Apocalipsis 11

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²cuoó⁴ jniá³ ca̱a̱³ mɨɨ́yh³cuɨ́² ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ vara hi³ hí⁴jooy³ hi²ya³dsɨ²a² hiíh⁴ he² liáh³nɨ³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Má⁴dxií⁴ cua²ya³dsɨ² hiíh⁴ Ñu² Dios nɨ³ baáy⁴ ji̱í̱⁴ ñi²yaá³ chiáh². Ba² hi³hɨ⁴u³ jáyh¹ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² Dios nɨ³. 2Joó⁴ há⁴ hi³ya³dsɨ́y¹ hiíh⁴ dxaa² nɨ³, chiaah¹ mɨ³ná⁴lɨ¹ dxa² diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴ ba² nɨ³. Hi³ja̱³ hí⁴dah²heé⁴ hí⁴dah²fiíh⁴ fɨɨ³ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³. Ña²hé³ ba² hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴yey³ tú̱⁴laáy³ dsɨ³² aáy⁴ sɨh³. 3Baáy⁴ jniá³ hi²sɨ́⁴á⁴ aáy⁴ dsa³ñi³² chia̱á̱²á⁴ hi³ hí⁴dah²liú⁴ ca³jaa¹ chieéy⁴ hí⁴yey³ lɨ́⁴ mil doscientos sesenta jmɨɨ́¹ baáy⁴ mɨh³ liah³ ba² hí⁴dah²cɨ́h² liáh³xɨ³ hi³ ca³dah²cɨh³² mɨ² xe̱y³ dsa³jú̱y¹ ba². 4Diáh⁴ hi³ aáy⁴ dsa³ñi³² la³ na³lɨ́y⁴ liú⁴u³ tú̱⁴ ma³ olivos, baáy⁴ liú⁴u³ tú̱⁴ ma³dxɨ⁴² gɨ́h² hi³ na³ta̱á̱³ rúh⁴ñi² Ñúh³a² Dios hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ dxaah¹vó⁴ la³. 5Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ niaá⁴ hí⁴jmeéh⁴ diáh⁴ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ hí⁴dah²voó⁴ xi³ haa² diáh⁴, duh³ hí⁴caáy⁴ cáh³ti³² diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chié̱y² diáh⁴. Liáh³ja̱³ hí⁴lí³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ mɨ³hee³². 6Diáh⁴ dsa³ñi³² ja̱³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jní⁴ yuuh¹ güii³, duh³ há⁴hé³ hí⁴mɨ́h⁴ jmɨ́² liáh³nɨɨh¹ voó³ hí⁴dah²liú⁴ ca³jaa¹ chiáh² Dios ja̱³. Ba² dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴dah²guáyh² jmɨɨ³ nɨ³ duh³ hí⁴lí³ jmɨ³ ba². Ma²jáh³ tiaah² hí⁴dah²cuó⁴ liáh⁴jɨ³ niaa³² dsaá¹ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ liáh³nɨɨh¹ dɨ³niaá⁴. 7Joó⁴ mɨ² ma³jooy³ ta² chiáh² diáh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ gú⁴nuú¹ hi³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxaah¹vó⁴ xi² juh³ nɨ³, hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hí⁴tiaá⁴ lɨ́⁴ hí⁴jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ cáh³ti³². 8Dxaa² guah³ fɨɨ³ gaáy³ xi² gá⁴ta̱a̱y⁴² cruz Ñúh³a² nɨ³ bɨh¹ na³saay³ na³jú̱y¹ diáh⁴ hí⁴lí³, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²feh²a² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Sodoma baáy⁴ Egipto fɨɨ³ nɨ³ chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³hee³². 9Baáy⁴ hí⁴yey³ nɨ³ jmɨɨ́¹ dsɨ³² ca̱³naa¹ bih³, liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ hí⁴dah²joó² cuerpo chiáh² diáh⁴, diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, liáh³ca̱á̱h³ nieey³² diáh⁴ dsa³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² fáh², liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² liáh³ca̱a̱³ nación. Baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴dah²cuó⁴ je² hí⁴haáy⁴ diáh⁴. 10Hi²xiáh³ hí⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ mɨ² ma³ju̱y⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ hí⁴dah²xɨ́y⁴ lɨ́⁴ regalos chiáh² oóyh² diáh⁴, chiaah¹ hi²xiáh³ ma³dah²bi³dxɨɨ́² diáh⁴ hi³ aáy⁴ ja̱³ chiáh² diáh⁴. 11Joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ mɨ² ma³ŋɨ́³ nɨ³ jmɨɨ́¹ dsɨ³² ca̱³naa¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ ja̱³, hi³ja̱³ hí⁴bɨ́y² diáh⁴ ca̱á̱h³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²joóy² ja̱³ xáh³ha³² dɨ́h¹ hí⁴feyh⁴ diáh⁴. 