Apocalipsis 12

1Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jniaa⁴ yuuh¹ güii³ ja̱³ ca̱a̱³ hi³ bií⁴ dsaay³² dsɨ³²a² ná⁴lɨ¹. Gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ mɨ́³ hi³ na³jlɨy⁴ cáh³ti³² yaa² ñíh² liáh³xɨ³ mɨh³ chiáh² ba², gá⁴joó²á⁴ sɨh³ na³jnieey³ rúh⁴tɨɨ² baáy⁴ ca̱a̱³ corona hi³ sá̱yh² dxié⁴tiú̱y³ ñú⁴heé¹ na³jniaa³ dxɨ² ja̱³. 2Chie̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ jla³te³², chiaah¹ mɨ³hí⁴sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² ja̱³. 3Ja̱³ba² gá⁴joóy² dxaáh² cá⁴lɨ́⁴jniaa⁴ yuuh¹ güii³ ja̱³: Ja̱y³ gú⁴nuú¹ gaáy³ hi³ yu̱ú̱y³ xa³ dxiaá⁴ dxɨ², baáy⁴ dxiá⁴ diáh⁴ mee⁴dxɨ² baáy⁴ máh⁴ ca̱a̱³ corona na³jniaa³ liáh³ca̱a̱³ dxɨ² ja̱³. 4Naá¹cu̱ú̱² ja̱³ ba² chie̱é̱yh¹ gá⁴chie̱e̱y³ laah¹ tú̱⁴dsaayh⁴ bih³ diáh⁴ ñú⁴heé¹ duh³ gá⁴saáy² diáh⁴ dxaah¹vó⁴. Ja̱³ba² gá⁴cueeyh⁴ rúh⁴ñi² mɨ́³ hi³ mɨ³hí⁴sa̱y³ mɨ¹ja̱á̱² ja̱³ duh³ ja̱³ba² hí⁴cuyh³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ mɨ² ma³sa̱y³. 5Mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² mɨ́³ ja̱³. Baáy⁴ mɨ¹xɨ́⁴ñuu² ja̱³ chié̱y², hi³hí̱³ ja̱³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ veyh³ cáh³ti³² chiáh² liáh⁴jɨ³ diáh⁴ naciones, liáh³xɨ³ hi³ xa̱h³ ca̱a̱³ na¹ñí¹ ba². Ja̱³ba² lɨ́⁴tiee⁴² ŋáyh² yuuh¹ güii³ xi² jey¹ Dios mɨ¹ja̱á̱² mɨ́³ ja̱³. 6Ja̱³ba² gá⁴cui̱í̱³ mɨ́³ ja̱³ ŋaá² vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³, nɨɨ́⁴ ma³bi³tɨɨ⁴ Dios ja̱³ xi² hí⁴güe³ baáy⁴ nɨɨ́⁴ hí⁴dah²cuoó⁴ hí⁴eéh² hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ mil doscientos sesenta jmɨɨ́¹. 7Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²tí̱² yuuh¹ güii³ ja̱³. Arcángel Miguel chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles chié̱y² cá⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ gú⁴nuú¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ dragón chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³². 8Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ dragón ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³². Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴sa³ dxa² diáh⁴ hí⁴dah²güe³ yuuh¹ güii³ ja̱³. 9Hi³ja̱³ cá⁴dah²dxɨy³ dragón gú⁴nuú¹ gaáy³ ja̱³, hí̱³ba² iíh¹ hi³ xe̱y³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Hi³há⁴dxúy⁴ baáy⁴ Satanás. Hi³nɨy³² nɨ³ ga³juuy³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Na³cu̱yh⁴ liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles chié̱y² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴saay⁴² diáh⁴ dxaah¹vó⁴. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ yuuh¹ güii³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: Ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi³ hí⁴lieéy² jnia² Dios nɨ³, ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hi²joo⁴²a² fáh⁴lí³ chiáh², chiaah¹ mɨ³hí⁴chiuúh² hiíh⁴ Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³ chie̱é̱yh¹ Cristo chié̱y². Chiaah¹ ma³táyh³ dxaah¹vó⁴ nɨ³ hi³ ga³cuo⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, chiaah¹ jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ ga³cuo⁴ dsaa² rúh⁴ñi² Dios chia̱a̱⁴²a². 11Joó⁴ ma³tiaá⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³ ma³dah²meéy² vih²chiaah¹ jmɨ³háy¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. Ma³tiaá⁴ diáh⁴ vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ ma³dah²hé³ nɨ³. Há⁴hé³ foyh⁴ cáh³ti³² cá⁴dah²hé³, cá⁴dah²cuóy² mii⁴ hi³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ ba². 12Hi³ja̱³ bi³jee⁴²ah³ há²ah³, niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ yuuh¹ güii³ la³. Joó⁴ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ dxaah¹vó⁴ baáy⁴ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³. Chiaah¹ ma³xiaá² dxaah¹vó⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. Hi²xiáh³ sɨ̱yh³ chiaah¹ ñi³² hi³ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ bɨh¹ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. 13Liáh³ gá⁴joó² hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ hi³ cá⁴lɨ́⁴tie̱e̱y⁴² dxaah¹vó⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³tɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ mɨ́³ hi³ ma³sa̱y³ mɨ¹ja̱á̱² ja̱³. 14Joó⁴ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴sa³ cueé² mɨ́³ ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³cah² liáh³xɨ³ cueé² mɨɨ³ ba², duh³ hí⁴jooy³ dsá⁴ra̱á̱³ dsaa³² vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ xi² ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² dsá⁴güe³, duh³ hí⁴cui̱í̱h⁴ iíh¹ ja̱³, dsaa³² xi² hí⁴dah²bi³taáy¹ hí⁴yey³ lɨ́⁴ nɨ³ ji̱i̱³ dsɨ³² ca̱³naa¹. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ iíh¹ ja̱³ gá⁴tu̱u̱³ jmɨɨ³ ñuúh⁴ haa², duh³ hí⁴sa³ ca̱a̱³ jmɨɨ³ gaáy³ duh³ hí⁴dsá⁴eéy² mɨ́³ ja̱³. 16Joó⁴ gá⁴tia̱a̱² dxaah¹vó⁴ ja̱³ chiáh² mɨ́³ ja̱³, ca̱a̱³ gá⁴ná³ ba² dxaah¹vó⁴ ja̱³ duh³ gá⁴ha⁴² jmɨɨ³ hi³ ma³tiu̱ú̱³ gú⁴nuú¹ ja̱³. 17Liáh³ gá⁴joó² iíh¹ ja̱³ hi³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ ŋaá² dxá⁴ti̱³ chie̱é̱yh¹ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² mɨ́³ ja̱³, diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh² Dios, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²tiú² cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiáh² ñaá² Jesucristo. 18Mɨ²ja̱³ gá⁴guá³ na¹iíh¹ ja̱³ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\