³² nɨ³, há⁴ máh⁴ hi³xɨɨy³ hi³nɨ³. 5Mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ángel hi³ na³hee³ dxaah¹vó⁴ baáy⁴ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³, gá⁴xaá³ guaa³ hi³nuy¹ ja̱³ yuuh¹ güii³, 6baáy⁴ duh³ gá⁴féh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, baáy⁴ gá⁴héy² ñaá² hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ca̱³ñiih³² ja̱³, hí̱³ba² hi³ gá⁴jmeé³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³, hi³ gá⁴jmeé³ jmɨ́⁴ñih¹ baáy⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³ hi³ xa³ la³. Liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³: ―Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴hɨɨh⁴² voó³. 7Chiaah¹ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ hi³dxá³ dxieéy⁴ ángel nɨ³ trompeta chiáh², mɨ²ja̱³ hí⁴yey³ hí⁴jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ gá⁴dxá³ dxú⁴ xi² ñi³² ñaá² Dios nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ profetas hi³ cá⁴dah²jmeé³ ta² chiáh² ja̱³. 8Hí̱³ba² hi³ gá⁴nuúy⁴ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ dsa³jéy⁴ ja̱³, gá⁴liúy² jniá³ ca̱á̱h³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Má⁴dxií⁴ duh³ gua³chia̱³ mɨ¹xi³ hi³ ná⁴ja¹ hi³ xa̱h³ ángel hi³ hiíy⁴ ñiíh² jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³ baáy⁴ ñiíh² dxaah¹vó⁴ nɨ³. 9Mɨ²ja̱³ ñii⁴²á² xi² hiíy⁴ ángel ja̱³ duh³ gá⁴foóh²á⁴ gá⁴cuoó⁴ jniá³ mɨ¹xi³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ ángel ja̱³: ―La³ duh³ chiéh³. Liáh³xɨ³ raá³ táh² ba² hí⁴lí³ raá³ haay¹ nɨ³, joó⁴ tuyh³ nɨ³ hí⁴lí³ dxɨ́h⁴. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱y⁴ mɨ¹xi³ ja̱³ baáy⁴ duh³ gá⁴eéyh⁴. Mɨ²ja̱³ liáh³xɨ³ raá³ táh² ba² gá⁴lɨ́⁴ ñuúh⁴ haay⁴, joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ hi²xiáh³ dxɨ́h⁴ gá⁴lɨ́⁴ ñuúh⁴ chieéy⁴. 11Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ ca̱á̱h³: ―Ga³jmee⁴ hi²fáyh³ ca̱á̱h³ jɨɨ⁴ hi³ ma³féh³ Dios nɨ³ ca³jaa¹ chiáh² liáh⁴jɨ³ diáh⁴ fɨɨ³ nɨ³, ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ naciónes, baáy⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² fáh², baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ reyes nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\