12Ja̱³ba² hí⁴dah²nuú⁴ hi³ xe̱y³ hí⁴liú⁴ chiu̱u̱³ cáh³ti³² yuuh¹ güii³, liáh³la³ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ aáy⁴ ja̱³: ―¡Ya³vɨɨh⁴ah³ la³! Ja̱³ba² hí⁴dsá⁴saayh⁴ diáh⁴ yuuh¹ güii³ jee⁴² jnií², xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱³. 13Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ xáh³ha³² dɨ́h¹ ba³ hí⁴bɨ́² vó⁴, hi³ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ ñu² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³ hí⁴cɨ́h⁴. Hí⁴sa̱y³ dxieéy⁴ mil dsa³ jú̱y⁴ vih²chiaah¹ hi³ hí⁴bɨ́² vó⁴ ja̱³. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴cueeyh⁴ gɨh¹ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴feyh⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ hí⁴dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ gaáy³ Dios hi³ jey¹ yuuh¹ güii³. 14Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴ŋɨ́³ hi³dxá³ tú̱⁴ niaa³² diáh⁴ hi³ booy¹ mɨ³hee³² ja̱³, joó⁴ ja̱³ná⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hí⁴lí³ hi³dxá³ nɨɨh⁴ niaa³². 15Mɨ²ja̱³ gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ hi³dxá³ dxieéy⁴ ángel ja̱³ trompeta chiáh². Mɨ²ja̱³ xáh³ha³² dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³ chiu̱u̱³ cáh³ti³², liáh³la³ cá⁴dah²féh³: Ja̱³nɨ́⁴ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Ñúh³a² Dios na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo chié̱y² nɨ³. Hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² bɨh¹ mɨ³hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴. 16Mɨ²ja̱³ liú⁴u³ dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ nieeyh⁴² rúh⁴ñi² Dios dah²chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³, cá⁴dah²jmeé³ na³hi³² dxaah¹vó⁴ duh³ cá⁴dah²jmeé³ hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² Dios, 17liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴: Hi²xiáh³ jmɨ²heé¹u³ Ñúh³a² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³, niu³ hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ baáy⁴ xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ baáy⁴ hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ nɨ³. Chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³jmeeyh³² ta² fáh⁴lí³ chiú̱h²u³ hi³ bií⁴ veyh³ nɨ³ baáy⁴ ma³lieéy² mɨ³chiuúyh³ hiíh⁴. 18Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ liáh³ca̱a̱³ nación mɨ³dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² dah²ñi³² niu³, joó⁴ ma³dxa³héy³ jmɨɨ́¹ hi³ hi²bi³chií⁴u³ diáh⁴, baáy⁴ ma³dxa³héy³ hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Ma³dxa³héy³ jmɨɨ́¹ hi³ mɨ³hi²cuooy¹ jñiiy⁴ diáh⁴ xɨh³chiú̱h²u³ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiú̱h²u³ nɨ³, mɨ³hi²cuooy¹ jñiiy⁴ diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ rúh⁴ñíy¹, chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeéh⁴ niu³ hu̱u̱¹rá², liáh³ ba² diáh⁴ hi³ lii³²a² ná⁴ŋɨy¹, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³. Ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi²yaa⁴²u³ diáh⁴ hi³ ca³dah²yeey³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 19Mɨ²ja̱³ gá⁴ná³ Ñu² Dios hi³ xɨ́h² yuuh¹ güii³, ja̱³ba² cá⁴lɨ́⁴jniá⁴ mɨ¹guaá² hi³ na³jniaa³ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, mɨ¹guaá² hi³ tiaah² liáh³xɨ³ gá⁴dxá³ dxú⁴ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³. Ja̱³ba² gá⁴já⁴ sɨɨ́⁴, xáh³ha³² dɨ́h¹ ba³ gá⁴hi̱i̱h² gá⁴ŋaa³, gá⁴bɨ́² vó⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ gá⁴saá⁴ dsɨ́².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\